Odborné články

Bionafta a směsná motorová nafta

Alternativou ke klasické motorové naftě je v ČR bionafta a směsná motorová nafta. Je to umožněno právními předpisy, zejména zákonem o spotřební dani. Předmětem daně jsou metylestery mastných kyselin (FAME), metylestery mastných kyselin řepkového oleje (MEŘO) a směsná motorová nafta s nejméně 30 % MEŘO (SMN B30). Využití bionafty v praxi bylo ověřováno mezi jinými třemi případovými studiemi.

Obr. : Bionafta a směsná motorová nafta

Klíčové informace

 • Snížená sazba spotřební daní umožňuje v ČR použít bionaftu jako alternativu ke standardní motorové naftě.
 • Sdružení výrobců bionafty vypracovalo tři případové studie využití bionafty v praxi.
 • Studie prokázaly, že využití bionafty je výhodné při dodržení definovaných technických a ekonomických podmínek.

Bionafta je v EU i ČR definována jako FAME, tj. metylestery mastných kyselin. Pokud se bionafta vyrábí výhradně z řepkového oleje, který je nejvhodnější surovinou pro její výrobu, označuje se MEŘO. Pro výrobu FAME se dále používají i jiné vstupní suroviny jako sojový, slunečnicový, palmový olej a v kombinaci s použitými potravinářskými oleji a živočišnými tuky tvoří tzv. „inteligentní směsi“. Na celoevropské úrovni a nejvíce v Německu je rozšířeno použití bionafty B100.

Graf 1: Vývoj spotřeby SMN B30 od roku 1992 do roku 2011 a B100 v roce 2009 a 2011

Normy a spotřební daň

Čistá bionafta je v EU označena jako B100 podle evropské a české normy EN ČSN 14214+A1: jsou to v podstatě aditivované FAME s normovanou kvalitou.

SMN B30 je směsná motorová nafta s nejméně 30 objemovými procenty MEŘO, definovaná normou ČSN 65 6508 (2009), zpracovanou ve VÚZT, v. v . i., v Praze. SMN B30 je používáno i ve Francii a v současné době se tvoří evropská norma pro směs motorové nafty a FAME B30. Palivo SMN B30 se často prodává pod určitou obchodní značkou např. ekodiesel nebo biodiesel B30.

Sazba spotřební daně je u SMN B30 snížena na 7,665 Kč/litr, tj. o 30 % oproti klasické motorové naftě se sazbou daně 10,95 Kč/litr. Pokud by ale místo MEŘO byly v SMN B30 použity FAME, šlo by z pohledu zákona o definovaný předmět daně a na toto palivo by se zvýhodněná sazba nevztahovala.

Současně je sazba spotřební daně zvýhodněna při použití SMN B30 v zemědělské prvovýrobě u tzv. zelené nafty: Vratka spotřební daně je 85 % ze sazby SMN B30 v porovnání s vratkou ve výši jen 60 % ze sazby motorové nafty.

Osvobození od spotřební daně je definováno pro FAME, rostlinné oleje a zkapalněný bioplyn. Dále je osvobození vztaženo pouze při použití pro pohon motorů a od 12.1.2012 na biopaliva, která jsou certifikovaná a splňují kritéria udržitelnosti úspory CO2.

Graf 2: Vývoj spotřeby motorové nafty a bionafty u dopravních prostředků

Vývoj spotřeby paliv

Z vývoje spotřeby SMN B30 a B100 od roku 1992 do roku 2011 (graf 1), je patrné, že po vstupu ČR do EU došlo k zastavení spotřeby SMN B30 z důvodu ukončení podpůrných programů pro rozvoj tohoto průmyslu. Rozvoj trhu s SMN B30 a B100 byl opět zahájen v roce 2008 resp. 2009 po nastavení podpůrných daňových nástrojů. Pokud vyjdeme z celkové výroby MEŘO v ČR v 2011 ve výši 237,9 mil. litrů, při zohlednění dovozu FAME – 61,5 mil. litrů a vývozu MEŘO 19,0 mil. litrů, byla v roce 2011 hrubá spotřeba (včetně zásob) FAME - MEŘO 277,7 mil. litrů. Toto disponibilní množství sloužilo především k povinné aditivaci motorové nafty (v současnosti max. 7 % objemových FAME - MEŘO v motorové naftě), dále pak k výrobě a tržnímu uplatnění asi 174,1 mil. litrů SMN B30 a 25,5 mil. litrů B100. Při odhadované celkové hrubé spotřebě motorové nafty v roce 2011 4440,7 mil. litrů, tak podíl SMN B30 činil asi 4 %. Nutno připomenout, že v r. 2002 v době největší spotřeby SMN B30 byl její podíl na celkové spotřebě motorové nafty 10 %.

Studie využití v praxi

Sdružení výrobců bionafty ČR zorganizovalo případové studie použití biopaliv v praxi a jejich hodnocení. Hodnocení pro bionaftu B100 proběhlo u společnosti Agropodnik Domažlice, pro SMN B30 a B100 u významné regionální dopravní společnosti a hodnocení SMN B30 u traktorů John Deere bylo provedeno v laboratorních podmínkách MZLU Brno. Vstupní surovinou pro bionaftu byl řepkový olej.

Studie 1: Agropodnik Domažlice

Společnost Agropodnik Domažlice, a. s., je významným partnerem pro zemědělské subjekty v regionu. Zajišťuje služby, skladování komodit, distribuuje a skladuje pohonné hmoty, je výrobcem SMN B30.

Předmětem případové studie bylo zavedení a užívání bionafty B100. Hodnoceným obdobím bylo rozmezí duben až prosinec r. 2010. Přitom byla důsledně uplatňována stanoviska výrobců vozidel resp. motorů k použití bionafty B100 dle ČSN EN 14214+A1. Napříč společností byl zaveden motivační systém pro zavedení bionafty.

Graf 3a: Testování spotřeby bionafty u zemědělských strojů John Deere

V rámci projektu bylo sledováno a provozováno 12 osobních a 30 nákladních vozidel a dva zemědělské stroje: např. Škoda Octavia, Škoda Superb, Škoda Fabia TD, Škoda Fabia, Citroen Jumper jako zástupci osobních vozidel, dále nákladní vozidla Scania R420, DAF XF95, DAF XF105, DAF CF85, DAF CF75, DAF domíchávač a řezačky na kukuřici Jaguár. V rámci projektu bylo spotřebováno 820 tis. litrů bionafty B100.

Provozní zkušenosti je nutno rozdělit do dvou fází. V první fázi je nutno dodržet pravidla pro přechod z motorové nafty na bionaftu B100. Vzhledem k tomu, že bionafta B100 má samočisticí vlastnosti, dochází k postupnému uvolňování úsad v palivové soustavě a nastartování procesu jejího čištění. Důsledkem tohoto procesu je nutno zajistit výměnu palivových filtrů min. dvakrát v cyklu po 1000 km. V druhé fázi je nutné dodržení dvou základních pravidel pro samotný bezproblémový provoz na bionaftu B100. Za prvé musí dojít k výměně palivových filtrů při každé výměně motorového oleje a za druhé ke zkrácení intervalu výměny motorového oleje následovně. U nákladních vozidel SCANIA na 20 tis. km, u DAF XF95 a CF85 na 30 tis. km a u DAF XF105 na 40 tis. km. Dalším parametrem, který zvyšuje náklady provozu na bionaftu B100 je její spotřeba. Průměrný nárůst spotřeby ve sledovaném období činil 8,50 % v porovnání s motorovou naftou (graf 2).

Ze závěrů této studie vyplývá, že po provozní a technické stránce lze bionaftou B100 plně nahradit motorovou naftu za dodržení přesně definovaných technických a ekonomických podmínek. I přes zvýšené náklady spojené s vyšší spotřebou a častější výměnou palivového filtru a motorového oleje vyplývá, že celková úspora činila 890 tis. Kč a po odečtení zvýšených nákladů 25 až 30 % činila výsledná úspora 560 tis. Kč.

Studie 2: Dopravní společnost

Druhá případová studie probíhala ve významné dopravní společnosti, která je provozovatelem regionální autobusové dopravy a tuzemské a mezinárodní cisternové dopravy. Předmětem bylo hodnocení využití SMN B30 a B100 v běžném provozu společnosti.

Graf 3b: Testování spotřeby bionafty u zemědělských strojů John Deere

Do provozu na bionaftu byly zařazeny autobusy typu Renault (EURO 2), Irisbus C954 (EURO 3, rok výroby 2000 – 2005), Irisbus Midway (EURO 4, motor Tector), Irisbus Crossway (EURO 5, motor Cursor 6) a cisternová a nákladní vozidla typu MAN, Volvo, Mercedes, Iveco (převážně EURO 3).

Po provozní stránce lze konstatovat, že bezproblémový střídavý provoz na SMN B30 a B100 je možný v závislosti na cenové výhodnosti a klimatických podmínkách při dodržení základních pravidel. U SMN B30 mezi tato pravidla patří zkrácení intervalu výměny motorového oleje na 75 % a palivového a olejového filtru na 75 % oproti standardním intervalům výměny při provozu na motorovou naftu. U bionafty B100 mezi tato pravidla patří zkrácení intervalu výměny motorového oleje na 62 % a palivového a olejového filtru na 75 % oproti standardním intervalům výměny při provozu na motorovou naftu.

Dalším parametrem, který zvyšuje náklady provozu na SMN B30 a B100, je její spotřeba. Z meziročního porovnání spotřeby vyplývá její kolísání a nárůst v průměru o 0,75 l/100 km. Ze závěrů této studie vyplývá, že SMN B30 i B100 jsou vhodným palivem pro provoz autobusové, cisternové a nákladní dopravy v případě dodržení pravidel pro výměnu oleje a palivového filtru. Chování řidiče a klimatické podmínky jsou hlavními faktory ovlivňující průměrnou spotřebu. Hodnotným závěrem je pak tvrzení, že SMN B30 je ideální celoroční palivo a bionafta B100 je ideální „letní“ palivo. Z dlouhodobého hodnocení provozu je pro společnost dostatečným cenovým rozdílem 0,50 Kč/litr u SMN B30 a 2,50 Kč/litr u bionafty B100, vše v porovnání s cenami motorové nafty.

Studie 3: Zemědělské stroje

Předmětem třetí studie bylo testování zemědělských strojů značky John Deere. Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, společností Strom Praha, a. s., a Agropodnikem, a. s., Jihlava byly v laboratorních podmínkách testovány motory zemědělských strojů John Deere při použití bionafty B30 a B100 (FAME).

Uspokojivé výsledky vykazovalo zejména použití SMN B30: i při poklesu výkonu o 1,89 % a zvýšení spotřeby o 2,40 % (graf 3) vzrostl celkový ekonomický efekt o 4,29 % v porovnání s motorovou naftou.

Z výsledků studie vyplývá standardizace a doporučení zejména pro použití paliva SMN – B30 u užitkových a zemědělských strojů John Deere:

 • V prvé řadě musí být zaručena stabilita a kvalita paliva podle normy ČSN 65 6508.
 • Za druhé musí být dodržena technologická kázeň při použití paliva: SMN B30 je nutné spotřebovat do 90 dnů od data výroby.
 • Dále je nutné zkrátit dobu výměny palivového filtru (filtrů) na polovinu. U strojů v záruce je nutné tuto výměnu doložit.
 • Pokud bude stroj odstaven na delší dobu, je nutné provést proplach palivové soustavy a naplnit ji motorovou naftou.
 • V záruční době musí tento úkon provést autorizovaný servis. Majitel stroje je povinen písemně oznámit svému autorizovanému servisu zahájení používání SMN B30 u strojů v záruce. Při použití SMN B30 může být zvýšená spotřeba o asi 1 až 5 % oproti motorové naftě. Provoz na SMN B30 je připraven i pro zimní provoz.

Hlavní závěry studií

 1. Současným nastavením legislativy se uzavírá vertikála od produkce řepky olejky k jejímu zpracování na bionaftu až ke spotřebě SMN B30 a B100 pro produkci dalších surovin.
 2. SMN B30 a B100 mohou plně nahradit motorovou naftu, ale jen při dodržení přesně definovaných technických a ekonomických podmínek.
 3. SMN B30 je dnes nejvýhodnějším celoročním palivem v poměru cena/výkon při cenovém rozdílu 0,50 Kč/litr k ceně motorové nafty u hodnocených projektů. Průměrný ideální rozdíl je 1,50 Kč/litr.
 4. Bionafta B100 je dnes nejvýhodnějším letním palivem v poměru cena/výkon při cenovém rozdílu 2,50 Kč/litr k ceně motorové nafty u hodnocených projektů. Průměrný ideální rozdíl je 3,50 Kč/litr.
 5. Závěry studií se potvrzují v běžném provozu při komerčním využití paliv SMN B30 a B100.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Dopad spalování rostlinných olejů ve vznětových motorech na výfukové emise
Ekonomická analýza využití bioetanolu v zážehových motorech
Další vývoj v oblasti kapalných biopaliv
Tepelně chemické zpracování biomasy na motorová paliva a suroviny

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva

Datum uveřejnění: 6.5.2013
Poslední změna: 5.5.2013
Počet shlédnutí: 14441

Citace tohoto článku:
BAŽATA, Miroslav: Bionafta a směsná motorová nafta. Biom.cz [online]. 2013-05-06 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz/odborne-clanky/bionafta-a-smesna-motorova-nafta>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto