Novinky

Lednové číslo Věstníku MŽP právě vychází

 
 

Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách nové číslo Věstníku MŽP.

Obsahem lednového čísla je:

  • Aktualizovaná metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního MŽP k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, reaguje mimo jiné na změnu postupů při kácení dřevin u železničních drah vyvolanou novelou zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, účinnou od 15. ledna 2020. Nově formulované ustanovení § 10 odst.3 tohoto zákona sice označuje stromy rostoucí v tzv. dopadové vzdálenosti za ohrožující bezpečnost drážní dopravy, to však neznamená, že tyto mohou být bez dalšího káceny, nebo že je dokonce zákonem dána povinnost je kácet. Postupy správních orgánů jsou popsány v metodické instrukci.
  • Společné sdělení sekce státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny MŽP ke vztahu § 15a a § 15b zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Důvodem pro sdělení sekcí státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny k novele vodního zákona je nutnost objasnit vzájemný vztah tohoto zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle novely vodního zákona nyní postačí ke stavbě vodních nádrží do plochy 2 ha a výšky hráze 2,5 m místo povolení pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu, ke kterému není třeba přikládat závazné stanoviska orgánu ochrany přírody. Nicméně v případech, kdy dochází k dotčení zájmů chráněných ZOPK, si musí ten, kdo takový záměr zamýšlí, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody opatřit (typicky např. k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok či údolní niva).

Aktuální číslo Věstníku naleznete zde.


 
 

Zdroj (autor): Ministerstvo životního prostředí
Web: http://www.mzp.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 1.2.20
Poslední změna: 11.2.2020
Počet shlédnutí: 251