Novinky

Akční plán pro biomasu

 
 
V souvislosti s rostoucími požadavky na využití biomasy v energetice, dopravě i v průmyslu zpracovalo ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu na období 2009-2011,který schválila v lednu tohoto roku vláda. Akční plán se primárně zabývá energetickým využitím biomasy, ale zohledňuje též ostatní způsoby jejího zužitkování. Nejde o strategický dokument, ale účelem Akčního plánu je usměrnit a upravit stávající postupy a opatření tak, aby se v průběhu nastávajících let zefektivnily přístupy k využívání biomasy a v absolutní hodnotě zvýšilo její využití.

Hlavním motivem k přijetí aktivních opatření pro biomasu je skutečnost, že rozvoj obnovitelných zdrojů stále nezaznamenal reálně rostoucí tendenci při využití biomasy pro výrobu elektřiny a tepla, zatímco potřeba energie se zvyšuje. Roste tak i ochota k investicím do obnovitelných zdrojů energie a do udržitelných zemědělských činností a energetických systémů. Přitom právě využívání biomasy a bioplynu skrývá největší a relativně rychle mobilizovatelný potenciál stabilních dodávek energie.

Hlavní cíle Hlavní cíl Akčního plánu sleduje zejména snahu naplnit závazky ČR pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2010 a pomoci nastartovat investice do čistého způsobu získávání energie. Nelze pominout ani jednoznačnou podporu oblastí venkova jako hlavního dodavatele energie z biomasy. S tím souvisí synergické efekty rozvoje venkova včetně zvýšení zaměstnanosti a vyššího zapojení programů výzkumu a vývoje. Přitom se prosadí i hlediska životního prostředí při pěstování biomasy, dojde k rovnoměrnému rozvoji příslušných technologií a k zvýšení energetické nabídky biomasy na domácím trhu.

Konkrétní cíle znamenají v ČR dosáhnout 13% podílu energie získané z obnovitelných zdroj na konečné spotřebě a 8% podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí spotřebě v roce 2010. Cílem je rovněž dosáhnout 5,75% kapalných biopaliv z celkového objemu pohonných hmot v roce 2010.

Hlavní možnosti využití biomasy v současnosti představuje přímé spalování a výroba tepelné či elektrické energie, dále je to kogenerace, výroba bioplynu, výroba kapalných biopaliv a také neenergetické – materiálové využití biomasy.

Akční plán předkládá soubor nejnutnějších opatření k zlepšení podmínek pro využívání biomasy. Přijaté úkoly a jednotlivé aktivity sledují zejména potřebu upravit administrativní překážky a nastavit podmínky pro žádoucí rozvoj využívání biomasy v horizontu nejbližších let.
Přehled základních aktivit, schválených vládou v Akčním plánu, zahrnuje souhrn čtrnácti okruhů od oblasti legislativy, výzkumu, územního plánování, financování a cenové politiky až po vzdělávání a poradenství.
Součástí Akčního plánu jsou také jeho přílohy obsahující mj. podrobné rozdělení biomasy podle vyhlášky č.482/2005 Sb., a zejména úplný přehled podpor a dotačních titulů z dané oblasti včetně daňových úlev.

Zdroj: Silvarium
 
 

Zdroj (autor):

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 25.5.09
Poslední změna: 25.5.2009
Počet shlédnutí: 642