LEGISLATIVA

Komunitní kompostování aneb jak je možné legálně ušetřit za odvoz komunálního odpadu z obce

V současnosti se zejména pro obce nabízí možnost tzv. komunitního kompostování.

Komunitní kompostování představuje jednoduchý a levný způsob využívání bioodpadů. Z novely zákona o odpadech   č. 314/2006 Sb.,  § 10a) vyplývá, že se jedná o systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Své uplatnění nachází v místech, kde žije určitá komunita lidí, kteří nemají možnost domácího kompostování. V obcích a jejich jednotlivých částech, na školní zahradě, v zahrádkářské kolonii, v chatové osadě nebo i ve dvoře činžovního domu - zde všude lze založit komunitní kompostoviště, využívat tak zde vzniklé rostlinné zbytky a získat kvalitní organické hnojivo - zelený kompost.Nejen, že se dá ušetřit, ale zároveň i vyhovět požadavkům na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, naplnit cíle Plánu odpadového hospodářství České republiky a Zlínského kraje a také Nařízení EU na snižování množství ukládaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládky odpadů.    Z § 10 písm a) dále vyplývá, že obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Zároveň však úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu.    Základem je vytvoření komunitního  kompostoviště:Jeho podoba   je dána velikostí komunity a intenzitou třídění a množstvím kompostovaných rostlinných zbytků.  Od tohoto se také odvíjí potřebná plocha ke kompostování. Kompostovat lze volně na hromadách nebo v boxech, tzv. kompostérech, které jsou nejrůznějšího materiálu i tvaru. Při kompostování dochází k intenzivnímu rozkladu organické hmoty. Postupně dochází k viditelné redukci objemu kompostu. Pokud jsou dodrženy obecné zásady kompostování, kompostovací materiál nezapáchá (kompost musí být dostatečně vlhký tak, aby v něm probíhal kompostovací proces a zároveň překopáván tak, aby byl dostatečně provzdušněn pro život kompostovacích organismů). Kompost je zpravidla hotov za šest až devět měsíců.Pokud se jedná o kompostoviště pro celou obec je zpravidla při komunitním kompostování využívána běžná malá mechanizace a o chod oploceného kompostoviště se stará pověřená osoba (správce). U malých komunit se místo ke kompostování podobá domácímu kompostovišti. I zde je nutné ustanovit osobu odpovědnou za chod kompostoviště. Důležité je, aby komunitní kompostoviště bylo snadno dostupné občanům, kteří jsou do kompostování zapojeni. Při komunitním kompostování lze využívat   rostlinné zbytky jak z údržby veřejné zeleně, tak i ze zeleně zahrad občanů – tedy listí, posečená tráva, zbytky ovoce a zeleniny, vytrhaný plevel, naštěpované větve apod.    Výhody komunitního kompostování:

  • není třeba budovat nákladnou průmyslovou kompostárnu a řešit systém svozu.
  • dochází ke snížení množství produkovaných směsných komunálních odpadů
  • lidé, kteří nemají vlastní zahradu mohou využívat bioodpady v blízkosti místa bydliště
  • zlepšení čistoty a vzhledu okolí
  • ustává obtěžování okolí při pálení bioodpadu ze zahrad
  • možná společná výstavba kompostéru.
  • pověřená osoba dohlíží nad čistotou vstupujících materiálů a kvalitou vyrobeného zeleného kompostu - možné nové pracovní příležitosti.
  • účastníci získávají zdarma kompost pro svoji potřebu – sami tedy dohlíží na kvalitu vstupních surovin, odpadá nutnost řešit odbyt vyprodukovaného kompostu

Kontaktní osoba za odbor životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje:                                                    Ing. Miloš Šťastný                                    Telefon: 577043384                                    E-mail : milos.stastny@kr-zlinsky.cz

Zdroj: EnviWeb

 

Datum uveřejnění: 26. dubna 2007 Poslední změna: 26. dubna 2007 Počet shlédnutí: 690