LEGISLATIVA

Environmentálne degradovateľné plasty

Autor nedávno dokončil doktorantské studium na Technické univerzitě ve Zvolenu. Ve spolupráci z Rakouským výzkumným institutem IFA v Tulln zpracoval disertační práci na téma degradovatelné plasty. V tomto článku je úvod do problatiky, nabízíme vám také možnost stažení teoretické části této práce ve formátu PDF.

V súčasnom svete je pri vývoji nových materiálov a technológií potrebné zohľadňovať ich vplyvy na prostredie počas celého životného cyklu. Jedným z aktuálnych problémov je aj zavádzanie efektívneho odpadového hospodárstva, kedy pred pasívnym ukladaním odpadu na skládku sú uprednostňované systematické opatrenia predchádzania jeho vzniku, zavádzanie technológií minimalizácie, recyklácie či iného zhodnotenia odpadov. Tieto trendy sa rozvíjajú na základe poznania, že odpad je často hodnotnou surovinou resp. polotovarom pre výrobu, zdrojom energie, prípadne využiteľnej biomasy. Naviac jeho priame ukladanie na skládku, či spaľovanie je spojené s množstvom rizík voči prírodným ekosystémom, životnému prostrediu a tým i voči zdraviu ľudí.

Syntetické plasty sú dnes široko využívané materiály a život bez nich si v mnohých oblastiach vieme len ťažko predstaviť. Popri výhodách, ktoré sú dané ich vlastnosťami, spôsobujú aj nemálo problémov. Ako odpad sú veľmi odolné poveternostným vplyvom a biologickým procesom a preto plastové odpady často trvalo "skrášľujú" okraje ciest, železníc, brehy riek, parky, lesy, morské pobrežia a pod. Ak by sa teoreticky podarilo všetok takýto odpad zozbierať, jeho materiálové či energetické zhodnotenie je komplikované nielen jeho triedením, ale i znečistením a tak neostáva nič iné, ako ho uložiť na skládku resp. spáliť. Množstvo vyrábaných plastov ako aj odpadov z nich stále narastá, voľná kapacita skládok klesá, náklady na ukladanie úmerne rastú - preto treba dlhodobo i z ekonomických dôvodov hľadať nové lepšie riešenia. Dnes už spoločnosť vyspelej Európy definitívne prekonala "dobu skládkovú".

Veda by mala byť práve tým subjektom, ktorý popri vývoji nových materiálov a technológií rieši problémy súčasnosti a dokáže i predvídať a hľadať riešenie problémov, ktoré nás očakávajú. Príkladom môžu byť odpady z plastov a hľadanie riešenia aj v perspektívnych environmentálne resp. biodegradovateľných plastoch (BDP). Vývoj produktov z biodegradovateľných plastov, ktoré spĺňajú požadované vlastnosti pre danú aplikáciu a po využití sú biologicky rozložiteľné, je významný aj z hľadiska hodnotenia ich životného cyklu (LCA). Rieši sa nielen otázka surovín ale odpadá aj problém s ich následnou likvidáciou. Tak sa predíde problémom pri eventuálnom skládkovaní či spaľovaní, netvoria sa priamo skleníkové plyny, ale naopak pre výrobu sa využívajú zdroje vyprodukovanej biomasy resp. organického odpadu - trvaloudržateľné suroviny.

Dizertačná práca sa zameriava práve na oblasť biodegradovateľných plastov ich aplikáciu v spoločenskej spotrebe a analýzu možných dopadov v odpadovom hospodárstve či na životné prostredie ako také. Tuto pracu možno stiahnůt zde ( 530 kB)

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 1970 Poslední změna: 17. Ăşnora 2009 Počet shlédnutí: 9016