Odborné články

Kompostovanie a právne predpisy v SR

Malé kompostovanie (domové, záhradné)

V prípade kompostovania pri rodinných domoch a v malých záhradkách nejde o nakladanie s odpadom, ale ide o oblasť predchádzania vzniku odpadu.

Základom je:

 • § 127 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (občiansky zákonník), podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pevnými ani kvapalnými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami a nesmie ani nechať ním chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok,
 • § 3 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obyvateľ obce je povinný podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia

v nadväznosti na

 • § 2 ods. (1) zákona o odpadoch, ktorý vymedzuje základný pojem odpad ako hnuteľnú vec, uvedenú v prílohe č. 1, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť, čo v prípade záujmu o malé kompostovanie na vlastnom pozemku nie je aktuálne,
 • § 3 písm. a) zákona o odpadoch, podľa ktorého účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu.

Výsledkom domového kompostovania je domáci kompost, aplikovaný na vlastný pozemok, a ktorý nie je predmetom predaja a nie je preto ani povinná registrácia podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.

Stredné kompostovanie (obecné, komunitné)

Ide o kompostovanie určitej komunity, ako je napr. záhradkárska osada, miestna časť obce, obec apod. s kapacitou do 10 ton kompostu ročne najmä pre odpad s katalógovým číslom 20 02 01 s názvom biologicky rozložiteľný odpad a s katalógovým číslom 20 03 02 s názvom odpad z trhovísk v kategórii ostatný odpad. Miesto vybrané pre takéto kompostovanie nespadá pod novú definíciu zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa Čl. I. bod. 6 zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch.

Neudeľuje sa súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch, a to s prihliadnutím na konštrukciu ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, pretože ide o nakladanie s odpadom v kategórii ostatný odpad bez zariadenia na nakladanie s odpadom.

Konkrétny spôsob nakladania s odpadom stanoví vyhotovená prevádzková dokumentácia v súlade so zákonom o odpadoch a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, primerane podľa miestnych podmienok vychádzajúc z § 127 občianského zákonníka a v nadväznosti na zákon o obecnom zriadení, pretože podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. e), f) a g) zákona č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, obec:

 • samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
 • zabezpečuje aj správu obecného cintorína , vrátane nakladania s odpadom pri tom vznikajúcim,
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby, nakladanie s komunálnymi odpadmi, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a chráni životné prostredie.

Výsledkom zhodnocovania predmetných odpadov kompostovaním na komunitnom kompostovisku je tzv. “komunitný kompost”, ktorý už nie je evidovaný ako odpad.

V prípade, že takýto kompost je aplikovaný na vlastné pozemky a nie je predmetom predaja, nie je povinná registrácia podľa zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách.

Používanie kompostu v režime pôdohospodárstva sa aplikácia zabezpečuje na základe písomnej zmluvy s vlastníkom, správcom prípadne nájomcom pôdy (tzv. “užívateľom pôdy”) v rámci obhospodarovania rôznych druhov pozemkov, pričom základom je Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 531/1994-540 o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde a o určení organizácií oprávnených zisťovať skutočné hodnoty týchto látok, ktoré bolo vydané podľa § 4 ods. 4 zákona SNR č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z.z. a ktoré bolo uverejnené v čiastke 1/1994 Vestníka MP SR.

Veľkokapacitné kompostovanie (komunálne, priemyselné)

Kompostovanie patrí medzi zhodnocovanie odpadov, pričom je zaradené do činností recyklácie (obdobne ako aj iné biologické transformačné procesy) s označením R 3 (podľa Prílohy č. 2 k zákonu o odpadoch).

V nadväznosti na platnú definíciu recyklácie, ide o vrátenie kompostovateľných druhov odpadov do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku, v danom prípade kompostu, s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje. Ide teda o aktivitu, ktorá je plne v súlade s účelom odpadového hospodárstva podľa § 3 zákona o odpadoch.

V súlade s novými právnymi predpismi pre oblasť odpadového hospodárstva vydanými na základe zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z. (+ čiastka 98 Z.z. o redakčnom oznámení chyby v čl. II (zmena h) na i)), zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 24/2004 Z.z., (tzv. “zákon o odpadoch”) boli vydané aj Programy odpadového hospodárstva krajov a okresov do roku 2005 a to v nadväznosti na oznámenia krajských a okresných úradov v čiastke Vestníka vlády SR číslo 8, 9 a 10/2002 o vydaní všeobecne záväzných vyhlášok, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti Programov odpadového hospodárstva krajov a okresov do roku 2005.

Nadobudnutím účinnosti týchto vyhlášok boli vydané aj všetky Programy odpadového hospodárstva krajov a okresov do roku 2005 (ďalej iba “POH”) a zákonom určené subjekty pripravujú POH pôvodcu odpadu ako aj POH obce. V nadväznosti na § 5 ods. (4) zákona o odpadoch je daná povinnosť v záväznej časti POH navrhovať aj opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Pozor, podľa Čl. I (bod 43. § 18 ods. 3 písm. n)) a Čl. VI. zákona č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch, dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ nadobudne účinnosť aj zákaz zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov vrátane cintorínov a z ďalšej zelene na pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianských združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov.

V praxi to znamená, že je potrebné zabezpečiť zhodnocovanie týchto odpadov, t.j. okrem iného aj zvýšiť kompostovanie predmetných odpadov. Základom je ustanovenie § 5 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z, podľa ktorého záväzná časť POH kraja a okresu má obsahovať opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadoch ukladaných na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s cieľom dosiahnuť znižovanie ukladania týchto odpadov na skládky odpadov takto:

 • do 9-tich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaného biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 75 % z celkového množstva (hmotnosti) komunálnych odpadov vzniknutých v r. 1995,
 • do 12-tich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) komunálnych odpadov vzniknutých v r. 1995,
 • do 19-tich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa zníži množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) komunálnych odpadov vzniknutých v r. 1995.

V tejto oblasti , v nadväznosti na POH SR do roku 2005, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 180 z 27. februára 2002, je potrebné zabezpečiť aj plnenie nasledovne stanoveného cieľa - “Do roku 2005 dosiahnúť 35% podiel materiálového zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov”. Na podporu splnenia takto stanoveného cieľa je taktiež potrebné rozšíriť kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

Podporou tohto cieľa je aj nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov č. 17/2004 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2004, ktorým sa zrušuje starý zákon č. 327/1996 Z.z.

Na zriadenie kompostárne, ktorá je považovaná podľa Čl. I. bod 6 bodu č. 24/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov, sa v nadväznosti na § 7 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch udeleniu súhlasu príslušného orgánu štátnej správy podlieha aj vydanie prevádzkového poriadku kompostárne, avšak iba v prípade zhodnocovania aj nebezpečných odpadoch.

V prípade potreby je možné vyžiadať aj odborný posudok podľa bodu II.1 Prílohy č. 4 k vyhláške MŽP SR č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŽP SR č. 399/2002 Z.z.

Výsledkom zhodnocovania odpadov kompostovaním je kompost podľa STN 465735 “Priemyselné komposty”.

Povinnosti držiteľa odpadu podľa zákona o odpadoch

 • zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov,
 • zhromažďovanie odpadov utriedene podľa druhov odpadov,
 • zabezpečenie odpadov pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 • oddelené zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa ich druhov,
 • označovanie nebezpečných odpadov určeným spôsobom a nakladanie s nimi v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, zabezpečenie zhodnocovania odpadov,
 • zabezpečenie zneškodnenia odpadov v prípade, že nie je možné a účelné ich zhodnotenie,
 • odovzdanie odpadov len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, okrem možnosti využitia niektorých odpadov v domácnosti,
 • vedenie a uchovávanie evidencie o druhoch a množstve odpadov, s ktorými sa nakladá a o spôsobe ich zhodnotenia a zneškodnenia,
 • ohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,
 • umožnenie príslušným orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup do stavieb, priestorov a zariadení a odoberanie vzoriek odpadov,
 • predloženie príslušnej dokumentácie na základe požiadavky príslušného orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
 • poskytnutie pravdivých a úplných informácií súvisiacich s odpadovým hospodárstvom na základe požiadavky príslušného orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
 • predloženie dokladov preukazujúcich spôsob nakladania s odpadmi na vyžiadanie prechádzajúceho držiteľa odpadu,
 • vykonanie opatrení na nápravu, ktoré uloží príslušný orgán štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
 • zabezpečenie analytickej kontroly odpadov v ustanovenom rozsahu,
 • bezplatné poskytnutie informácií potrebných na vypracovanie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby.

Základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov

 • zhodnocovať odpady v súlade so súhlasom na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov odpadov,
 • zabezpečovať odpady pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 • zverejňovať druhy odpadov, na ktorých zhodnocovanie je daný súhlas,
 • viesť prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
 • viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zhodnotenie a o spôsobe nakladania s nimi,
 • ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu,
 • na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v mimoriadnych prípadoch, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie zhodnotiť odpad, pokiaľ je to pre prevádzkovateľa technicky možné; náklady, ktoré vznikli pri zhodnotení odpadu alebo zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, uhrádza držiteľ odpadu,
 • umožniť orgánom vykonávajúcim štátny dozor v odpadovom hospodárstve výkon činností,
 • vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,
 • na žiadosť ministerstva, krajského úradu, okresného úradu alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva.
 • zariadenie musí byť označené informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje najmä:
  1. názov zariadenia,
  2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
  3. prevádzkovú dobu zariadenia,
  4. zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
  5. názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia,
  6. meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
 • nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 12 vykonávacej vyhlášky zákona o odpadoch a ktorý sa vypracuje na základe výsledkov analytickej kontroly nebezpečných odpadov,
 • musia byť stanovené podmienky preberania odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadom
  1. doklad o množstve a druhoch dodaného odpadu,
  2. v prípade nebezpečných odpadov aj sprievodný list nebezpečného odpadu a identifikačný list nebezpečného odpadu,
  3. údaje o vlastnostiach a zložení odpadu (protokol z analytickej kontroly odpadov),
  (Pri výkupe odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie sa tieto vyššie uvedené náležitosti neuplatňujú.)
 • pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadom sa
  1. skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
  2. vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
  3. vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu za účelom overenia deklarovaných údajov o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
  4. podľa potreby zabezpečia kontrolné námatkové odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu za účelom overenia deklarovaných údajov držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
  5. zaeviduje prevzatý odpad.
 • prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu, dátum a čas jeho prevzatia,
 • prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov vedie prevádzkovú dokumentáciu zariadenia,
 • všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatnia v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov,
 • k prevádzkovej dokumentácii na technicko-organizačné zabezpečenie riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie patria:
  1. technologický reglement,
  2. prevádzkový poriadok,
  3. prevádzkový denník,
  4. obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
  5. vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.

Technologický reglement obsahuje najmä:

 1. základné údaje o zariadení,
 2. popis technologického procesu zhodnocovania odpadov ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov, prúdov, najmä popis operácií, princípov a reakcií, údaje o základných meracích a regulačných obvodoch, požadovaných podmienkach procesov, parametrov, zloženia, koncentrácii prúdov, zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt a pod.,
 3. určenie osôb zodpovedných za vykonávanie určitých činností,
 4. postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu,
 5. údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov (odpady, pomocné látky, prísady, zloženie, vlastnosti materiálov, vlastnosti odpadov),
 6. údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu,
 7. spôsob zabezpečenia vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly materiálov a produktov procesu (analytickými metódami a meracími zariadeniami),
 8. prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov (s uvedením zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania),
 9. údaje o materiálových tokoch a o energetických tokoch prevádzkovaného procesu (materiálová a energetická bilancia), vrátane vypúšťaných tuhých, kvapalných alebo plynných emisií, spotrebné a kapacitné normy procesu vztiahnuté na jednotkové množstvo produkcie (spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad, energií, atď.),
 10. údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi vznikajúcimi z tejto činnosti a o spôsobe zabezpečenia nakladania s nimi,
 11. podmienky technologického procesu (čas, teplota, tlak, koncentrácie, atď.),
 12. zoznam strojov a zariadení,
 13. prehľad technickej dokumentácie strojov,
 14. záväzné schémy a tabuľky, a to najmä:
  1. blokovú schému prevádzkovaného procesu,
  2. blokovú schému zabezpečenia kvality procesu (základných technologických prúdov procesu významných pre zabezpečenie jeho kvality s popisom kontrolných miest),
  3. strojno-technologické schémy procesu a číslovanie aparátov,
 15. opatrenia navrhnuté na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie,
 16. postup zabezpečenia ochrany zariadenia.

Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.

Technologický reglement musí byť uložený na prístupnom mieste zariadenia.

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje najmä:

 1. názov a adresu prevádzkovateľa vrátane mien pracovníkov zodpovedných za prevádzku zariadenia,
 2. údaje o začatí prevádzky, dobe životnosti zariadenia a jeho kapacite,
 3. technický popis zariadenia,
 4. organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,
 5. podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zariadenia,
 6. povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,
 7. opatrenia pre prípad havárie,
 8. zoznam druhov odpadov, na zhodnocovanie ktorých je prevádzkovateľ oprávnený,
 9. rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v danom zariadení,
 10. pre skládky aj určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly a spôsob ukladania odpadov,
 11. spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia.

V prípade zmien v prevádzke zariadenia prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä údaje o:

 1. menách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň,
 2. množstve a druhoch odpadov prijatých denne na zhodnotenie odpadov, vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov,
 3. množstve a druhoch denne zneškodnených odpadov,
 4. neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,
 5. naložení s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,
 6. odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,
 7. technickom stave zariadenia,
 8. prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a spôsobe ich odstránenia,
 9. časovom využití zariadenia,
 10. prípadnom odstavení zariadenia,
 11. vykonaných údržbách a opravách zariadenia,
 12. vykonaných kontrolách,
 13. dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených pre prevádzku zariadenia.

Prevádzkový denník prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov uchováva 10 rokov od ukončenia prevádzky zariadenia.

Zoznam platných právnych predpisov

 1. zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z. (+ čiastka 98 Z.z. o redakčnom oznámení chyby v čl. II (zmena h) na i)), zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 24/2004 Z.z.,
 2. vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z.z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky 410/2002 Z.z. a č. 227/2003 Z.z.,
 3. vyhláška MŽP SR č. 273/2001 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky MŽP SR č. 399/2002 Z.z.
 4. vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z.
 5. vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z.
 6. vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky MŽP SR č. 337/2002 Z.z. a v znení vyhl. MŽP SR č.733/2002 Z.z.
 7. oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z.z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
 8. vyhláška MŽP SR č. 25/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel v znení vyhlášky MŽP SR č. 335/2003 Z.z.
 9. zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z.z.,
 10. vyhláška MŽP SR č. 732/2002 Z.z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovateľne použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za za zálohované opakovane použiteľné obaly
 11. vyhláška MŽP SR č. 5/2003 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch v znení vyhlášky č. 577/2003 Z.z.
 12. nariadenie vlády SR č. 22/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
 13. zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 60/1995 Z.z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 132/2000 Z.z. o zmene v prílohe č. 1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zásady a pravidla registrace organických a organominerálních hnojiv vyrobených při použití bioodpadů
Kompostovanie na obecných kompostoviskách
Využívání odpadů ke hnojení podle legislativy odpadů
Komunitní kompostování ve Velké Británii
Množstvové zbery - poplatky podľa množstva (1) teória a druhy množstvových zberov
Shrnutí přínosu novely zákona o odpadech pro kompostování
Legislativa bioodpadů - kompostování v praxi
Projednávání zmocnění pro vypracování vyhlášky o bioodpadech v poslanecké sněmovně (1)
HUMAVIT - nové humusové hnojivo zabezpečujúce pôdnu úrodnosť
Přijdou kompostárny rozvojem domovního a komunitního kompostování o práci?
Stanovisko ÚKZÚZ ke článku Registrace kompostů a substrátů - pohled do budoucnosti
Dopady nařízení 1774/2002 (ES) na kompostování kuchyňských odpadů
O legislativě biologicky rozložitelných odpadů
Niektoré možnosti využitia komunálneho odpadu v SR
Nová legislativa odpadů

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 23.2.2004
Poslední změna: 22.2.2004
Počet shlédnutí: 22984

Citace tohoto článku:
FRATRIČOVÁ, Marta: Kompostovanie a právne predpisy v SR. Biom.cz [online]. 2004-02-23 [cit. 2024-07-25]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-pelety-a-brikety/odborne-clanky/kompostovanie-a-pravne-predpisy-v-sr>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
28 May 2012 08:07 Sraka
- len tak
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto