Odborné články

Možnosti využití půdy v oblasti Děčínska

Česká republika se připravuje na vstup do Evropské Unie. Důležitou kapitolou při projednávání bude rozhodně zemědělství, protože v každé z nově přistupujících zemí představuje sektor zemědělství největší propad a také velké problémy jak vyřešit vysokou nadprodukci, aby tato levná zemědělská produkce východních zemí neohrozila dosavadní členy EU.

Mnoho se diskutuje o podmínkách, kvótách, limitech, opatřeních a různých předpisech, které pro nás vstoupí v platnost snad v roce 2004 nebo o něco později. Jistě to není dlouhá doba, ale některé zásady již dnes pomalu začínají platit. Jsou to především veterinárně zdravotní předpisy, fyto-karantenní, ekologické, hygienické a další. Vytváří se tak tlak na prvovýrobce aby během krátké doby zajistili realizaci těchto opatření. Není to jednoduchá a především levná věc. Zvláště to doléhá na podniky v tvrdších přírodních a klimatických podmínkách, kde výrobní náklady často převyšují výnosy, a tak i při určitém dotačním systému nezbývá peněz a splnění těchto podmínek. Dochází k omezování a zjednodušování zemědělské výroby a nebo k její úplné likvidaci. Přesto zůstávají značné plochy neobdělány a sklízeny často v termínech kdy už došlo k vysemenění plevelných rostlin, a tak se krajina mění v neplodnou step, kde převahu mají různé druhy šťovíku a dalších plevelů.

Jestliže chceme patřit nadále ke kulturním národům střední Evropy, musíme najít alternativu pro racionální využití zemědělské půdy. Chov masných krav bez tržní produkce mléka se jevil v našich podmínkách děčínského okresu, ještě před rokem, jako velmi dobré alternativní řešení. Dotační titul na podporu masných krav, který do jisté míry srovnával náklady a vyrovnával tak nižší ceny za hovězí maso, však dostal v průběhu letošního roku tvrdý úder. Objevila se dvě vážná onemocnění skotu a to BSE /nemoc šílených krav/, rozsáhlý výskyt v Anglii a SLAK (slintavka a kulhavka), kde především ochranná opatření tvrdě zasáhla i do ostatních výrobních sektorů. Velké škody vznikly našim zemědělcům v důsledku poklesu cen hovězího masa a snížení spotřeby v průběhu dvou měsíců o třetinu, ztráty se odhadují v rámci České republiky na 2 miliardy Kč.

Je třeba hledat další možnosti jak jinak využít potenciálu zemědělské půdy zvláště v našich podhorských podmínkách kde půdy jsou značně vyčerpané v důsledku velmi malého dávkování živin, chybí dusík, vápník, fosfor a také další stopové prvky kde výnosy u obilovin jsou velice kolísavé a tak osevy obilovin klesly na desetinu původních ploch. Vzniká potřeba vyzkoušet a v rozumné míře uplatnit v některých našich oblastech pěstování energetických rostlin jako alternativní zdroj energie ve formě spalování biomasy.Využít i velkých zdrojů které představují již existující lesní plochy.

Pro názornější přiblížení této problematiky uvedu pár čísel a faktů z našeho děčínského okresu. Okres Děčín zaujímá plochu 90.921 ha z toho největší podíl zaujímají lesy 44.712 ha, což představuje 59.88 % z celkové výměry okresu. V rámci Ústeckého kraje je to nejvíce a činí 23,13 % všech lesních ploch v kraji. Výměra zemědělské půdy je 36.475 ha a představuje 40,39 % plochy okresu. Z toho výměra orné půdy je 12.761 ha. Velmi se změnila struktura orné půdy. Tak v letošním roce bylo pro sklizeň obilovin 2.429 ha, tech. Plodiny 904 ha, okopaniny 56 ha, zelenina konsum. 63 ha. Znamená to, že více jak 9300 ha byla na orné půdě zelená hmota, když k tomu připočítáme louky a pastviny představuje to více jak 30.312 ha tj. 83 % z celkové zemědělské půdy kde rostla jenom tráva.

Z tohoto stručného přehledu vyplývá jaké jsou potencionální možnosti pro využití energetických plodin při pouhém osetí sklizni 5 - 10% z orné půdy která je nevyužita.

Velmi intenzivně se těmito otázkami v minulém období zabývaly zemědělci i starostové šluknovského výběžku. Vznikly zde již některé věcné návrhy na řešení pro příští období. Jde o to využít i možnosti pěstování rychle rostoucích dřevin, které by splňovaly podmínky racionálního a ekonomického využití.

Jistě se najdou zemědělci, kteří do tohoto programu půjdou. Nyní jde o záruky, že budou vybudovány výtopny které energetické rostliny budou požadovat.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Energetické využití biomasy a rekultivace
Nové akční plány v obnovitelných energiích
Optimalizace zastoupení energetických a průmyslových rostlin v modelové oblasti severozápadních Čech
Některé další možnosti podnikání v marginálních oblastech

Předchozí / následující díl(y):

Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Biomasa ve škole
Obnovitelné zdroje energie z pohledu ekologie a regionálních energetických konceptů
Využití bioalkoholu
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Sborník ze semináře Biomasa - obnovitelný zdroj energie (úvod)
Současný stav a priority projektu "Bioetanol" v ČR.
Společné spalování biomasy a uhlí
Střední zahradnická a zemědělská škola A.E.Komerse

Zobrazit ostatní články v kategorii Pěstování biomasy

Datum uveřejnění: 5.12.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 7456

Citace tohoto článku:
LOUDÁT, František: Možnosti využití půdy v oblasti Děčínska. Biom.cz [online]. 2001-12-05 [cit. 2024-07-21]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie/odborne-clanky/moznosti-vyuziti-pudy-v-oblasti-decinska>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto