Odborné články

Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice

Úvod

V letošním roce uplyne již 12 let, kdy VÚZT Praha zpracoval první podklad o využití řepkového oleje a jeho modifikací jako alternativního paliva pro vznětové motory. Vlastní projekt pro výrobu bionafty a biomaziv "Oleoprogram" České republiky byl zahájen v roce 1992 poskytnutím návratných bezúročných investic na částečné krytí výstavby výroben methylesterů kyselin řepkového oleje FARME (MEŘO) ve výši 721,54 mil. Kč. V rámci této první etapy bylo realizováno 18 výrobních jednotek s roční kapacitou 63,5 tis. t MEŘO, zahrnující jednu průmyslovou výrobnu na 30 tis. t.rok-1 MEŘO. Ostatní výrobny byly vybudovány jako decentralizované provozy regionálního nebo zemědělského typu s roční kapacitou od 0,5 do 12,5 tis. t MEŘO. To představovalo možnost zpracovat 180 - 200 tis. t řepky olejné z cca 70 - 80 tis. ha pěstitelské plochy. V roce 1994 byla vydána česká norma ČSN 65 6507 Biopalivo pro vznětové motory "Methylestery řepkového oleje - technické požadavky".

Výroba a logistika methylesterů řepkového oleje a směsného paliva

S ohledem na vývoj celé problematiky kapalných biopaliv, reálné provozní vlastnosti dieselových motorů (zejména stáří a opotřebovanost) ve vztahu k nezbytně nutným minimálním úpravám při přechodu na alternativní palivo je v ČR zatím MEŘO využíván jako surovina pro výrobu směsného paliva pro vznětové motory s podílem min. větším než 30% hm. a max. 36% hm. podle české normy ČSN 65 6508 Motorová paliva - "Palivo pro vznětové motory s obsahem methylesterů řepkového oleje nad 30% - technické požadavky a metody zkoušení" vydané v srpnu 1998. Je vyřešena logistika směsného paliva (viz obr. 1).

V tab. 1 je uveden přehled výroby, vývozu a spotřeba MEŘO v ČR v letech 1995 - 2000. Vlivem dotační podpory nepotravinářského užití řepky olejné z rozpočtu MZe ČR došlo v roce 2000 (viz tab. 2) poprvé k plnému využití zpracovatelských kapacit. Rostoucí poptávka po směsném palivu a změněné ekonomické podmínky se staly impulsem k rozšiřování stávajících kapacit a také k budování nových. Některé vybudované provozy se orientovaly na lisování dalších olejnin a výrobu speciálních produktů a zatím upustily od výroby MEŘO.

Tabulka 1: Přehled výroby, vývozu, dovozu a spotřeby FARME (MEŘO) v České republice

Ukazatel Jednotka 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Produkce v ČR tis. tun 11,8 19,3 27,6 15,7 30,63 67,25
Vývoz z ČR tis. tun 2,4 3,2 1,5 0,083 0,026 0,072
Dovoz do ČR tis. tun 8,4 8,7 11,36 25,84 22,64 3,237
Celková potřeba v ČR tis. tun 17,8 24,8 37,46 41,46 53,24 70,41

K 30.9.2001 bylo v ČR 16 výroben MEŘO 15 podnikatelských subjektů se zpracovatelskou kapacitou 93,95 kt - 1 průmyslová jednotka s roční produkcí 35 kt a ostatní decentralizované provozy s roční produkcí od 0,5 do 25 kt. Postupně se vyrovnávají disproporce mezi lisovací kapacitou a kapacitou procesní části reesterifikace některých decentralizovaných zpracovatelských jednotek. Aktuální logistický řetězec zpracování řepky olejné pro nepotravinářské využití, zohledňující i výrobu oleje a MEŘO ve mzdě, je patrný z obr. 2. Výrobou směsného paliva se k 30.9.2001 zabývalo 17 firem. Rok 2000/2001 se stává v sektoru nepotravinářského užití řepky olejné významným v několika oblastech. Na Slovensku (výstavba velkokapacitní jednotky Palma v Šenkvicích) a především v SRN (uvedením do provozu dvou kapacit 60 tis. t.rok-1 ve Wittenbergu a 75 tis. t.rok-1 v Ochsenfurtu činí objem kapacit reesterifikace 247 000 t methylesterů) probíhá obdobně jako v ČR významné rozšiřování produkčních kapacit methylesterů. Rozjíždí se významně řepkový program v Anglii, Polsku a Maďarsku. Nebývale akceleruje výroba methylesterů sójového oleje a tím směsného paliva B20 (20% methylesterů) v USA. Rozšiřování výroby v části Evropy povede k nemalým změnám na trhu s řepkou.

Z tab. 3 je patrná výroba MEŘO, směsného paliva, jejich dovoz a vývoz za 8 měsíců roku 2001 v ČR. Produkce MEŘO s dotační podporou se snížila na 55% roku 2000. Celková výroba MEŘO, zahrnující i nepodporovanou výrobu, se však velice přibližuje produkci roku 2000, využití vybudovaných kapacit však dosahuje cca 69%.

Podpory, ceny a trh s MEŘO a směsným palivem

Způsob podpory výrobě MEŘO platný od 1.4.2000 zůstal v platnosti do 30.9.2001. Byla zachována nulová spotřební daň pro MEŘO a směsné palivo bylo zatíženo stejně jako motorová nafta spotřební daní ve výši 8,15 Kč.l-1. V návaznosti na tuto skutečnost a s cílem zachovat Oleoprogram byla zavedena podpora výrobcům MEŘO i výrobcům směsného paliva tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost směsného paliva (s výhřevností 40,5 MJ.kg-1 při max. 300 ppm vody) s motorovou naftou (s výhřevností 42,5 MJ.kg-1 při max. 200 ppm vody), kdy je nutné zohlednit snížení výkonu a zvýšení spotřeby motoru.

Tabulka 2: Přehled výroby, dovozu a vývozu FARME (MEŘO) a směsného paliva do vznětových motorů s minimálním podílem FARME větším než 30% hm. (max. 36% hm.) v roce 2000 v České republice

 

Methylester FARME

Směsné palivo

Motorová nafta

Celková výroba FARME v ČR (t)

67 245,54

-

-

z toho: Dotačně podpořeného 1) (t)

62 705,1

-

-

Dovoz FARME 2) (t)

3 237,153

-

-

Vývoz FARME 2) (t)

72,040

-

-

Celkem FARME pro výrobu směsného paliva (t)

70 410,653

-

-

Výroba směsného paliva s podílem 31% hm. FARME pro vznětové motory (t)

-

227 131,13

-

Vývoz směsného paliva 2) (t)

-

3 839,694

-

Dovoz směsného paliva 2) (t)

-

8 462,533

-

Dodávky směsného paliva do vznětových motorů pro trh v ČR (t)

-

231 753,97

-

z toho: Dotačně podpořeného směsné-ho paliva od 1.4. do 31.12.2000 1) (l)

 

189 152 000,00

Dodávky motor. nafty pro trh v ČR 3) (t)

-

-

2 393 100

z toho: Z tuzemské výroby 3) (t)

-

-

1 300 600

Z dovozu 3) (t)

-

-

1 092 500

Podíl směsného paliva na celkové spotřebě motorové nafty v ČR (% hm.)

9,7

 1. Údaje MZe ČR - leden, únor 2001
 2. Celní statistika - kód položky MEŘO 3824909512; kód položky směsného paliva 3824909513
 3. ČAPPO - únor 2001

Posunutím platnosti nižší spotřební daně u směsného paliva až od 1.7.2001 (oddanění podílu MEŘO ve směsném palivu obsaženém) se snížil objem finančních prostředků pro podporu produkce MEŘO a směsného paliva. Tím klesla produkce MEŘO s dotační podporou (viz tab. 3).

S ohledem na dynamický rozvoj odvětví v posledních dvou letech, jeho význam a perspektivy, připravilo Ministerstvo zemědělství podmínky pro udržení tohoto trendu. Ve snaze přiblížit domácí dotační podporu zemědělství a nepotravinářského užití zemědělské produkce formám užívaným v zemích EU bylo v lednu 2001 schváleno nařízení vlády ČR číslo 86/2001 Sb. To stanoví formy a rozsah uvádění orné půdy do klidu. Dále s ohledem na možnosti státního rozpočtu určuje parametry pro poskytování podpor za tzv. uvádění půdy do klidu a také zásady pro nákup a prodej semene řepky z půdy uvedené do klidu. Celý nový systém podle tohoto nařízení vlády zahrnuje několik důležitých podpůrných režimů a mezi nimi:

 • přímou podporu pěstování řepky olejné pro výrobu MEŘO,
 • nepřímou podporu výroby MEŘO a směsného paliva.

Realizací uvedeného nařízení vlády včetně nákupu řepky olejné z půdy uvedené do klidu a jejího prodeje k nepotravinářskému užití pro produkci MEŘO byl pověřen Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Administrativa celého systému započala již v prvním čtvrtletí 2001. Tím mohl SZIF již z letošní sklizně nakoupit pro nepotravinářské užití 230 000 t semene řepky olejné. Cena semene řepky, za kterou SZIF nakupoval řepku z půdy uvedené do klidu, byla stanovena na 4.200,- Kč.t-1 FCA smluvní skladovatel SZIF. Od 1.10.2001 již byl uplatněn systém podpory produkce MEŘO a směsného paliva prostřednictvím SZIF.

Tabulka 3: Orientační přehled výroby FARME (MEŘA) a směsného paliva do vznětových motorů s podílem FARME 31% obj., jejich dovoz a vývoz v průběhu roku 2001

 

Výroba dotovaného FARME (t)

Výroba dotovaného směsného paliva (tis. l)

 Výroba nedotov. FARME

Výroba FARME v ČR celkem (t)

Výroba směsného paliva v ČR celkem (tis. l)

Dovoz FARME (t)

Vývoz FARME 2) (t)

Vývoz směsného paliva 2) (t)

Dovoz směsného paliva 2) (t)

pro vývoz FARME a směs. paliva (t)

pro tuzemský trh (t)

Leden až srpen

 22851 1)

 83765 1)

 13718 3)

 6400 3)

 42969 3)

 107225 3)

 2093,702 4)

 5533,135 3) (1236,865 4))

 4) 31645,774

 -

Index (%) 2001/2000 v přepočtu na roční výrobu

 54,7

-

95,8 3)

-

Využití výrobních kapacit (%)

-

68,6 3)

-

 1. Údaje MZe ČR
 2. Celní statistika - kód položky FARME 3824909512; kód položky směsného paliva - 3824909513
 3. Předběžné údaje Sdružení pro výrobu bionafty
 4. Údaje celní statistiky

V rámci celé České republiky bylo podle smluvních podkladů SZIF v souladu s nařízením vlády uvedeno do klidu 114 377 ha orné půdy, z čehož tvoří 68 129 ha (60%) plochy řepky olejné k nepotravinářskému užití. Z půdy uvedené do klidu by měl SZIF získat 154 600 t řepky. K zajištění požadovaného objemu nákupu 230 000 t semene řepky olejné k nepotravinářskému užití SZIF nakupuje řepku z volného trhu.

Prodejní cena řepky pro výrobu MEŘO a dále směsného paliva vychází z předpokladu, že cena finálního produktu směsného paliva bude postavena na úroveň 95% k motorové naftě. Její stanovení je dáno vztahem

 CŘ = 0,2481 * CMN + 0,6562 * CP + 5239,25 - SDSP / 0,87296 Kč.t-1 /1/

kde:

 • CŘ - kupní cena FCA řepky olejné ve skladu v Kč.t-1
 • CMN - průměrná cena motorové nafty za uplynulý kalendářní měsíc, stanovená jako průměrná cena motorové nafty na burze Rotterdam v USD.t-1 zvýšená o přirážku 30 USD.t-1 a přepočtená průměrným kurzem střed USD u ČNB
 • CP - průměrná cena pokrutin za uplynulý kalendářní měsíc ze zahraniční burzy MATIF, přepočtená průměrným kurzem střed USD u ČNB
 • SDSP - spotřební daň u směsného paliva v Kč.(1000 l)-1

Kupující se mj. zavazuje zpracovat MEŘO vyrobený z řepky nakoupené od SZIF podle smluvně stanovených podmínek na směsné palivo nebo jej prodat výrobci směsného paliva.

Cenové relace motorové nafty zemědělské (zelené) nafty, směsného paliva a methylesteru v období 10. - 15.10.2001 uvádí tab. 4. Z obr. 3 je patrný vývoj maloobchodních cen motorové nafty v ČR v letech 1999, 2000 a do srpna 2001. Pro srovnání jsou v tab. 5 uvedeny cenové relace u motorové nafty, zemědělské (zelené) nafty a methylesterů (- biodiesel) v SRN.

Methylestery, směsné palivo - zajištění kvality a normování

Mimořádně významným bodem v rozvíjející se oblasti výroby methylesterů a modifikovaných paliv na jeho bázi je zajištění kvality a dalšího vývoje v rámci normovacích aktivit. S ohledem na vyhlášku č. 227/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu z 22.6.2001, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti se předpokládá, že Česká obchodní inspekce odebere a vyhodnotí mj. v průběhu letošního roku 200 vzorků směsného paliva. Nezávisle probíhá ve vymezeném rozsahu akce samokontroly organizovaná sekcí pro kvalitu a standardizaci Sdružení pro výrobu bionafty zaměřená na MEŘO.

Tabulka 4: Cenové relace motorové nafty, zemědělské (zelené) nafty, směsného paliva a methylesteru v ČR (10. - 15.10.2001)

 

Motorová nafta EN 590 Kč.l-1

Zelená zeměd.nafta EN 590 limitovaná Kč.l-1

Směsné palivo ČSN 65 6508

MEŘO ČSN 656507/Z1

z podpo- rovan. MEŘO limit. Kč.l-1

z nepod- porovan. MEŘO Kč.l-1

jako zelená zeměd.nafta z podporov. MEŘA limit. Kč.l-1

limitován s podporou Kč.kg-1

bez podpory Kč.kg-1

Spotřební daň

8,15

3,26

5,624

5,624

2,250

-

-

Dodavat. cena bez DPH

16,30 - 17,20

11,41 - 12,31

15,48 - 16,34

17,54 - 18,43

12,11 - 12,97

12,93 - 13,82

20,50 - 21,50

DPH %

22

22

5

5

5

5

5

Maloobchodní cena vč. DPH u čerpacích stanic

22,00 - 24,50

-

18,40 - 20,50

 

-

-

-

Tabulka 5: Motorová nafta, zemědělská (zelená) nafta, methylestery - biodiesel - SRN 2000 - 2003

 

Motorová nafta

Zeměděl. nafta

Methyl-estery - biodiesel

2000

2001

2002

2003

od 2001

aktuální cena

DM/100 l

DM/100 l

DM/100 l

DM/100 l

DM/100 l

DM/100 l

Rafinerie/olejárna

 42 2)

 42 2)

 42 2)

 42 2)

 42 2)

80 3)

Spotřební daň

74

 80

 86

 92

 50

 -

Dodavatelská cena 1) rafinerie/výrobna methylesterů

ll6

 122

 128

 134

 92

99-105 4)

 1. bez živnostenského poplatku (75 Pfg/100 l); bez DPH 16 %; bez prodejní marže (25 t vagón, 50 km - 1,5 - 2 DM/100 l); mezisklad obchodu s palivy 5000 l (zpravidla v zemědělském podniku) 4 - 5 DM/100 l
 2. při 28 USD za barel ropy
 3. řepkový rafinovaný olej z olejáren
 4. event. vyšší spotřeba se neuvažuje (0 - 10%)

Zdroj: UFOP - BERICHT 1999/2000

V současné době a v období do přijetí české verze evropské normy ČSN EN 14214 (Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines - Requirements and test methods) pro methylestery mastných kyselin platí pro MEŘO ČSN 65 6507/Z1 a pro směsné palivo ČSN 65 6508. S přijetím evropské normy ČSN EN 14214 dojde ke zrušení normy na MEŘO. Kvalita MEŘA bude určována podle ČSN EN 14214. Státní orgány, které s pomocí nástrojů daňové a rozpočtové politiky a SZIF budou podporovat i nadále pouze zpracování řepky olejné na MEŘO, budou rovněž vlastním kontrolním systémem samostatně sledovat plnění této surovinové a technologické linie. Kvalita MEŘO i methylesterů z jiných surovin bude tak určována jednotně přijatou evropskou normou. Kvalita směsného paliva s obj. podílem MEŘO 31% s ohledem na revizi ČSN 65 6508 bude určena ČSN 65 6508/Z1.

Závěr

V roce 2000/2001 došlo k významnému nárůstu tržního prodeje řepkových methylesterů (biodiesel - bionafta). Silný dolar ve spojení s vysokými cenami na světovém trhu za surovou ropu měly za následek značný vzestup cen, který vedl k výraznému zvýšení poptávky jak u čerpacích stanic, tak také u provozovatelů dopravního parku. Četné příspěvky v odborném tisku, ale také ve formě denních hlášení v časopisech, měly za následek, že bionafta z řepky se stala všeobecně nejznámějším produktem z obnovitelných surovin.

V ČR dosáhla výroba methylesterů řepkového oleje za rok 2000 celkem 67,245 tis. t, z čehož bylo 93% vyrobeno s dotační podporou. Celková výroba směsného paliva s hmotnostním podílem 31% methylesterů řepkového oleje činila 227 131 t. S ohledem na dovoz a vývoz dosáhla celková domácí spotřeba směsného paliva 231 754 t, což představovalo 9,7% podíl na spotřebě motorové nafty v ČR. Za 8 měsíců roku 2001 došlo v ČR k obratu zahraničního obchodu s methylestery řepkového oleje a směsného paliva ve prospěch vývozu.

Nový způsob podpory uplatňovaný od 1.10.2001 vychází z nařízení vlády ČR číslo 86/2001 Sb. To stanoví formy a rozsah uvádění orné půdy do klidu. Zohledňuje se především podpora pěstitelů řepky. Státní zemědělský intervenční fond nakupuje řepku olejnou z půdy určené do klidu a z volného trhu, zajistí její skladování a prodává výrobcům řepkových methylesterů za přesně stanovenou cenu, zajišťující konkurenceschopnost methylesterů, resp. směsného paliva s motorovou naftou.

Zvlášť velká pozornost se věnuje managementu kvality zahrnující producenty, obchodní a nákupní organizace, přepravu a skladování, s cílem prezentace kvalitního produktu řepkových methylesterů a směsného paliva a trvalé důvěry u spotřebitelů a výrobců vozidel.

V tomto článku jsou také využity poznatky získané v rámci řešení projektu NAZV MZe ČR EP 9115 "Vliv využití půdy energetickými plodinami na ekonomiku zemědělského podniku" a výzkumného záměru MEZM05-9901 "Výzkum využití obnovy technických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství".

Literatura

 • Situační a výhledová zpráva olejniny. Srpen. Praha, MZe ČR, 2001, 36 s.
 • UFOP Bericht 1999/2000. Godesberger Alee 142 - 148. Juli 2000. 156 s.
 • Nařízení vlády č. 86/2001 Sb.
 • Jevič, P. Importance of biofuels standardisation and present state in the Czech Republic. In: Situation and Trends in Agricultural Engineering - Renewable Energy in Agriculture. Institut für Agrartechnik Potsdam - Bornim, 1999. s. 119 - 124
 • DRAFT pr EN 14214 Automotive fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines. Requirements and test methods. May 2001
 • Spotřební daně 2001. Úplné znění zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z posledních změn a doplnění. Ekonom 24/2001. 20 s.
Obrázek 2
Obr. 2: Aktuální logistický řetěz zpracování řepky olejné pro nepotravinářské užití Obrázek 3
Obr. 3: Vývoj maloobchodních cen motorové nafty v ČR v letech 1999, 2000 a části 2001 (Pramen: Statistické sledování MPO/ČSÚ)

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Společné spalování biomasy a uhlí
Nové cíle v energetickém využití biomasy a příprava high-technologií k jejich zabezpečování
Současný stav a priority projektu "Bioetanol" v ČR.
Využití energie z biomasy
Ekonomické podmínky využívání energetické biomasy
Biomasa pro energetiku: šance nebo návrat zpět?
Poziční zpráva AEBIOMu k akčnímu plánu pro tekutá biopaliva
Využití bioalkoholu
Nové cíle při výrobě motorových biopaliv
Dřevní peletky - standardní fytopalivo budoucnosti
Otevřený dopis Prezidentu ČR k návrhu zákona o DPH
Poznámka k reportáži ČT
Podporovat biopaliva namísto zemního plynu
Biomasa pro energii a technické využití

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva

Datum uveřejnění: 27.11.2001
Poslední změna: 19.3.2002
Počet shlédnutí: 18358

Citace tohoto článku:
JEVIČ, Petr, ŠEDIVÁ, Zdeňka: Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice. Biom.cz [online]. 2001-11-27 [cit. 2024-07-19]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie/odborne-clanky/aktualni-stav-vyroby-a-odbytu-biopaliv-na-bazi-repkoveho-oleje-v-ceske-republice>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto