Odborné články

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Pro nakládání s odpady platí Směrnice Rady 1999/31/ES, z 26. dubna 1999, o skládkách odpadů a navazují novela našeho zákona o odpadovém hospodářství. Důraz je kladen na separaci využitelných a nebezpečných složek, ale také na úpravu, využívání a odstraňování zbytkových komunálních odpadů.

Na Katedře využití strojů, Technické fakulty ČZU Praha, proběhl experiment, jehož cílem bylo zjistit hmotnost a složení bioodpadu z domácností.

Obr. 1: BRKO z domácností může být uložen do speciálních sběrných nádob

Základní pojmy: BRO a BRKO

Biologicky rozložitelné odpady (BRO) jsou ty odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Jsou to zejména odpady ze zemědělství, lesnictví a potravinářství, dále odpady z průmyslu papírenského a textilního, odpady ze zpracování dřeva, kůží a dalších výrob. Jde o kvantitativně významnou skupinu – představují zhruba 23 % veškeré produkce odpadů. V roce 2004 činilo množství vykazovaných BRO v ČR asi 9 mil. tun ročně. V následujících letech ale dochází ke stálému poklesu vykazovaného množství (graf) [5].

Biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) patří rovněž do skupiny BRO, ale jsou i kvantitativně významnou skupinou tzv. směsných odpadů: jejich podíl je, v závislosti na oblasti, kolem 40 procent. BRKO mají různorodé vlastnosti a proto je jejich sběr, zpracování a odstraňování problematické. Mají i negativní vliv na životní prostředí - jde zejména o tvorbu skleníkových plynů a kyselých výluhů při hydrologických procesech. Životní prostředí může výrazně ovlivnit i způsob nakládání s nimi, a to jak pozitivně, tak negativně. Některé druhy odpadů, vykazovaných jako BRKO, však mají jen určitý podíl biologicky rozložitelné složky (viz tabulka 1).

Tab. 1 – Druhy odpadů tvořící BRKO, dle Katalogu odpadů

Kód odpadu Název druhu odpadu Koeficient biologického rozkladu
20 01 01 Papír a lepenka 1
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 1
20 01 10 Oděvy 0,60
20 01 11 Textilní materiály 0,50
20 01 38 Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37 1
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 1
20 03 01 Směsný komunální odpad 0,54
20 03 02 Odpad z tržišť 0,80
20 03 07 Objemný odpad (započteno koeficientem dle 1) 0,50

Podle: Kotoulová, Z: Metodika výpočtu postupného snižování množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO)

Nakládání s BRKO

S biologicky rozložitelnými komunálními odpady je možno nakládat v podstatě dvěma základními způsoby:

  • a) Odpad (jako materiál, surovinu) lze zpracovávat na zahradách rodinných domů, v zahrádkářských osadách apod. Jde o způsob domácího, případně komunitního kompostování. Tento odpad není nikde vykazován, jeho produkce nemůže být zvážena a podle zákona o odpadech vlastně jako „odpad“ neexistuje – vlastník nemá úmysl se jej zbavit. Jde svým způsobem o předcházení vzniku skutečného odpadu.
  • b) Odpad (ale již ne jako materiál), je odkládán na vyhrazené místo (kontejner, sběrná nádoba, sběrný dvůr apod.). V tomto momentě je ale již navýšena produkce komunálního odpadu obce nebo města o množství hmoty, která vznikla pouze tím, že se vytvořilo místo na její sběr. Jde tedy o separovaný sběr BRKO, který lze provozovat jako systém buď odvážkový (odvážecí, odvozový), nebo jako donáškový (přinášecí). Rozdíl v systémech je pouze ve vzdálenosti a umístění nádob na separovaný sběr.

Obecně lze říci, že v donáškovém systému je v intravilánu obce umístěno méně větších nádob na delší vzdálenosti. Množství sebraného odpadu je nižší a jeho kvalita (čistota) je horší, než u systému odvozového, kde je na stejném území umístěno více menších nádob, které jsou přistaveny více do blízkosti jednotlivých domů.

Obr. 2: Kompostování BRO z podzimní údržby zahrad u rodinných domů

Výsledky experimentu

Cílem experimentu na Katedře využití strojů Technické fakulty ČZU Praha bylo zjistit hmotnost a složení bioodpadu, vyprodukovaného v běžných domácnostech. Celkem bylo zapojeno 40 obyvatel v 16 rodinách po dobu 2 x 5 týdnů.

Produkce BRKO: Roční produkce BRKO představuje velice proměnlivou hodnotu. Jak vyplývá z tabulky 1, představuje BRKO soubor jednotlivých druhů odpadů, které se v obci vyskytují na více místech. V běžně užívaných textech je pod pojmem bioodpad, případně komunální (domovní) bioodpad většinou myšlen pouze odpad s kódem 20 01 08. V závislosti na typu zástavby činí produkce BRKO asi 30 – 60 kg na obyvatele ročně. Literární zdroje uvádí hodnotu 24 kg [1], jiné uvádí hodnotu 12 – 28 kg na obyvatele a rok, v závislosti na typu bytové zástavby [3].

Pro celkové množství BRKO v obci je také důležité, jak velké zelené plochy (parky, hřiště apod.) jsou v majetku obce a jak často jsou tyto plochy upravovány. V neposlední řadě se množství BRKO odvíjí od kvality péče o zeleň na zahradách RD a způsobu jeho odstranění (domovní kompostování, sběr do nádob a odvoz).

Složení BRKO: Veškerý vytříděný bioodpad byl rozdělen do 11 komodit. Pořadí komodit podle hmotnostní produkce je v tabulce 2. Nejvíce se vyprodukovalo odpadu ze zeleniny a z ovoce. Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou u jednotlivých rodin je u odpadu ze zeleniny kolem 3,7 kg (4,1 – 0,4 kg), u odpadu z ovoce kolem 2,8 kg (3,0 – 0,2 kg). Ostatní komodity vykazují menší rozdíly mezi maximální a minimální hodnotou, což je způsobeno menším množstvím sebraného bioodpadu za dobu experimentu. Odpad z květin, včetně zeminy, byl výrazně zaznamenán pouze u jedné domácnosti.

Tab. 2 – Pořadí jednotlivých komodit podle hmotnosti a procentického zastoupení

Pořadí podle hmotnosti Komodity bioodpadu Zastoupení (%) Přepočtené množství (kg/obyvatel/rok)
1 odpad ze zeleniny 35,7 9,9
2 odpad z ovoce 18,3 5,1
3 odpad z květin 9,4 2,6
4 čaj, káva 8,8 2,4
5 odpad z citrusů 8,2 2,3
6 zbytky vařených jídel 6,7 1,9
7 pečivo 3,9 1,1
8 skořápky z ořechů 3,4 9,4
9 papír 3,0 8,3
10 vaječné skořápky 1,5 4,2
11 ostatní 1,1 3,1
Celkem - 100 27,7

Další poznatky: U sledovaných rodin docházelo k výrazným výkyvům v produkci jednotlivých komodit.

Graf 1: Podíl BRKO na celkové produkci BRO v letech 2004–2006
Průzkum také potvrdil hodnoty z literatury o skutečně produkovaném množství domovních bioodpadů – jeho produkce je 27,7 kg na obyvatele a rok. Účastníci experimentu měli zkušenosti se separovaným sběrem a kompostováním bioodpadu na vlastních zahradách. Reálná situace je ale jiná: Bioodpad většinou končí ve směsném odpadu – a pak na skládkách, případně ve spalovnách.

Výsledky byly získány při řešení projektu 1G57004 "Komplexní metodické zabezpečení údržby trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se specifickými podmínkami" podporovaném NAZV Praha. V dalších článcích se autor bude zabývat způsoby nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, systémy sběru a svozu a podobně.

Literatura

  1. Kotoulová, Z., Váňa, J.: Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem. MŽP, Praha, 2001, 68 s.
  2. Jelínek a kol.: Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel. Ing. František Savov, Praha, 2001, 236 s.
  3. Vrbová, M. a kol.: Hospodaření s odpady v obcích. EKO-KOM, Praha, 2003.
  4. Altmann, V., Mimra, M., Andrt, M.: Stanovení objemového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro řešení logistiky svozu. Biom.cz [online].2005-09-21 [cit. 2008-03-30]. Dostupné z www:<https://biom.cz/index.shtml?x=610688>. ISSN: 1801-2655.
  5. Informační systém o odpadech (ISOH). Dostupné z http://ceho.vuv.cz

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Bez energetického využití odpadů se neobejdeme
Kompostování bioodpadu je technologií trvale udržitelného života
Informační kampaně radí občanům proč a jak třídit bioodpady
Jak na bioodpady? Zkušenosti z Německa (V.)

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 18.8.2010
Poslední změna: 8.7.2010
Počet shlédnutí: 15557

Citace tohoto článku:
ALTMANN, Vlastimil: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Biom.cz [online]. 2010-08-18 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-obnovitelne-zdroje-energie-bioplyn-spalovani-biomasy/odborne-clanky/nakladani-s-biologicky-rozlozitelnymi-odpady>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
21 Feb 2011 16:24 ten
- Složení bioodpadu
24 Feb 2011 12:07 Luk
- Přepočtené množství
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto