Novinky

Vyšla novela vyhlášky č. 450/2005 Sb.

 
 
Ve Sbírce pod č. 66/2014 Sb. vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. Pozitivní změnou je vypuštění požadavku na automatické zasílání bezpečnostních listů a identifikačních listů závadných látek spolu s návrhem havarijního plánu vodoprávnímu úřadu, tyto budou vodoprávnímu úřadu a ČIŽP do budoucna k dispozici na vyžádání. Další úpravou je formální zpřesnění požadavků na vzdělání osob odborně způsobilých k provádění zkoušek těsnosti, v příloze č. 3 vyhlášky je formulář čestných prohlášení pro provádění zkoušek těsnosti. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.
 
 

Zdroj (autor): Biom CZ

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 22.4.14
Poslední změna: 22.4.2014
Počet shlédnutí: 2136