Zprávy z tisku

Na dobrou praxi hnojení digestátem se do Malče přijeli podívat zemědělci z celé republiky

Ve středu 6. září 2023 se na farmě Zemědělského družstva Maleč konal workshop s názvem “Digestát jako hnojivo: Dobrá praxe a výzkum” pořádaný asociací CZ Biom a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Cílem bylo seznámit účastníky s právě probíhajícím polním experimentem podpořeným Technologickou agenturou ČR v rámci Programu THÉTA s aplikací digestátu a dalších tuhých a kapalných hnojiv, ale také ukázat dobré zkušenostmi z praxe hnojení digestátem na statku a chodem bioplynové stanice ZD Maleč.

 
 

Akce byla určena pro všechny zemědělce, kteří se zajímají o možnost výstavby bioplynové stanice a následné využití digestátu jako hnojiva, pro zemědělce, kteří mají zájem se s digestátem jako hnojivem blíže seznámit, aby jej mohli v budoucnu odebírat, i pro stávající provozovatele bioplynových stanic se zájmem sdílet zkušenosti jiného provozu a nahlédnout do zákulisí výzkumu.

Do Malče přijelo na padesát účastníků, převážně z řad provozovatelů bioplynových stanic, ale také z firem dodávajících potřebné technologie a zástupci státní správy – Státního fondu pro životní prostředí a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

V dopoledním bloku vystoupil předseda asociace CZ Biom, která zastupuje sektor výroby obnovitelné energie z biomasy a bioplynu, Jan Habart, který přítomné seznámil s cíli výzkumného projektu, který spojuje dosavadní znalosti o složení a vlastnostech digestátu a dostupných technologií jeho úpravy do ucelených metodických pokynů s ohledem na rozdíly v kvalitě půdy, klimatu a dostupnosti organické hmoty v jednotlivých regionech.

Poté představil provozovatel bioplynové stanice ZD Maleč, Vít Šimon, historii a současnost družstva, které má již mnohaleté zkušenosti s výrobou bioplynu a využitím digestátu jako hnojiva. Více o digestátu a vlastní praxi hnojení v rostlinné výrobě přiblížil odborný pracovník družstva Antonín Šandera.

Následovalo vystoupení k experimentální části projektu zástupci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP). Ondřej Holubík vysvětlil zásadní principy účinků organické hmoty a průmyslových hnojiv na kvalitu a stav půdy, uvedl možnosti uplatnění zdrojů organické hmoty v zemědělství a podrobněji seznámil s pokročilými technologiemi úpravy digestátu. Renata Placatová poté prezentovala schéma polního pokusu s aplikací digestátu, separátu, kompostu, hnoje a kejdy, pro který poskytuje výzkumnou plochu právě ZD Maleč a zakončila doporučeními využití digestátu a jeho složek separace pro zemědělskou praxi.

V odpolední praktické části byla účastníkům demonstrována aplikace digestátu s okamžitým zapravením do půdy pomocí nosiče Claas Xerion 4000 s nadstavbou Zunhammer a diskovým aplikátorem kapalných hnojiv Kusgu.

Zakončení polního dne proběhlo na výzkumné lokalitě na pozemcích ZD Maleč, kde byl prezentován variantní polní pokus spojený s aplikací organických hnojiv a jarní aplikace digestátu do půdy na porostech kukuřice. Byl demonstrován polní simulátor deště z dílny VÚMOP, který je v rámci projektu využíván k simulaci srážek a jejich vlivu na vodní erozi a vymývání živin při využití různých druhů organických hnojiv. Dále byly představeny patentované drenážní lyzimetry taktéž z dílny VÚMOP, které slouží k zachycování půdního roztoku, díky kterému je možné sledovat množství přirozeně vyplavovaných živin.

 

Projekt Optimalizace regionálního využití digestátu jako hnojiva – nástroj pro podporu pokročilých technologií získávání živin metodou posuzování životního cyklu produktů TK04010120 je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu THÉTA.

Zdroj: Tisková zpráva CZ Biom 7. 9. 2023

 


Datum uveřejnění: 7.9.23
Poslední změna: 7.9.2023
Počet shlédnutí: 450