Odborné články

Malá rešerše ke zkrmování biologicky rozložitelných odpadů

V rámci řešení Realizačního programu ČR pro biologicky rozložitelné odpady (RP BRO) byla zpracována následující krátká rešerše o zkrmování BRO. Z rešerše vyplývá, že zkrmování BRO bude postupně vytěsňováno a nahrazováno technologiemi bez hygienických rizik. Zřejmě největší důsledky pro nakládání s BRO bude mít evropská legislativa zakazující zkrmování kuchyňských odpadů (odpadů z jídelen, restaurací, apod.).

Zkrmování masokostních mouček

Zákaz zkrmovat masokostní moučky původem z přežvýkavců přežvýkavcům byl v České republice vydán v roce 1991, ale ani před tím nebyly proteiny živočišného původu součástí receptur krmných směsí pro skot. Vyhláškou Ministerstva zemědělství (MZe) č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole, a návazně vyhláškou MZe č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, nebyla masokostní moučka zařazena do seznamu povolených surovin pro výrobu krmných směsí pro skot. Toto nařízení navazovalo na zákaz zkrmování masokostních mouček skotu, které vydala Státní veterinární správa České republiky (SVS ČR). Tento zákaz byl nadále uplatňován i v dalších vyhláškách MZe, podle kterých se řídila výroba složení krmných směsí až do roku 1996.

V roce 1996 nabyl na účinnosti zákon č. 91/1996 Sb. a vyhláška MZe č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech. Touto právní úpravou pokračovala kontinuita uvedeného zákazu zkrmování masokostních mouček přežvýkavcům. Následně vydané vyhlášky MZe č. 256/1997 Sb., a č. 208/1998 Sb., kterými se měnila a doplňovala prováděcí vyhláška k zákonu o krmivech, přebíraly a plně akceptovaly opatření vydané EU k zabránění výskytu BSE v důsledku zkrmování vyjmenovaných druhů krmiv živočišného původu přežvýkavcům. Touto právní úpravou byla rovněž zavedena povinnost uvádět v označení vyjmenovaných krmiv živočišného původu a v označení krmných směsí, při jejichž výrobě bylo použito varovné upozornění “Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno.”

(Tato kapitola převzata z článku na stránkách SVS ČR.)

Zkrmování tuků a živočišné bílkoviny

Podle stanoviska Vědeckého výboru pro výživu zvířat je “zkrmování tuků ze smažení a fritování hospodářskými zvířaty je nutno považovat za zcela nevhodné a rizikové, protože snižují kvalitu produktů a mohou být zdrojem určité zdravotní závadnosti (a to do doby, než budou ke stanovisku vyjmenovány výchozí informativní údaje)”. Obdobně se Vědecký výbor pro výživu zvířat staví ke zkrmování živočišné bílkoviny: “Výbor zaujal stanovisko k problematice zákazu zkrmování živočišné bílkoviny (masokostní moučky) hospodářskými zvířaty s předpokladem obdobného řešení jako v zemích EU a to po dobu, než bude komplexní problematika transmisivní spongiformní encephalopatie dokonale vyjasněna.”

Zkrmování BRO z kuchyní a stravoven

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002, kterým se stanovují hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišné výroby, které nejsou určeny k lidské spotřebě omezuje využívání BRO článkem 22 (zkráceno):

Článek 22

Omezení používání
1. Následující způsoby užití vedlejších produktů živočišné výroby a zpracovaných produktů jsou zakázány:
(a) krmení zvířat zpracovanými živočišnými bílkovinami získanými z těl nebo částí těl zvířat stejného druhu;
(b) krmení hospodářských zvířat, vyjma kožešinových zvířat, odpady ze stravování nebo krmivem obsahujícím či připraveným z odpadů ze stravování; a
(c) aplikace organických hnojiv a pomocných látek, vyjma hnoje, na pastviny.

Článek 32 obsahuje oddálení zákazu zkrmování odpadů ze stravování (zkráceno):

Článek 32
Doplňky k přílohám a přechodným opatřením
2. S ohledem na zákaz zkrmování odpadů ze stravování zmíněném ve článku 22, ve členských státech kde jsou k dispozici dostatečné kontrolní systémy před aplikací tohoto nařízení, přechodné opatření mohou být přijata, aby mohlo být povoleno používání některých druhů odpadů ze stravování ke zkrmování za přísně kontrolovaných podmínek a ne déle než po čtyři roky od 1.listopadu 2002.

Dále zkrmování odpadů ze stravování omezuje Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro dohled nad klasickým morem prasat(1) v článku 24 (zkráceno):

Článek 24

Užívání odpadů ze stravování
1. Členské státy zajistí, že:
(a) zkrmování odpadů ze stravování prasaty bude zakázáno;
(b) odpad ze stravování z mezinárodních přepravních prostředků, jakou jsou lodě a letadla, bude sbírán a likvidován pod úředním dohledem;

Oddálení zákazu zkrmování odpadů ze stravování získalo Německo a Rakousku prostřednictvím Rozhodnutí Komise 2003/328/ES ze dne 12. května 2003 o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002, pokud jde o používání kategorie kuchyňských odpadů 3 v krmivu pro prasata a o zákazu opětovného používání pomyjí při krmení prasat.


Vaše doplňky a komentáře k rešerši jsou velmi vítány. I přes to, že RP BRO je již dokončován, tak výstupy z této práce se budou vytvářeny i příští rok. Proto bude možné případné náměty do dokumentu ještě dodatečně zapracovat a následně je zohlednit při přípravě legislativy.

Článek byl uveřejněn v rámci řešení Realizačního programu ČR pro BRO.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

ABP nařízení - vliv na kompostovaní a anaerobní digesci
Kompostování a anaerobní digesce odpadů ze stravování dle nařízení 1774/2002 (ES)
Dopady nařízení 1774/2002 (ES) na kompostování kuchyňských odpadů
Zařízení využívající biodegradabilní odpady
Požadavky na zpracování materiálů v závodech na výrobu bioplynu
O legislativě biologicky rozložitelných odpadů
Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními komunálními odpady v Evropě

Zobrazit ostatní články v kategorii Bioodpady a kompostování

Datum uveřejnění: 10.12.2003
Poslední změna: 9.12.2003
Počet shlédnutí: 9168

Citace tohoto článku:
SLEJŠKA, Antonín: Malá rešerše ke zkrmování biologicky rozložitelných odpadů. Biom.cz [online]. 2003-12-10 [cit. 2024-07-23]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/cz-bioodpady-a-kompostovani/odborne-clanky/mala-reserse-ke-zkrmovani-biologicky-rozlozitelnych-odpadu>. ISSN: 1801-2655.

Komentáře:
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto