Novinky

Novela zákona o odpadech

 
 

 

V nově schválené novela zákona o odpadech, která bude platit od 1. 1. 2021, stojí, že každá věc by nyní měla sloužit co nejdéle. Proto má být preferováno materiálové využití, výroba energie nebo výroba nových produktů. Nové úpravy mají zákon více přiblížit směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. Novela přináší řadu změn, které se dotknou bioplynových stanic a kompostáren. 

V případě využívání vedlejších produktů živočišného původu v kompostárnách a bioplynových stanicích (i v případě jejich spalování či ukládání na skládku) musí být splněny, kromě veterinárního zákona a nařízení o vedlejších živočišných produktech, nově také všechny relevantní požadavky zákona o odpadech. Současně je nově definováno energetické využití odpadu, kterým bylo doposud pouze spalování komunálního odpadu o dostatečné účinnosti. Nyní je to každý případ, kdy je spálením odpadu získáno více energie, než se na toto spálení spotřebuje (s výjimkou spalování komunálního odpadu, které musí nadále splnit energetickou účinnost podle přílohy č. 7.)

Povolení k provozu má být nově vydáváno krajským úřadem v rozsahu katalogu činností, který je uveden v příloze č. 2 k zákonu o odpadech. Oproti dosavadní právní úpravě je jinak upravena výjimka z povinnosti provozovat zařízení pouze na základě povolení. Výjimka je nově nastavena tak, aby zcela odpovídala požadavkům rámcové směrnice (zrušení původního §14.2, výjimka). V příloze č. 4 jsou uvedena zařízení, na která se výjimka vztahuje, vymezena včetně omezení druhů a množství odpadů, které mohou být do takového zařízení přijímány. Maximální množství v tomto režimu zpracovaných odpadů může tvořit maximálně 30 % z celkové roční kapacity zařízení v kalendářním roce. Provozovatel tohoto zařízení ohlásí krajskému úřadu provoz zařízení nově ještě před jeho zahájením.

Návrh zákona o odpadech nově stanovuje také třídící cíle pro komunální odpad pro obce (pro roky 2025, 2030, 2035), a to na úrovních – 60 %, 65 % a 70 %.  Bioodpady budou tvořit podstatnou část tohoto navýšení. Stejně tak bude muset být vytříděn také bioodpad s obsahem živočišných složek, který je vhodný zejména ke zpracování v bioplynových stanicích. Zásadní změnou bude také cena skládkovacího poplatku, která se v případě využitelných odpadů postupně zvýší do roku 2030 ze současných 500 Kč/t na 1 850 Kč/t.

Zákon o odpadech 541/2020

Příloha: Zákon o odpadech 541/2020


 
 

Zdroj (autor): CZ Biom - České sdružení pro biomasu
Web: http://www.czbiom.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 4.12.20
Poslední změna: 13.1.2021
Počet shlédnutí: 370