Předchozí článek     Obsah časopisu | Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Další článek

Velkokapacitní bioplynová stanice ke zpracování kejdy hospodářských zvířat v Oberlungwitz

Výstavba bioplynových stanic se rozšířila i do východních zemí Německa. Příkladem jsou následující dvě stanice. První z nich je velkokapacitní stanice na zpracování kejdy. Popisovaná bioplynová stanice byla uvedena do provozu v roce 1994 a nachází se v Oberlungwitz na zemědělském družstvu o výměře 2395, 5 ha a s 950 kusy dojnic, které jsou spolu s telaty a jalovicemi umístěny na mléčné farmě. Vlastní bioplynová stanice sestává ze dvou betonových fermentorů, každý o objemu 1150 m3 se stěnovým a podlahovým vytápěním. Tepelná izolace je provedena 80 mm silnou vrstvou polystyrénové pěny. Jako zásobníky produkovaného bioplynu slouží dva plastové plynojemy o celkovém objemu 800 m3. Anaerobní fermentace probíhá v mezofilní oblasti při teplotě 36 °C. Všechna zařízení jsou řízena pomocí centrálního počítače automaticky s možnou ruční korekcí.

Produkovaný bioplyn je spalován v kogenerační jednotce a produkovaná elektrická energie je využívána na vlastní farmě a rovněž odevzdávána do energetické sítě. Instalovaný termický výkon činí 350 kW a výkon elektrický 220 kW. Teplo je využíváno z části k vytápění fermentorů a část je využita pro vytápění provozních zařízení.

Pořizovací náklady na tuto bioplynovou stanici dosahovaly výše 3 003 627 DM a byly hrazeny z 38 % z dotačních podpor. Zemská sasská vláda poskytla 692 960 DM a částka ve výši 460 000 DM byla hrazena z příspěvků EU. Zbytek financí ve výši 1 850 667 DM poskytl provozovatel z vlastních zdrojů.

Ekonomika provozu je počítána z pořizovacích nákladů a výnosů, které závisí především na produkci energie. Životnost bioplynové stanice je podle 7 % odpisových sazeb stanovena na 16 let. Výpočty ukazují, že bez pořizovací dotační podpory ve výši 38 % by tato stanice nepracovala se ziskem. Je patrné, že při 3 % úrokové míře a poskytnutých investičních dotacích a plném provozu dosáhne tato stanice amortizace za 9, 6 roku. V ročních výnosech existují značné rezervy, které mohou být v budoucnosti managementem bioplynové stanice využity pro zvýšení výnosů.

Předchozí článek     Obsah časopisu     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Další článek