obrázek

Limitní hodnoty rizikových prvků a látek v popelech ze samostatného spalování biomasy

Limitní hodnoty rizikových prvků a látek v popelech ze samostatného spalování biomasy

Limitní hodnoty rizikových prvků a látek v popelech ze samostatného spalování biomasy [27]; 4) PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno(1,2,3 cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
Autor: Pavla Ochecová


Zpět