Novinky

Podpora lokálního vytápění biomasou

 
 

Obsah projektu

Smyslem projektu Podpora lokálního vytápění biomasou bylo prohloubení spolupráce se zástupci měst a obcí v oblastech Moravskoslezského, Zlínského a Jihomoravského kraje s potenciálem rozšíření energetického využívání biomasy pro vytápění různými formami. Projekt je realizován v letech 2009 až 2011 společně se zahraničním partnerem Žilinskou univerzitou v Žilině. Primárním dopadem projektu je podpora zlepšení životního prostředí rozumným využívání alternativního zdroje energie ve formě místní biomasy. Tato skutečnost přispívá nejen ke snížení zátěže krajiny a obyvatelstva emisemi škodlivých látek, ale také umožní využít a zpracovat vhodné zdroje biomasy.

Výsledky projektu

V průběhu projektu byly vypracovány publikace představující příklady správné praxe využití biomasy, příručky správného vytápění biomasou a příkladové projekty a studie proveditelnosti záměny vytápění z fosilních paliv pro vybrané město.

Příručky a brožurky

  • Příklady správné praxe při vytápění biomasou
  • Postupy správného topení
  • Využití rostlinné biomasy v energetice
  • Aktuální vývoj využívání biomasy v České republice
  • Příkladové realizace spalování biomasy

Studie proveditelnosti

  • Lokální topeniště – reálné možnosti a podmínky snížení škodlivých emisí

Informační listy

•    Úroveň snížení emisí záměnou kotle a zateplením
•    Topím správně nebo zbytečně zamořuji své okolí škodlivinami?

Pořádané akce

Při realizaci projektu byly každoročně pořádány odborné semináře a dny biomasy, určené pro zástupce měst a obcí a odborníky na danou problematiku. Semináře byly tématicky zaměřeny na energetické využívání biomasy a různé její podoby, legislativu s ní spojenou, byly představeny zkušenosti z praxe a trendy ve vývoji.
Na dnech biomasy byly představeny ukázky využívání biomasy v praxi, např. výroba dřevních pelet, pěstování energetických plodin, výtopny a kotelny využívající pelety či slámu.
V rámci projektu proběhla putovní výstava posterů v zapojených městech a obcích. Cílem výstavy bylo informovat obyvatelstvo o technologiích pro zpracování biomasy, o škodlivých látkách, které vznikají při spalování biomasy a fosilních paliv.

Poskytované služby Konzultačního centra biomasa

Konzultační centrum biomasa poskytuje bezplatné poradenství v oblasti pěstování, přípravy a energetického využití biomasy, doporučuje nejvhodnější technologie pro připravovaný realizační projekt, informace o druzích, vlastnostech a dostupnosti paliv na bázi biomasy.
Děkujeme všem zástupcům zapojených měst, obcí a zástupcům z řad odborné veřejnosti za účast na tomto projektu.Projekt byl vybrán v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj

vec-loga.bmp


 
 

Zdroj (autor): Mgr. Veronika Hase
Web: http://vec.vsb.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 9.12.11
Poslední změna: 22.3.2012
Počet shlédnutí: 931