Novinky

Anotace Alternativní energie 6/2011

 
Titulní stránka časopisu Alternativní energie 6/2011
 
Anotace AE6 11
Alternativní energie 6/2011 vychází 12. prosince  2011
Rozšířená témata jsou:  nová legislativa pro OZE, energetická poradna obcím,  solární technologie,  energetika ve stavebnictví, aktivní a pasivní domy,  využití biomasy, biopaliva,

Zákon o podporovaných zdrojích energie – degradace podpory OZE

Mgr. Hedvika Hartmanová, bpv Braun Partners s.r.o.
Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie, jehož přijetím dochází k podstatným změnám v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V případě, že zákon bude schválen, bude to znamenat, že stát systém dosavadní podpory výroby obnovitelné energie zcela opouští. Účelem zákona je zajistit dosažení stanovených cílů (třináctiprocentního podílu OZE k roku 2020), nikoli zajistit trvalé zvyšování podílu OZE na spotřebě primárních energetických zdrojů.

Technické podmínky pro připojení a provozování OZE

Pražská energetika
Pro instalace solárních technologií hovoří brzká nová legislativa, především realizace Evropské směrnice EPBD 2010/31 o snižování energetické náročnosti budov už kolem roku 2020. S  rostoucím zájmem sledujeme i další pokles cen u fotovoltaických komponentů. Jasné jsou i stanovené technické podmínky pro připojení výrobny elektřiny a připojení do distribučních soustav. Každá žádost o připojení nového zdroje OZE je posuzována samostatně, v některých případech je požadováno zpracování Studie připojitelnosti pro daný zdroj.

Nové ceny pro OZE na rok 2012

Energetický regulační úřad vydal cenové rozhodnutí č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. V tomto dokumentu jsou uvedeny nové výkupní ceny a zelené bonusy pro provozovatele malých vodních elektráren do 10 kW, výroben elektřiny z biomasy, spalováním bioplynu, skládkového, kalového a důlního plynu, větrných elektráren, zařízení využívající geotermální energii a provozovatelů fotovoltaických elektráren.

Regulace P/Q aneb dispečerské řízení za dveřmi

Aleš Hradecký, Solarinvest,
V srpnu vešla v platnost novela Energetického zákona, která nařizuje provozovatelům výroben elektrické energie nad 100 kW zavést ve stanoveném termínu tzv. dispečerské řízení. Ten samý zákon též definuje tzv. dispečerské řízení za náhradu, čili nařizuje refundaci ušlé tržby v případě omezení činného výkonu ze strany dispečera.   

Sluneční energie i v noci

Zdeněk Kučera zdroj, IBC SOLAR a SMA
Slunce je zatím nestabilní zdroj, poskytující energii v našich rovnoběžkách zhruba kolem 1000 hodin ročně. Vývoj technologií na bázi slunečního záření jak v termice, tak i ve fotovoltaice jde ale za poslední léta hodně proti tomuto znevýhodnění.  Aby bylo možné více využít sluneční energii, když slunce nesvítí, je nutno vyrobenou energii  ukládat, dnes nejčastěji do  moderních elektrochemických systémů skladování elektrické energie na bázi polymerové technologie Lithium-Ionen. Ty mohou být použity také jako skladovací systémy, které mohou nahradit osvědčené gelové technologie na bázi olova.

Napájení rodinného domu s využitím OZE v ostrovním provozu.

Lukáš Prokop, Stanislav Mišák
Ostrovní energetické jednotky využívající OZE pro napájení rodinných domů můžou být vhodnou alternativou ke klasickému napájení z distribuční sítě.  Pilotní model energetické jednotky simulující rodinný dům a pracující nezávisle na napájecí síti byl vybudován za podpory projektu MSM  v areálu VŠB-TU Ostrava a slouží k výzkumu a ověření jednotlivých variant zdrojů, řídicího a monitorovacího systému a systému spotřebičů tak, aby bylo možno dlouhodobě zajistit provoz rodinného domu nezávisle na napájení z distribuční soustavy. Zdrojová část ostrovního systému je tvořena malou větrnou elektrárnou o výkonu 12 kW osazenou synchronním generátorem s permanentními magnety a dvěma fotovoltaickými systémy s odlišným typem fotovoltaických panelů. Na střeše jsou instalovány polykrystalické panely o výkonu 2 kWp, které jsou schopny absorbovat přímé i difúzní spektrum slunečního záření.

Energeticky (téměř) soběstačný dům v praxi

Aleš Hradecký, Zdeněk Kučera
Autoři představují realizovaný projekt energetického systému v běžném rodinném domku, který se skládá z  33 střešních fotovoltaických panelů, dalších 12 panelů je na fasádě. Jejich celkový výkon činí celkem 8 kWp. Akumulátory elektrické energie o kapacitě 480 Ah, díky kterým je k dispozici 11 kWh elektrické energie například pro noční provoz domu, nebo energetickou nezávislost po dobu cca 15–24 hodin K ohřevu vody slouží tři kolektory na střeše domu o výkonu celkem 4,2 kW. Peletkový kotel s výkonem 20 kW vyrábí teplo na vytápění domácnosti a ohřev vody v zimních měsících. K prezentaci je doložen i rozpočet pořizovacích nákladů a porovnání použité energie se současnými cenami.

Sluneční termické kolektory a sněhová nadílka

Jaroslav Peterka
Zima výrazně omezuje činnost termických kolektorů a tak je potřeba se na ni dobře připravit.
Sníh plochým ani trubkovým kolektorům nevadí, jsou na určité mechanické zátěžové stavy dimenzované. Sedlové střechy mají dostatečný sklon, k trvalému zasněžení kolektorů dochází minimálně. Zcela odlišná je schopnost u vakuových trubkových kolektorů. Sníh z vakuových trubic nesjede.  Pokud se tak stane, je to důkaz, že trubka je zavzdušněná.  

První sezónní podzemní zásobník tepla v ČR

Zdeněk Rozehnal, David Grycz
Jedním ze způsobů, jak akumulovat přebytečné nebo aktuálně nevyužitelné teplo např. ze solárních panelů popřípadě teplo odpadní, je uložit toto teplo do podzemních zásobníků tepla. V místech, kde to geologická skladba hornin umožňuje, je možné vybudovat tzv. BTES zásobník tepla (Borehole Thermal Energy Storage) tvořený podzemními vrty. Vzorovým evropským projektem je takovýto systém v bavorském Crailsheimu, kde je vytápěna celá městská čtvrť. Podobný systém v menším rozměru se nyní buduje v Paskově na Moravě. Na projektu se významně podílí společnost Green Gas DPB, a.s. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a společností DHI.

Zelená podpora tepla pro zdroje na biomasu a bioplyn

Vladimír Stupavský
V letošním roce se odehrálo několik významných legislativních změn mající přímý vliv na rozvoj a stabilitu oborů, které souvisejí s výrobou energií z biomasy. Hlavním dodavatelem potřebného množství biomasy a z ní vyrobených biopaliv by se měla stát zemědělská půda a až druhotně lesní půda, resp. dendromasa, jak dokládají analýzy ověřující zbývající potenciál lesní biomasy. Velkým posunem vpřed je aktuální schválení pozměňovacího návrhu, který do současného zákona nově implementuje provozní podporu výroby tepla z biomasy. Tento systém provozní podpory je určen pro instalace mající licenci pro výrobu a distribuci tepla z OZE nad 200 kW tepelného výkonu zdroje. V pozměňovacím návrhu se také nově objevila investiční podpora výroben tepla z obnovitelných zdrojů.  

Automatické kotle na biomasu a jejich využití v zemědělství

Tomáš Šimek
Téměř každý se jistě setkal s automatickými kotli na dřevní pelety. Ovšem co kdybychom mohli do automatického kotle použít místo drahých dřevních pelet např. různé zemědělské odpady či agropelety z různé biomasy a vytápět tak za poloviční náklady nebo dokonce zdarma? Zemědělské družstvo JF Tako ve středních Čechách používá pro ohřev vody do kravína odpad ze své čističky obilí, který nemá další využití. Praktické zkušenosti jsou vodítkem i pro výrobce kotlů, který takto vyzkoušel na 60 druhů paliv a podle výhřevnosti kotle konstruuje.

Biomasa na vzestupu, ostatní stagnují

Vladimír Stupavský
Kotle na biomasu pro užití v domácnostech hrají na českém trhu dlouhodobě svoji nezastupitelnou úlohu. Tím, jak jsou různorodá paliva na bázi biomasy, liší se i konstrukce a pojetí spalovacích zařízení. Zplynovací kotle na dřevo a brikety z biomasy zahrnují tepelné zdroje pro vytápění rodinných domů, kde bývají nejčastějšími palivy dřevěná polena nebo brikety vyrobené z biomasy a ojediněle také dřevní štěpka. Automatické kotle na pelety a sypká ekopaliva jsou plně automatické tepelné zdroje pro vytápění rodinných domů. Krbová kamna a krbové vložky jsou naopak tepelnými zdroji umístěnými v obytných místnostech, mnohdy se jedná o zajímavé designové prvky. Vhodnými palivy jsou dřevěná polena a dřevěné brikety.

Kudy povede cesta automobilismu

AutoForum
Automobilky vyrábějí dále a převážně modely se spalovacími či vznětovými motory a tak se na autosalonech jako chudí příbuzní objevují „vozy budoucnosti“, o které trh zatím nemá výrazný zájem. Starší koncepcí jsou automobily na zemní plyn s označením CNG. Řada značkových automobilek malé řady už vyrábí, dozrát do rovné konkurence mohou však CNG  až bude jistější a bohatší síť plnicích stanic. Pak je tady rodící se generace elektromobilů, která je hodně podporovaná ve světě i doma elektrárenskými společnostmi, protože všichni řidiči by jednou mohli jezdit k elektropumpám a výrazně by se navýšil počet klientů těchto společností.

V Píšťanech u Lovosic je rok v provozu nová vodní elektrárna

Jakub Helus
Jezová malá vodní elektrárna je osazena čtyřmi kaplanovými horizontálními PIT turbínami o průměru oběžného kola 3,0 m a celkovém instalovaném výkonu 3,1 MVA. Tento výkon je zároveň maximálním dosažitelným. VE dle projektových předpokladů vyrobí cca 15 GWh elektřiny, což postačí na zásobování průměrně 5 tisíc domácností a ušetří cca 16,5 tis. tun CO2.

K vývoji  větrné turbíny použita technologie magnetické resonance

Jaroslav Peterka
Společnost GE vyrábí řadu produktů za použití rozličných materiálů a procesů. A tytéž inovace, jež umožňují vytvářet lehčí a úspornější letadlové motory, mohou vést také k vývoji lehčích a delších lopatek pro větrné elektrárny – mezi různými technologiemi existuje spojení, někdy však jeho využití vyžaduje trochu vynalézavosti. Myšlenka použít technologii magnetické rezonance pro vývoj nové generace větrných turbín zaslouží pozornost. Na tomto projektu, jehož cílem je vytvořit turbínu s kapacitou téměř dvakrát větší než mají současné největší turbíny, právě pracuje výzkumná divize GE Global Research.

Mini komín schovaný ve zdi

Zdroj Heluz
Komín je důležitou součástí topného systému. Dnes musíte při stavbě komína vědět, jaký spotřebič k němu bude připojený i čím se v něm bude topit. Je dokonce nutné vědět, jak se bude v domě větrat. Komín sice není vystaven takovému žáru jako dříve, protože moderní spotřebiče zužitkují teplo téměř beze zbytku, zato však musí odolávat agresivnímu kondenzátu srážejícímu se na jeho stěnách. V novém i rekonstruovaném interiéru musíme počítat s jistým prostorem pro komín. Proto přední výrobci komínových těles nabízejí řešení, kdy komíny zaberou malé místo, ale jejich technické vlastnosti se nikterak nezmění.

Tato novinka byla publikována v rámci spolupráce s časopisem Alternativní energie.


 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 11.12.11
Poslední změna: 11.12.2011
Počet shlédnutí: 991