Akce

Materiálové a energetické využití odpadů

úterý 4. prosince 2001 09:00 - 17:00 (Praha)
Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s výsledky vědy a výzkumu v této oblasti a zároveň seznámení s novou legislativou odpadů.
Místo konání: Praha 6 - Ruzyně; aula Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Drnovská 507
Pořádá: CZ BIOM, http://czbiom.ecn.cz
Jaroslav Váňa, , tel.: 02 33022354, fax: 02 33310636
Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha - Ruzyně oddělení ekotoxikologie,

České sdružení pro biomasu, Praha 6 - Ruzyně a

Sdružení STEO

vás zvou na odbornou konferenci

Materiálové a energetické využití odpadů

která se koná 4. prosince 2001 v 9.00 hod. v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze - Ruzyni, Drnovská 507.

 

Cílem konference je seznámení odborné veřejnosti s výsledky vědy a výzkumu v této oblasti a zároveň seznámení s novou legislativou odpadů.

Účast na konferenci je bez vložného. Jelikož kapacita účastníků je omezena, doporučujeme potvrzení rezervace účasti na č. tel.: 02/33022354 (Ing. Váňa), mail: vana@vurv.cz.

Odborný garant a editor sborníku : Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Program konference:

8.30 - 9.00 Prezentace účastníků

9.00 Zahájení konference

9.10 - 10.30

 • Ing. Zdeněk Veverka, STEO Praha Legislativa v oblasti životního prostředí - nové zákony a vyhlášky
 • Ing. Petr Uhlíř, STEO Praha Změna zákona o ovzduší a jeho dopad na provozované technologie
 • Ing. Petr Mašek, STEO Praha Materiálové a energetické využití odpadů v možnostech zákona č. 185/2001 Sb. navazujících zákonů a vyhlášek
 • MUDr. Magdalena Zimová, CSc., SZU Praha 10 Zdravotní riziko při zemědělském využívání odpadů

10.50 - 13.00

 • Doc. Dr. Ing. Dagmar Juchelková, VŠB Ostrava Odpady a energetika - alternativní zdroje energie
 • Zdeněk Kratochvíl, Bioproces, Praha 10 Zpracování odpadních lignocelulózových materiálů termicko tlakovou hydrolýzou na hydrolýzní cukry, lignin, fural a kyselinu octovou
 • Ing. Helena Kusá, VÚRV Praha - Ruzyně Hygienizace zemědělsky využitelných čistírenských kalů
 • Ing. Antonín Slejška, VÚRV Praha - Ruzyně Domácí a komunitní kompostování komunálních bioodpadů
 • Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov Využití odpadů při rekutlivacích
 • Ing. Stanislav Kužel, CSc., Prof. Ing. Ladislav Kolář, DrSc., Prof. Ing. Rostislav Ledvina, CSc., Mgr. Renata Klufová Organominerální hnojivo z odpadu anaerobní digesce travní fytomasy

14.00 - 15.45

 • Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ BIOM Praha Využití energetických popelů k čištění odpadních vod
 • Ing. Jaroslav Váňa, CSc., VÚRV Praha - Ruzyně Koncepce nakládání s komunálními bioodpady v České republice
 • Koreferáty, kratší sdělení, diskuse a závěr konference

15.45 - 16.45 Prohlídka pokusného hydrolýzního zařízení na zpracování lignocelulózových odpadů.

Informace o odborné konferenci:

Konference je bez účastnického poplatku. Doporučujeme včasnou rezervaci účasti. V případě, že budete mít účast rezervovanou a nemůžete se zúčastnit, prosíme o zrušení Vaší rezervace. Při rezervaci je možno si zároveň objednat si zároveň objednat oběd v závodní jídelně VÚRV za cenu 54,- Kč. Pro vegetariány je možnost objednat též zeleninový talíř. Přednášející nemusí objednávat oběd.

Na konferenci bude prodáván sborník referátů a kratších sdělení za cenu 100,- Kč, pro pracovníky spolupořadatelských organizací za 80,- Kč. Přednášející obdrží sborník zdarma. Sborník je možno zároveň objednat i při neúčasti na konferenci.

V programu konference je rezervován i časový prostor na předem ohlášená kratší sdělení, týkající se tématu konference. Tato vystoupení je třeba projednat s odborným garantem Ing. Jaroslavem Váňou, CSc. s možností je publikovat ve sborníku. Po dohodě je možno v přízemí auly instalovat postery a abstrakty posterů je možno zveřejnit ve sborníku. Firemní prezentace, postery a výstavky je přípustné realizovat na základě dohodnutého poplatku.

Do místa konání konference se veřejnou dopravou nejlépe dostanete z konečné stanice metra A - Dejvická autobusem č. 218 do stanice Ciolkovského. Automobilem pak po Drnovské ulici odbočením vlevo při jízdě směrem k letišti a vpravo při jiždě směrem od letiště. Výzkumný ústav rostlinné výroby je naproti kasáren a sídliště na Dědině a odbočka k parkovišti u vrátnice je označena poutačem.

Uzávěrka sborníku (s ISBN) je 19. 11. 2001. Příspěvky ve formátu MS-Word zašlete e-mailem nebo na disketě na adresu organizátorů. Ve sborníku je možno uveřejnit odborná sdělení i výsledky výzkumu. rozsah práce by neměl přesáhnout 10 stran psaných na stroji včetně tabulek, obrázků a grafů. U prezentací výsledků výzkumu se doporučuje abstrakt v angličtině (včetně názvu práce) o max. rozsahu 1 strojopisné strany. Anglický abstrakt je však možné zveřejnit i u odborných sdělení. Odborný garant si vyhrazuje formální jednotnou úpravu všech sdělení.

Pro jednotlivá vystoupení a prezentace je k dispozici zpětný projektor a počítačový data-projektor. Doporučujeme připravit prezentaci v programu Microsoft Power - Point a poslat ji předem pro předběžnou kontrolu bezproblémového promítání (vana@vurv.cz). Pořadatelé se těší na setkání s Vámi.

 

 

Datum uveřejnění: 5.11.2001
Poslední změna: 24.11.2002
Počet shlédnutí: 2302