Novinky

Pilotní projekt Energeticky soběstačná obec

 
 

Studii proveditelnosti pro pilotní projekt Energeticky soběstačná obec v Ústeckém kraji zpracuje firma Biotech progress, a.s.. Ve výběrovém řízení ji vybrala komise odboru životního prostředí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Cílem projektu je navrhnout technologické, organizační a systémové řešení zajištění výroby energií a posoudit, zda a za jakých podmínek lze energetické soběstačnosti dosáhnout.

Energeticky soběstačnou obcí je obec, která pokrývá spotřebu energií, zejména elektrické a tepelné, z vlastních zdrojů. Surovinou pro jejich výrobu je zejména biomasa a biologické odpady, vznikající v okolí obce. Zařízení pro výrobu energií jsou umístěny v obci a jejich provoz je zajišťován obyvateli obce.

Již v rámci zpracování podkladů pro nabídku do výběrového řízení byl princip energetické soběstačnosti rámcově navržen a je založen na využití obnovitelných zdrojů energií. Díky tomu jsou vyráběny pouze tzv. „zelené“ energie, při jejichž výrobě nedochází k produkci žádných skleníkových plynů ani čerpání neobnovitelných zdrojů. Výroba energií je zajišťována obyvateli obce, čímž se snižuje nezaměstnanost a umístění provozů v obci přináší daňové příjmy do obecního rozpočtu.Systém energetické soběstačnosti přinese dva základní aspekty – přináší významný příspěvek k aplikaci zásad trvale udržitelného rozvoje a zlepšuje sociální a ekonomickou situaci obyvatel obce.

Do řešení pilotního projektu se kromě firmy Biotech progress zapojí i významný dodavatel technologických celků ČKD PRAHA DIZ, a.s.. Obě firmy již delší dobu v oblasti technologií zpracování obnovitelných surovin a bioodpadů spolupracují.

Další část pilotního projektu, zaměřenou zejména na kompostování a sběr bioodpadů, bude zpracovávat sdružení CZ Biom.

Jan Káňa, Biotech progress, a.s.


 
 

Zdroj (autor): Biotech progress, a.s.
Web: http://www.biotech-pro.com
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 20.7.05
Poslední změna: 21.7.2005
Počet shlédnutí: 1108