Novinky

Obsah Alternativní energie 3/2010

 
Titulní strana
 

Rozvoj OZE – jinak než v Evropě

Bronislav Bechník, Martin Müller, Czech RE Agency
V průběhu  prvních pěti měsíců letošního roku byla schválena novela zákona 180 Sb/2005 o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie Důvodem byla především nemožnost výrazněji regulovat výkupní ceny ze strany Energetického regulačního úřadu, který tak nebyl schopen čelit obrovskému nárůstu nových fotovoltaických elektráren. V odborných kruzích však už je návrh nového zákona o podpoře využívání energie z obnovitelných a druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a o změně některých zákonů (zákon o podporovaných zdrojích energie).
    Návrh nového zákona v předloženém znění může ve svých důsledcích znamenat zbrzdění slibně nastartovaného rozvoje segmentu obnovitelných zdrojů energie.  Tento zákon podpoří jen plnění českého závazku vyrábět 13 % energií z obnovitelných zdrojů od roku 2020. Razantní omezení by se týkalo zejména fotovoltaiky, ale také geotermální kogenerace a cíle mohou být limitující i pro bioplynové stanice. A protože rozvoj některých druhů OZE, zejména větrné energetiky je zpomalen kvůli vlivům mimo tento zákon – politické zásahy krajských samospráv, připojování k distribuční, případně přenosové soustavě, důsledkem tak může být nesplnění závazného cíle.

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií FV

Roman Čada, Votum
Představuje se nová technologie fotovoltaických modulů s novými materiály, která dokáže vyrábět elektrickou energii efektivně, není až tolik závislá na přímém slunečním svitu a všechny komponenty jsou plně recyklovatelné. Částečné a průběžné zastínění některých částí instalované plochy nemá významný vliv na funkce solárních polí.

Cesta k vyšší energetické účinnosti FV modulů

Hannah Mann, Amit Rosnera, SolarEdge Technologies
Fotovoltaické moduly mohou mít rozdílný výkon už z výroby, ovlivňuje jej i částečné zastínění a další klimatické vlivy. Nový systém SolarEdge poskytuje novou generaci invertorů, které dokáží tento rozdíl dorovnávat a vede celé solární pole k bodu maximálního výkonu. Mon itorovací systém rozpozná až na jednotlivé panely rozdílnost ve výkonu, což umožní rychlé a přesné zásahy servisní služby. Monitor  zároveň ohlídá celý komplex i před možnými krádežemi.

Vyplatí se fotovoltaika i do budoucna?

Společnost CE Solar se zabývá stavbou a komplexním servisem  k pozemním i střešním solárním elektrárnám na území České i Slovenské republiky. Minulý rok završila výstavbu o celkové kapacitě 27 MWp a počtu 20 fotovoltaických elektráren. Solární energie je čistá, tichá, nevyžaduje dovoz žádného paliva, netvoří žádný odpad. Vždycky bude významným zdrojem energie a brzy se stane rovnocennou energií i bez státních dotací.  

Tenkovrstvé versus krystalické moduly

Daniela Fialová, Schott Solar
Ten, kdo se rozhodne pro použití fotovoltaického zařízení k výrobě proudu, stojí před otázkou, jakou technologii má použít. Krystalické moduly, tenkovrstvé, křemíkové, nebo snad jiný materiál?
Většina solárních modulů je vyrobena z polovodičového materiálu – křemíku. U monokrystalických solárních článků tvoří křemík jediný krystal s homogenní krystalickou mřížkou. Díky jednotnému tvaru krystalů je možné získat ze slunečního světla více energie než v případě článků s nejednotnou krystalickou strukturou. Výroba používaného monokrystalického křemíku je ovšem relativně drahá.
V případě polykrystalické varianty je to jiné. Zde křemík tvoří řada malých jednotlivých krystalů. Výroba polykrystalických solárních článků je cenově výhodnější. Rozlišovacím kritériem solárních článků je rovněž použitý polovodičový materiál. Jeho specifikem je tenkovrstvá metoda. Tím je dosaženo úspory materiálu i energie. Dokáží zpravidla přeměnit na proud i slabé a rozptýlené světlo lépe než jejich krystalický protějšek. Navíc zůstává účinnost výroby proudu v horkých letních dnech konstantní, zatímco v případě krystalických modulů dochází s narůstající teplotou k jejímu snižování.

Testy odolnosti proti korozi                       

Kvalita fotovoltaických modulů se pozná nejen podle jejich účinnosti a výtěžnosti,
což jsou faktory, které zaručují očekávaný a stabilní výkon, ale také podle
klimatických vlivů, které mohou výrazně zkrátit životnost modulů a způsobit
poruchy, mezi než patří na prvním místě nebezpečí požáru. HECKERT Solar je jednou z prvních společností, jejíž moduly prodělávají pravidelné testy v solné mlze, kde se oceňuje odolnost proti korozi. Takto testované moduly mohou pak nést oprávněnou značku TÜV IEC/ EN 61701.
Pro tento náročný test jsou moduly vystaveny v běžném sklonu 15º až 30º při teplotě 35 ºC ±2 ºC po dobu 96 hodin v extrémních podmínkách solné mlhy.

Panely hoří a padají

Zdeněk Kučera, Vratislav Pokorný
Masivním rozvojem fotovoltaických energetických zdrojů se začínají objevovat mnohé technické problémy. Ty jsou většinou způsobeny lidským faktorem ve výrobku či v montáži. Velké solární pole může být ohroženo bleskem, dalším problémem je kvalita či spíše nekvalita použitých komponentů. Je známo, že někteří projektanti nakupují laciný materiál z asijských trhů, který ani nezná výstupní testy. Dokonce můžeme směle pochybovat, že takové moduly vydrží ve stabilním výkonu čekávanou životnost.
Představuje se bifaciální (oboustranný) panel
Základ této technologie vznikl už před lety v ruských laboratořích, které se podílejí na kosmickém programu. Panely této technologie poskytují kosmickým lodím provozní elektřinu i nyní.
Komerčně vyráběné bifaciální panely mají následující složení: sklo – silikonový gel -  solární články - silikonový gel – sklo.
Inertní materiál je oproti materiálu EVA zcela bezproblémový a chrání celý panel. Polymer EVA se totiž za zvýšené teploty rozkládá, vzniká aceton, který může solární články poškodit a je hořlavý.
Bifaciál je plně recyklovatelný, výrobce garantuje 30-letou životnost a o 30 % vyšší výrobu elektrické energie .


Leica DISTO D8 - změřte si střechu ze země

Tadeáš Novák
Přesně změřit nepřístupné části budovy může být někdy velice komplikované a v některých případech to vyžaduje i značnou námahu, či dokonce nutnost využití horolezeckého vybavení.
Společnost Leica přichází na český trh s přístrojem, který to vše zvládne ze země. Zařízení umí na dálku přeměřit rozměry budovy či střechy a velice rychle dodat přesné výsledky.

10 let spolupráce Alternativní energie a www.tzb-info.cz
Jaroslav Peterka, Milan Bechyně
Na začátku činnosti portálu vznikla i myšlenka zahrnout do něho vycházející oborové časopisy, které by anotacemi svých článků s podobnými informacemi dále obohatily a zviditelnily informační trh. Alternativní energie byla v roce 2001 druhá v pořadí, která se na portálu objevila. Dnes už se zde představuje neuvěřitelných 31 časopisů! Kromě pravidelných anotací z každého nového čísla, redakce TZB – INFo zařazuje i desítky článků z Alternativní energie v plném unění.

I.    ročník konference Alternativní energie

Jiří Študent ml.
České ekologické manažerské centrum (CEMC) a jeho odborný časopis Alternativní energie uspořádaly 1. ročník konference „Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie (OZE 2010)“. Konference si kladla za cíl rozšířit kontakty mezi výzkumnou sférou a praxí a dále  zprostředkovat informace o výsledcích vědy a výzkumu pro podnikatelskou sféru a současně informovat výzkumné pracovníky o potřebách praxe v oblasti OZE.


Zpřístupnění nejúplnější databáze PV LEGAL

Konsorcium PV Legal spustilo nejobsáhlejší a nejúplnější online databázi shromažďující detailní kvantitativní a kvalitativní informace z dvanácti členských zemí EU o přípravě a realizaci projektů fotovoltaických (FV) systémů a o byrokratických překážkách znesnadňujících jejich realizaci.

Aktivní dům se stane běžným standardem pro nové budovy v roce 2020

Jiří Sedlák, George W. Reinberg
Evropský parlament schválil novou právní úpravu o energetické náročnosti budov v zemích EU, která umožní spotřebitelům snížit jejich výdaje za energie o 20% v průběhu deseti let. Členské státy EU budou muset změnit své stavební předpisy tak, aby všechny nové budovy postavené od konce roku 2020 dané požadavky splňovaly. Budovy v současnosti stále reprezentují 40% celkové spotřeby energie.  Přijatá koncepce ‘aktivního domu‘ s velmi nízkou energetickou náročností pokrývá veškerou energii ze systémů integrovaných do struktury budovy využívajících obnovitelné zdroje nebo ze zařízení OZE umístěných v bezprostřední blízkosti objektu budovy.

Ekonomika solárních tepelných soustav

Tomáš Matuška
Ekonomika solárních soustav je často diskutovanou otázkou. Na jedné straně stojí sluneční energie jako zdroj tepla dostupný všude a zdarma, na druhé straně technická zařízení pro využití slunečních zisků, často složitá, komplikovaná a tedy i investičně náročná. Motivace pro instalaci solárních soustav mohou být různé: od čistě svědomitého ekologického přístupu ve snaze snížit spotřebu primární energie svázané s produkcí emisí znečišťujících látek přes marketingový trend obrazu zodpovědného investora či obyvatele až po striktně ekonomický pohled. Právě ekonomické parametry solárních soustav jsou předmětem řady více či méně čísly podložených diskuzí a výsledky ekonomických analýz výrazně závisí na kvalitě vstupních údajů, často účelně zkreslených buď do kladných či záporných oblastí.


Solární soustavy v systémech CZT

David Borovský
Výzkum v oblasti sezónních zásobníků tepla, speciálních solárních kolektorů a dalších prvků v některých evropských zemích poukazuje na možnost využití velkoplošných solárních soustav jako zdrojů tepla v systémech CZT (centrální zásobování teplem).  Solar District Heating  - SDH.  Velkoplošné solární soustavy přinášejí do problematiky celou řadu nových témat vyplývajících z jejich samotné podstaty.

Přeprava plynu pod novou značkou

Provozovatel přepravní plynárenské soustavy v České republice nese jméno NET4GAS. Společnost RWE Transgas Net přijala nařízení Evropské unie a od března 2010 vystupuje pod novou značkou.
Rebranding společnosti je důsledkem 3. energetického balíčku, který navazuje na proces právního unbudlingu, t. j. oddělení regulovaných a neregulovaných činností v energetice, v roce 2006.

CSPS M25 - parabolický koncentrátor sluneční tepelné energie

Miroslav Makovička
Solární energie je získávána mnoha způsoby, nejčastěji plochými kapalinoými kolektory využívajícími různých principů absorpce dopadajícího záření. Nevýhodou těchto soustav je jejich pevná instalační konstrukce, kvůli které nedochází k plnému využití dopadající solární energie.
Parabolický koncentrátor sluneční tepelné energie využívá podstaty odrazu dopadajícího záření Slunce od odrazivé parabolické plochy do ohniska paraboly a koncentraci této dopadající energie. V ohnisku paraboly je umístěná koncentrační komora, která dopadající koncentrovanou energii pomocí výměníku tepla odvádí uzavřeným nízkotlakým primárním okruhem pomocí teplonosného média do výměníku tepla.  

Hydroenergetici k novele Vodního zákona

Zdeněk Kučera
Aktivní Asociace hydroenergetiků ČR uspořádala pracovní seminář, na němž několik desítek členů a provozovatelů malých vodních elektráren seznámila s novinkami Velké novely Vodního zákona, který nabyde účinnosti od 1. srpna 2010.

I komín potřebuje jarní úklid

Pokud komín nesplňuje nároky platných předpisů, rekonstrukce bude nevyhnutelná. Důvodem může být špatný tah,  přechod na jiný druh paliva nebo  zapojení nového spotřebiče. Rekonstrukce je pak nutná i v situaci, kdy do místnosti proniká zápach spalin a když původní vložka již nedokáže plnit svou funkci.Většinou je nutná výměna komínových vložek a provedení revize připojení spotřebiče a spalinové cesty. Jedna z cest úpravy cesty je frézování komínu.

Příloha: anotace Alternativní energie


 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 10.6.10
Poslední změna: 10.6.2010
Počet shlédnutí: 759