Novinky

Anotace Alternativní energie 3/2012

 
 

Skutečná a předpokládaná produkce fotovoltaických elektráren

Karel Srdečný, Jan Truxa,  EkoWATT, centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

Při plánování fotovoltaické elektrárny je klíčové stanovit, kolik elektřiny dodá do sítě. Při návrhu se používají různé modely, které mají jednu zásadní vlastnost: počítají dopadající sluneční energii jako (nějak upravený) průměr předchozích let. Přitom je zřejmé, že slunce svítí pokaždé trochu jinak.

Fotovoltaické systémy s východo-západní orientací  a pouze jedním MPP trackerem

Pavel Žižka

V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času však lze pozorovat rostoucí zájem o instalaci FV generátorů na střechy s východo-západní orientací. Z pohledu provozovatele elektrické sítě jsou fotovoltaické systémy s východo-západní orientací stejně zajímavé jako systémy orientované na jih, protože dodávky energie do sítě jsou po celý den rovnoměrnější, dochází ke snížení poledních špiček a v důsledku toho k odlehčení sítě.

Ploché vakuové solární kolektory – zkušenosti po 10 letech provozu

Luboš Kozel

Někteří noví zájemci o sluneční kolektory hledají nejprve realizované akce, aby se osobně přesvědčili o životnosti a stavu kolektorů i o skutečných úsporách nahrazované energie po delší době provozu. Jednou z takových akcí, na které byly před  10 lety použity ploché vakuové kolektory, je Domov Pístina u Jindřichova Hradce.

Potenciál vodíkových technologií k vyrovnávání výkonu OZE

Lukáš Polák, Aleš Doucek, Jiřina Čermáková, ÚJV Řež, a.s., VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší

Fotovoltaickým elektrárnám jako obnovitelnému zdroji energie je v České republice i celé Evropě věnováno stále více pozornosti. Rapidní nárůst využívání těchto zdrojů vyžaduje navýšení podpůrných energetických služeb. Prakticky jde převážně o záporné regulace, tedy snižování výroby na konvenčních zdrojích, což dále zvyšuje náklady na zapojování obnovitelných zdrojů do energetického mixu ČR. Jednou z možných cest, jak lze těmto důsledkům čelit, je akumulace energie do vodíku.


Je energie z OZE v ČR žádoucí?

Jiří Zima, Skanska a.s.

Náš závazek vůči EU se netýká jen výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ale i úspor, a těm se u nás vůbec nedaří. Spotřeba u nás stále roste, místo aby se snižovala. Dnes totiž musíme prakticky veškerou elektřinu dopravovat od centralizovaných velkých zdrojů do koncových spotřebičů. A po této cestě vznikají velké ztráty. Ty by jistě snížily malé decentralizované zdroje. A velmi přínosné by byly zdroje, které by byly regulovatelné.

O vytápění biomasou od A až do Z

Vladimír Stupavský, Klastr Česká peleta

Jaká paliva z biomasy můžeme využívat? V jakých zařízeních je lze spalovat? Co dalšího bychom měli vědět o vytápění biomasou? Odpověď na tyto i další otázky najdete v našem stručném encyklopedickém přehledu.

Přehled údajů o některých vybraných bioplynových stanicích v ČR

Evžen Přibyl

Po zastavení instalací velkých fotovoltaických elektráren kvůli snížení ceny za výkup elektrické energie v nich vyrobené se stávají významným zdrojem nejen elektrické energie, ale též tepla, bioplynové stanice (BPS). V článku chceme čtenáře seznámit s podrobnějšími údaji o provozu BPS, jak bilančními, tak finančními. Uvádíme základní data u BPS, pro které společnost ENVIROS s.r.o. Praha zpracovala energetické audity nebo posudky pro banky, zajišťující úvěr.

Využití energie z odpadních vod

Piňos S., Bartoník A., Plotěný K., ASIO, spol. s r.o.

Odpadní voda je zdrojem tepelné energie, jejíž potenciál je dnes téměř nevyužíván. Přitom využití se přímo nabízí, a to jak v liniových objektech, jako jsou kanalizační potrubí, tak i v objektech na kanalizační síti. Samostatnou kapitolou je pak využití tepla přímo v objektech.


Nahradí fúzní reaktory současné elektrárny?

Milan Řípa, Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Obnovitelné zdroje energie (OZE) dnes už dávno nejsou ve výrobě energie popelkou, nýbrž představují významnou složku energetické ekonomiky. V některých státech dokonce rozhodující. O tom, zda OZE v budoucnosti plně nahradí tradiční tepelné či atomové elektrárny, lze diskutovat, ovšem že budou spolu s úsporami významných doplňkem standardní výroby elektřiny, je jasné už dnes.

V německé letní škole vyučují vliv OZE na krajinu

Petr Šimek

Od roku 2009 pořádá Nadace Bauhaus Dessau pravidelné letní školy, které jsou určeny všem studentům, ale také odborníkům, kteří si chtějí rozšířit své obzory. Téma, které vás asi bude zajímat nejvíce, je Energy Landscapes 3.0 (ovlivnění krajiny aplikacemi obnovitelných zdrojů energie).

Slunce v ZOO Liberec

Stanislav Jíra, Aleš Kočí, David Nejedlo, Jaroslav Peterka, Dana Sobotková

Doma i ve světě se hledají cesty, jak snížit spotřebu paliv a energie, jak snížit závislost na fosilních palivech, jak více využívat obnovitelných zdrojů energie (OZE), nezávislých a téměř všude v nějaké formě dostupných a jak současně zlepšovat životní prostředí  snižováním tvorby a vypouštění skleníkových plynů. Nastoupená osvěta v ZOO Liberec může být vzorovým příkladem, jak na to.

Tvůrce nové generace sálavých lokálních topidel inspirovalo Slunce

Ivo Borovec

Na trhu se objevila lokální topidla, jejichž základem je revoluční technologická novinka – tepelné zářiče z wolframového vlákna a pozlaceného křemenného skla. Mají stejný tepelný efekt na ozářené předměty jako sluneční paprsky.

Butanol jako motorové palivo

Josef Laurin, Technická univerzita v Liberci

V rámci snah o alespoň částečnou náhradu benzinu vyráběného z ropy palivy vyráběnými z biomasy je jako motorové palivo využíván etanol. V poslední době se pozornost výzkumu a vývoje věnovaného širšímu uplatnění paliv rostlinného původu zaměřuje na možnost výroby a využití kvalitnějšího motorového paliva, než je etanol - butanolu.

Tato novinka byla publikována v rámci spolupráce s časopisem Alternativní energie.


 
 

Zdroj (autor): AE
Web: http://www.alen.cz
Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 18.6.12
Poslední změna: 18.6.2012
Počet shlédnutí: 983