Novinky

Postoj Zemědělského svazu ČR k připravované změně zákona o č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie

 
 

V Poslanecké sněmovně je v současnosti diskutována novela zákona č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Tento zákon, který je účinný z části dnem vyhlášení (2.10.2013), z části od 1.1.2014 a z části od 1.7. 2014, zavádí pro akciové společnosti v § 4 odst. 6 novou podmínku, aby akciové společnosti, které v současnosti pobírají příspěvek na obnovitelné zdroje energie, měly pouze tzv. zaknihované akcie. Tato podmínka se tak vztahuje i na zemědělské podniky, které provozují bioplynové stanice.
Tuto podmínku vnímáme jako zbytečně přísnou a navíc pro zemědělce zcela zbytečnou. Všechny zemědělské podniky, tedy i zemědělské akciové společnosti, musí již dnes prokazovat svoji majetkovou strukturu při podávání žádostí o tzv. národní podpory. Státu tak každoročně k žádostem o tyto podpory přikládají seznam svých akcionářů a stát má již dnes přehled o jejich vlastnické struktuře. Ty zemědělské akciové společnosti, které v minulosti měly nepřehlednou majetkovou strukturu, tak přešly kvůli této skutečnosti na akciové společnosti s akciemi „na jméno“.  
Nyní však stát přichází s další povinností - prokázat, že má akciová společnost veškeré akcie zaknihované v registru. Tato povinnost je pro zemědělské společnosti nejen nadbytečná (svou majetkovou strukturu již státu prokazují), ale také nákladná, administrativně zatěžující a v mnoha případech jen velmi obtížně splnitelná v takto krátkém časovém horizontu.
Zemědělský svaz ČR rozumí snaze odkrýt majetkovou strukturu majitelů solárních elektráren a nechce ji v žádném případě zhatit. Žádáme však, aby tato snaha neměla zbytečné negativní dopady na provozovatele bioplynových stanic z řad zemědělců či obcí.
Vyzýváme tedy poslance a senátory, aby v navržené novele zachovali možnost pobírat podporu zemědělským akciovým společnostem s akciemi “na jméno“, tedy bez podmínky zaknihování.

Tiskové prohlášení Zemědělského svazu ČR


 
 

Zdroj (autor): Zemědělský svaz ČR

Kontaktní e-mail:

Datum uveřejnění: 6.3.14
Poslední změna: 6.3.2014
Počet shlédnutí: 1380