Akce

Online kurz: Cirkulární zadávání

čtvrtek 5. listopadu 2020 - čtvrtek 20. května 2021 ()
Cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek a soukromých nákupů s prvky cirkularity.
Místo konání: ONLINE;
Pořádá: INCIEN, https://incien.org/
1. ročník kurzu: listopad 2020 / květen 2021

Cyklus přednášek a příkladů dobré praxe pro zástupce veřejného sektoru a podnikatelů, kteří mají zájem získat celostní vhled do problematiky procesu tvorby veřejných zakázek a soukromých nákupů s prvky cirkularity.

Organizátor: INCIEN

Téma kurzu v souvislostech:

Téma cirkulárního zadávání, respektive nakupování a osvojení si cirkulárních principů v praxi dnes považujeme v INCIEN za klíčové téma následujících let. Za prvé proto, že se jedná o první krok, jak s cirkulární ekonomikou začít. Za druhé proto, že cirkulární zakázky plně zapadají do plánů Evropské komise a přijaté Zelené dohody (European Green Deal) a Akčního plánu pro cirkulární ekonomiku. Tedy plánů, které mají zajistit přechod na udržitelnější hospodářství evropského kontinentu a celounijní nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Cirkulární zadávání/nakupování klade důraz na ekodesign výrobků, šetrné využívání přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadů. Přináší mimo jiné úspory primárních zdrojů, vznik nových pracovních pozic (díky opravování, recyklaci, renovacím a servisu), méně emisí CO2, nižší spotřebu primárních či fosilních zdrojů (zejména v oblasti produkce energie) i vody a půdy. Téma je důležité jak pro soukromý sektor, který může začít poptávat své nákupy udržitelněji, tak pro veřejnou sféru, protože na veřejné zakázky je v Česku ročně vynaloženo více než 600 miliard korun a navíc bude od roku 2021 povinný reporting EU v oblasti zeleného zadávání.

To vše je nutné dát do kontextu odpadového hospodářství: v ČR se skládkuje 48 % veškerého komunálního odpadu a z něj by stále až 80 % by bylo možné druhotně využít jako suroviny pro recyklaci materiálů či výrobu tepla a energie. Ačkoliv české firmy umějí zpracovávat odpad, zpracovávají především odpad ze zahraničí. Ukazatel CMU (Circular Material use Rate), tedy podíl zpětně navrácených surovin do hospodářství na celkové spotřebě surovin je v České republice na úrovni 8,1 %. Hodnota CMU vzrostla v Česku mezi lety 2014–2016 z 6,9 %. To je však stále pod evropským průměrem, který vykazuje hodnotu 11,7 %. Pro příklad je možné uvést například Holandsko, které v roce uvedlo ve svém novém národním reportu cirkularity na míře 29,9 %. Právě zde však také od roku 2013 aktivně pilotují cirkulární veřejné zadávání, kde v rámci konkrétních projektů již ve fázi nákupu a zakázkách aplikují principy cirkulární ekonomiky do praxe.

Cíl kurzu:  

Cílem kurzu je osvojení si specifických znalostí v oblasti nově se rozvíjející disciplíny, která má silnou podporu Evropské komise a která bude v následujících letech značně ovlivňovat široké spektrum činností: od vývoje a výroby produktů, recyklační technologie, nakládání s odpady, přes marketing, ochranu životního prostředí až po společenskou odpovědnost podnikání. Přechod od lineárního na oběhové hospodářství změní zaběhlé přístupy k využití zdrojů a bude mít zásadní vliv na vývoj nových postupů a technologií a celkovou zaměstnanost v EU, a proto je cirkulární zadávání jedno z klíčových témat pro naplňování cirkulární ekonomiky v praxi. 

DO KURZE SE BUDE MOŽNÉ PŘIHLÁSIT I V PRŮBĚHU ROKU A PROBĚHLÉ PŘEDNÁŠKY DOSTANE ÚČASTNÍK K DISPOZICI. 

Profil absolventa:   

Absolvent kurzu pochopí souvislosti spojené cirkulárním zadáváním stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí. Získá komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí a CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové osobnosti, které rozhodují o strategiích pro zajištění odolnosti podniků a vyhledávání nových příležitostí.   

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.  

Doporučené rozšiřující vzdělávání: 

Kurz Oběhového hospodářství, který organizuje Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze ve spolupráci s INCIEN   

Předběžný program kurzu

Program 1. ročníku kurzu se stále vyvíjí. Organizátoři si vyhrazují právo na případnou změnu v programu. První část webináře bude zaměřena na teoretické základy a druhá část na ukázky příkladů dobré praxe.

1) 5.11.2020 OBECNÝ ZÁKLAD

 • Základy cirkulární ekonomiky (lektor: Soňa Jonášová, INCIEN): Co je cirkulární ekonomika – základní informace potřebné k pochopení celého systému a k tomu, jak můžeme cirkulární ekonomiku použít v cirkulárních zakázkách.
 • Jak vypadá cirkulární kancelář? (Laura Mitroliosová, CIRA Advisory): Odpady, voda, energie, stravování, doprava – všechny tyto aspekty jsou zohledněné, když firmy začínají se svou vlastní cirkulární laboratoří ve firmě.

2) 19.11.2020 ENERGIE

 • Jak vypadá cirkulární energie? (Petr Novotný, INCIEN): dostupné cirkulární zdroje energie, energie z odpadu a obnovitelných zdrojů, řešení v praxi
 • Pozitivní externality přechodu na obnovitelné zdroje energie (František Vašek, Nano Energies): dopad využívání energie z obnovitelných zdrojů na životní prostředí a jak lze poptávat zelenou energii ve veřejné zakázce nebo soukromém nákupu.

3) 3.12.2020 CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA V TEORII A PRAXI

 • EU Green Deal& Akční plán pro cirkulární ekonomiku (Soňa Jonášová, INCIEN): klimaticky neutrální cirkulární ekonomika – příležitosti, konkrétní příklady, přehled legislativních změn. Jaké místo v těchto plánech zaujímají zelené a cirkulární zakázky?
 • Cirkulární ekonomika v gastronomii a cateringu (Bára Kebová, INCIEN): Provozy, které se principy cirkulární ekonomiky inspirují, mohou díky jednoduchým změnám šetřit nejenom životní prostředí, ale i peníze.

4) 7.1.2020 STAVEBNICTVÍ

 • Cirkularita ve stavebních projektech z pohledu práva: co všechno české právo umožňuje a co naopak zakazuje.  Na co ani při cirkulární stavbě nebo rekonstrukci nesmíte zapomenout. Cirkulární stavby a recyklovaný beton jsou již existující alternativy k dosavadní praxi, kdy ve stavebnictví vzniká více jak polovina veškerého odpadu.
 • CE & demolice a re cyklace stavebního odpadu (Tereza Pavlů, UCEEB; Karel Fronk, SKANSKA): možnosti využití recyklátů, poznatky z výzkumu, rozvoj trhu s recykláty, příklady dobré praxe.

5) 28.1.2021 DŮLEŽITOST CIRKULÁRNÍCH ZAKÁZEK A NÁKUPŮ

 • Proč zadávat cirkulárně? (Soňa Jonášová, INCIEN): Dopady na lokální ekonomiku & ekosystému & tvorbu pracovních míst. Cirkulární zakázky jako první krok k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi.
 • Druhý život nábytku (Šimon Fiala, IKEA): Příklad praxe změny přístupu k prodeji nábytku z druhé ruky a poskytování vybavení na klíč bez nutnosti vlastnictví. V nákupu není třeba poptávat vždy jen nové věci.

6) 18.2.2021 VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

 • Kde se cirkulární a sociální aspekty setkávají a doplňují v odpovědném veřejném zadávání? (Regina Hulmanová, MPSV): Cirkulární veřejné zadávání přináší příležitost zadavatelům adaptovat způsob nakupování na výzvy týkající se změn klimatu, surovinové nedostatečnosti a ovlivnit dopady na životní prostředí.
 • Cirkularita při nákupu nábytku (Regina Hulmanová, MPSV): představení publikace dobrých příkladů praxe a konkrétních návodů

7) 11.3.2021 CIRKULARITA JAKO PRINCIP SLUŽBY

 • Nákup vlastního vs. produkt jako služba (INCIEN): Jak formulovat a definovat zakázku: Funkční požadavky vs. technické požadavky (Praktické cvičení: Potřebujeme mít kde sedět vs. chceme dodat 10 zelených židlí)
 • Tisk jako služba (Kristýna Kutilová, Copymat): Přednáška o nahrazení nákupů elektroniky, zejména tiskáren, tiskovou službou.

8) 8.4.2021 CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU I.

 • Jak a kde začít s aplikací cirkularity do praxe vlastních zakázek? (INCIEN): Jak vybrat vhodnou skupinu produktů, která je vhodná pro první cirkulární zakázky – čím je vhodné začít, kde je naopak cirkularitasložitá (prioritizace a kritéria pro prioritizaci z pohledu jednotlivé organizace)
 • Praktické informace k výběru a práci na vlastním projektu (INCIEN, KROUPAHELÁN): Účastníci si vyberou konkrétní zakázku, kterou do května 2021 zadají nebo zkusí připravit dle principů cirkulární ekonomiky.

9) 29.4.2021 CIRKULARITA VE VAŠEM NÁKUPU II.

 • Definice kritérií cirkularity pro vlastní podnik (INCIEN): Účastníci semináře si definují, co pro danou organizaci znamená cirkularitaa na co se chtějí z cirkulární ekonomiky ve svých zakázkách zaměřit.
 • Cirkularita jako příležitost pro inovace (Michal Veselý, JIC): Nové byznys příležitosti, které mohou inovace směrem k cirkulární ekonomice přinést. Cirkularita jako konkurenční výhoda.

10) 20.5.2021 ZÁVĚR

 • Jak, kde a kdy se (ne)hodí cirkulární kritéria v konkrétních zakázkách (INCIEN, KROUPAHELÁN): Měření a posuzování cirkularity- konkrétní měřící nástroje, způsoby posuzování cirkularity v zakázkách, způsoby výběru vhodného dodavatele, diskuze nad mírou konkretizace, která je v jednotlivých projektech žádaná
 • Funkční spolupráce v procesu zadávání (MPSV): spolupráce v rámci organizace, s dodavateli – předsoutěžní dialog, právní aspekty předsoutěžní , podpora vzájemné spolupráce mezi dodavateli.
 • Shrnutí kurzu (Soňa Jonášová, INCIEN).

Praktické informace

Odborný garant kurzu: Ing. Soňa Jonášová

Organizační zajištění kurzu: Dagmar Milerová Prášková (dagmar@incien.org)

Administrativní zajištění kurzu: Petra Pém (recepce@incien.org)

Rozsah kurzu: listopad 2020 – květen 2021, 10 tříhodinových webinářů s odborníky (kurz bude probíhat vždy od 8:30 do 11:30 s přestávkou 10 min uprostřed kurzu)

Lokace: V současnosti budoucnost vzdělávání patří online formě z důvodu snížení rizika rušení hodin kvůli koronavirovým opatřením. Proto tento ročník bude probíhat prozatím online formou webinářů. Adresu pro připojení dostanou účastníci vždy v pondělí před kurzem.

Cena:

Firmy / komerční subjekty: 14 000 Kč bez DPH/osoba

Neziskové organizace / veřejné instituce / zástupce samospráv a fyzické osoby: 7 000 Kč bez DPH/osoba

Organizace, které se připojí k Memorandu: Cirkulární ekonomika ve veřejných zakázkách budou mít 50 % slevu z vložného jako motivaci pro úspěšnou realizaci vlastních projektů

Přihlášení na kurz:

https://docs.google.com/forms/d/1B9V1lUjpa_KAmOioW6FfH1xI8-Y8Bkx2NBoXHy4fK1g/edit

 

 

Datum uveřejnění: 25.11.2020
Poslední změna: 25.11.2020
Počet shlédnutí: 855