Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Další časopis

Domovská stránka BIOMu

 

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj

Českého sdružení pro biomasu

2. číslo vyšlo v únoru 1998

OBSAH:

Výroční zpráva CZ-Biom za r. 1997

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Po nás potopa.... - Nepolitický úvodník

Ing. J. Malířová: Finanční zpráva CZ Biom za rok 1997

Placení členských příspěvků v r. 1998

Zápis z Valné hromady CZ Biom konané dne 26.11.1997 v přednáškové aule VÚRV v Praze - Ruzyni

Zápis ze zasedání 1. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 20. 1. 1998

Plánujte si čas pro akce CZ-Biomu

Ing. Roman Honzík: Užitá ekologie - naděje do dalšího tisíciletí ?

Ing. Vladimír Smolík: Program sekce Bioplyn - Biom CZ na rok 1998

Antonín Slejška: CO2 A KYOTO

Václav Novotný: Plán činnosti pěstitelské sekce CZ Biom v r. 1998

Ing.Vlasta Petříková, DrSc.: Představuje se vám mezinárodní sekce CZ Biom

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.: Reakce AE BIOM na výsledky Konference v Kyoto.

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.: Energie z biomasy v zahraničí - informace získané z odborných exkursí

Antonín Slejška: Zkušenosti z projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v EU

Jaroslav Váňa: Na závěr slovo předsedy

 

Výroční zpráva CZ-Biom za r. 1997

Organizační informace:

Členská základna: K datu valné hromady, t.j. k 26.11.1997, je celkem 148 řádných členů, z toho 18 právnických osob.

Na základě loňské valné hromady byly zpracovány nové stanovy a oficiálně byla ustavena asociace s názvem “České sdružení pro biomasu - CZ Biom”. Tyto stanovy schválené na valné hromadě dne 26.11.1997 byly zaregistrovány na MV dne 4.12.1997. Tímto úředním aktem byly oficiálně sjednoceny 2 dřívější subjekty - Svaz pěstitelů a zpracovatelů energetických a průmyslových rostlin a CZ Biom, čímž jsou veškeré problémy v tomto směru jednoznačně vyřešeny.

Činnost v r. 1997:

Vedle průběžné agendy vyřizované poštou, telefonicky i osobními kontakty mezi členy a předsednictvem CZ Biom, byla práce soustředěna zejména na organizování odborných seminářů, vydávání publikací a na zajišťování kontaktů s AE Biom (Evropská asociace pro biomasu).

A. Semináře a publikace:

1. Semináře:

Hned začátkem roku byly uspořádány v Praze 2 semináře sekce výrobců kompostů a biohnojiv ve dnech: 21. 1. 1997 a 18. 2. 1997.

Na obou seminářích byla dobrá účast. Projevený zájem účastníků svědčí o potřebě věnovat se kompostování a organickému hnojení ve větší míře, než tomu bylo v posledních letech.

“Spalování fytomasy - lokální a ústřední vytápění” - 25.2.1997 Třebíč.

Seminář se konal na výzvu okresu Třebíč v zájmu obecních úřadů a dalších subjektů o využívání fytomasy pro energii. Seminář byl spojen s exkurzí do bioteplárny firmy Iromez v Pelhřimově. Vedle informací formou přednášek spočíval význam semináře zejména v konkrétní ukázce provozu bioteplárny. Tento názorný příklad svědčí o tom, že i u nás lze fytomasu úspěšně využívat k zásobování teplem.

Účast na mezinárodní konferenci “Odpady 97”. V rámci této prestižní konference jsme se zúčastnili přednesením 5 přednášek.

“Energetické a průmyslové rostliny III.” - 21.8.1997 Chomutov.

Seminář byl spojen s prohlídkou porostů rostlin, pěstovaných specielně pro účely fytoenergetiky. Hojná účast prokázala, že zájem o fytomasu pro energii stále narůstá.

“Cizorodé látky v zemědělských ekosystémech” - 16.10.1997 Praha.

Tento seminář s mezinárodní účastí se zabýval řešením aktuální problematiky - omezením nežádoucích vstupů do ekosystémů a to rovněž ve vztahu k nepotravinářské produkci, včetně produkce fytomasy pro energii. Široký rozsah této problematiky svědčí o závažnosti jejího řešení, což prokázala veliká účast na semináři.

Mimo uvedené semináře, pořádané přímo CZ Biom se jednotliví členové sdružení účastnili samostatnými přednáškami na nejrůznějších seminářích a konferencích v ČR i v zahraničí. Jde zejména o aktivní účast členů CZ Biom zaměstnaných ve VÚZT Praha-Řepy a VÚRV Praha-Ruzyně i dalších členů CZ Biom.

2. Publikace:

Vedle řady odborných i vědeckých článků jednotlivých členů CZ Biom v nejrůznějších časopisech byly přímo CZ Biom vydány tyto publikace:

- “Biom” - 1.číslo odborného časopisu o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu. 1. číslo vyšlo v říjnu 1997.

- “Možnosti pěstování energetických rostlin v podkrušnohorské pánevní oblasti” - sborník referátů.

- “Energie z biomasy - šance pro budoucnost naší planety”. Propagační leták vydaný v prosinci 1997 v rámci projektu “Černý trojúhelník” - viz dále. Tento leták vydaný v počtu 5000 kusů obsahuje informace o nebezpečí ekologických dopadů při používání fosilních paliv a způsob, jak tyto negativní vlivy omezit, t.j. včetně urychleného využívání energie z biomasy. Leták je určen obcím a dalším subjektům, zejména v pánevních oblastech, t.zv. “Černého trojúhelníku”.

- Grant pro rozvoj energetického využití rostlinné biomasy. V rámci programu “Černý trojúhelník” jsme získali vůbec první příspěvek pro činnost CZ Biom a to od organizace PHARE, Regionálního environmentálního centra (REC). V rámci tohoto grantu byl též poskytnut příspěvek na seminář v Chomutově (21.8.1997), vytištěn leták “Energie z biomasy” a vydána brožura. Zapojení CZ Biom do tohoto grantu je velmi významné, neboť umožní zajistit více informací v zájmu rozšíření propagace fytoenergetiky u nás.

B. Rozvoj vztahů s Evropskou asociací AE Biom:

V návaznosti na činnost v minulých letech pokračovalo rozvíjení spolupráce s AE Biom. Pro zajištění této agendy se konaly celkem 3 schůze: 2x v Bruselu a 1x ve Švédsku (Vaxjő). Prvé schůze výboru AE Biom - 

jsme se nezúčastnili z nedostatku finančních prostředků. Na schůzi dne 19.9.1997 byla naše účast zajištěna díky přímému příspěvku z rakouského Biomu ve výši 4000 ATS. Toto jednání bylo důležité pro konečné úpravy navrhovaného projektu (Propagace biomasy pro energii) v zájmu jeho schválení a přijetí k řešení. Projekt byl schválen EU na podzim r. 1997 a bude oficiálně zahájen na schůzi AE Biom v dubnu 1998. Na zpracování, vytištění a distribuci propagačních letáků je zajištěn příspěvek z EU.

Účast na schůzi výboru AE Biom ve Vaxjő (Švédsko) byla zajištěna díky pozvání švédské Biom (SVEBIO), která uhradila veškeré cestovní náklady pro 2 zástupce CZ Biom. Na této schůzi byla projednána řada závažných záležitostí, zejména návrhy nových projektů, do kterých bychom se mohli postupně zapojovat. Konkrétním výsledkem bylo zpracování návrhu účasti na projektu s názvem “Rychle rostoucí dřeviny” ve vztahu k řešení erosních vlivů. Do tohoto projektu jsme byli jako ČR zapojeni, projekt byl zpracován v závěru roku 1997 a v konečné verzi přijat k projednání do EU (v rámci programu FAIR). I když má projekt více méně charakter výzkumný, navazuje přímo na činnost Biomu a proto bude možné z jeho rámce částečně podporovat i aktivity CZ Biom. Hlavním koordinátorem je Dr. Jossart - sekretář AE Biom.

Schůze ve Švédsku (ve dnech 18.-20.11.1997) navazovala na konferenci pořádanou SVEBIO. Vedle přednášek jsme se zúčastnili rovněž exkurze v terénu s názorným předvedením uceleného systému využití lesních odpadů až po spalování v bioteplárnách. Celý proces je zdokumentován videokamerou, takže jej lze využít pro další informovanost naší odborné veřejnosti.

V zájmu propagace energie z biomasy jsme zorganizovali pro 18 zájemců - členů CZ Biom - odbornou exkursi do Dánska ve dnech 3.-7.11.1997. Navštívili jsme celkem 7 objektů s využíváním energie z biomasy: bioteplárny spalující slámu nebo dřevní štěpku 2 bioplynové stanice i velkoprodukci rajčat - skleníky. Názorné ukázky těchto provozů jsou rovněž zdokumentovány videokamerou a lze je tudíž využívat i dodatečně.

V průběhu roku jsme zpracovávali na vyžádání AE Biom podklady o situaci v energetice zaměřené na biomasu. Tyto velmi obtížně získatelné informace jsme zpracovali (ve 2 členné skupině) a předali do souborných materiálů vypracovaných AE Biom za všechny národní Biom pod názvem “Strategie v biomase”. Tyto materiály jsou považovány za dílčí podklady pro rozvoj bioenergetiky v Evropě. Při problémech s obstaráváním potřebných údajů jsme dospěli k přesvědčení, že je nutné zásadně zlepšit koordinaci činností na úseku biomasy pro energii mezi jednotlivými resorty. Po několika jednáních s představiteli Ministerstva průmyslu a obchodu se začala postupně vytvářet meziresortní komise, složená ze 4 ministerstev: MPO, MZe, MRR a MŽP. Ta si klade za cíl zmapovat situaci na tomto úseku a zmobilizovat úsilí pro podporu rozvoje fytoenergetiky v souladu s evropskými trendy. Postupně se zpracovávají konkrétní podklady směřující k usměrnění daňové a dotační politiky pro následné jednání s MF. Tato komise vznikla z iniciativy CZ Biom a proto je CZ Biom řádným členem této významné meziresortní komise. Vedle uvedených cílů je rovněž neméně důležité ucelené soustřeďování informací o biomase tak, aby CZ Biom mohlo do budoucna předávat prostřednictvím AE Biom jen takové informace, které budou všestranně posouzeny z pohledu všech zúčastněných resortů.

Jdi na obsah.

Po nás potopa....

Nepolitický úvodník

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Moje vánoční pohoda byla značně zhoršena výsledky klimatického summitu v japonském Kyotu, kde zvítězily sobecké zájmy hospodářsky vyspělých států nad zdravým rozumem a snahou zabezpečit našim potomkům život na stávající úrovni. Našim potomkům bude zřejmě odkázána planeta zahrnutá odpady, zbavené využitelných zásob neobnovitelných energetických a surovinových zdrojů s výraznými klimatickými změnami v důsledku rostoucího antropogenního skleníkového efektu. O průběhu mezinárodního summitu se nebudu zmiňovat, to se můžete dozvědět na jiném místě našeho časopisu. Úspěch konference byl zmařen sobectvím USA, největšího producenta skleníkových plynů. Americký president Bill Clinton se v průběhu uplynulého roku v několika projevech významně holedbal svým pozitivním postojem v protiskleníkové kampani, nakonec však vyplynulo jeho vazalství pod Ewingy, Shelly a jinými olejáři USA. Spojené státy americké byly ochotny snížit produkci skleníkových plynů na úroveň r. 1990 a to ještě v průběhu 14 let. Důvodem je prý otázka sociální, dále to, že odpovědnost musí rovnocenně sdílet i rozvojové země. Zde bych chtěl poznamenat, že americký přístup je nehorázné pokrytectví. Produkce oxidu uhličitého, hlavního skleníkového plynu je (na základě statist. dat r. 1995) na 1 obyvatele USA 19,88 t ročně a např. u Číny, která je druhým největším producentem emise oxidu uhličitého pouze 2,51 t. Výraznější závazek k redukci emisí skleníkových plynů by logicky měly mít především státy, které antropogenní skleníkový efekt zapříčinily a v průběhu dvacátého století konzumovaly fosilní energetické zdroje na úkor zemí s nižší industrializací. S přístupem USA se překvapivě ztotožnily státy Evropské Unie, která původně obhajovala nutnost snížení emisí skleníkových plynů do roku 2010 o 15%. Jistě si pamatujete na vystoupení představitelů EU Biom na konferenci pořádané v r. 1996 v Praze Ruzyni, kde tento přístup byl zdůvodňován jako nezbytnost odvrácení klimatických změn na této planetě a byl nám vštěpován jako náš závazek po předpokládaném vstupu České republiky do Evropské Unie. Sobectví se nevyhnulo ani Evropské Unii a celá konference v Kyotu ve mně vyvolává dojem zdůvodnit zachování stávajících emisí skleníkových plynů. Co je však pro nás závažné, že mezinárodní konference změní i dosavadní laxní přístup k problematice skleníkového efektu v České republice. V r. 1990 byla roční emise skleníkových plynů v ČR nejvyšší v tomto desetiletí. Její výrazný klesající trend do r. 1995 však nenastal snížením energetické náročnosti nebo substitucí fosilních paliv biopalivy, ale především poklesem hrubého domácího produktu. V roce 1995 byla v ČR emise oxidu uhličitého na 1 obyvatele 14,36 t, což představuje jednu z maximálních hodnot v Evropě a stanovisko představitele resortu životního prostředí v pořadu rádia Svobodná Evropa o dobré situaci v produkci skleníkových plynů, které by nám umožnila prodat část emisní kvóty dalším státům zní značně cynicky.

Českým politikům i představitelům ostatních států je lhostejné, že naši potomci, kteří okusí daleko výraznější důsledky klimatických změn budou nuceni snižovat emise skleníkových plynů násobně rychleji než udává kompromisně upletená mezinárodní konvence.

Pro práci našeho svazu CZ Biom doporučuji ještě více zintensivnit informační kampaň o skleníkovém efektu, klimatické změně a o reálných způsobech substituce fosilních paliv biopalivy. Tento program by sice měla iniciovat vláda, ale s ohledem na potíže s financováním našich aktivit ze strany státu v loňském roce, nelze předpokládat, že by se situace po Kyotu zlepšila.

V minulém roce mě jeden člen našeho Svazu poskytl ekologický program politické strany, která řídí ekologickou politiku s tím, že jde o nejlepší ekologický program v současném politickém spektru. Celý tento program se však zabýval omezením lokálních dysfunkcí a uvědomil jsem si, že mezi politickými stranami koaličními i opozičními budeme těžko hledat subjekt, který by podporoval globálně ekologické zájmy této planety a skutečný prospěch budoucích generací. Tento přístup, jak jsem se již v minulosti zmiňoval, má především morální aspekt. Morální vztahy mezi lidmi mohou navazovat pozitivní vztahy k přírodě a upevňovat kontinuitu mezi minulými, současnou a budoucími generacemi lidí. Projevem této morálky by mělo být i omezení konzumního způsobu života České společnosti.

Tento konzumní způsob se projevuje v nadměrné spotřebě přímých i nepřímých energií a jeho typickým vnějším projevem je současný rozvoj automobilizmu. Zde by nám mohli být ministři a poslanci dobrým příkladem, za předpokladu, že začnou jezdit v úsporných automobilech, občas využijí i hromadné dopravy a omezí svou spotřebu nepřímých energií. A v dialogu s neústupnými ekologickými organizacemi by rovněž měli snížit míru arogantnosti. Byl jsem již od několika členů Biomu dotazován, jak nám odpověděl na náš dopis (viz číslo 1 časopisu Biom) pan ministr životního prostředí. Jelikož neodpověděl za šest měsíců, je jeho mlčení možno následovně přeložit: Nestrkejte nos do záležitostí, ke kterým jsou kompetentní referenti ministerstva. Obdobnou ťafku, která se projevila hůře než mlčením pomazaných jsem dostal za inicializaci návrhu (jménem našeho Svazu) zakotvení vyhlášky o zemědělském využití odpadů v novele zákona “O odpadech”.

Jeden kompetentní činitel mi nedávno sdělil, že moje kritika koncepce státní energetické politiky nemá své opodstatnění, neboť žádný hotový dokument neexistuje a bude teprve připraven. Tento člověk měl bohužel pravdu, státní energetická politika je nahrazena osobní provázaností vládních politických stran a monopolních výrobců energií. Totemem energetiků je již řadu let Temelín. Jelikož koncepce energetických úspor by účelnou existenci Temelína zpochybnila, byla vymyšlena koncepce přímotopného vytápění (dokonce s ekologickým podtextem), které v topném období využije kapacitu atomového monstra. Další slogan Temelín pro lepší životní prostředí v severočeském kraji zcela nevyšel. Velká část uhelných elektráren je účinně odsířena a emise oxidu síry se výrazně snížily. Nepředstavitelný objem finančních prostředků na výstavbu Temelína, které se budou amortizovat v ceně elektrické energie, končí s vizí o levné jaderné energii. Spotřeba přímých i nepřímých energií při výstavbě zařazuje toto dílo, z hlediska omezení skleníkových plynů, jako zcela neekologické.

Nedávno jsem čekal poblíž Milevska na autobus v obci Podolí, vzdálené od Temelína asi 45 km. Upoutala mě cedule, ve které ČEZ upozorňuje obyvatele obce na blížící se uvedení Temelínu do provozu a dává rady, co činiti v případě havárie jaderné elektrárny (co nejdříve opustit území). Je třeba si uvědomit, že prosazování takového zařízení v malé české zemi je určitým hazardem a vůbec se nedivím aktivitám rakouských ekologů proti Temelínu. Nejsem osobně vůbec zaujatý vůči jaderné energetice a je mi sympatická francouzská koncepce malých jaderných elektráren. Temelín stál však naši společnost příliš mnoho peněz, za které jsme mohli podpořit alternativní energie, zejména energetické využití biomasy a úsporné využívání energie se stejným efektem vyrovnané bilance potřeby a produkce energií.

Z předchozích myšlenek vyplývá,. že cesta účinného omezování skleníkových plynů v České republice nevede přes Temelín, ale přes energetické úspory a využívání obnovitelných energetických zdrojů.

Po konferenci v Kyotu jsme mohli číst mnoho zasvěcených článků o skleníkovém efektu, ale bez návodu okamžitého řešení problému.

Zřejmě je správné, že v dnešní době existuje dobrovolná nezisková organizace, která nabízí jedno z řešení omezení emisí skleníkových plynů. Až budou naši pravnuci analyzovat příčiny antropogenního skleníkového efektu, narazí možná v archivu na některé sborníky nebo časopisy vydávané CZ Biom a uvědomí si, že i koncem dvacátého století v České republice existovala prozíravá skupina lidí, bohužel s malým potenciálem možnosti prosazení svých myšlenek. Proto Vám, členům CZ Biom, přeji v tomto roce hodně zdraví, pevných nervů a snahy vydržet na naší názorové platformě. Jste totiž nezastupitelní. Ministři, poslanci, salonní ekologové a ani presidenti velmocí nemohou překročit svůj stín a pocit, že správná liberálně tržní společnost musí být společností vysoce konzumní.

Jdi na obsah.

Finanční zpráva CZ Biom za rok 1997

(v Kč)

Zůstatek za rok 1996

pokladna 10 837,50

bankovní účet 9 860,10

zůstatek celkem 20 697,60

------------------------------------------------------------

příjem 1997 324 046,81

výdej 1997 323 854,36

-----------------------------------------------------------

hospodářský výsledek 1997 + 192,45

-----------------------------------------------------------

Zůstatek za rok 1997

pokladna 435,70

bankovní účet 20 454,35

zůstatek celkem 20 890,05

Za revizní komisi CZ Biom Ing. J. Malířová, v.r. 6.1.1998

Jdi na obsah.

Placení členských příspěvků v r. 1998

Členský příspěvek činí pro fyzické osoby 200,- Kč, pro právnické osoby 2000,- Kč. Příspěvek je možno platit buď zasláním přímo na účet poštovní poukázkou typu A (Bianko) nebo bankovním převodem. Název účtu adresáta je CZ Biom, Praha 6, peněžní ústav je Česká spořitelna, pobočka Praha 6, číslo účtu je 1281759-68/0800, převodová pošta 160 42 Praha 6. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo nebo u právnických osob IČO. Za připsání na účet nám spořitelna účtuje za každou položku 2,- Kč. Dále je možno platit do pokladny CZ Biom osobně proti příjmovému dokladu nebo složenkami. Adresa sekretariátu je CZ Biom VÚRV, p. H. Picková, Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně, č. tel. 02/360851. Zároveň prosíme případné dlužníky, aby zaplatili dlužné příspěvky z minulých let.

(Vá)

Jdi na obsah.

Zápis z Valné hromady CZ Biom konané dne 26.11.1997 v přednáškové aule VÚRV v Praze - Ruzyni

1. Zahájení

Ing. Váňa, tajemník Svazu přivítal a konstatoval, že ze 147 členů je přítomno 42.

2. Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti CZ Biom za uplynulé období přednesla Dr. Petříková, předsedkyně Svazu. Bude součástí Výroční zprávy, která bude zveřejněna v časopise Biom. Podrobná zpráva revizní komise bude vypracována až po účetní uzávěrce koncem roku a po schválení předsednictvem bude součástí výroční zprávy. Zpráva předsedkyně Svazu byla jednomyslně schválena.

3. Nové stanovy

Návrh nových stanov byl diskutován, byl zamítnut pozměňovací návrh přímé volby předsedy Valnou hromadou. Byly provedeny některé změny původního návrhu vypracovaného Ing. Váňou. Pozměněný návrh byl jednomyslně schválen a Dr. Petříková byla pověřena k provedení registrace nových stanov na Ministerstvu vnitra.

4. Volby

Volební komise byla doplněna dalším členem Ing. Strašilem, CSc. Volby byly podle stanov provedeny jako tajné. Voleb se zúčastnilo 38 členů. Přítomná volební statistika je uvedena v tabulce:

Č. Jméno kandidáta Pracoviště Počet pl. hlasů Výsledek

*)

1. Ing. Jana Fialová, CSc. Podnikatelka Nové Město n.M. 30 P
2. Ing. Ludvík Huleš Báňské projekty Teplice 20 -
3. Ing. Roman Honzík VÚRV Chomutov 28 P
4. Ing. Pavel Chmelík, CSc. VÚRT Řepy 21 -
5. Ing. Petr Jevič, CSc. VÚZT Řepy 9 -
6. Ing. Jaroslav Kára VÚZT Řepy 25 RK
7. Ing. Antonín Kutil Ekostyl Praha 27 P
8. Ing. Jaroslava Malířová VÚRV Chomutov 14 -
9. Václav Novotný zemědělec Kyšice 27 P
10. Ing. Vlasta Petříková, DrSc. VÚRV Praha 34 P
11. Ing. Václav Sladký, CSc. VÚZT Řepy 33 P
12. Ing. J. Smetana AK Louny 25 RK
13. Ing. Helena Součková City Plan s.r.o. Praha 23 RK
14. Karel hrabě Strachvic Zdounky 16 -
15. Ing. Sergej Usťak, CSc. VÚRV Chomutov 16 -
16. Ing. Zdeněk Valečko ACRO Karlovy Vary 30 P
17. Ing. Jaroslav Váňa, CSc. VÚRV Praha 36 P
18. Ing. Leon Vaverka Setuza a.s. Ústí nad Labem 33 P

Kooptovaní vedoucí odborných sekcí:

Ing. Vladimír Smolík - sekce bioplyn

Ing. Pavel Růžek, CSc. - sekce kompostování

Doc. Ing. Zdeněk Pospíchal, CSc. - územní sekce moravská

Ing. Sergej Usťak, CSc. - sekce informační a poradenské středisko

S volebními výsledky seznámil Valnou hromadu předseda volební komise p. Novotný.

6. Vystoupení vedoucích sekcí

Zprávu o činnosti sekcí podal p. Novotný za pěstitelskou sekci a Ing. Sladký za sekci spalování fytomasy. Bylo konstatováno, že obě sekce vytvářejí bohatou činnost.

Valnou hromadou bylo jednomyslně schváleno ustanovení dalších dvou odborných sekcí. Vedoucím sekce bioplynu byl schválen Ing. Smolík, vedoucím sekce informačního a poradenského střediska CZ Biom Ing. Sergej Usťak, CSc.

7. Diskuse

Ve všeobecné diskusi byly rozvíjeny návrhy pro činnost na další období

8. Předsednictvo CZ Biom bylo Valnou hromadou pověřeno k vypracování koncepce a plánu činnosti na nové volební období. Dr. Petříková byla pověřena, aby až do nové volby předsedy CZ Biom vykonávala statutární funkci.

9. V 15.00 bylo zasedání Valné hromady ukončeno a za funkcionáře minulého období se s účastníky rozloučil Ing. VáňaDr. Petříková.

Zapsal a pro časopis Biom upravil

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Zápis ověřil Ing. Z. Strašil, CSc.

Jdi na obsah.

Zápis ze zasedání 1. schůze předsednictva a revizní komise konané dne 20. 1. 1998

Přítomni: Fialová, Kutil, Novotný, Petříková, Sladký, Smetana, Valečko, Váňa, Smolík

  1. Výroční zpráva bude zveřejněna v časopise Biom.
  2. Předsednictvo schválilo finančních zprávu vypracovanou tajemníkem a zrevidovanou revizní komisí (Ing. Malířovou). Finanční zpráva bude zveřejněna . Předsednictvo ukládá tajemníkovi, aby zajistil doklad o finančním závazku dalšího subjektu vůči CZ Biom.
  3. Předsednictvo a revizní komise diskutovala návrh plánu činnosti na r. 1998 a konečnou verzi schválilo s tím, že bude zveřejněna v časopise Biom.
  4. Předsednictvo schvaluje způsob plnění grantového projektu REC.
  5. Činnost účetního a pokladníka CZ Biom bude v r. 1998 provádět p. Picková za roční odměnu 6.000,- Kč brutto.
  6. Způsob hospodaření v r. 1998 bude podle zásad dohodnutých v minulém roce. Finanční prostředky se budou rozdělovat dle dohodnutých zásad na valné hromadě, a bude je spravovat předsednictvo společně s finančními prostředky sekcí. Za mimořádné finanční příjmy bude možné jejich původcům vyplatit 10% odměnu z čistého příjmu (ze zisku). Vedoucí sekcí předají sekretariátu jmenný seznam svých členů do 31. 3. 1998, za účelem přidělení finančních prostředků z členských příspěvků. Doplnění tohoto seznamu v průběhu roku bude možné pouze novými členy CZ Biom. Každý člen CZ Biom může být členem více sekcí. Přehled o zařazení členů do sekcí bude zveřejněn v časopise CZ Biom.
  7. Předsednictvo schvaluje sekci zahraničních vztahů, jejímž vedoucím je Dr. Petříková.
  8. Organizátoři veškerých aktivit za CZ Biom zodpovídají za jejich finanční krytí.
  9. Ing. Váňa informoval o grantu “Energie z biomasy”. Předsednictvo souhlasí s grantovou přihláškou u NROS.
  10. Předsednictvo provedlo volbu nových funkcionářů. Předsedou CZ Biom byl zvolen Ing. Jaroslav Váňa, CSc., 1. místopředsedou Ing. Vlasta Petříková, DrSc. a 2. místopředsedou Ing. Antonín Kutil.

Jdi na obsah.

Plánujte si čas pro akce CZ-Biomu

Z plánu činností jednotlivých sekcí a z pozvánek zveřejněných v tomto čísle časopisu Biom vyplývá bohatá činnost naší organizace v roce 1998. Chtěl bych upozornit na další plánované akce. Poradenské středisko CZ Biom ve spolupráci s ostatními sekcemi plánuje tradiční seminář Energetické rostliny IV v Chomutově na 5.8.1998. Dne 14. října CZ Biom ve spolupráci s VÚRV Praha-Ruzyně pořádá konferenci s mezinárodní účastí na téma “Anaerobní a aerobní fermentace odpadů”. Konference se zúčastní zahraniční odborníci na problematiku malých bioplynových stanic.

Bude-li dostatečný zájem členů, chceme začátkem listopadu zorganizovat jednodenní zájezd do Německa a to nejen po příhraničních bioteplárnách, ale i po bioplynových stanicích. Využijeme osvědčené organizační schéma (Jindřichův Hradec 1996) a sejdeme se v některém pohraničním městečku, kde bude odpolední, případně večerní program a kde přenocujeme a druhý den ráno vyjedeme autobusem do Německa.

Plánovaný termín Valné hromady je 9. prosinec.

Ing. J.Váňa, CSc.

Jdi na obsah.

Užitá ekologie - naděje do dalšího tisíciletí ?

Ing. Roman Honzík

Často se ve sdělovacích prostředcích setkáváme s informacemi o aktivitách některých ekologických iniciativ, které svým svérázným způsobem poukazují na závažné nedostatky průmyslových a zemědělských výrob. V extrémních případech požadují tyto organizace zrušení té či oné výroby, průmyslového závodu nebo elektrárny. Snahy těchto ekologických aktivistů by byly zbytečné, pokud by se důsledně převáděly výsledky vědy a výzkumu do praxe.

A proto Vás chci vážení čtenáři informovat o nových ekologických technologiích, možnostech využití surovin, energií a prostředků, které často leží bez povšimnutí hned vedle vašich domovních dveří a které je třeba jen zvednout a ...

Zastavení první: Současná tržní společnost

Lidstvo přelomu tisíciletí je zatíženo úspěchem, který mu přinesla průmyslová revoluce. Je obklopeno stroji, které stále efektivněji a rychleji přeměňují suroviny na pohodlí a blahobyt. Člověk si bohužel dík své netrpělivosti nenašel čas na vývoj postupů a kulturních zásad, které by vedly k efektivnějšímu využití těchto pokladů.

Díky strojům jsme se naučily plýtvat energií až desetkrát lépe než jí šetřit. Bylo vypočítáno, že zhruba 93% prodaných a spotřebovaných zdrojů se nikdy nepřemění na hotové výrobky. Kromě toho se 80% hotových výrobků vyhodí po jediném použití a ostatní nejsou tak trvanlivé jak by měly být.

Také energie, voda a dopravní služby jsou z velké části promrhány ještě před tím, než z nich vůbec něco máme. Ale účet za ně musíme přesto zaplatit. Znamená to například, že se z množství energie odebrané z elektrárny pro rozsvícení žárovky ztratí 70% ještě před tím než dorazí k žárovce, která umí přeměnit na světlo jen 10% zbylé tedy 3% primární energie nebo, že z benzínu zbude pro pohon kol pouze 15 až 20% energie, zatímco ostatních 80 až 85% uvázne v motoru a převodech.

Cesty a prostředky pro nalezení úspor byly většinou objeveny během posledních let, dá se hovořit o nové průmyslové revoluci umožňující aktivně snižovat spotřebu zdrojů. Jsou známy postupy jejichž uplatněním je možné snížit spotřebu surovin a energií až čtyřnásobně. Jinými slovy: vše co dnes děláme běžnými postupy je možné v mnoha případech dělat stejně dobře nebo lépe a spotřebovat k tomu jen jednu čtvrtinu energie a surovin. V dalších pokračováních se zaměřím na jednotlivé oblasti kde je možné dosahovat značných úspor.

Příště: Konstrukce domů a úspora energie

Jdi na obsah.

Program sekce Bioplyn - Biom CZ na rok 1998

(předseda sekce bioplyn Ing. Vladimír Smolík)

1. Inventura BP a BN jednotek

Účel: iniciování oživení a využití stávajících bioplynových jednotek.

2. Malá bioplynová zemědělská stanice

Je v jednání jako společná akce s německou LI NRW. Německé straně byla poskytnuta již takzvaná projektová skica. V současné době se zpracovávají podklady na úrovni projektového zadání, které by mělo být předáno 19. 2. 98 při jednání v Essenu. Tam by mělo být přijato zásadní rozhodnutí o realizaci. Jednotka by byla umístěna v ZD Dolany u Jaroměře jako část jednotky na výrobu bionafty. S vedením ZD byla tato možnost projednána a byl získán předběžný souhlas.

3. Konference Biomass for Energy, Würzburg, SRN 8.6. - 11.6.1998

Projednání možností prezentace BIOMU CZ na této konferenci. Nabídka firmám, členům BIOMU. Účast ostatních sekcí. Organizační příprava účasti spočívající ve vyžádání informací a ustavení skupiny, která by prezentaci zajistila.

4. Možnosti získání prostředků z dotací pro rok 1998

a) MPO spolu s ČEA

Možnost získání podpory na poradenskou službu. Jde o krytí 70% provozních nákladů nenávratnou dotací. Záležitost byla předjednána s konzultační organizací EEC Pardubice. Jednání v současné době pokračují.

b) dotace MŽP

Je možnost získat dotaci na bioplynovou jednotku. Jelikož podání žádostí není omezeno datem, je možno žádost formulovat i podat na konci února podle výsledků jednání v SRN.

Jdi na obsah.

CO2 A KYOTO

Antonín Slejška

I přes některé nesrovnalosti ve sledování skleníkového efektu, jako např. rozdíl mezi naměřenými hodnotami teplot na povrchových stanicích (na zemi a na moři), a ze satelitů, se většina vědců shoduje na teorii globálního oteplování (GO), zapříčiněného mimo jiné zvyšujícím se obsahem skleníkových plynů (SP) v atmosféře. Do jaké míry je za GO odpovědný člověk je velmi obtížně zodpověditelná otázka, o které se neustále velmi živě diskutuje. Všeobecně však převládá názor, že vliv člověka na GO je podstatný. Z přiložené tabulky je možno vidět, že nejvýznamněji ke skleníkovému efektu přispívají emise CO2. Antropogenní CO2 je produkován zejména v těchto odvětvích: energetika 36%, průmysl 24%, doprava 30% a průmyslové a bytové vytápění 10%. Od počátku tohoto století narůstá koncentrace CO2 v atmosféře exponenciálně. Například od roku 1958 do roku 1990 byl zaznamenán nárůst z 315 na 355 ppm CO2.Grafické znázornění trendů a vlivů na globální oteplování je možno nalézt např. na internetové adrese: ‘http://www.wri.org/wri/enved/trends/atm-home.html?’.

11. prosince 1997 byl v Kyotu schválen protokol stanovující pro 39 rozvinutých zemí průměrná snížení emisí SP do období mezi roky 2008-2012 o 5,2% oproti roku 1990. Protokol zahrnuje také individuální závazky (USA 7%, EU 8% [také ČR], Japonsko 6%). Každá země musí již roku 2005 prezentovat prokazatelné snížení emisí SP. Protokol se týká šesti plynů (CO2, CH4, oxid dusný a freony HFC, PFC a SF6), s tím že u freonů se jako základna pro snižování použije rok 1995. Protokol obsahuje i článek o kontroverzním obchodu s emisemi. Naproti tomu článek o dobrovolných závazcích rozvojových zemí na snížení emisí SP z protokolu vypadl, avšak v průběhu tohoto roku bude tento článek přepracován a znova zařazen do protokolu. USA totiž odmítají k dohodě přistoupit, dokud se k ní nepřipojí rovněž rozvojové země. Protokol dále zavazuje signatářské státy k podpoře vzdělávání a osvěty v oblasti GO (a vlastně ekologie všeobecně), k vypracování vlastního plánu a způsobu či přístupu k řešení problematiky SP, zohledňujíc podmínky toho daného státu, a ještě k několika dalším menším úkolům. Celé znění protokolu je možno najít např. na webové stránce ‘http://www.bigeye.com/kyoto.htm’.

Příspěvek skleníkových plynů ke globálnímu oteplování

Plyn Příspěvek ke GP [%] Zdroj Doba setrvání plynu v atmosféře [roky]
Oxid uhličitý 52 Uhlí (10); Zemní plyn (6); Ropa (14); Výr. stav. hmot a odsiřování elektráren (7); Využívání půdy a odlesňování (15) 7
Methan 18 Zemědělství, Biomasa, Zemní plyn 10
Oxid dusný 6 Biomasa, Doprava, Hnojiva; Spalování fosilních paliv 180
Freony 14 Spreje, Klimatizační zařízení, Ledničky, Elektronický průmysl Možná i staletí
Ozón 5 Doprava 0,3
Ostatní 5    

 

Jdi na obsah.

Plán činnosti pěstitelské sekce CZ Biom v r. 1998

(předseda pěstitelské sekce p. Václav Novotný)

1. Na první schůzi předsednictva Sdružení CZ - Biom upřesnit počet členů předsednictva zastupujících pěstitelskou sekci (min. 3)

2. V případě zájmu zabezpečovat konání besed s potenciálními pěstiteli energetických rostlin a s posluchači škol přímo v oblastech

3. V září uspořádat exkurzi do okolí Hirschau v Bavorsku, kde je možná prohlídka centrálního vytápění obce Freihung biomasou a plantáže Miskhantusu, v Tragelhofu navštívit provoz firmy AP BIOENERGIETECHNIK GmbH, která se zabývá výstavbou biokotelen až do výkonu 6.000 kW. Ve vlastní provozní kotelně má firma zajímavě řešenou dopravu paliva a manipulaci s ním.

Ve spolupráci se sekcí bioplynu by se jistě při cestě naskytla i příležitost navštívit některé bioplynové stanice.

4. Uspořádat spolu se sekcí bioplynu a Informačním a poradenským střediskem CZ Biom veřejnou besedu o pěstování energetických rostlin popsaných ve Sborníku ze semináře 1997 v Nových Spořicích s cílem vytipovat rostliny perspektivní pro pěstování v ČR a upřesnit strategii jejich propagace.

5. Kontaktovat firmy zabývající se výrobou zemědělské techniky, zabezpečováním provozních potřeb zemědělské prvovýroby a zpracováváním zemědělsko technických produktů s cílem koordinovat jejich spolupráci při realizaci zájmů jednotlivých partnerů v oblasti produkce, zpracovávání a využívání netradičních obnovitelných surovin.

6. Spolupracovat s dalšími sekcemi CZ Biom na úspěšné činnosti a propagaci Sdružení.

7. Spolupracovat se státními orgány při stanovování pravidel podporujících rozvoj nepotravinářského využívání orné půdy v ČR při systematickém zkulturňování krajiny.

Sborník referátů ze semináře Energetické a průmyslové rostliny III.

Je již vydaný, zásluhou Ing. Usťaka a jeho spolupracovníků v rozsahu 167 stran. Pro členy CZ Biom je k dispozici za sníženou cenu 80 Kč (pro nečleny 160 Kč). Zájemci o sborník ho mohou objednat v sekretariátu Svazu. Přednášející obdrží sborník zdarma.

Časopis Biomass News (AE Biom) v angličtině

je k dispozici v sekretariátu Svazu. Až do vyčerpání zásob je možno vyzvednout osobně, nebo na požádání zašleme.

Leták Energie z biomasy

který vydal CZ Biom v omezeném počtu (z důvodu poštovného) zasíláme jako přílohu k našemu časopisu, s prosbou o jeho další rozšiřování. V případě, že budete potřebovat další výtisky, obraťte se na sekretariát CZ Biom.

Odborný seminář “Využití kalů z čistíren odpadních vod”

pořádá 23. dubna VÚRV Praha Ruzyně spolu se sekcí výrobců kompostů v ruzyňské aule. Seminář bude zaměřen na novou vyhlášku, kterou se stanoví podmínky pro využití odpadů jako hnojiva. Zájemci o seminář se mohou obrátit na sekretariát CZ Biom nebo na Ing. Růžka (02/360851).

Časopis Biom

Sekretariát CZ Biom uvítá vaše náměty, články, presentace firem pro další číslo časopisu CZ Biom. Časopis se šíří (cca 200 ks výtisků) i mimo členskou základnu. Využijte možnosti inzerce v našem časopisu. Vaše inzeráty vám podle přání můžeme graficky zpracovat. Prosíme o kritické zhodnocení obsahu časopisu.

FOR EKO PRAHA

Mezinárodní veletrh pro ekologii se bude konat 27. - 31. května 1998 - na výstavišti Strahov. Při této příležitosti se bude konat mezinárodní konference Odpady Praha 98. V rámci této konference bude dne 28.5.1998 tématický den “Zemědělské odpady”. Pro naše členy bude zajímavý 1. okruh přednášek “biodegradabilní odpady” a 2. okruh “biomasa pro energii”. Informace o účasti je možno získat u pořadatele (Svaz odpadového průmyslu ČR 02/24310368 nebo u prof. Janála ČZU 02/24383292).

Jdi na obsah.

Představuje se vám mezinárodní sekce CZ Biom

Ing.Vlasta Petříková, DrSc. předsedkyně mezinárodní sekce, místopředsedkyně CZ Biom

Mezinárodní sekce CZ Biom byla oficielně ustavena v lednu l998 a to na základě řady předchozích aktivit. Jejich stručný přehled a dosažené výsledky uvádím v následujícím příspěvku.

Od samého vzniku CZ Biom jsem usilovala o získání kontaktu s Evropskou asociací AE Biom. Začlenění naší CZ Biom do této mezinárodní organizace se mi podařilo již v r. 1995. Trvalo však delší dobu, než nás západní státy začaly považovat za seriozního partnera. Bylo k tomu třeba vynaložit nemalé úsilí ,což nebylo možné bez osobních kontaktů. V průběhu tohoto období jsme však měli možnost získávat řadu informací o rozvoji fytoenergetiky v Evropě formou různých odborných i firemních publikací. Získané materiály jsou k dispozici v mezinárodní sekci CZ Biom pro všechny zájemce našeho sdružení. Pro získání přímých informací a předání zkušeností jsme uspořádali mezinárodní konferenci v březnu 1996 v Praze, kde měl stěžejní přednášku Dr.Kopetz, president AE Biom. Na tuto konferenci navazovala podrobnější diskuse odborníků na Ministerstvu zemědělství.

Hlavním cílem našich kontaktů s AE Biom bylo zajištění vstupu do některých projektů financovaných z EU. Trvalo však více než 2 roky, než se podařilo prosadit v EU schválení (pro nás prvního) projektu AE Biom na téma: Propagace biomasy pro energii. Tohoto projektu se zúčastní 10 států prostřednictvím svých národních Biom Oficielní zahájení tohoto projektu se uskuteční letos začátkem dubna na schůzi AE Biom v Praze. Využití zahraničních zkušeností chceme zařadit na připravovanou konferenci s názvem: “Rozvoj fytoenergetiky v ČR a v Evropě”. (Viz. dále - předběžné oznámení).

Další, relativně značný úspěch jsme dosáhli zařazením ČR do projektu EU s názvem: Rychle rostoucí dřeviny: jejich výhody a technické i makro-ekonomické aspekty. I když se jedná převážně o projekt typu výzkumného, jsou zde i dílčí úkoly související přímo s agendou CZ Biom. Hlavním koordinátorem je Dr. Jossart z Belgie, který je současně sekretářem AE Biom. Právě díky jeho výzvě (v rámci aktivit CZ Biom) se nám podařilo zúčastnit se řešení tohoto projektu. Projekt je zařazen v programu EU s názvem: Mezinárodní výzkum zemědělství a rybářství. Byl zkompletován na přelomu r.1997a 98 a odevzdán ke schválení EU dne 16.1.1998. Projekt je navržen na 3-leté řešitelské období . Pro náš dílčí úkol je nasměrován k ověření nejen rychle rostoucích dřevin ale též dalších tzv. energetických , zvl. vytrvalých rostlin. Náplní je i omezení eroze pomocí těchto porostů.

Na poslední schůzi AE Biom ve Švédsku v listopadu 1997 (které jsme mimochodem zúčastnili na pozvání švédské asociace - SVEBIO zcela zdarma), byla navržena řada dalších projektů, o jejichž realizaci budeme v rámci AE Biom systematicky usilovat.

Významná informace se týká rovněž snahy AE Biom o sdružení sil za účelem soustředění tlaku na Evropský parlament v zájmu prosazení obnovitelné energie a zlepšení životního prostředí. Proto AE Biom vstoupila do mezinárodního uskupení s 9 dalšími organizacemi (převážně ekologickými, ale i obchodními) s názvem: Trvale udržitelná energie. V prosinci 1997 byla začleněna přímo do činnosti Evropského parlamentu. Jednou z prvních aktivit je vypracování velmi důležitých materiálů, týkajících se závěrů z Kyoto, formou ”Prohlášení" Naše asociace jej obdržela od AE Biom s výzvou event. doplnění textů nebo vyjádření připomínek. Kdokoliv se chce k těmto názorům vyjádřit, lze je uplatnit prostřednictvím mezinárodní sekce CZ BIOM. Své připomínky či doplňky mi předejte co nejdříve (nejlépe přímo v angličtině), abychom je mohli včas uplatnit. Bylo by účelné tyto možnosti využít, neboť je nesporně výhodné, že nyní máme možnost prostřednictvím CZ BIOM předávat připomínky až do Evropského parlamentu, ačkoliv nejsme dosud členským státem EU. Propojení naší asociace do AE BIOM je účelné nejen pro tento konkrétní případ, ale všeobecně, hlavně pro získávání informací o biomase (a ekologii vůbec) od vyspělých evropských zemí a přebírání zkušeností v jednání s evropskými strukturami.

Pro všeobecnou informovanost naší odborné veřejnosti zde uvádím doslovný překlad tohoto “Prohlášení” i s příslušným úvodem a to v samostatném navazujícím příspěvku s názvem:”Reakce AE Biom a Asociace Trvale udržitelné energie na výsledky Konference z Kyoto"

V zájmu zprostředkování co nejvíce informací a zkušeností o využívání biomasy pro energii organizuje CZ Biom exkurze do fungujících provozů i v zahraničí. V uplynulém období se uskutečnil zájezd pro členy našeho sdružení do Rakouska a v minulém roce na podzim do Dánska. Přesto, že zajištění takovéhoto zájezdu není jednoduché, považuji jej za nejefektivnější způsob získávání informací a proto jej budu i nadále podporovat. Poznatky získané z těchto odborných exkurzí uvádím rovněž v samostatném navazujícím příspěvku s názvem: ”Energie z biomasy v zahraničí”. V letošním roce chceme zopakovat zájezd do Rakouska a spojit jej s návštěvou některých našich nově instalovaných biotepláren v jižních Čechách, případně i do jiných států, dle požadavků členů našeho sdružení. V poslední době jsem získala též dobré kontakty do Švédska. Náměty a návrhy na tyto odborné zájezdy uvítám a v rámci činnosti zahraniční sekce je mohu pro zájemce zajišťovat.

Program na rok 1998

V letošním roce bude zahájen nový projekt AE Biom, jak bylo již uvedeno. Jedná se o zajištění široké informační kampaně pro naši veřejnost. Podstatou je sestavení a vydání 2 propagačních brožur (letáků) s jednotným textem pro všechny zúčastněné státy a jejich distribuce v co nejširším rozsahu (obce, města, podniky, státní instituce, nevládní organizace, školy, vzdělávací instituce a pod). Projekt bude zahájen v dubnu v Praze.

V rámci aktivit CZ Biom budeme projednávat návrhy nových projektů a snažit se o účast na jejich řešení. Kontakty s AE Biom se uskutečňují průběžně korespondencí, ale zejména na pravidelných setkání předsednictva , na kterém zastupuji CZ Biom. Tyto schůze výboru AE Biom se konají zpravidla 2x do roka (jaro - léto, podzim). V současné době máme pozvání do Wurtzburgu (NSR), kde se schůze AE Biom uskuteční při příležitosti evropské konference o biomase ve dnech 8 - 11.června 1998. Zájemci o účast na této konferenci si mohou zajistit pozvánku prostřednictvím naší mezinárodní sekce CZ Biom, v případě většího zájmu lze zvažovat zorganizování zájezdu pro naše odborníky na tuto konferenci. Bude tam bezesporu mnoho nových informací, takže osobní účast na této konferenci bude jistě velice přínosná.

Uspořádání již zmíněného zahraničního zájezdu do Rakouska bude mezinárodní sekce zajišťovat společně s předsednictvem CZ Biom a to ve spojení s odborným seminářem v jižních Čechách, na téma: Biomasa pro energii. Tato akce je navrhována na listopad 1998.

Pro možnost presentace CZ Biom v zahraničí je velmi důležité objektivní názor na rozvoj biomasy a dalších obnovitelných zdrojů energie. To bylo a dosud je poněkud problematické. Jednotlivé resorty postupují v tomto směru většinou bez vzájemné koordinace. Proto jsme v poslední době začali hledat cesty, jak tuto koordinaci zajistit. V současné době probíhají postupně jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem regionálního rozvoje o ustavení plně fungující meziresortní komise v zájmu prosazení podpory rozvoje obnovitelné energie u nás. Je samozřejmé, že zde nesmí chybět Ministerstvo životního prostředí. Jak bylo dohodnuto, bude CZ Biom , jako iniciátor těchto aktivit, řádným členem této komise. Další jednání na toto téma se bude konat opět na MPO v březnu t.r. Pro tato jednání připravujeme průběžně informace o výhodách rozvoje fytoenergetiky s maximálním využitím zkušeností a argumentů ze zahraničí. U nás máme dosud cca 0,6 % energie z biomasy, kdežto např. v Rakousku je 12,7 a ve Švédsku dokonce 18% energetických zdrojů z biomasy. Je tudíž zcela zřejmé, že máme co dohánět. V tomto směru je důležité oslovit rovněž producenty biomasy, tedy zemědělce a lesníky. Proto je CZ Biom též v kontaktu s příslušnými pracovníky Ministerstva zemědělství, kteří se snaží rovněž vytvářet podmínky pro rozvoj tohoto důležitého programu. Širokou zemědělskou veřejnost se snažíme informovat rovněž prostřednictvím Agrární komory. Jako řádný člen komise ŽP Agrár. komory se snažím objasňovat význam tohoto programu pro samotné zemědělce a to též v souvislosti s vytvářením nových pracovních příležitostí na venkově.

Veškeré výsledky těchto jednání by měly vyústit v podporu rozvoje obnovitelné energie v ČR a to v souladu se záměry evropských struktur. Činnost mezinárodní sekce CZ Biom chceme proto i v tomto směru dále rozvíjet.

Cílem meziresortní komise a dalších aktivit je konkrétní podpora pro fytoenergetiku: daňové úlevy či daňové prázdniny, dotace, přibližování cen fosilních zdrojů ke zdrojům obnovitelným, zavádění ekologických daní na fosilní paliva a daní z emisí CO2 a pod. Prosazování těchto záměrů není jistě jednoduchá záležitost, je to naopak dlouhodobý proces. Avšak je nezbytné tento proces nastartovat a postupně tak vytvářet příznivější podmínky pro rozvoj fytoenergetiky, obdobně jako je tomu již v řadě států EU.

Mezinárodní sekce CZ Biom se bude podílet na organizování dalších aktivit, dle potřeby a příležitostí, které se vyskytnou v průběhu roku 1998. Veškeré nové aktivity z řad naší členské základny i ostatní odborné veřejnosti ráda přivítám, stejně jako náměty na další činnost. Kdokoliv bude mít zájem o činnost v této mezinárodní sekci jako její člen, je samozřejmě vítán. Svůj zájem o činnost a uplatnění nových námětů v mezinárodní sekci mi laskavě sdělte na známou adresu: Ing.Vlasta Petříková, DrSc., VÚRV - CZ Biom, Praha 6 - Ruzyně, 161 06 - tel. (02) 360 851 nebo tel.+fax. (02) 205 117 53.

Jdi na obsah.

Reakce AE BIOM na výsledky Konference v Kyoto.

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Jak je všeobecně známo, konference v Kyoto v prosinci r.l997, zabývající se snižováním skleníkových plynů v ovzduší nepřinesla žádoucí závěry a dohody. Bylo požadováno jejich snížení o 15 % do r. 2010. Po složitém jednání dle intervencí, zejména ze strany USA, bylo přijato omezení pouze o 6-8 % v letech 2008 až 2012. Ekologické organizace a průmysl zabývající se “čistou” energií se s tímto výsledkem nechce smířit. V rámci nově vzniklé “asociace trvale udržitelné energie”, bylo vydáno prohlášení, které bude předneseno 24.3.1998 v Bruselu na konferenci s názvem: “Závěry z Kyoto: Dobré zprávy pro energetický business”.

Prohlášení Asociace trvale udržitelné energie je uvedeno v následují úplném znění takto:

PROHLÁŠENÍ ASOCIACE PRŮMYSLOVÝCH SKUPIN ZABÝVAJÍCÍCH SE “ČISTOU” ENERGIÍ.

Témata, o kterých lze jednat a spolupracovat v zájmu jejich realizace.

1. Změny klimatu a zátěže CO2

1.1. Je nesporné, že obnovitelné energie, kogenerace a efektivní využívání energie má hlavní význam pro snížení CO2. Evropská komise ve svém provolání ze dne l.10.1997 považuje toto stanovisko s názvem: “Změny klimatu-zásadní přístup pro Kyoto” za nejdůležitější záruku pro budoucnost. Je to vítaná aktivita, ale tato podpora musí být zakotvena v EU a konkrétně i v jednotlivých státech na národní úrovni.

1.2. Výbor ministrů souhlasil s tím, že EU půjde na jednání do Kyoto s cílem dosažení dohody o snížení skleníkových plynů do r. 2010 o 15%. Tento cíl dosažen nebyl, avšak přesto věříme, že by se EU mohla sama jednostranně zavázat k jeho dosažení bez ohledu na názory dalších hlavních účastníků, jako je USA nebo Japonsko. Tento záměr EU lze dosáhnout různými prostředky - prostřednictvím Komise i pomocí dalších zvýšených výdajů na obnovitelné zdroje energie.

1.3. Důležitou cestou k dosažení redukce skleníkových plynů mohou být i dobrovolné dohody s průmyslovými podniky. Zajištění podpory průmyslu je zcela zásadní pro získání žádoucích výsledků při snižování skleníkových plynů v ovzduší. Věříme, že iniciativa komise EU je v této oblasti správně zaměřena. Takovéto dohody musí však být zřetelně formulovány a průběžně sledovány.

2. Pátý rámcový program pro snížení emisí a dalšího rozvoje obnovitelné energie.

Energie je podstatnou součástí tohoto programu. jsme přesvědčeni, že mezi energetikou a životním prostředím musí být vytvořen a dále upevňován určitý soulad a to pomocí tzv. “trvale udržitelné podstata spočívá v úsilí prosadit v širším měřítku obnovitelné energie a energetiku dále zefektivňovat. V rámci tohoto programu bude zpracován společný návrh pro rozhodovací procesy v zájmu zajištění podpory v Parlamentu. Naše sdružení bude vývoj těchto jednání sledovat a podle jejich průběhu reagovat.

3. Energetické daně

3.1. Komise předložila návrh Směrnic na restrukturalizaci zásad EU pro stanovení energetických daní. Vyhlídky pro široké uplatnění v rámci EU se však zdají být dosud velmi vzdálené, ačkoliv výbor tuto restrukturalizaci jednoznačně podporoval.

3.2. V zájmu posílení programu trvale udržitelné energie je nezbytné zahrnout dopady energetického průmyslu na životní prostředí do cen energií. Touto formou se zásadně podpoří aktivity trvale udržitelné energie (i přes řadu jejich dosavadních nedostatků). Prioritou musí být rovněž státní příjmy z ekologických daní při zachování nezávislosti systému zdanění.

4. vztah mezi ŽP a výrobními resorty.

4.1. Rozpory mezi těmito dvěma oblastmi se vyskytují často. Komise vydala průvodce “Státní pomoc a ochrana ŽP (OJ C 72,10.3.94,str.3), jehož cílem je rozšířit možnosti poskytování současné pomoci firmám na projekty zaměřené na ŽP. Komise schválila řadu možností pro členské státy. To je velice vítaná a významná aktivita a proto se budeme snažit zajistit její co nejefektivnější cestu k realizaci.

5. Podpůrné programy

5.1. Komise má široké možnosti podpůrných programů pro obnovitelné energie a pro úspory, jako je SAVE, ALTENER, Thermie a Joul-Thermie. Jejich zásady jsou sice dobré, ale vyskytují se zde často některé duplicity čímž jsou do určité míry projekty omezovány. bude účelné tyto programy racionalizovat v souladu se záměry Komise, což vítáme a budeme podporovat. Je zde rovněž významný prostor pro použití nových technologií a jejich realizaci ve výrobě, tak, aby nebyly pouze požadovány stále rostoucí potřeby tradičních energetických zdrojů.

7. Mezinárodní spolupráce.

7.1. Komise zajišťuje mezinárodní podporu pro posílení technologií používání čisté energie, speciálně v zemích střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. Naše skupina bude koordinovat aktivity, které zajistí větší rozsah podpory, směřující k trvale udržitelným energetickým zdrojům.

8.Směrnice - Integrovaná kontrola a prevence znečištění.

8.1. Tato Směrnice je velmi vítaná, neboť směřuje k vývoji tzv. “Nejlepších technologií” (BATs) a svědčí o tom, že energetická efektivita a redukce emisí je zde velice zdůrazňována. Pro velké tepelné elektrárny bude tato Směrnice nově upravena a připravují se i další úpravy. Naše asociace bude tyto aktivity podporovat, neboť směřují k omezení emisního zatížení a usilují o technologie plně vyhovující životnímu prostředí.

9.Podpora rozhodování o decentralizaci výroby

9.1. Nejčistší způsob výroby energie je, vůbec ji nevyrábět, což lze do určité míry zajistit úsporami (stále jsou obrovské rezervy zejména v obytných domech). Hlavní efekt musí však být získán v menších decentralizovaných provozech. Obnovitelné zdroje a kogenerace jsou technologie všeobecně používané v těchto decentralizovaných výrobnách. Jsme přesvědčeni, že jednou z klíčových podmínek jejich širokého uplatnění je liberalizace na trhu energií. Směrnice o mezinárodním trhu elektřiny a jednání o liberalizaci na trhu plynu naznačují, že jsme na dobré cestě, ale pohybujeme se příliš pomalu.

Budeme usilovat o to, abychom zajistili pokračování těchto trendů až do dosažení úplné liberalizace. Budeme pokračovat i ve vytváření tlaku na začlenění nákladů na do produkce energie a to v mezinárodním měřítku, též pomocí dalších programů pro trvale udržitelnou energii.

Jdi na obsah.

Energie z biomasy v zahraničí - informace získané z odborných exkursí

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Na podzim 1997 jsme se skupinou 18 účastníků vypravili za zkušenostmi do Dánska. Navštívili jsme celkem 7 různých provozů, z toho 2 bioplynové stanice, 4 bioteplárny a zahradnickou firmu s velkoprodukcí zeleniny pěstovanou ve sklenících na ploše cca 1,5 ha.

Dánsko je známo svým aktivním přístupem k využívání biomasy pro energii. Bioteplárny spalují především slámu, což je výhodné jak pro vlastní provoz, tak pro zemědělce, kteří tak efektivně využijí slámu jako vedlejší produkt. Překvapivé je, že se zde hojně využívají též dřevní a lesní odpady, neboť Dánsko má zalesněno jen cca 5% svého území. Jsou zde však hojně rozšířené plantáže vánočních stromků (které se úspěšně exportují do Evropy), ze kterých se důsledně veškerý odpad zpracovává na štěpku a spaluje. V Dánsku je fytomasa pro energii tak důsledně prosazována, že se dokonce dřevní štěpka dováží z Polska a provozovatelé tepláren by měli zájem i o štěpku od nás. (Jak my zacházíme s lesním odpadem ?!)

Navštívili jsme teplárny různých velikostí od kapacity 400 kW až po cca 24 MW. Nejmenší bioteplárna vytápí nově rekonstruovaný hezký zámek s názvem Egebjergard a k němu přiléhající zemědělský areál s 10 budovami. Spaluje se zde sláma z obřích balíků, která se mechanicky rozdružuje a pneumaticky se dopravuje do kotle.

Na ostrově Langeland v obci Lohals je teplárna s kapacitou 2 MW. Spaluje se zde rovněž sláma, která je z obřích balíků před topeništěm “ukrajována” na segmenty, které se hydraulicky dotlačují do kotle. Teplárna byla uvedena do provozu v r. 1993. Veškerý provoz je plně automatizován. Vytápí se 240 domů s rozvodem cca 6 km potrubí. To je dokonale izolováno proti ztrátám tepla. V každém objektu jsou termostaty, aby byl zajištěn co nejúspornější provoz.

Největší navštívená teplárna na spalování slámy s celkovou kapacitou 16 MW je ve městě Naskow se 17 000 obyvateli. Zásobuje město teplem cca ze 60%. Jsou zde 2 provozy - starší s kapacitou cca 6 MW, kde se sláma rozdružuje a pneumaticky dopravuje do kotle a novější s kapacitou 10 MW, kde se do kotle přidávají celé obří balíky mechanickým posunem.

Jedna z největších tepláren spalující dřevní štěpku (cca 10 MW) je ve městě Kibak a zásobuje teplem a teplou vodou cca 1000 domácností. Teplárna pracuje s vysokým efektem. Je schopna plně využívat i vlhkou štěpku a to na principu důmyslného výměníkového systému.

Velmi zajímavá byla návštěva dánského statku ve městečku Stokenmarket, kde jeho majitelé vlastní bioteplárnu s kapacitou 800 kW. Vyrábí teplo využívané místními obyvateli a elektřinu z kogenerační jednotky, kterou společně s elektřinou z vlastní větrné elektrárny dodává do sítě. Prodej elektřiny je jednou z nejziskovějších aktivit tohoto statku.

Rozsáhlá plocha skleníků byla z energetického hlediska zajímavá rovněž výrobou elektřiny na kogeneračních jednotkách ve své vlastní teplárně. Výkup elektřiny do sítě je i zde ekonomicky výhodný.

V Dánsku jsme navštívili rovněž 2 moderní, plně automatizované bioplynové stanice. Jejich profit spočívá zejména v tom, že zpracovávají vedle tradičních zemědělských odpadů, jako je kejda a pod., odpady potravinářského a zpracovatelského průmyslu, např. z rybáren, jatek apod. Využití těchto odpadů je současně jejich sanace, neboť se jedná zpravidla o odpady biologicky závadné. Relativně hustou sítí bioplynových stanic, kterých je nyní již 19, jsou v podstatě veškeré biologické odpady v Dánsku podchyceny a efektivně využívány pro výrobu energie.

Doplňující informace k dánské exkursi jsou i poznatky ze Švédska. Zde jsem se zúčastnila spolu s kolegou Ing. Kutilem schůze AE Biom, na kterou navazovala konference o biomase, zorganizovaná švédskou asociací SVEBIO. V závěrečné exkursi byl předveden úplný proces získávání lesní štěpky pro bioteplárny: sběr, zpracování, transport, skladování i spalování v místní bioteplárně. Bioteplárna ve městě Vaxjö je největším provozem, jaký jsem až dosud viděla a sice s kapacitou 100 MW. Spaluje se zde hlavně lesní štěpka - z 80% s doplňováním rašeliny - cca z 20%. Vše je plně automatizované. Teplo je rozvedeno dálkovým systémem do celého města Vaxjö a elektřina z kogenerace je prodávána do sítě. Tato teplárna byla původně vytápěna topným olejem, ale již cca před 20 lety byla postupně rekonstruována výhradně na spalování štěpky. Na této rekonstrukci se podílely naše závody jako Škoda Plzeň a Brněnské strojírny.

V průběhu exkursí byly navštívené provozy zdokumentovány též videokamerou. Tyto ukázky lze využít podle potřeby a přání s příslušným doprovodným komentářem. Způsob uplatnění těchto ukázek lze předem domluvit telefonicky, písemně nebo osobně.

Jdi na obsah.

Zkušenosti z projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v EU

Antonín Slejška

V současné době pokrývá biomasa přibližně 3,5% spotřeby energie v 15 zemích EU, což je ekvivalentní 50 mil. tun ropy. Evropská komise má v úmyslu do roku 2010 podpořit výstavbu energetických zařízení s celkovou kapacitou 10.000 MW. V EU probíhá několik celoevropských programů řešících mimo jiné některé oblasti výroby energie z biomasy. Asi nejznámější jsou Joule-Thermie a Altener. Joule-Thermie se zabývá podporou nenukleárních výzkumných a vývojových energetických strategií, racionálního využití energie, obnovitelných energií a nových způsobů využití fosilních paliv. Altener je zaměřen zejména na podporu využívání obnovitelných energií v obcích a snižování emisí CO2. Ale i nevládní organizace v EU jsou již delší dobu velmi aktivní v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Některé zkušenosti závislých i nezávislých evropských organizací jsem se pokusil shrnout v následujících řádcích:

Jako hlavní výhody využití obnovitelných zdrojů energie jsou většinou uváděny:

Problémy při rozvoji a podpoře obnovitelných energetických zdrojů vznikají zejména v důsledku:

S ohledem na malý rozsah a roztroušenost tohoto odvětví průmyslu se odborníci z EU shodují na potřebě získání více projektů, jejich integrace a posílení podpůrného průmyslu. V současné době je kladen důraz zejména na udržení a postupný vývoj tohoto průmyslu až do té doby, než dojde do fáze, kdy bude vše připraveno pro jeho intenzivnější rozvoj. Nyní je nutné, aby se etabloval zejména na lokální úrovni. Organizace zabývající se rozvojem využívání obnovitelných energetických zdrojů se nyní zaměřují zvláště na:

Závěrem bych chtěl poznamenat, že v EU je problematika výroby energie z obnovitelných zdrojů zpracována na dosti pokročilé úrovni (v porovnání s ostatními zeměmi) a je zde i finanční podpora pro realizaci mnoha projektů. Náš vstup do EU by nám měl rozhodně pomoci v rozvoji fytoenergetiky umožněním snadnějšího napojení na mezinárodní projekty, zbavením se nestability pramenících z půtek lokálních politiků, standardizací legislativy a ač to může znít trochu paradoxně, zvýšením pravomocí regionů.

Jdi na obsah.

Na závěr slovo předsedy

Tento příspěvek již nebyl plánován a byl vyžádán redaktorem, aby zaplnil zbylé místo našeho časopisu. V průběhu přípravy tohoto vydání jsem byl zvolen předsedou našeho Svazu. Na této volbě mě trochu mrzí neúspěch mých protikandidátů, kteří by byli vhodnější pro plnění reprezentačních funkcí a to zejména vůči zahraničním organizacím. Ale ani ti nepřišli zkrátka, obsadili funkci 1. místopředsedy a dokonce jsme vytvořili funkci 2. místopředsedy. Ustavením zahraniční sekce se vytvořil prostor pro mezinárodní aktivity našeho Svazu a to za podmínek financování, které mají i ostatní sekce. Bohužel funkce tajemníka v novém výboru zatím zůstává neobsazena, takže zaujetím funkce předsedy se moje pracovní náplň nezměnila.

Co však považuji za nutné z hlediska mojí funkce je poděkovat celému bývalému výboru a zejména zakládajícímu předsedovi p. Doc. Josefu Šimonovi, CSc. a popřát mu brzké uzdravení a těším se, až ho budeme moci mezi námi přivítat. Z nepokračujících členů výboru a revizní komise chci za dobrovolnou práci poděkovat p. K. Strachvicovi, Ing. Pomikáčkovi, Ing. Strašilovi a Ing. Malířové. Předpokládám, že jmenování se budou zúčastňovat práce v sekcích tak aktivně, jako ve výboru. Dále bych chtěl poděkovat všem organizátorům akcí a přednášejícím. Jejich bezplatná činnost zviditelnila náš Svaz a napomohla i tomu nepatrnému rozvoji fytoenergetiky a zlepšení životního prostředí, který u nás nastal.

Řádné členy našeho Svazu bych chtěl požádat o šíření našich myšlenek a záměrů ve svém okolí. I pasivní členství v našem Svazu má svůj význam, zvyšuje petiční sílu naší organizace. Tato petiční síla již byla jednou úspěšně využita při přijatém pozměňovacím návrhu novely zákona o odpadech, kterou předložil náš Svaz. Mám k  Vám prosbu, získejte ve svém okolí další členy, kteří by akceptovali postoje našeho Svazu, tj. nutnost aktivního omezení skleníkového efektu a globálních změn klimatu a to nejen energetickým využitím biomasy, ale i energetickými úsporami všeho druhu, tříděním a využitím odpadů a dalšími způsoby, jak je uvedeno v letáku, který máte k dispozici. Doufám, že v letošním roce Vás vybavíme ještě dalšími materiály. Členům, kteří se chtějí aktivně podílet na akcích Svazu doporučuji práci v některé v ustanovených sekcí.

A na závěr několik slov k našemu časopisu Biom. Tento časopis měl být především časopisem odborným, zatím spíš plní funkci informačního zpravodaje. Je to zároveň i Vaše možnost se k práci Svazu vyjádřit, vyjádřit se k prezentovaným názorům s kterými nesouhlasíte, informovat o Vašich aktivitách. Dáme rádi prostor k prezentaci firem. Časopis budeme stále více šířit i mimo členskou základnu a naši členové mohou tak prezentovat své výrobky a služby jeho prostřednictvím.

Dále bych chtěl poděkovat všem členům, kteří mě v minulosti navštívili a s kterými jsem příjemně strávil čas v diskusích na aktuální ekologická témata. A úplně na závěr chci poděkovat všem členům, kteří mi pomohli vyřešit složitou finanční situaci našeho Svazu v závěru minulého roku.

Váš nový předseda

Jaroslav Váňa

Jdi na obsah.

Biom č. 2, odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu

Interní tisk CZ Biom

Zodpovědný redaktor 2. čísla: Antonín Slejška

VÚRV Praha-Ruzyně, č. tel.: (02) 360851

Předchozí časopis     Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Další časopis