Časopis BIOM, články a sborníky | Domovská stránka     Další časopis

Domovská stránka BIOMu

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj

Českého sdružení pro biomasu

1. číslo vyšlo v říjnu 1997

The Regional Environmental Center

for Central and Eastern Europe

grantový sponzor CZ-Biom

OBSAH:

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Regionální environmentální centrum poskytlo první podporu naší organizaci CZ Biom

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Potřebuje naše společnost CZ Biom ? (nepolitický úvodník)

Zápis ze zasedání předsednictva a revizní komise CZ Biom konané dne 13. března 1997 ve VÚRV v Praze - Ruzyni

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Nové stanovy CZ Biom

Václav Novotný: Zkušenosti s pěstováním biomasy

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.: Aktivity Biom v Evropě a u nás

Ing. Václav Sladký, CSc.: Z činnosti a cílů rakouského Svazu pro biomasu (ÖBV)

Ing. Zdeněk Kodytek: Představení společnosti SRC International CS s.r.o.

Volby 1997

Ing. Jaroslav Váňa, CSc.: Kolik nás je?

 

Regionální environmentální centrum poskytlo první podporu naší organizaci CZ Biom

Po celou dobu existence naší neziskové organizace jsme bezúspěšně usilovali o podporu naší činnosti jak v zahraničí (Eurobiom), tak i u nás (MZe ČR, MŽP, NAZV, energetické agentury a j.). Teprve v letošním roce jsme získali grant na rozvoj energetického využití rostlinné biomasy v podkrušnohorské pánevní oblasti od Regionálního environmentálního centra ve výši 3000 dolarů. Zatím byla naše činnost financována z členských příspěvků. Sluší se proto příslušné nadaci poděkovat a představit ji členské základně. Regionální environmentální centrum (REC) je nezávislá a nezisková nadace s cílem podporovat nevládní organizace působící v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí v zemích střední a východní Evropy. Příslušná grantová podpora Biomu byla poskytnuta v rámci Grantového programu “Černý trojúhelník”. Projekty Černého trojúhelníku pokrývají pohraniční oblast

České republiky, Německa a Polska v místech s těžbou uhlí a rozsáhlým průmyslem a se zdevastovaným životním prostředím. Na našem území zahrnuje pohraniční okresy od okresu Sokolov až po okres Trutnov. REC je koordinační jednotkou Projektu Černý trojúhelník, financovaní je zajištěno z mnohonárodního programu Phare Evropské unie.

Informaci o grantovém programu získal tajemník naší organizace den před uzávěrkou grantové soutěže, přesto se mu podařilo do druhého dne zajistit veškeré náležitosti grantové přihlášky, vypracovat věcnou stránku grantu a grantový projekt včas předat.

Rozvoj fytoenergetiky v oblastech Černého trojúhelníku v ČR bude podle grantu podpořen odborným seminářem s prohlídkou porostů energetických rostlin v Chomutově (seminář se konal 21. srpna 1997 s dobrou účastí).

Na výzkumné stanici v Chomutově bylo založeno s grantovou podporou informační středisko pro zájemce o energetické rostliny a zároveň byl rozšířen sortiment demonstračních záhonů energetických rostlin. S grantovou podporou bude vydán a rozeslán informační leták o fytoenergetice jako způsobu omezování skleníkového efektu. Finanční prostředky pro tuto akci jsou však omezené a doporučil bych využít jednu stranu tohoto letáku k zveřejnění barevných fotografií různých spalovacích, zplynovacích a jiných zařízení podnikatelských subjektů, které jsou členy našeho Svazu jako levný způsob reklamy. Prostředky získané od těchto subjektů by umožnily šíření tohoto letáku v dalších okresech. Leták však musí být expedován již letos. Poslední úkol, který by měl v rámci grantu podpořit fytoenergetiku je vydání pěstitelské příručky na pěstování a využití netradičních energetických rostlin. Zde bude nutno sdružit finanční prostředky více organizací. Zatím jsou nadějná jednání s UVTIZ Praha, vydat příručku v edici metodik. Grantové podpory jsou na navržené akce přísně zúčtovatelné a nedají se použít na jiný účel.

Ing. Jaroslav Váňa, CSc. tajemník CZ -Biom

Jdi na obsah.

Potřebuje naše společnost CZ Biom ?

(nepolitický úvodník)

Ing. Jaroslav Váňa, CSc., tajemník Svazu

S vydáním prvního čísla našeho periodika Biom stojím před problémem, kdo napíše do časopisu úvodník. Podvědomě tuším, že ho budu opět muset napsat sám; koncem volebního období se při práci sekretariátu našeho Svazu cítím značně osamocen a po večerech se snažím plnit úkoly, které si uložilo předsednictvo. Není to pouze vydání časopisu, ale příprava voleb, organizace Valné hromady, činnost poradenského střediska na výzkumné stanici v Chomutově, řešení finančních problémů Svazu včetně poradenství a odborné pomoci našim členům. Všechny tyto úkoly mi časově kolidují s mou výzkumnou a pedagogickou činností, která opatřuje obživu pro mne a moji rodinu. Napsat úvodník je pro mne problémem větším, než napsat vědecké nebo odborné sdělení, jelikož v tvorbě literárních útvarů nemám dostatečné zkušenosti. V úvodníku bych se chtěl zamyslet nad tím, zda bezplatná činnost v nevládních neziskových organizacích, kterou náš Svaz je, přináší vůbec někomu užitek, a zda naše aktivity by neměl vykonávat někdo úplně jiný.

Naší hlavní aktivitou je uvádět do života v naší republice myšlenku energetického využití biomasy. Hlavní důvod pro tuto aktivitu je omezování emisí skleníkových plynů a snaha zabránit nevratným klimatickým změnám, které by se mohly velice nepříznivě dotknout budoucích generací. Jelikož jde o globální problém, sešli se signatáři rozumných států v r. 1992 v Riu de Janeiro a dohodli se na konvenci, která spočívá v nahrazení 20% fosilních energií alternativními energiemi v období 30 let. Mezi těmito signatáři byla i Evropská Unie. Tento závazek je tedy i naším závazkem, jelikož vstup do Evropské Unie si většinou všichni přejeme. Na tento problém by měla především myslet vláda, parlament a státní správa. V těchto orgánech by se měly vyskytovat kompetentní osoby, které by myšlenku uvedly v život vládnouce nástroji legislativními, daňovými a subvenčními. Přesto se na úseku rozvoje alternativních energií děje tak málo, a to zejména u energie z biomasy, která má vysoký potenciál rozvoje. Rovněž kompetentní orgány nevedou společnost k energetickým úsporám. To vidíte na př. v tom, že se dala zelená elektrickým přímotopům, že stát omezuje hromadnou dopravu, což vede ke stále vyššímu spalování motorových paliv a spálením 1 t těchto paliv vzniká emise 2,8 t oxidu uhličitého. Faktem zůstává, že produkce skleníkových plynů je na jednoho obyvatele České republiky téměř nejvyšší v celé Evropě.

Energie z biomasy se týká tedy především řešení důležitého ekologického problému, další aspekty jsou agrární a energetické. Ekologické počínání v této republice je možno charakterizovat jako liberální s nedostatečným legislativním rámcem, některé oblasti nejsou v současné době legislativně usměrněny (na př. využití odpadů ke hnojení), jiné zákony jsou t.zv. bezzubé. Jinak by nebylo možné, aby nám mizely vrcholky kopců v chráněných oblastech, postupně proměněny na vápniny a jiné komerční produkty. V resortu ochrany životního prostředí by měli působit především ekologové a ne úředníci, kteří v přírodě vidí jen spižírnu, zdroj surovin a možnost ekonomických aktivit. Není to tak dávno, kdy jeden vysoce postavený a kompetentní představitel prohlásil, že nezná odbornost “ekolog” a ekology charakterizoval jako neúspěšné biology, chemiky a inženýry, kteří se neuplatnili ve svých profesích. Ekologové z občanských iniciativ jsou vítáni ještě méně a v případě, že jsou příliš iniciativní mohou se dostat do seznamu osob a organizací s extrémními názory, jak se již stalo některým mým kolegům. Nekompromisní dialog na odborné úrovni s kompetentními činiteli může však být úspěšný. Než jsem se stal tajemníkem Biomu, působil jsem v ekologické iniciativě s názvem Občanské forum Pražanů proti spalovně odpadků. Tato organizace vznikla počátkem devadesátých let s cílem zabránit provozu ve vybudované pražské spalovně s neošetřenými spalinami a to v době, kdy byl již stanoven termín slavnostního zahájení provozu. Tato spalovna nebyla ještě ani v současné době uvedena do provozu a provedené úpravy stály miliardu korun.

Člověk by předpokládal, že pracovníci státní správy a poslanci jsou dostatečně odborně zdatní a svou erudicí převyšují pracovníka dobrovolné nevládni neziskové organizace. Opak však může být pravdou. Před dvěma lety jsem za náš Biom připomínkoval návrh zákona o drogách. Šlo především o naše pozměňovací návrhy k pěstování konopí pro energetické a technické účely. Prolistoval jsem však celý vládní návrh a narazil jsme na paragraf, kde se ukládá držitelům pozemků likvidovat divoce rostoucí rostliny rodu koka. Marně jsem přemýšlel, kterou rostlinu měli na mysli představitelé zákona, který prošel již třetím čtením ve sněmovně a na katedře tropického zemědělství mi bylo potvrzeno, že jediná koka v České republice roste v tropickém skleníku na Zemědělské univerzitě v Praze. Ze zmíněné příhody vyplývá jedna důležitá funkce nevládních dobrovolných organizací, hlídat pomazané hlavy, aby nedělaly odborné chyby a taktně je na obdobné nedostatky upozornit. To jsme udělali v historii naší organizace již vícekrát, jak se dozvíte i na jiných místech našeho časopisu.

Za hlavní úkol našeho Svazu považuji osvětu, t.j. vysvětlování ekologických, agrárních a ekonomických aspektů energetického využití biomasy a vlivu skleníkového efektu na klima. V tomto směru jsme již vykonali velmi mnoho práce a chceme do konce roku rozšířit mezi veřejnost leták, který občany upozorní na to, že státní energetická politika je pro životní prostředí nebezpečná a který bude obsahovat i nabídku řešení produkce energie z biomasy.

Bude rovněž nutno dále pokračovat v zatím neúspěšném dialogu s ministerstvem zemědělství o nutnosti podpory pěstování energetických rostlin jako alternativu k dotačnímu zatravňování a zalesňování orné půdy.

Za důležité považujeme informační vazby mezi našimi členy a pracovníky výzkumu tak, aby se technické informace a nová řešení mohly stát součástí různých podnikatelských záměrů. I tuto činnost se snažíme plnit pořádáním různých seminářů, založením informačního střediska v Chomutově a chceme pro členy vydat pěstitelskou příručku energetických rostlin.

Na závěr bych chtěl připojit ještě jednu úvahu. Ochrana přírody a životního prostředí má ještě jeden rozměr a to mravní. Znamená to povýšit životní prostředí nad ostatní hmotné statky a uvědomit si osobní zodpovědnost. Většina skleníkových plynů pochází z rozvinutých zemí, kde bohatí lidé vedoucí konzumní způsob života škodí životnímu prostředí nejvíce. Budoucnost této planety může svým způsobem života ovlivnit každý jedinec, velká zodpovědnost spočívá rovněž na vládních představitelích rozvinutých zemí. Vize důsledků skleníkového efektu je neradostná. Vzestup hladiny světového oceánu v důsledku tání ledovců (a ledovce již tají) o 10 - 20 cm bude znamenat zkázu řady států. Změna zasolenosti vody v oceánu poblíž severního pólu bude podle matematických modelů znamenat odklon Golfského proudu od pobřeží Evropy s jejím ochlazením o 4 - 6°C. V důsledku skleníkového efektu je možno očekávat větší frekvenci přívalových dešťů a vichřic. Naše potomky očekávají na území České republiky nevýrazná zimní období a studená léta.

Praktický návod, jak budoucím katastrofám zabránit předkládá české společnosti zejména náš CZ Biom.

Jdi na obsah.

Zápis ze zasedání předsednictva a revizní

komise CZ Biom konané dne 13. března 1997 ve VÚRV v Praze - Ruzyni

Přítomní: Petříková, Sladký, Vaverka, Novotný, Smetana, Součková, Malířová, Šimon, Váňa, Kára, Strachvic

 • 1. Nové stanovy CZ Biom, které vypracovat Ing. Váňa, byly podrobeny kritickým připomínkám. Předsednictvo ukládá Ing. Váňovi provést v návrhu dohodnuté úpravy.

  2. Prohloubení aktivit jednotlivých sekcí. Aktivity vyvíjejí následující sekce: Spalování biopaliv (vedoucí Ing. Sladký), sekce pěstitelská (vedoucí p. Novotný), sekce výrobců kompostů a biohnojiv (vedoucí Ing. Růžek), sekce ekonomická (vedoucí Ing. Součková), územní sekce brněnská (vedoucí Ing. Pospíchal).

  Nepodařilo se uvést do činnosti sekci bioplynu, ačkoliv zájemců o problematiku bioplynu je v CZ Biom dostatečný počet. Chybí osoba iniciativního vedoucího sekce. Tajemníkovi Svazu se ukládá do konání valné hromady zajistit vhodného vedoucího sekce.

  Z diskuse vyplynulo, že je třeba uvažovat ještě o dalších sekcích: sekce lesní biomasy, sekce kapalných biopaliv a biomaziv, sekce legislativní a sekce zahraničních vztahů. Pro vedení sekce zahraničních vztahů byla předsednictvem navržena Dr. Petříková.

  Dále bylo na základě diskuse účastníků dohodnuto, že stávající vedoucí sekcí na Valné hromadě předloží seznam členů, kteří se do sekce přihlásili. Každý člen se může zúčastnit práce jedné nebo i více sekcí.

  Pro hospodaření sekcí byl schválen následující systém. Z částky každého členského příspěvku bude obhospodařovat 30% předsednictvo (ve prospěch celosvazových akcí, tj. časopis Biom, Valná hromada, schůze předsednictva, členství v AE Biom), 70% částky půjde na podúčet sekcí, v kterých se příslušný člen profiluje. Tímto způsobem budou mít sekce zajištěné finanční prostředky pro svou činnost. Z dalších čistých příjmů sekce (pořádání konferencí a pod.) bude 30% příjmu odváděno do centrálního fondu. Tento systém je třeba realizovat při zachování jednoho bankovního účtu a jedné účetní evidence.

  3. Příprava 1. čísla časopisu Biom se ukládá tajemníkovi svazu Ing. Váňovi.

  4. Přípravu voleb bude zajišťovat volební komise ve složení: Ing. Kára, Ing. Váňa, p. Novotný. Volby proběhnou na Valné hromadě 97 po schválení nových stanov. Bude voleno devítičlenné předsednictvo a tříčlenná revizní komise z kandidátní listiny systémem, že 9 kandidátů, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů se stanou členy předsednictva, 3 další kandidáti s nejvyšším počtem hlasů členy revizní komise. Kandidátní listina musí obsahovat minimálně 15 kandidátů, jejich počet je však neomezen. Kandidát musí předem projevit souhlas s kandidaturou. Hlasování bude tajné, volební lístek bude upravován škrtáním kandidátů. Hlasují členové Biomu přítomní na Valné hromadě 97. Každý člen může dát svůj hlas nejvýše 12 kandidátům, jinak bude volební lístek neplatný.

  Na základě návrhu Doc. Šimona se předsednictvo usneslo, že základem kandidátní listiny budou přítomní členové předsednictva a revizní komise, tj. Petříková, Sladký, Vaverka, Novotný, Smetana, Součková, Malířová, Šimon, Váňa, Kára, Strachvic. Na základě sdělení Ing. Sladkého byl tento seznam doplněn o Jeviče a Chmelíka, kteří zmocnili Ing. Sladkého sdělit předsednictvu, že souhlasí s kandidaturou.

  Zvolené předsednictvo bude na Valné hromadě 97 doplněno o vedoucí sekcí. Volba vedoucích sekcí je považována za vnitřní záležitost sekce. Vedoucí sekcí mohou být v průběhu tříletého volebního období vyměněni.

  5. Příprava účasti CZ Biom na výstavě Pragotherm. Bylo dohodnuto, že účast na výstavě zabezpečí Dr. Petříková a Ing. Sladký.

  6. Různé: Ing. Váňa informoval předsednictvo o zápisu s mezinárodního jednání o využívání biomasy, ve kterém zástupce MŽP uvádí, že program MŽP uvažuje energetické využití biomasy ve 167 obcích (400 MW) a ve 35 obcích je již tento program realizován. Jelikož členům předsednictva není znám tak velký počet fungujících nebo budovaných biotepláren, bylo uloženo tajemníkovi Ing. Váňovi vypracovat dopis ministru životního prostředí s dotazem, kterých obcí se program MŽP týká a především, kde je zprovozněno 35 biotepláren v ČR.

  Zapsal: Ing. Jaroslav Váňa, tajemník CZ-Biom

 • Jdi na obsah.

  Nové stanovy CZ Biom.

  Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

  tajemník svazu

  Na minulé valné hromadě naší organizace jsme se dohodli o sloučení Svazu pěstitelů a zpracovatelů energetických a průmyslových rostlin s CZ Biom pod názvem CZ Biom - České sdružení pro biomasu. Zároveň bylo dohodnuto, že pro tento nový subjekt budou vypracovány a zaregistrovány nové stanovy. Návrh nových stanov jsem vypracoval a podle připomínek předsednictva je dále upravil a připravil k registraci na Ministerstvu vnitra. Při jednání o registraci nám bylo sděleno, že je nutno stanovy schválit na jednání valné hromady a předložit zápis o tomto schválení. Žádám členskou základnu, aby si tento návrh prostudovala a případné připomínky uplatnila co nejdříve. Před hlasováním o těchto stanovách na valné hromadě proběhne ještě krátká diskuse.

   

  Návrh stanov CZ Biom - České sdružení pro biomasu :

  I. Název sdružení: CZ Biom

  II. Sídlo sdružení: Praha 6

  III. Cíl činnosti:

  - vytváření podmínek pro zvyšování odborné úrovně při energetickém a průmyslovém využití biomasy, při využívání biodegradabilních odpadů a při pěstování energetických a průmyslových rostlin

  - prosazování zájmů ochrany životního prostředí a to i v legislativní oblasti cestou spolupráce se státními orgány i nevládními organizacemi

  - prosazování zájmů členů sdružení v agrární, průmyslové, energetické, dotační a daňové politice

  - organizování vzdělávání a osvětově výchovné činnosti pro širokou veřejnost v problematice biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie a v problematice ochrany životního prostředí

  - organizování odborných a vědeckých konferencí a publikační a vydavatelská činnost pro upevnění prestiže vědních oborů

  - koncepční příprava a zajištění informačního systému zájmové problematiky svých členů a poskytování odborného informačního zázemí pro členskou základnu

  - aktivní ovlivňování etiky podnikání svých členů a poskytování referencí k činnosti svých členů v obchodních případech

  - udržování kolektivního členství v Evropské asociaci pro biomasu AE Biom a spolupráce s Agrární komorou ČR.

  IV: Členství:

  CZ Biom je odborné sdružení a o členství může požádat každá právnická nebo fyzická osoba. Členství v CZ Biom vzniká přijetím písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Povinností členů je plnit Stanovy a respektovat rozhodnutí přijaté orgány CZ Biom.

  Členství v CZ Biom zaniká jednostranným písemným prohlášením člena, že odstupuje od členství, dále úmrtím člena jako fyzické osoby a zánikem člena jako právnické osoby a vyloučením, o kterém rozhodne Valná hromada nadpoloviční většinou svých členů.

  Člen CZ Biom má právo:

  - účastnit se jednání Valné hromady Svazu, hlasovat s právem jednoho hlasu a s možností být volen do orgánů Svazu

  - vznášet návrhy a námitky pro činnost sdružení, jeho orgánů a sekretariátu a zúčastnit se všech vzdělávacích akcí organizovaných sdružením s využitím slev vložného na tyto akce

  - účastnit se na práci jedné nebo více odborných nebo územních sekcí

  - získávat od odborných sekcí sdružení odborné a obchodní informace a využívat je dále pro vlastní potřebu.

  V. Orgány svazu

  Nejvyšším orgánem je Valná hromada sestávající ze všech členů sdružení. Schází se minimálně jednou ročně

  - volí devítičlenné předsednictvo a tříčlennou revizní komisi na tříleté funkční období.

  - schvaluje činnost a hospodaření za uplynulé roční období a plán činnosti na příští období

  - schvaluje změny nebo doplnění Stanov

  - schvaluje výši členských příspěvků a zásady hospodaření sdružení a jeho sekcí

  - schvaluje ustanovení odborných a územních sekcí a dalších organizačních jednotek k zajištění cílů CZ Biomu

  Předsednictvo CZ Biom v čele s předsedou:

  - řídí práci sdružení mezi zasedáními Valné hromady

  - volí předsedu, místopředsedu a tajemníka CZ Biomu, který zajišťuje operativní činnost

  - kooptuje do předsednictva vedoucí schválených odborných a územních sekcí a dalších organizačních jednotek CZ Biomu

  - zodpovídá za činnost a hospodaření ve smyslu schváleného plánu a zodpovídá za činnost sekcí

  Předseda Svazu je podřízen předsednictvu a řídí jeho práci, zastupuje CZ Biom při jednáních a reprezentuje CZ Biom na veřejnosti.

  Revizní komise kontroluje hospodaření CZ Biom minimálně jednou ročně a výsledky kontroly předkládá Valné hromadě.

  VI. Hospodaření

  CZ Biom je nevýdělečná a nevládní organizace založená podle zákona č. 83/90Sb “O sdružování občanů” a jeho příjmy jsou členské příspěvky, dary, příspěvky zahraničních a tuzemských institucí a příjmy z výchovně vzdělávacích akcí, vydavatelské a informační činnosti. V případě zániku sdružení budou aktiva vypořádána se všemi jeho členy v poměru výše příspěvků v roce zániku. Při zániku členství v CZ Biom nevznikají členovi, jehož členství zaniká žádné nároky a do té doby poukázané členské příspěvky propadají ve prospěch CZ Biom.

  VII. Závěrečná ustanovení:

  CZ Biom zaniká jednomyslným rozhodnutím všech členů. Pokud není uvedeno jinak, platí pro činnost CZ Biom právní předpisy platné v ČR.

  Jdi na obsah.

  Zkušenosti s pěstováním biomasy

  Václav NOVOTNÝ, předseda pěstitelské sekce

  Doba neomezených možností plýtvání vším, co jméno má, již uplynula a tak se zase vracíme k využívání místních surovin, přičemž ty, které lze vypěstovat na pozemcích, o kterých tvrdíme, že je k výrobě potravin nepotřebujeme, mají přednost. Do první skupiny, kterou lze pro energetické využití použít bez potřeby nákladného posklizňového ošetření patří rychle rostoucí dřeviny (RRD), sklízené v celku, přes jedno vegetační období ponechané u plantáže a upravované ke spalování až před transportem přímo do kotelen. Obdobné minimální nároky má tzv. čínský rákos - Miscanthus Sinensis Giganteus. Je to rovněž víceletá plodina, která po sklizni, stejně jako RRD znovu obrazí. Jelikož se jedná o velmi pevnou rostlinu, sklízí se řezačkou v předjaří a v časném jaře zcela suchá, takže u ní odpadá jakékoliv meziskladování. Obdobné vlastnosti má více rostlin s velkou produkcí hmoty, jedná se však zpravidla o rostliny rozmnožující se oddenky, tudíž mnohdy s neřiditelným rozšiřováním pěstebních ploch, nebo se vyznačují alergickými účinky na lidský organismus. Jejich propagaci proto ponechám příslušným vědeckým pracovištím.

  Do druhé skupiny patří velice výnosné plodiny, jako jsou čiroky, šťovíky, amaranthy, různé odrůdy křídlatky atd., které, pokud nejsou použity jako substrát pro produkci bioplynu (což vyžaduje značné investiční náklady na vybudování bioplynové linky), musí být po sklizni u s u š e n y a pak teprve pod střechou uskladněny. To rovněž vyžaduje nemalé investice.

  Samostatnou kapitolu představuje konopí. Jedna z nejstarších kulturních rostlin, která pro své nároky na množství ruční práce, navíc v obtížném prostředí (zápach máčírenských vod) ztratila u nás v sedmdesátých létech svou konkurenční schopnost vůči jiným přadným rostlinám s plně mechanizovaným pěstováním a zpracováním i vůči umělým vláknům.

  Teprve po uplynutí celé čtvrtiny století, když byly u nás zlikvidovány genetické fondy, když všechny stroje skončily ve starém železe bylo o b j e v e n o, že konopí:

  - je plodina velice šetřící životní prostředí, neboť při svém pěstování nepotřebuje chemickou ochranu,

  - že jeho výnosová křivka začíná daleko za hranicí, kde končí výnosy nejlepších porostů lnu.

  - západně od našich hranic prožívá své znovuvzkříšení.

  Jsou to konstatování nadějná i smutná zároveň. Nadějná proto, že víme, která plodina je schopná bezproblémově a velice rentabilně vrátit ladem ležící půdu zpět do kulturně provozní sféry. Smutné je na tom to, že ač v naší zemi nebylo pěstování konopí setého nikdy zakázáno, stačil jeden článek od taky reportéra, neznajícího ani historické propojení lidských dějin s touto rostlinou, ani rozdílnosti mezi jednotlivými druhy konopí, aby byly rozpoutány doslova šílenosti. Z jedné strany od jeho "pokoutních spotřebitelů", kteří dokáží zplouhat celou plantáž, ač obsahuje tolik drogy, jako PITO alkoholu. Z druhé strany od "ochránců jejich zdraví", kterým dává možnost vykazovat činnost podstatně pohodlněji, než sledovat provoz privatizované efedrinky.

  Co závěrem? Biopaliva znovu zaujmou své místo mezi zdroji energií i u nás. O tom jak brzy a v jakém množství rozhodne ještě mnoho faktorů.

  Jdi na obsah.

  Aktivity Biom v Evropě a u nás

  Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

  předsedkyně CZ-Biom

  Problémy s omezenými zdroji fosilních energií se začínají stále více prosazovat. Proto se státy EU snaží v předstihu a s vážnými úmysly hledat řešení. Jedním z důležitých příspěvků je rozvoj obnovitelných zdrojů, včetně využívání biomasy pro energii. Zavedení fytoenergetiky do praktického využívání v širokém měřítku není však snadné ani rychlé. Svědčí o tom dlouholeté zkušenosti našich západních sousedů. Jedná se však o program velice perspektivní a mnohostranně výhodný a proto i přes řadu problémů jsou v zahraničí již konkrétní velkoprovozní zkušenosti.

  V zájmu rychlejšího rozvoje tohoto nového oboru byla ustavena evropská asociace AE Biom, která sdružuje nejen státy EU, ale i další, včetně ČR. Prostřednictvím národních Biom - v ČR to je CZ-Biom, se tak postupně zapojujeme do aktivit, které se snaží prosazovat celoevropské trendy v efektivnějším a ekologičtějším využívání energie. K tomu se zpracovává řada materiálů. Zásadním materiálem byla studie vypracovaná předsednictvem AE Biom pod vedením jejího presidenta Dr. Kopetze, s názvem : “Strategie v biomase”. Podstatou studie byl zevrubný popis významu získávání alternativních zdrojů energie, včetně nejrůznějších forem fytomasy. Důkladné vysvětlování důležitosti programu fytoenergetiky bylo adresováno především Evropské Unii a to především v zájmu podpory jejího rozvoje. Studie byla postupně doplňována a upravována tak, aby bylo možné ji využívat pro všeobecnou informovanost též v jednotlivých národních Biom. Argumentace svědčící o výhodách fytoenergetiky jsme se snažili uplatňovat rovněž u nás a to odborně - populárními publikacemi v nejrůznějších časopisech a zejména pořádáním odborných seminářů pro naše členy CZ-Biom i pro širokou odbornou veřejnost. V loňském roce jsme uspořádali seminář se spoluúčastí rakouské asociace Biom, za přímé aktivní účasti Dr. Kopetze. Přesto že v návaznosti na tento seminář byla uspořádána odborná diskuse i na Ministerstvu zemědělství v Praze, nepodařilo se nám dosud prosadit vážnější zájem o tyto programy u širší veřejnosti. Je pochopitelné, že každá nová věc je přijímána s nedůvěrou a rozpaky. V případě fytoenergetiky je situace o to složitější, že vyžaduje návaznost různých profesí : produkce fytomasy, její přeprava, zpracování a úprava na palivo a zejména vybudování odpovídajícího topného systému, který zajistí plynulý a jistý odbyt vyrobené fytomasy.

  Zelená kniha.

  Jednou z konkrétních akcí AE Biom byla v letošním roce spoluúčast na dopracování t.zv. Zelené knihy : budoucnost energie v Evropě z obnovitelných zdrojů. Po připomínkách a široké diskusi bude vypracována t. zv. “Bílá kniha”, která má sloužit jako podklad pro energetickou politiku EU.

  Z obsáhlé “Zelené knihy”, zahrnující konkrétní údaje z jednotlivých států EU uvádím alespoň volně přeložený souhrn, který nám přiblíží cíle a způsoby rozvoje fytoenergetiky v EU.

  Energetická situace nutí EU zmobilizovat veškeré obnovitelné zdroje energie. Je nutné doplňovat a vzájemně kombinovat nejrůznější zdroje. Obnovitelné zdroje nejsou dosud dostatečně využívány, a to i v některých velkých státech Evropy, tj. méně než ze 6%. Předpokládá se prudký nárůst spotřeby energie. I přes významný vzrůst obnovitelné energie nebude předpokládaná potřeba dostatečně kryta. Ale nebudou-li využívány veškeré obnovitelné zdroje, projeví se ohromné potíže v ŽP. Nedostatečné krytí obnovitelné energie způsobí dále problémy v sociálně - ekonomické sféře a dlouhodobě v ekonomické konkurenci.

  Zelená kniha vyjadřuje jednak strategické cíle a jednak zásadní podporu v rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Vyjadřuje rovněž současnou situaci, možnosti rozvoje v EU i v jednotlivých členských zemích. Rozvoj obnovitelné energie bude postupovat integračně tak, aby se její podíl v r. 2010 zdvojnásobil. V poslední době byly sice významně zdokonaleny technologie pro výrobu obnovitelné. energie, ale přetrvávají problémy se zaváděním této energie na trh.

  Obnovitelná energie je prosazována z mnoha důvodu, neboť je dobře využitelná. Význam má hlavně v ŽP při omezování CO2 emisí pocházejících ze spalování fosilních paliv. Může rovněž přispět k omezení závislosti na dovozu energie, může zvýšit zaměstnanost, přispět k rozvoji venkovské krajiny a zvýšit její ekonomický potenciál. Navíc lze využívat vyspělé evropské technologie pro zpracování obnovitelných zdrojů energie v zemích třetího světa, kde jsou tyto zdroje dosud dominující, avšak na nízké, málo efektivní úrovni. Výroba potřebných technologií v rámci vyspělých států rovněž přispěje k pracovním příležitostem v Evropě.

  Brzdou širšího rozvoje obnov. energie jsou především nízké ceny fosilních zdrojů. Je to tím, že k ceně fosilních paliv nejsou započítány externality, zejména škody na životním prostředí způsobené jejich těžbou a zpracováním. Významnou brzdou rozvoje obnov. energie je rovněž dosud přetrvávající nedůvěra k nových technologiím. V důsledku toho není dostatek investic k jejich výstavbě. Nedostatkem je i nízká úroveň znalostí a informací o technických a ekonomických výhodách fytomasy pro energii i všeobecná nechuť ke změnám a přijímání nových myšlenek.

  V zájmu odstranění těchto překážek je v Zelené zprávě předložen návrh pro začlenění programu obnov. energie z následujících hledisek:

  - Zlepšení čistoty ovzduší

  - Úzká spolupráce mezi jednotlivými členskými státy EU.

  -Zdůraznění rozvoje obnovitelné energie v EU.

  -Důsledné sledování postupů směřujících k prosazování obnovitelné energie.

  Trh s biomasou

  Pro úspěšné zavádění fytoenergetiky je nezbytné vytvořit tržní podmínky pro fytopaliva. Musí se vycházet ze situace na trhu s energií v jednotlivých evropských státech. K tomu účelu byl zpracován projekt s názvem : “Strategie pro rozvoj biomasy jako energetický zdroj v Evropě”. Projekt byl spolufinancován EU v rámci programu Altener. ČR byla do projektu zapojena prostřednictvím CZ Biom v návaznosti na rakouský Biom, který byl koordinátorem celého projektu. Podstata spočívala ve shromáždění údajů, ze kterých by bylo zřejmé, jaký je v jednotlivých státech podíl biomasy na trhu s energií. Bylo nutné shromáždit a zpracovat údaje podle předepsaných osnov, jednotných pro všechny zúčastněné státy. Výchozí údaje se týkaly celkové spotřeby primární energie, a to podle různých zdrojů, včetně biomasy. Dále byla požadována struktura spotřeby energie podle jednotlivých odvětví a také podle způsobu použití. Samostatnou kapitolou bylo získání přehledu o systému vytápění pro byty, domácnosti, včetně údajů o počtu bytů a domů vytápěných různými zdroji energie. S tím souvisely též požadované údaje o trendech v nové bytové výstavbě.

  Zpracování vyžádaných údajů v ČR nebylo snadné, neboť v posledních letech není řada požadovaných dat oficielně statisticky sledována. Některé údaje nebylo možné vůbec zpracovat, protože pro ně u nás zatím neexistují potřebné podklady. Problém byl též v tom, že po roce 1989 byla změněna metodika sledování některých dat, takže je nelze v mnoha případech porovnávat v delších časových řadách. Nejdůležitější byl bezesporu údaj o podílu biomasy na celkových energetických zdrojích. Tyto údaje u nás rovněž nejsou oficielně sledovány. Situaci jsme zjišťovali především na Ministerstvu životního prostředí a v dalších institucích a firmách, kde je snaha o získání přehledu s využíváním fytomasy pro energii. Po mnoha konsultacích a upřesňování podkladů jsme za ČR uvedli 2,2 až 2,9 TWh energie z biomasy, což je cca 0,60 % podílu z celkové primární spotřeby energie u nás. Tento údaj není ale zcela přesný, neboť není zaveden dosud řádný systém statistického sledování. Podle informací z Ministerstva průmyslu a obchodu se nyní připravuje nový statistický zákon, v jehož rámci by měly být i tyto údaje sledovány. Soustavné statistické shromažďování těchto údajů je nezbytné pro solidní koncepci v energetice včetně fytoenergetiky. Tyto údaje umožní rovněž objektivní porovnání situace ve fytoenergetice v ČR s ostatními evropskými státy, takže v budoucnu by mělo být podstatně snazší zpracování takovýchto podkladů pro evropské struktury.

  Propagační kampaň

  Jednou z důležitých aktivit AE Biom je snaha zajistit intenzivní propagační a informační kampaň v zájmu rozvoje fytoenergetiky pro všechny státy asociace Biom. K tomu účelu byl již před rokem zpracován návrh projektu s názvem : “Popularizace biomasy - evropská informační kampaň” a předložen ke schválení EU za účelem podpory jeho financování. Během projednávání byl původní návrh upraven do nové verse a předložen znovu EU v srpnu 1997.

  Podstatou navrženého projektu je zpracování výstižných letáků - publikací co nejsrozumitelnější formou tak, aby tyto informační letáky oslovily co nejširší veřejnost. Zatím je navrženo vytištění celkem 3 letáků na téma : skleníkový efekt, skleníkové změny a biomasa, teplo z biomasy - lokální a dálkové vytápění. Téma letáků bude pro všechny účastníky projektu stejné, přizpůsobené pouze místním podmínkám jednotlivých států. Letáky se budou distribuovat v širokém měřítku do všech úrovní, počínaje legislativními orgány a parlamentem, přes nejrůznější vzdělávací systémy (školy, kursy a pod.), architekty, spotřebitele energie, sdružené v různých organizacích, až po jednotlivé městské a obecní úřady. Projekt - Propagační kampaň - by měl být realizován v rámci programu EU označeného DG XVII, Altener.

  Agenda 2000

  Nejnovější aktivitou AE Biom je návrh projektu : “Komplexní koncepce fytoenergetiky z hlediska zemědělství, energie a klimatu”.

  Podstatou projektu je společné vytvoření zemědělské a energetické politiky v zájmu zlepšení zhoršující se situace v klimatických změnách. Jsou zde zohledněny nejnovější trendy evropské i celosvětové. Zejména je zde zdůrazněna nutnost snížení emisí oxidu uhličitého o 15%, což bude předmětem konference v prosinci 1997 v Kyoto.

  AE Biom a její členové v rámci národních Biom dospěli k jednoznačnému závěru, že cíle životního prostředí a energetiky mohou být dosaženy jen v případě, když bude zemědělská politika plně zapojena do úsilí rozvoje obnovitelných zdrojů energie a omezení emisí CO2.

  Organizačně je předložený návrh členěn do následujících kapitol :

  1. Všeobecné zdůvodnění zvýšení objemu obnovitelné energie.

  2. Biomasa na trhu s elektřinou

  3. Biomasa na trhu s teplem.

  4.Tekutá biopaliva.

  5.Energetické plodiny na přebytečné půdě.

  Návrh tohoto projektu jednoznačně potvrzuje nezbytnost komplexního přístupu řešení uvedených programů. Bez vzájemné návaznosti nelze zajistit úspěšně fungující fytoenergetiku, ale i účelné využití přebytečné půdy a tím i udržení kulturní krajiny.

  Organizační podmínky zapojení CZ Biom do AE Biom.

  AE Biom je asociace, vzniklá v rámci EU, avšak není s ní totožná, neboť sdružuje též státy střední a východní Evropy, včetně ČR, prostřednictvím CZ Biom. Pro nás je výhodné získávání informací a určité spolupodílení se na aktivitách AE Biom, jak bylo uvedeno. Pochopitelně je pro nás, jako nečlenský stát EU nevýhodou nemožnost přímé finanční účasti na řešení projektů z příspěvků EU. V tomto směru se nám snaží vypomoci především rakouská asociace Biom, jejímž prostřednictvím jsme navrhováni k začlenění do pří slušných projektů. V současné době je však finanční situace, související s aktivitami AE Biom velice neutěšená. Z těchto důvodů jsme se letos v červnu nemohli zúčastnit řádného jednání výkonného výboru v Bruselu. Zásadní schůze dne 19.9.1997 jsme se zúčastnili pouze po příslibu určitého finančního příspěvku z rakouského Biom na tuto cestu. Rovněž je ohrožena spoluúčast na doplňování a dopracovávání programů “Propagační kampaň” a nejnovějšího návrhu “Agenda 2000”. Tyto programy budou hlavním předmětem jednání AE Biom v listopadu 1997 ve Švédsku.

  Ze závěru jednání v Bruselu dne 19.9.1997 však vyplývá, že ČR by měla mít zásadně lepší podmínky pro přímé začleňování do projektů EU a tím i využívání finančních prostředků. To je sice velmi povzbudivé, avšak je nutné řešit situaci aktuelní : je třeba překonat toto kritické období, neboť přerušení kontaktů s AE Biom, jejíž navázání stálo hodně úsilí, by bylo jistě značnou ztrátou pro CZ Biom.

  Jdi na obsah.

  Z činnosti a cílů rakouského Svazu pro biomasu (ÖBV)

  Heslo: “Sedm jednou ranou”

  Rakouský svaz pro biomasu má více než 1000 aktivních členů, vědeckých a výzkumných pracovníků, pěstitelů biomasy, jejích zpracovatelů, provozovatelů více než 260 kotelen místního a dálkového vytápění na venkově, výrobců kotlů a regulačního zařízení, publicistů a dalších. Má dva placené funkcionáře a předseda Svazu Dr. H. Kopetz je zároveň předsedou Agrární komory Štýrska a předsedou Evropského svazu pro biomasu - AE BIOM.

  Sídlo vedení Svazu je ve Vídni, Franz Josef Kai 13, A 1010 Wien, sekretář Dipl. Ing. J. Schmidl, tel.: 0043 1 533 07 97, fax: 0043 1 533 07 97/90.

  Nejbližší cíle se soustřeďují do následujících 7 bodů:

 • 1. Zajištění více než 30 000 nových pracovních míst v důsledku rozšiřujícího se používání biomasy k energetickým a průmyslovým účelům, z toho 18 000 v oblasti pěstování, sklizně a zpracování, 12 000 v oblasti výroby potřebných zařízení a 3 000 v oblasti výroby potřebných zařízení a 3 000 v oblasti obchodu vč. exportu. Počítá se s instalací až 30 000 nových dřevospalujících kotlů pro rodinné domy ročně a napojení až 15 000 domácností na dálkové vytápění z kotelen spalujících biomasu. Měla by přibýt i kapacita 30 - 50 MW výroben elektrické energie z biomasy.

  2. Zlepšení životního prostředí využitím 62 PJ energie z biomasy, což vyloučí 4,5 milionů tun CO2 z fosilních paliv ročně.

  3. Snížení závislosti státu na dovozu zahraničních fosilních paliv plynu, oleje i uhlí, která dnes činí už 72% z krytí energetických potřeb Rakouska.

  4. Nové technologie zpracování a spalování biomasy ve formě dřevní štěpky a briket a pelet budou uplatněny kromě výtopen a tepláren i pro menší budovy. Tím bude zlepšen komfort vytápění, srovnatelný s vytápěním plynem nebo olejem, ale vznikne výrazné výrobní a obchodní odvětví včetně možnosti exportu zařízení. Počítá se s exportem až 50 000 automatických vytápěcích souprav na standardizovaná paliva ročně!

  5. Posílení hospodářské situace v regionech a spolkových zemích Rakouska jednak zvýšením výroby vlastních paliv, jednak výrobou potřebných zařízení. Peníze za zařízení a palivo zůstávají v regionu, obci, spolkové zemi a neodcházejí za hranice. Ušetří se na poplatcích a daních za fosilní paliva.

  6. Zlepšení hospodářské situace celého Rakouska. Zlepšení životního prostředí a lépe ošetřovaná krajina a lesy se projeví v cizineckém a turistickém ruchu. Zvýšený export a snížení importu zlepší platební bilanci státu. Jedná se tak o miliardy šilinků.

  7. Snížení nezaměstnanosti zlepší sociální klima v regionech a stát ušetří na vyplácení podpor v nezaměstnanosti.

  Jaká opatření navrhuje

  Rakouský svaz pro biomasu:

  1. Další zdanění lehkých a těžkých topných olejů až o 2 šilinky za litr v příštích 5 letech.

  2. Další zdanění zemního plynu o 0,3 šilinků za l m3.

  3. Další zdražení uhlí o 0,2 šilinku za kg (zdražení nebude platit při výrobě elektřiny z těchto paliv).

  4. Zdanění kapalných pohonných fosilních hmot včetně leteckých tak, jako je v sousedních zemích.

  5. Biopaliva všech druhů budou od daní osvobozena, respektive DPH bude snížena z 20 na 10%. Budou prosazovány redukce živnostenských a podnikatelských daní v oblasti výroby biopaliv.

  6. Dotace ve výši 30 - 80% budou poskytovány na výstavbu zařízení, která budou využívat paliva z biomasy k výrobě tepla a elektřiny. Zároveň budou zvýšeny výkupní sazby za tuto elektřinu.

  7. Na venkově bude zastavena plynofikace tam, kde jsou místní zdroje biopaliv.

  8. V rámci mezinárodních závazků ke snížení emise CO2 z fosilních paliv budou podporovány všechny případné projekty v tomto směru eventuelně i v sousedních zemích.

  Ing. V. Sladký, CSc.

  člen CZ Biom a ÖVB

 • Jdi na obsah.

  Představení společnosti SRC International CS s.r.o.

  SRC International CS s.r.o. je výzkumná, inženýrská a konzultační firma v oblasti energetického hospodářství a životního prostředí se sídlem v Praze. Byla založena v roce 1992 a je členem celosvětové sítě společnosti Resource Management International, Inc. (RMI) se sídlem v Sacramentu, Kalifornie, USA. Cílem práce SRC International CS je napomáhat zvýšení efektivnosti výroby i užití energie a ochraně životního prostředí.

  Hlavní oblasti činnosti SRC International CS jsou:

  státní politika v oblasti energetického hospodářství a ochrany životního prostředí a čistší produkce, ekonomické, technické, ekologické a právní problémy výroby a užití energie; modelování a prognózování poptávky po energii a zásobování energií na úrovni států, regionů, měst i podniků, analytické a prognostické studie z oblasti uhelného, plynárenského, ropného průmyslu, teplárenství a elektroenergetiky; regionální rozvojové studie v oblasti energetického hospodářství a vlivů na životní prostředí; energetické audity a studie proveditelnosti energeticky úsporných projektů pro spotřebitele energie ;tvorba, zavádění a provozování informačních systémů a databází, rozšiřování know-how a software; pořádání školení a seminářů pro odborníky z oblasti energetiky, státní i místní správy.

  SRC International CS pracuje na základě obchodních smluv pro tuzemské i zahraniční zákazníky jako jsou nadnárodní instituce, orgány státní správy, místní samosprávy, energetické, teplárenské, uhelné a plynárenské společnosti a jejich zájmová sdružení, spotřebitelé paliv a energie ve všech sektorech spotřeby.

  Společnost SRC International CS je významně zapojena do řady programů jako je PHARE a TACIS Komise Evropské unie (je registrována v centrálním registru pro PHARE/TACIS v Bruselu), JOULE, COPERNICUS a dále do projektů USAID, Světové banky a EBRD. V těchto projektech SRC I CS spolupracovalo až dosud s odborníky z řady zemí, např. Nizozemsko, Dánsko, Francie, Německo, Finsko, Řecko, Španělsko, USA, Velká Británie.

  SRC International CS při své práci využívá týmy odborníků složené jak z vlastních pracovníků, tak externích spolupracovníků z oblasti ekonomie, energetiky, techniky, ekologie, práva a specialistů na oblast počítačového software a hardware. Tito odborníci mají kvalifikaci v různých oborech jako je makroekonomika, ekologie, uhelný průmysl, energetika, teplárenství, plynárenství, sektor ropných produktů, ale i poradenství, energetický audit, projektování, příprava a řízení projektů, včetně financování.

  SRC International CS je tvůrcem a provozovatelem databází a modelů. Z nejvýznamnějších modelů jsou to zejména model národního hospodářství CGE (General Equilibrium Model) a optimalizační modely energetického hospodářství MARKAL a EFOM. Tyto modely, vybavené vlastními databázemi, umožňují modelovat dopady rozvoje energetického hospodářství na makroekonomiku a životní prostředí. Dále je provozován model konečné spotřeby energie MEDEE.

  Ing. Zdeněk Kodytek, člen CZ Biom

  Jdi na obsah.

  Volby 1997

  Stávající kandidáti:

  Ing. Vlasta Petříková, DrSc. VÚRV Praha - Ruzyně
  Ing. Jaroslava Malířová VÚRV Praha
  Ing. Václav Sladký, CSc. VÚZT Praha - Řepy
  Doc. Ing. Josef Šimon VÜRV Praha
  Ing. Leon Vaverka Setuza, a.s. Ústí nad Labem
  Ing. Jaroslav Kára,CSc. VÚZT Praha
  Václav Novotný zemědělec Kyšice
  Ing. Petr Jevič,CSc. VÚZT Praha
  Karel hrabě Strachvic Zdounky
  Ing. Karel Chmelík,CSc. VÚZT Praha
  Ing. J. Smetana AK Louny
  Ing. Jaroslav Váňa,CSc. VÚRV Praha
  Ing. Helena Součková City Plan s.r.o. Praha

   

  Prosíme o kandidaturu dalších členů, kteří by doplnili stávající seznam kandidátů. O kandidaturu je možno se ucházet písemným prohlášením doručeným tajemníkovi Svazu do 19. 11. 1997. V případě, že navrhujete nikoliv sebe, ale dalšího člena Svazu je třeba zajistit jeho písemný souhlas.

  Za volební komisi : Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

  Jdi na obsah.

  Kolik nás je?

  Ing. Jaroslav Váňa, tajemník svazu

  K uzávěrce našeho časopisu představuje členská základna 139 členů, z toho 18 právnických osob. Za předpokladu, že právnické osoby mohou být v práci Svazu zastoupeny až 10 fyzickými osobami (v případě osobní přítomnosti na Valné hromadě mohou volit), rozrůstá se nám potencionální základna na 301 členů. Tomuto faktu ale neodpovídá stav naší pokladny, která po poslední cestě do Bruselu zeje prázdnotou a obsahuje převážně přísně zúčtovatelné grantové prostředky. Proto prosíme - splňte co nejrychleji svou povinnost placení členského příspěvku (fyzické osoby 200,- Kč; právnické osoby 2000,- Kč.).

  Jdi na obsah.

 • Biom č. 1, odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu

  Interní tisk CZ-Biom

  Zodpovědný redaktor 1. čísla : Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

  VÚRV Praha-Ruzyně, č. tel.: (02) 360851

 • Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu