Předchozí článek Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

Instalace fluidního kotle o výkonu 1 MW na spalování dřevního odpadu v Dřítni nedaleko Temelína

Albert van der Hem, Msc., Royal HASKONING Group

Příjemce:

Obec Dříteň, Česká republika

Organizace podporující projekt:

Holandská vláda, Holandské ministerstvo financí, Senter

Realizátoři projektu:

HASKONING Consulting Engineers and Architects (poradci a architekti) ve spolupráci s výrobcem kotlů WK Crone BV

(HASKONING je holandská inženýrská společnost s cca 2000 zaměstnanci sídlící v holandském Nijmegenu, má 40 kanceláří po celém světě.)

Doba realizace:

1998 – 1999

Celková investice:

500 000 USD

Úvod

Projekt v obci Dříteň byl realizován v rámci česko-holandské spolupráce. Dříteň leží nedaleko atomové elektrárny Temelín, asi 200 km jižně od Prahy a je obklopena lesy a zemědělskými plochami.

Obec Dříteň vlastní a provozuje malou obecní výtopnu, která sestává ze čtyř kotlů na uhlí o celkové kapacitě 1,5 MW. Dříteňská radnice se však rozhodla nahradit tyto kotle moderním kotlem na biomasu, který by splňoval všechny normy EU a měl podstatně vyšší účinnost. Senter – agentura holandského ministerstva financí – financovala tento projekt pomocí PSO programu. HASKONING a WK Crone BV získaly pověření k realizaci projektu ve spolupráci s místní konzultační firmou RAEN. Vedle samotné výroby a instalace kotle je v projektu kladen důraz na zveřejnění výsledků projektu, zvýšení environmentálního povědomí a přímý průzkum potenciálního trhu.

V ČR je v mnoha případech stále vytápěno černým či hnědým uhlím. Emise látek znečišťujících ovzduší a skleníkových plynů jsou v těchto výtopnách vysoké. Avšak v ČR jsou relativně velké zdroje biomasy ve formě palivového dříví, dřevních odpadů z dřevozpracujícího průmyslu, zemědělských odpadů apod. Moderní kotle jsou schopny tyto formy biomasy spalovat s vysokými účinnostmi a nízkými emisemi.

Úkoly projektu

Hlavním smyslem projektu je prezentovat holandskou technologii pro spalování biomasy v ČR a dosáhnout trvalé spolupráce mezi holandským a českým průmyslem a obchodem.

Dalšími úkoly jsou:

Studie proveditelnosti a návrh projektu

Na začátku projektu byla vypracována studie proveditelnosti, která srovnávala tyto možnosti:

  1. kotel na biomasu;
  2. kotel na biomasu s plynovým motorem;
  3. kotel na biomasu s parní turbínou;
  4. kotel na biomasu s plynovým motorem a zplynováním.

Na základě ekonomických a dalších dat z ČR se prokázala první možnost - “kotel na biomasu” jako nejpříhodnější z ekonomického i ekologického hlediska.

Ceny jednotlivých paliv byly stanoveny na základě studie provedené přímo v okolí Dřítně. Sláma sice vykázala vysokou dostupnost, ale rovněž vysokou cenu, zejména s ohledem na dopravní náklady. Dřevo z obecních a soukromých lesů společně s odpadním dřevem ze staveb a pilařského podniku se ukázalo jako nejvhodnější, dokonce vhodnější než uhlí. Dřevo je v regionu dostupné v dostatečném množství, v dobré kvalitě a za rozumnou cenu.

Na základě těchto studií bylo rozhodnuto vybudovat 1MW-ový fluidní kotel dle konstrukčního řešení firmy Crone. Návrh byl zpracován včetně zahrnutí lokálního systému rozvodu tepla. Zvláštní pozornost byla věnována systému dodávky, skladování a transportu dřeva do kotle. Byly rovněž navrženy opatření, která by měl provést odběratel technologie: zdokonalení izolací a měřící techniky, technické zlepšení rozvodu tepla atd.

Výroba, instalace a zaškolení

Po schválení projektu místními úřady a Senterem začal Crone s výrobou kotle včetně transportního zařízení, akumulátoru tepla, rotačního separátoru a komínu. Po ukončení výroby byly všechny části dovezeny do ČR a smontovány v dříteňské kotelně. Celá jednotka byla otestována a schválena Státním zkušebním ústavem. Dva pracovníci kotelny byli vyškoleni firmou Crone v obsluze a údržbě kotle a souvisejícího zařízení.

Zveřejnění výsledků projektu

Na základě analýzy trhu v ČR byla sestavena databáze adres potencionálních zákazníků (pily, nábytkářské podniky, skleníky, celulózky a papírny, obecní výtopny…), montážních firem, konzultantů a úředníků v energetice apod. Všem těmto právnickým a fyzickým osobám byla zaslána brožura od Crone, leták pojednávající o projektu Dříteň a pozvánka na seminář.

Pro zvýšení povědomí veřejnosti budou ve školách v Dřítni uskutečněny přednášky o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie. Bude též vytištěna a distribuována místní tiskovina na toto téma a uspořádáno slavnostní uvedení kotelny do provozu.

Výsledky

Hlavními výsledky projektu jsou:

(překlad sl)

Předchozí článek     Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek