Odkazy na zajímavé české i zahraniční weby Obsah časopisu Domovská stránka CZ BIOMu Akce - semináře, exkurze ... Časopis BIOM, sborníky a další odborné publikace Články dle data umístění na web Články dle témat Články dle autora Fotogalerie Výpočty a JavaSkripty Další článek

CZ BIOM v roce 1999

Aktivity a plány do budoucnosti z pohledu předsedy CZ BIOMu Ing. Jaroslava Váni, CSc.

Vážení členové a přátelé našeho sdružení. Informace obsažené v tomto sdělení by mohly být předmětem celé série článků v našem časopise. Bohužel není kapacita tyto články napsat, mimo to šéfredaktor plánuje toto číslo časopisu více méně jako monotematické pro nejbližší akci, listopadový seminář v Praze o spalování fytomasy.

Začnu informací z pohledu vnitřního života CZ BIOM nejdůležitější - valná hromada a volba funkcionářů. Valná hromada se bude konat v únoru r. 2000, neboť v té době bude již vypracována účetní uzávěrka. Z důvodu zabezpečení co možná nejvyšší účasti se bude konat v Praze, v ruzyňské aule. Platformou pro volební kampaň bude následující číslo časopisu Biom. Na kandidátku bude zařazen každý náš člen, který byl navržen, nebo který se sám navrhl za předpokladu, že budeme znát jeho souhlas s kandidováním ve volbách. Problematikou voleb se již zabývalo předsednictvo, které stanovilo, že za organizaci voleb bude zodpovědný člen předsednictva p. Novotný. V současnosti ještě nemáme souhlas všech stávajících funkcionářů, že budou kandidovat a někteří již kandidovat odmítli. Každý kandidát by měl mít určitou představu, co by chtěl dělat a co by měl možnost dělat lépe než současní funkcionáři. Především žádám naše mladé členy – zvažujte možnost kandidatury a náhrady starších harcovníků, kterým ubývají síly. Rozhodnutí kandidovat by mělo být známo do 10. ledna, výstižný volební program kandidátů by neměl přesáhnout polovinu strojopisné strany. Ostatní členy žádáme k tomuto termínu o návrhy na zlepšení práce a na zaměření CZ Biom, náměty na nové akce, kritické připomínky a pod. Pro přímou komunikaci se sekretariátem je možno použít diskusního fóra na naší webové stránce nebo e-mailu.

Rozvoj aktivit CZ BIOM v roce 1999 se dal již předpokládat v prvních měsících tohoto roku, kdy bylo získáno členy CZ BIOM několik grantů na informační, publikační a vzdělávací aktivity. Grant, který se mi podařilo získat od mezinárodního regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu má výstižný název “Akcelerace fytoenergetiky v ČR v roce 1999”. Téměř veškeré aktivity plánované grantem - semináře, výstavy, publikační aktivity se nám podařilo splnit. Nemáme však vyhodnocenou odezvu těchto aktivit v rozhodování subjektů, týkajících se záměrů budování fytoenergetických zařízení a zakládání plantáží energetických rostlin. Budeme vděčni za každou informaci o připravovaných záměrech.

Přelomem ve spolupráci CZ BIOM s vládními orgány a organizacemi v problematice rozvoje fytoenergetiky byl v polovině roku senátní seminář o energetické politice a o obnovitelných energiích. Vystoupení členů CZ BIOM na tomto semináři v Senátu ČR bylo dosti tristní záležitostí. Energetický koncept se v této době ve prospěch obnovitelných energií nevyvíjel a všude bylo cítit euforii z rozhodnutí dostavby Temelína. Všem účastníkům semináře byla rozdávána brožura jistého docenta z pražské Techniky kritizující mimo jiné nezodpovědné ekology oblbující národ obnovitelnými energiemi a nutností energetických úspor, přičemž každému technokratovi je jasné, že rozvoj životní úrovně obyvatelstva se neobejde bez zvyšující se energetické spotřeby.

Ve svém vystoupení na tomto semináři jsem zdůraznil nutnost zvýšení podílu obnovitelných energií na celkové energetické spotřebě nejen z důvodů zastavení klimatické změny, ale zároveň jako požadavek Evropské unie pro své členské státy. Dále jsem vysvětlil, že energie z biomasy má větší potenciál rozvoje než ostatní obnovitelné energie. Žádal jsem rovný přístup všech subjektů k podporám na budování fytoenergetických zařízení podle předem určených pravidel a odsoudil jsem stávající způsob podpory tzv. progresivních pilotních projektů, kde mezi žadatele a fond vstupuje ministerský referent a jakési expertní firmy za účelem zjištění míry progresivity projektu a zmínil jsem se o podpoře pilotního projektu kotelny na aditivované uhlí. Obdobné kritické připomínky zejména k zcela nedostatečné podpoře obnovitelných energií vyjádřili i zástupci ostatních Svazů pro obnovitelné energie. Senátní komentátor podrobil aktivity CZ BIOM kritice, máme si podnikatelské záměry v biomase vytvořit tak efektivní, jako je tomu u neobnovitelných energií a snažit se konkurovat ČEZu a teplárenským společnostem, které také nikdo nedotuje. Také těžba uhlí po celou dobu využívání neměla nikdy státní podporu a navíc z výnosu těžby byly vždy hrazeny veškeré rekultivace a škody vzniklé spalováním uhlí. Jen jedna věta komentátora mi připadala dobrá, nevládní organizace v obnovitelných energiích by měly vystupovat vůči vládním orgánům jednotně.

Tuto radu senátora jsem začal ihned realizovat. Ve spojení s nevládními organizacemi pro malou vodní, větrnou a solární energii jsme založili Asociaci pro obnovitelné energie, do které CZ BIOM rozhodnutím mimořádné schůze předsednictva (v červenci v Chomutově) vstoupil jako kolektivní člen s cílem delegování pravomocí usilování o státní podporu a o příznivou legislativu v problematice obnovitelných energií. V této nové asociaci jsem se stal členem předsednictva. Kolektivním členstvím je tedy každý člen CZ Biomu i členem této nadstavbové asociace. Stávající práce v této asociaci je pro mě velkou školou, neboť moji kolegové v asociaci mají (zejména ve větrné energetice) blíže k podnikatelským záměrům než my, vyznají se v lobování a v jednání s ministerskými úředníky.

Po senátním semináři se zahájila příprava legislativy na podporu obnovitelných energií (pracovně tzv. Zelený halíř). Koordinací této práce se na Ministerstvu životního prostředí zabývají jiní úředníci, než byli ti, kteří měli k CZ Biomu antagonický vztah, a to může být pro budoucí pozitivní postoj vládních orgánů k obnovitelným energiím důležité.

A nyní informaci o postoji CZ BIOM k bioodpadům. Problematika bioodpadu se týká nejen sekce kompostovací, ale i sekce výroby bioplynu. Státy EU se snaží rozvíjet využívání zemědělských, komunálních a průmyslových bioodpadů především pro produkci bioplynu spojenou s kogenerační výrobou elektrické energie a tepla a různých organických hnojiv. Je to zejména z důvodu, že stávající ukládání bioodpadů na skládkách nebude možné. V Holandsku se již tzv. “reaktivní” skládky neprovozují a v řadě dalších států EU se nové skládky nebudují. I v ČR je nutno se na tuto situaci připravit. Na odpadářské konferenci v Pardubicích, kde jsem prezentoval návrh budování nového typu bioplynových stanic v ČR vystoupili zastánci budování spaloven odpadů s návrhem spalovat bioodpad jako součást směsného odpadu spolu s plasty a dalšími spalitelnými složkami v husté síti spaloven odpadů. Když jsem se dozvěděl, že poslanec parlamentu spojený s libereckou spalovnou připravuje návrh zákona na podporu spalování odpadů, který by umožňoval v ČR spalovat i odpady okolních států, uvědomil jsem si nebezpečnost takového počínání a CZ BIOM vydal po schválení předsednictvem Výzvu pro ekologické nakládání s odpady. Tato výzva by měla být v plném znění publikována v materiálech mezinárodního kongresu Odpady - Luhačovice (začátkem listopadu). Pozitivním důsledkem aktivit CZ BIOM o bioodpadech (usilování o kalovou vyhlášku, boj proti mafiánským firmám, podpora kompostování a biozplynování) je naděje podpory kompostování bioodpadů ze strany Ministerstva zemědělství. Příslušná podpora bude poskytnuta zemědělci, který pohnojí část orné půdy akreditovaným kompostem neobsahujícím rašelinu. Očekávaná výše podpory je 200 Kč/t a měla by zvýšit i prosperitu výrobců kompostů.

Na základě výzvy v bioodpadech se podařilo zintenzívnit práci bioplynové sekce, kde je již zastoupeno 14 subjektů, kteří společně usilují o své podnikatelské záměry v biozplynování bioodpadů. Sekce přestala být diskusním fórem a stává se sdružením subjektů se společnými cíly.

Na závěr se chci již omezit na poděkování svým aktivním spolupracovníkům za obětavou organizační a odbornou pomoc v aktivitách CZ BIOM. V období, kdy jsem byl předsedou vykázaly tyto aktivity kvantitativní a možná i kvalitativní navýšení. Všem členům a přátelům chci popřát veselé Vánoce a šťastný rok 2000.

Obsah časopisu       Časopis BIOM, články a sborníky       Domovská stránka CZ BIOMu     Následující článek