EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

521/2002 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

             521/2002 Sb. 
               ZÁKON 
          ze dne 14. listopadu 2002, 
  kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 
    a o omezování znečištění, o integrovaném registru 
    znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 
    integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o 
      ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
        zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
        Změna zákona o integrované prevenci 
 
                Čl.I 
 
   Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 
znečištění, o integrovaném registru  znečišťování a o změně 
některých zákonů (zákon o integrované prevenci), se mění takto: 
 
   1. V § 45 se doplňuje věta "Provozovatel zařízení, který 
podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona a jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno 
stavební povolení,  je povinen doložit  integrované povolení 
současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení.". 
 
   2. Část pátá se zrušuje. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
         Změna zákona o ochraně ovzduší 
 
                Čl.II 
 
   V § 53 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), se za odstavec 
2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 23) 
zní: 
   "(3) Rozhodnutí podle § 5 odst. 4, 6 a 8, § 9 odst. 4, § 17 
odst. 1 písm. b), c) a d) a § 17 odst. 2 písm. c), f), g) a i) se 
nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno 
postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona 
o integrované prevenci.23) Ostatní ustanovení tohoto zákona tím 
nejsou dotčena. 
------------------------------------------------------------------ 
23) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování 
  znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
  některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
  zákona č. 521/2002 Sb.". 
 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
              ÚČINNOST 
 
               Čl.III 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Havel v. r. 
             Špidla v. r. 

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2003 Poslední změna: 4. března 2005 Počet shlédnutí: 3629 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server