Životní prostředí potřebuje činy.
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Stanovy CZ Biom - České sdružení pro biomasu

I. Název sdružení: CZ Biom

II. Sídlo sdružení: Praha 6

III. Cíl činnosti:

 • vytváření podmínek pro zvyšování odborné úrovně při energetickém a průmyslovém využití biomasy, při využívání biodegradabilních odpadů a při pěstování energetických a průmyslových rostlin
 • prosazování zájmů ochrany životního prostředí a to i v legislativní oblasti cestou spolupráce se státními orgány i nevládními organizacemi
 • prosazování zájmů členů sdružení v agrární, průmyslové, energetické, dotační a daňové politice
 • organizování vzdělávání a osvětově výchovné činnosti pro širokou veřejnost v problematice biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie a v problematice ochrany životního prostředí
 • organizování odborných a vědeckých konferencí a publikační a vydavatelská činnost pro upevnění prestiže vědních oborů
 • koncepční příprava a zajištění informačního systému zájmové problematiky svých členů a poskytování odborného informačního zázemí pro členskou základnu
 • aktivní ovlivňování etiky podnikání svých členů a poskytování referencí k činnosti svých členů v obchodních případech
 • udržování kolektivního členství v Evropské asociaci pro biomasu AE Biom a spolupráce s Agrární komorou ČR.

IV: Členství:

CZ Biom je odborné sdružení a o členství může požádat každá právnická nebo fyzická osoba. Členství v CZ Biom vzniká přijetím písemné přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Povinností členů je plnit Stanovy a respektovat rozhodnutí přijaté orgány CZ Biom.

Členství v CZ Biom zaniká jednostranným písemným prohlášením člena, že odstupuje od členství, dále úmrtím člena jako fyzické osoby a zánikem člena jako právnické osoby a vyloučením, o kterém rozhodne Valná hromada nadpoloviční většinou svých členů.

Člen CZ Biom má právo:

 • účastnit se jednání Valné hromady Svazu, hlasovat s právem jednoho hlasu a s možností být volen do orgánů Svazu
 • vznášet návrhy a námitky pro činnost sdružení, jeho orgánů a sekretariátu a zúčastnit se všech vzdělávacích akcí organizovaných sdružením s využitím slev vložného na tyto akce
 • účastnit se na práci jedné nebo více odborných nebo územních sekcí
 • získávat od odborných sekcí sdružení odborné a obchodní informace a využívat je dále pro vlastní potřebu.

V. Orgány svazu

Nejvyšším orgánem je Valná hromada sestávající ze všech členů sdružení. Schází se minimálně jednou ročně

 • volí devítičlenné předsednictvo a tříčlennou revizní komisi na tříleté funkční období.
 • schvaluje činnost a hospodaření za uplynulé roční období a plán činnosti na příští období
 • schvaluje změny nebo doplnění Stanov
 • schvaluje výši členských příspěvků a zásady hospodaření sdružení a jeho sekcí
 • schvaluje ustanovení odborných a územních sekcí a dalších organizačních jednotek k zajištění cílů CZ Biomu

Předsednictvo CZ Biom v čele s předsedou:

 • řídí práci sdružení mezi zasedáními Valné hromady
 • volí předsedu, místopředsedu a tajemníka CZ Biomu, který zajišťuje operativní činnost
 • kooptuje do předsednictva vedoucí schválených odborných a územních sekcí a dalších organizačních jednotek CZ Biomu
 • zodpovídá za činnost a hospodaření ve smyslu schváleného plánu a zodpovídá za činnost sekcí

Předseda Svazu je podřízen předsednictvu a řídí jeho práci, zastupuje CZ Biom při jednáních a reprezentuje CZ Biom na veřejnosti.

Revizní komise kontroluje hospodaření CZ Biom minimálně jednou ročně a výsledky kontroly předkládá Valné hromadě.

VI. Hospodaření

CZ Biom je nevýdělečná a nevládní organizace založená podle zákona č. 83/90Sb “O sdružování občanů” a jeho příjmy jsou členské příspěvky, dary, příspěvky zahraničních a tuzemských institucí a příjmy z výchovně vzdělávacích akcí, vydavatelské a informační činnosti. V případě zániku sdružení budou aktiva vypořádána se všemi jeho členy v poměru výše příspěvků v roce zániku. Při zániku členství v CZ Biom nevznikají členovi, jehož členství zaniká žádné nároky a do té doby poukázané členské příspěvky propadají ve prospěch CZ Biom.

VII. Závěrečná ustanovení:

CZ Biom zaniká jednomyslným rozhodnutím všech členů. Pokud není uvedeno jinak, platí pro činnost CZ Biom právní předpisy platné v ČR.Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps