Pravda vítězí, ale dá to fušku. (Karel Čapek)
 Kontakty 
 Projekty 
 CZ Biom 
 AEBIOM 
 ECN 
 Atlas OZE 
 English  
 
Přihlášení:       ?


 Registrace

Biom Biom+

Reklamka:


Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004)

_#AUTHURL1_#AUTHURL7_#AUTHURL8

Biomasa má uzavřený cyklus uhlíku. To znamená, že všechen uhlík emitovaný během produkce energie byl předtím rostlinami vázán prostřednictvím fotosyntézy. Z toho vyplývá, že bioenergie - na rozdíl od fosilní energie - nepřispívá k zesilování klimatických změn. V Evropě může biomasa výrazně zvýšit svůj příspěvek k dodávkám tepla, elektřiny a alternativních paliv, jako je bionafta, bioetanol a bioplyn.

Všeobjímající cíl pro snížení emisí skleníkových plynů je uveden v Kjótském protokolu Spojených národů - Rámcové úmluvě o změnách klimatu. Evropská unie (EU) se v této úmluvě zavázala ke snížení svých emisí (celkem jde o šest skleníkových plynů) o 8% vzhledem k úrovni z roku 1990 na cílovou hladinu (vypočtenou jakou průměr) mezi roky 2008 a 2012. V červnu roku 1998 byl členskými státy schválen systém sdílení zátěže. Všechny členské státy EU ratifikovaly Kjótský protokol.

EU stanovila cíl pro produkci energie z obnovitelných zdrojů. Tímto cílem pro všechny členské státy je zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na 12% do roku 2010. V tomto cíli je obsažen úkol pro biomasu, zvýšit její využívání o 200% a produkovat desetkrát více bioelektřiny. Celkový podíl obnovitelné energie by měl být 22%.

Nicméně, jak bylo zmíněno ve zprávě pro summit v Johannesburgu v roce 2002, podíl obnovitelných zdrojů energie byl v roce 2000 stále pouze 6%. To znamená, že v posledních letech nebyl zaznamenán téměř žádný vzrůst podílu obnovitelných zdrojů energie. Podle cílů obsažených v Bílé zprávě, by měl příspěvek bioenergie vzrůst ze 45 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe) v roce 1995 na 135 Mtoe v roce 2010, což představuje nárůst o 90 Mtoe během 15 let. Realizovaný příbytek byl v prvních pěti letech od roku 1995 do roku 2000 pouze 6 Mtoe. To představuje 7% nárůstu plánovaného na 15 let. Finsko dosáhlo 30%-ní a Švédsko 17%-ní nárůst. Výsledkem tohoto stavu je naléhavá potřeba obnovení implementačního programu EU. Zapotřebí jsou nové praktické nástroje. Také nástroje, které jsou připravovány by bylo třeba změnit na rozhodnutí. Energetické daňové systémy a harmonizační cíle a vize jsou klíčovými nástroji, stejně jako rozličné druhy legislativních pomůcek a vývoje technologií. Měli bychom rovněž zjednodušit a zefektivnit přenos bioenergetických technologií a know-how v rámci Evropy a v zahraničí.

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie vyžaduje od členských států "nejpozději 27. října 2002 a následně každých pět let", zpracovat zprávu "stanovující národní indikativní cíle pro budoucí spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů z hlediska spotřeby elektřiny v následujících 10 letech. Zpráva by měla rovněž popsat přijatá a plánovaná opatření pro dosažení indikativních cílů na národní úrovni." Čekáme na souhrn zpráv členských států.

Směrnice rovněž zavazuje členské státy nejpozději do 27. října 2003 k publikaci zprávy vyhodnocující prostřednictvím "odpovědných orgánů ustanovených členskými státy" existující legislativní a regulační rámec a aktivity, mimo jiné:

  • snížení regulativních a administrativních překážek pro zvyšování produkce energie z obnovitelných zdrojů,
  • zefektivnění procedur, které představují takovéto překážky,
  • zajištění, že pravidla jsou objektivní, transparentní a nediskriminační.

 

Překlad: Antonín Slejška

Tisk článku; bez obrázků

Poslat článek e-mailem

Související články:

Související články:

Přehled událostí týkajících se právního rámce klimatických změn za rok 2005
Slovo předsedy - úvodník pro tištěný BIOM
Tisková zpráva OECD vyzývá k podpoře biomasy
Zápis ze setkání AEBIOM 8.-9. října 2004
Kolik bioplynových stanic je potřeba na zálohování JE Temelín?
Stručný zápis ze setkání na Generálním direktoriátu pro podnikání

Předchozí/následující díl(y):


Datum uveřejnění: 11.10.2004 Poslední změna: 10.10.2004 Počet shlédnutí: 6563
Články ze dne: 11.10.2004 Články v kategorii: Obnovitelné zdroje energie#Obnovitelné zdroje energie">Obnovitelné zdroje energie

Citace tohoto článku:
ASPLUND, Dan: Čas konat!! (úvodník z Biomass News 12/2004). Biom.cz [online]. 2004-10-11 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z WWW: <https://biom.cz/index.shtml?x=206164>. ISSN: 1801-2655.



Agrární www portál EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Stránky věnované obnovitelným zdrojům energie Ekolist po drátě Waste - časopis zabývající se především problematikou odpadového hospodářství Portál Energetika Občanské sdružení EKODOMOV Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Informační odpadový server Lesnicko-dřevařský www server České centrum pro podporu inovací Konopářský svaz České republiky Ekobioenergo, o.s. Ekologické bydlení - energie, domy, šetření, ekologie, recyklace
O rozvoj a aktualizaci se stará redakce Biom.cz.
provozuje CZ Biom, VÚRV a VÚZT.
ISSN: 1801-2655
CMS: ActionApps