Odborné články

Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85

Evropská unie přijala rozhodnutí dosáhnout do roku 2020 alespoň 20% snížení emisí skleníkových plynů ve srovnání s rokem 1990. Pro splnění tohoto úkolu navrhla EU do roku 2020 závazné cíle – další zlepšení energetické účinnosti o 20 %, dosažení 20% podílu obnovitelné energie a 10% podílu biopaliv na trhu s pohonnými hmotami v EU. Důvodem je mimo jiné zvýšení bezpečnosti dodávek energie prostřednictvím diverzifikace skladby pohonných hmot.

Pro zavádění biopaliv v České republice, kromě výše zmíněného poklesu produkce emisí skleníkových plynů, jsou rozhodující tři důvody:

 • biopaliva jsou obnovitelným zdrojem energie
 • používání biopaliv snižuje závislost na ropě, která pochází převážně z dovozu a její cena neustále kolísá – proto nelze předvídat její další cenový vývoj
 • výroba biopaliv přináší další možnosti využití zemědělské půdy a je jednou z příležitostí pro vytvoření nových pracovních míst v rezortu zemědělství a lesnictví

Bioetanol lze vyrobit z každé zemědělské plodiny, která obsahuje sacharidy, tj. od vojtěšky přes brambory, obiloviny až po cukrovou řepu nebo třtinu. Surovinou může být také jakákoli biomasa obsahující lignocelulózu např. dřevo, dřevěné piliny nebo odpady při výrobě celulózy a papíru. Z obilí a biomasy lze bioetanol vyrobit buď kyselou hydrolýzou pomocí kyseliny sírové, nebo vodní hydrolýzou za vyšších teplot a tlaků, podobně je to možné i kyselou hydrolýzou dřevěných pilin, štěpků nebo stružin.

Bioetanol lze používat na nízkoprocentní přimíchávání do automobilových benzínů, které se řídí zákonem č. 180/2007 Sb. (vychází z evropské směrnice 2003/30/ES) a na vysokoprocentní bioetanolové směsi, zejména palivo E85 skládající se z 85 % bioetanolu a 15 % benzinu Natural 95. Nízkoprocentní přimíchávání bioetanolu do cca 10 % objemových nepřináší pro spalování v motoru téměř žádný problém, a není tedy potřeba žádná úprava motoru. Vysokoprocentní směsi nelze bez úprav spalovat v běžných motorech kvůli nízké výhřevnosti lihu.

V současné době jsou vysokoprocentní ethanolové směsi využívány ve vozidlech FFV (Flexi Fuel Vehicle). Tato vozidla mohou být provozovány jak na běžný benzin, palivo E85, tak i na libovolnou směs benzinu s palivem E85. Palivo E85 je možné spalovat i v běžných vozidlech, ale je třeba provést jednoduchou úpravu řídicí jednotky motoru, která spočívá v prodloužení doby vstřiku paliva. Cena takovéto přestavby se pohybuje v závislosti na výrobci zařízení a typu vstřikovací soustavy daného motoru v rozmezí 5–15 tis. Kč (např. jednotka firmy Europecon s.r.o.).

Palivo E85 je běžně k dostání u čerpacích stanic v západní Evropě. V roce 2008 začal náš největší výrobce bioetanolu (dobrovický Agroetanol TTD, a. s.) vyrábět toto vysokoprocentní palivo i v ČR. Pokud by využil celou produkci bioetanolu na výrobu tohoto paliva, vyrobil by zhruba 700 tis. hl. České čerpací stanice neprojevily velký zájem prodávat toto palivo. Důvodem byla zejména jeho vyšší cena způsobená relativně nákladnou výrobou bioetanolu a také malý počet automobilů, které ho mohou používat, na našich silnicích. Důležité je přijetí novely zákona o spotřebních daních, která má obsahovat odpočet spotřební daně z podílu biosložky u paliva E85 a dalších biopaliv, čímž dojde k výraznému snížení jejich ceny. Palivo E85 tak bude moci lépe konkurovat automobilovým benzinům. Proto předpokládáme, že zájem o něj výrazně stoupne.

Materiály a metody

Přínos spalování paliva E85, zejména v produkci emisí, byl vyhodnocován pomocí virtuální simulace evropského homologačního jízdního cyklu pro vozidla do 3,5 t. Základ simulace tvořily emisní charakteristiky motoru a charakteristiky spotřeby paliva zjištěné na zkušebním stanovišti. V prvním kroku byly tyto charakteristiky naměřeny při použití automobilového benzinu Natural 95, v druhém kroku bylo použito paliva E85. Speciálním algoritmem, vytvořeným v programu Mathcad, byly jednotlivé body emisních charakteristik a charakteristiky spotřeby paliva transformovány na spojité charakteristiky měřené veličiny (spotřeba paliva a jednotlivé složky emisí) v závislosti na otáčkách a točivém momentu motoru. Dalším speciálním algoritmem byl evropský jízdní cyklus, který definuje průběh rychlosti vozidla v závislosti na čase cyklu, převeden na průběh otáček a točivého momentu motoru v čase cyklu. Do transformace rychlosti cyklu na otáčky a točivý moment motoru byly zahrnuty všechny parametry vozidla, které ovlivňují dynamické vlastnosti vozidla (součinitel odporu valení, čelní plocha vozidla, součinitel odporu vzduchu, jednotlivé převodové poměry atd.). Propojením obou programů vznikla možnost stanovit, k průběhu rychlosti vozidla v jízdním cyklu, produkci okamžitých a kumulovaných hodnot jednotlivých složek emisí.

Tabulka 1: Parametry motoru

Jízdní cyklus byl aplikován na vozidlo Škoda Felicia s motorem 1,3 MPi. Základní parametry motoru jsou uvedeny v tab. I.

Vyhodnocení

V prvním kroku jsou naměřené hodnoty doplněné o nulové hodnoty při ztrátovém momentu postupnou interpolací ve směru točivého momentu motoru a následně ve směru otáček motoru převedeny na čtvercovou matici P, která tvoří podklad pro tvorbu spojitých charakteristik motoru. Pro tvorbu spojitých charakteristik je dále třeba definovat rozsah otáček motoru a točivého momentu motoru. Tato definice je provedena maticí M. Výsledná spojitá charakteristika je dána rovnicí:

 
Vzorec 1: Rozsah otáček motoru a točivého momentu motoru
Vzorec 2: Stanovení měrných produkcí emisí
 

Výslednou spojitou charakteristiku je dále vhodné ohraničit maximálním a ztrátovým momentem motoru. Příklad výsledné ohraničené charakteristiky spotřeby paliva pro palivo E85 je znázorněn na obr. 1. Obdobným způsobem je stanovena charakteristika spotřeby paliva pro automobilový benzín a charakteristiky jednotlivých složek emisí pro obě paliva.

 
Obr. 1: Hodinová spotřeba paliva E85
Obr. 2: Průběh otáček a točivého momentu motoru v městském cyklu UDC
 

V druhém kroku je rychlost jízdního cyklu převedena na otáčky a točivý moment motoru. Pro transformaci rychlosti vozidla na otáčky a točivý moment je nutné definovat průběhy jízdních odporů, definovat model řazení jednotlivých převodových stupňů, definovat prokluz kol atd. Výsledný průběh otáček a točivého momentu motoru je znázorněn na obr. 2.

V posledním kroku jsou propojeny spojité charakteristiky spotřeby paliva a produkce jednotlivých složek emisí s průběhem otáček a točivého momentu motoru v jízdním cyklu. Propojením získáme možnost stanovit okamžité a posléze kumulované hodnoty produkce jednotlivých složek emisí. Kumulované hodnoty za celý cyklus můžeme přes známou ujetou dráhu cyklu přepočítat na měrnou hodnotu vztaženou na jeden ujetý kilometr. Stanovení měrných produkcí emisí, respektive spotřeby paliva, je definováno rovnicemi 2 až 4:

 
Vzorec 3: Stanovení měrných produkcí emisí
Vzorec 4: Stanovení měrných produkcí emisí
 

Obr. 3–12 znázorňují průběhy kumulovaných spotřeb paliva a produkcí jednotlivých složek emisí pro automobilový benzin Natural 95 a palivo E85 v městské UDC a mimoměstské EUDC části jízdního cyklu NEDC.

Tabulka 2: Výsledné měrné produkce jednotlivých složek emisí

Produkce měrných spotřeb paliva a měrných emisí vztažená na jeden ujetý kilometr pro jednotlivé části jízdního cyklu NEDC je přehledně uvedena v tab. II. Je zde také uvedena kombinovaná hodnota měrných spotřeb paliva a měrných emisí určená váhovým průměrem měrné produkce z městské a mimo-městské části cyklu. Městská část je zastoupena 36,8 % a mimoměstská část 63,2 %.

Výsledky provedeného experimentu ukazují na relativně vysoký nárůst spotřeby paliva při použití paliva E85, který je zapříčiněn nižší výhřevností ethanolu tvořící základ paliva E85. Při kombinovaném způsobu provozu vzroste hmotnostní spotřeba paliva o 46,4 %. Výrazný nárůst spotřeby paliva nelze považovat za negativní jev, je však nutné s nárůstem spotřeby paliva kalkulovat při stanovování ceny paliva E85. Přepočítaná cena na energetický ekvivalent benzinu musí být konkurenceschopná. Přímý pokles v produkci CO2 je relativně nízký, viz obr. 5. a obr. 6., jeho pokles je nutné hledat ve způsobu výroby ethanolu jako bio-paliva. V České republice připadají jako nejvhodnější plodiny pro získávání bioetanolu cukrovka a obiloviny. Z těchto dvou jmenovaných plodin přináší cukrová řepa větší úsporu v produkci CO2 (cukrovka přibližně 40–45 %, obiloviny 25–30 %). Z hlediska úspory produkce CO2 přinášejí největší přínos biopaliva druhé generace vyráběná z lignocelulózy, jejich výroba je však technicky poměrně náročná, proto je v současné době technologie výroby těchto biopaliv předmětem rozsáhlého výzkumu. Výrazný přínos je i v produkci přímo limitujících škodlivin, oxidu uhelnatého, nespálených uhlovodíků a oxidů dusíku. Produkce oxidu uhelnatého při spalování paliva E85 poklesne o 30 %, produkce nespálených uhlovodíků poklesne o 21 % a produkce oxidů dusíku poklesne o 31 %, uvažujeme-li o kombinovaném způsobu provozu.

 
Obr. 3: Spotřeba paliva E85 a benzínu natural 95 v městském cyklu UDC
Obr. 4: Spotřeba paliva E85 a benzínu natural 95 v mimoměstském cyklu EUDC
 
Obr. 5: Produkce emisí CO2 na palivo E85 a natural 95 v městském cyklu UDC
Obr. 6: Produkce emisí CO2 na palivo E85 a natural 95 v mimoměstském cyklu EUDC
 

Výše provedený rozbor experimentu ukazuje na výraznýekologický potenciál paliva E85. Hlavní nevýhodu bránící jeho širšímu rozšíření představuje cena výsledného biopaliva, která se neobejde bez státní dotace. Jednou z možností jak snížit cenu paliva je odpočet spotřební daně na podíl biosložky. Přínos ve výsledné ceně však, při současných nízkých cenách ropy, nemusí být dostačující. Do budoucna by bylo vhodné hledat i jiné způsoby jak podpořit cenu bioetanolu. Rozšíření využívání paliva E85, může přinést výrazné snížení ekologických dopadů dopravy na životní prostředí, snížit závislost na dovážené ropě a přinést další výrobní možnosti pro zemědělce a cukrovary.

 
Obr. 7: Produkce emisí CO na palivo E85 a natural 95 v městském cyklu UDC
Obr. 8: Produkce emisí CO na palivo E85 a natural 95 v mimoměstském cyklu EUDC
 
Obr. 9: Produkce emisí HC na palivo E85 a natural 95 v městském cyklu UDC
Obr. 10: Produkce emisí HC na palivo E85 a natural 95 v mimoměstském cyklu EUDC
 
Obr. 11: Produkce emisí NOX na palivo E85 a natural 95 v městském cyklu UDC
Obr. 12: Produkce emisí NOX na palivo E85 a natural 95 v mimoměstském cyklu EUDC
 

Příspěvek vznikl za podpory projektu MD ČR č. CG912-058-520 „Metodika kvantifikace a vyhodnocení environmentálních a bezpečnostních vlivů dopravy“ a projektu OC 193 MŠMT ČR, součásti akce EU COST 356 „Metody hodnocení a multidisciplinární ocenění vlivů dopravy na trvale udržitelné životní prostředí“.

Souhrn

Článek se zabývá zhodnocením ekologického přínosu paliva E85, ke kterému byla použita virtuální simulace evropského homologačního cyklu NEDC. Základ simulace tvoří charakteristiky motoru naměřené na zkušebním stanovišti. V prvním kroku jsou naměřeny emisní charakteristiky a charakteristika spotřeby paliva při použití automobilového benzinu Natural 95. V druhém kroku jsou naměřeny stejné charakteristiky při použití paliva E85. Testovaným motorem byl motor Škoda Felicia 1,3 MPi. Pro umožnění spalování paliva E85 bylo nutné použít speciální úpravu řídicí jednotky motoru (použitá jednotka byla od firmy Europecon s.r.o.). Následující speciální výpočtový program vyvinutý na Katedře vozidel a pozemní dopravy je pak schopný k charakteristikám motoru a průběhu rychlosti v jízdním cyklu NEDC stanovit měrnou produkci jednotlivých složek emisí a spotřebu paliva připadající na jeden ujetý kilometr.

Literatura

 1. Proposal for a Directive of the European Parlament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources. COM (2008) 30 final, Brusel, 23. 1. 2008.
 2. Proposal for a Directive of the European Parlament and of the Council on the use of biofuels for transport and propsal for a Council Directive amending Directive 92/81/EEC with regard to the possibility of applying a reduced rate of excise duty on certain mineral oils containing biofuels and on biofuels. COM (2001) 547 final, Brusel, 7. 11. 2001.
 3. KAMEŠ J.: Alternativní pohony automobilů. 1. vydání, Praha: Ben, 2004, 232 s., ISBN 80-7300-127-6.
 4. MIKŠOVSKÝ T.: Nejasná budoucnost biolihu v Česku. Petrol magazine, 7, 2006 (4). s. 68–71.
 5. BABIČKA L.: Najde cukrovka využití při výrobě bioplynu a palivového lihu v rámci zemědělského potravinářského komplexu? Listy cukrov. řepař., 122, 2006 (3), s. 78–81.
 6. Directive 2003/30/EC of the European Parlament and of the Council on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. Brusel 8. 5. 2003.
 7. Zákon č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Sbírka zákonů ČR, 2007.
 8. Directive 2003/96/EC of the European Parlament and of the Council on restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity. Brusel 27. 10. 2003.
 9. 9.Dieselnet – Emission Test Cycle. [online] (cit. 27. 7. 2008) <http:// www.dieselnet.com/standards/cycles/>.
 10. EPA – Vehicle chassis Dynamometer Driving Schedules. [online], <http://www.epa.gov/otaq/labda.htm#vehcycles>, (cit. 21. 10. 2006).
 11. MATĚJOVSKÝ V.: Automobilová paliva. Praha: Grada Publishing, 2005, 224 s.
 12. HAVLAS M.: Výstavba lihovaru Dobrovice. Listy cukrov. řepař., 123, 2007 (7/8), s. 226–231.
 13. TRNKA J.: Koncepce rozvoje biopaliv v České republice. Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (5/6), s. 148–149.
 14. MAXWELL T., JONES J.: Alternative Fuels (Emissions, Economics, and Performance). Mechanical Engineering Department Texas Tech University, In Society of Automotive Engineers, 1994, ISBN 1-56091-523-4
 15. TAKÁTS M.: Měření emisí spalovacích motorů. Praha: ČVUT, 1997, 111 s.
 16. ŠEBOR G., POSPÍŠIL M., MAXA D.: Využití kapalných biopaliv pro pohon motorových vozidel. Chemické listy, 100, 2006, s. 30–35.
 17. HÖNIG V., MILER P., HROMÁDKO J.: Bioetanol jako inspirace do budoucna. Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (7/8), s. 203–206.
 18. DOORNBOSCH R., STEEMBLIK R.: Biofuels: Is the Cure Worse than the Disease? Round Table on Sustanainable Development-Organasation for Economic Co-operation and Development, Paris, 11.–12. 9. 2007
 19. ŠEBOR G., POSPÍŠIL M., ŽÁKOVEC J.: Technickoekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě. Výzkumná zpráva vypracovaná pro Ministerstvo dopravy ČR, VŠCHT Praha, 2006.
 20. HRADISKÝ J.: Dobrovický Agroetanol TTD uvedl jako první český výrobce na trh vysokokoncentrovanou palivovou směs E85. Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (1), s. 21–22.
 21. REINBERGR O.: Dlouhodobý výhled výroby bioetanolu v ČR. Listy cukrov. řepař., 124, 2008 (7/8), s. 200–202.

Tento článek byl publikován v rámci spolupráce s měsíčníkem Listy cukrovarnické a řepařské.

Článek: Tisknout s obrázky | Tisknout bez obrázků | Poslat e-mailem

Související články:

Zkušenosti z USA – cesta k rychlejšímu rozšíření biopaliva E85?
V tomto roce se na Zemi vyrobí už přes 88 miliard litrů bioethanolu
V Německu si již můžete natankovat E10
Přehnojování kukuřice vede ke snížení výtěžnosti bioetanolu z listů a stonků
Kritéria udržitelnosti výroby biopaliv
Energetické, ekonomické a ekologické hodnoceni biopaliv
Poučné zkušenosti z USA se zaváděním biopaliv
Provozní parametry motoru při provozu na palivo E85
Měření vlhkosti paliv
Hodnocení životního cyklu fosilních paliv a bioetanolu
Podpora rozvoje a užití bioetanolu v České republice
Výroba bioetanolu v Česku na rozcestí
Trvale udržitelná výroba bioetanolu

Zobrazit ostatní články v kategorii Kapalná biopaliva

Datum uveřejnění: 12.4.2010
Poslední změna: 10.2.2011
Počet shlédnutí: 39186

Citace tohoto článku:
MILER, Petr: Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85. Listy cukrovarnické a řepařské, www.cukr-listy.cz [online], ISSN: 1210-3306

Komentáře:

12 Apr 2010 08:46

Výroba kvasného lihu

Autor: Josef Diviš Ing. www:

Z pohledu obecného názoru veřejnosti na biopaliva, který je vytvářen publikacemi nevalné odborné kvality a zkreslenými zpolitizovanými názory jednotlivců jsem tuto publikaci uvítal. Mám však jednu připomínku k odstavci, který popisuje jak lze vyrobit bioetanol. Jde o velmi hrubé zjednodušení, které nezasvěceného čtenáře dokáže značně dezorientovat. Je známo, že kvasný líh se vyrábí fermentací zkvasitelných forem sacharidů rostlinného a živočišného původu. Neplatí to o lignocelulozových materiálech, kde se sice převedení na zkvasitelnou formu může dosáhnout kyselou, alkalickou, nebo enzymatickou hydrolýzou, ale tím ještě nekončí problém zkvasitelnosti pětiuhlíkových sacharidů, které při hydrolýze také vznikají. Právě komplikace efektivního zpracování lignocelulozových materiálů brání aplikaci této suroviny do bioetanolového průmyslu. Zařazení této skupiny surovin do kategorie biopaliv II. generace je hra, která nemusí skončit úspěšným vyřešením. Spíše, než biopalivo II. generace bude motorové palivo z lignocelulozových materiálů vyráběno pyrolýzou a následnou Fischer-Tropschovou syntézou.
Odpověď


11 Aug 2010 21:30

E85

Autor: Šácha A. www:

Vážení přátelé, na E85 jezdím s vozem Ford Focus,r.v.1999, 1,6 benzin. Prví plnění nádrže jsem provedl 50/50. Třetí a další tankování 1:2. Jsem s palivem moc spokojený. Motor se stišíl tak o 40%,poznal jsem taky lepší akceleraci- dravost motoru,v nízkých otáčkách kolem 1500 je rozjezd plynulý bez jakýchkoliv závad či trhavosti.Dojezd na plnou nádrž je o 120 km více !!! Prováděl jsem 5x měření a je to potvrzeno. Podotýkám,že motor je ve vinikající kondici,udržovaný a servisovaný. S
Odpověď


odsazeni

27 Dec 2010 15:02

E85

Autor: waleri www:

Jo to jistě, ona se spotřeba zvýší o 46 procent a vy na nádrž najedete o 120 km víc? Tady něco nesedí, nebo jste si nechal namontovat větší nádrž?
Odpověď


odsazeniodsazeni

28 Dec 2010 13:03

E85

Autor: A.Šácha www:

Dobrý den, mám úplně běžný seriový Focus 1,6,55lt.nádrž. Jezdím stylem starého pána,žádná akcelerace při rozjezdu ,běžné dojíždění ke křižovatce,kolonám a pod. . Dodržuji předepsanou rychlost jak zákonem ,tak výrobcem vozu. Jsem se spotřebou spokojen. Šácha.
Odpověď


odsazeni

27 Dec 2010 15:02

E85

Autor: waleri www:

Jo to jistě, ona se spotřeba zvýší o 46 procent a vy na nádrž najedete o 120 km víc? Tady něco nesedí, nebo jste si nechal namontovat větší nádrž?
Odpověď


odsazeniodsazeni

11 Jan 2011 15:10

E85

Autor: Zdeněk www:

Dobrý den. Musím i já přidat už dvouměsíční zkušenosti s provozem E85 ve W353, tedy dvoutaktu, který byl schopen nasát cokoliv a jet. Např. benzín:nafta, benzín:petrolej a to 1:2 ve prospěch petroleje, či nafty. Sice se občas propalovalo těsnění pod hlavou, ale jezdilo se normálně po ohřátí motoru na provozní teplotu. Pokud byl tech. benzín bez spotřební daně, to bylo úplně super. Tak jsem tedy zkusil E85 1:1 s N95. Musel jsem obohatit směs vzdušníkem, přechod z volnoběhu na otáčky tak kolem 3 tisíc vykazoval "nedostatek paliva". Stačilo pořádně sešlápnout plyn, aby se otevřela pomocná tryska a auto nečekaně vyrazilo. Chtělo by to zaměnit hlavní dýzu 1,35 mm za 2,00 mm a provoz by byl normální. Má to ale cenu za tak razantně zvýšenou spotřebu? Jediný přínos byl, že výfuk téměř nezapáchal, jako u běžných dvoutaktů. Do Daihatsu E85 nenaleji ani omylem!
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeni

11 Jan 2011 18:06

E85

Autor: A.ŠáchaŠácha www:

Vážení kolegové, moje osobní postřehy a zkušenosti s E85 jsou takové ,jaké jsem zde uvedl.Podotýkám,že jsou to osobní dojmy. Proto na ně nereagujte a nepište.Jsem tak obyčejný zákazník,jako všichni ostatní.Nyní tankuji pouze NATURAL 95 a tím jsem ukončil veškeré experimenty s E85.Stějně ji benzinky rapidně zdražily,takže se účel minul efektu. Díky Šácha
Odpověď


11 Aug 2010 21:30

E85

Autor: Šácha A. www:

Vážení přátelé, na E85 jezdím s vozem Ford Focus,r.v.1999, 1,6 benzin. Prví plnění nádrže jsem provedl 50/50. Třetí a další tankování 1:2. Jsem s palivem moc spokojený. Motor se stišíl tak o 40%,poznal jsem taky lepší akceleraci- dravost motoru,v nízkých otáčkách kolem 1500 je rozjezd plynulý bez jakýchkoliv závad či trhavosti.Dojezd na plnou nádrž je o 120 km více !!! Prováděl jsem 5x měření a je to potvrzeno. Podotýkám,že motor je ve vinikající kondici,udržovaný a servisovaný. S
Odpověď


odsazeni

11 Jan 2011 15:17

E85

Autor: Zdeněk www:

Vážený kolego. Stačí se podívat do tabulek na výhřevnosti kapalin pro ZŠ a zde zjistíte, jak je na tom líh, chcete-li etanol vůči benzínu. Výkon motoru se zvýšit nemůže, když je výhřevnost paliva nižší!!! JEDINĚ, ŽE U VAŠEHO FORDU FUNGUJE PERPETUM MOBILE...
Odpověď


11 Aug 2010 21:30

E85

Autor: Šácha A. www:

Vážení přátelé, na E85 jezdím s vozem Ford Focus,r.v.1999, 1,6 benzin. Prví plnění nádrže jsem provedl 50/50. Třetí a další tankování 1:2. Jsem s palivem moc spokojený. Motor se stišíl tak o 40%,poznal jsem taky lepší akceleraci- dravost motoru,v nízkých otáčkách kolem 1500 je rozjezd plynulý bez jakýchkoliv závad či trhavosti.Dojezd na plnou nádrž je o 120 km více !!! Prováděl jsem 5x měření a je to potvrzeno. Podotýkám,že motor je ve vinikající kondici,udržovaný a servisovaný. S
Odpověď


odsazeni

18 Apr 2011 04:36

E85

Autor: radek www:

Dobrý den,musím také říci ,nechal jsem si namontovat řídící jednotku do motoru a jiné svíčky a výkon motoru je o poznání vyšší a spotřeba je zhruba stejná.Mohu vřele doporučit mám citroen c4.
Odpověď


11 Aug 2010 21:32

E85

Autor: Šácha A. www:

Spalivem jsemmoc spokojený. Jezdím s FORD FOCUS 1,6. Starty ok.Zvýšený výkon,tišší motor,snížená spotřeba,zvýšený dojezd. DOPORUČUJI.
Odpověď


odsazeni

25 Oct 2010 13:37

E85

Autor: www:

Kolik jste už najezdil km?Myslím s touto směsí??Děkuji za odpověď L.
Odpověď


odsazeniodsazeni

26 Oct 2010 05:39

E85

Autor: Martin www:

Zatím něco přes 1000 km a pokračuji i tet za mrazu na čistej benzín 95 to jezdí pomalejí na eko je felda živější a udělá i 160 km v H a to dost rychle .
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeni

28 Dec 2010 23:44

E85

Autor: Petr Miler www:

jen poznámka k té rychlosti. To aby jste si nemyslel, že to může být zapříčiněno navýšením kroutícího momentu (při použití E85). Při měření nedošlo k žádné významné změně Mk v porovnání Mk při použití Naturalu. Max. rychlost vozidla je značně ovlivněna vnějšími faktory působících na vozidlo během jízdy. Především tedy rychlost a směr větru! Stejně tak není ani teoreticky možné mít nižšší spotřebu na E85 při stejném odebíraném výkonu v porovnání s Naturalem! Chod motoru je sice hlačí (homogenější směs u E85) ale zase ne o 40% nižší hladina hluku (ať už vnější nebo vnitřní).
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeniodsazeni

29 Dec 2010 21:22

E85

Autor: Škoda Felicia www:

No když se motor ohřeje tak ji Škoda Felicia živější než při běžném naturalu 95 .Tet při mrazech sou starty mnohem horší než při teplotách nad nulou na E 85
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeniodsazeniodsazeni

30 Dec 2010 11:52

E85

Autor: A.ŠáchaŠácha www:

Dobrý den, starty na E85 jsou samozřejmě v zimním období zhoršeny.V každém případě doporučuji míchat více Natural 95 a max. 10% E85.S tímto poměrem není problém startovat i za minus 25 C.U Felicie je nutné přetryskovat karburátor. To,že máte zvýšený výkon,obstarává víceoktanový E85-asi 106 octanů. Tím narůstá i výkon motoru. S pozdravem Šácha.
Odpověď


odsazeni

11 Jan 2011 17:22

E85

Autor: Zdeněk www:

Dobrý den pane motoristický kolego Šácho. Zveřejňuji tímto výhřevnost paliv pro motorová vozidla, která jsem čerpal jako 38 let praktikující fyzik z tabulek pro základní školy "F16", str. 91, které uvádějí výhřevnost látek, na necelý 1 litr dle hustoty paliva: benzín 43 MJ/kg líh motorový 24 MJ/kg Snad je i Vám patrné, že líh má téměř poloviční výhřevnost a tedy i poloviční výkon a téměř dvojnásobnou spotřebu na kW/km. BUĎ JSTE ŠPATNĚ STUDOVAL ZŠ, NEBO JSTE AGENTEM LIHOVÉ LOBY!!! NEOBLBUJTE NÁROD SVÝMI SDĚLENÍMI... (Také jste možná psal Vaše recenze pod vlivem spalin...)
Odpověď


odsazeniodsazeni

21 Feb 2011 11:36

E85

Autor: Šácha A www:

Dobrý den pane Zdenku. Reaguji na Váš názor a tím i odpověd. Nejsem žádný agent výrobce a už ne pod vlivem spalin což mě urazilo. Vyprošuji si takovéto neopodstatněné názory na osobu kterou neznáte.Zde se byvíme o E85 a ne o moji osobě.Žádám od Vás omluvu zde v komentáři.
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeni

21 Feb 2011 13:13

E85

Autor: Šácha A www:

Tento email: digiasub@email.cz,končí dne 22.2.2011 definitivně provoz.Bude ukončen a veškeré emaily budou ignorované a tím bez odpovědi. Děkuji Šácha
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeni

21 Feb 2011 21:54

E85

Autor: Zdeněk www:

Dobrý den pane kolego Šácho. Omlouvám se Vám tímto a veřejně, že "jste nebyl pod vlivem spalin, když jste psal recenze". Asi jste se zbytečně rychle nadchl pro novinku a jaksi jste dlouhodobě nevyhodnocoval a chválil. Jsem ale rád, že jste prozřel a pochopil, jakou že boudu na nás lihovarnická loby připravila tou E85kou. Kdybychom v ČR raději pěstovali obilí na jídlo a ne na biolíh. To nám ale EU nepovolí (kvóty na obilí, cukrovky a další) a musíme výše zmíněné dovážet a ruinovat naše pole pěstováním biopaliv pro auta, místo abychom byli soběstační a rohlík zase stál alespoň 1 Kč/ks. Srdečně Vás zdraví Zdeněk. Ještě jednou pardon!
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeniodsazeni

22 Feb 2011 11:13

E85

Autor: Šácha A www:

Dobrý den pane Zdenku. Jsem rád,že moje i Vaše názory na E85 jsou jasné. Taky jsem byl nadšen,když palivo došlo do prodeje a začal jsem o něm přemýšlet jakou má výhodu. Žádnou.Moje experimenty skončily.
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeniodsazeniodsazeni

04 Mar 2011 13:36

E85

Autor: Martin www:

Palivo E85 používám už delší dobu a sem celkem spokojen . Spotřeba je stejná jako na natural 95 a nepotporuji tolik Kuvajt ale spíš České zemědelce .
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeniodsazeniodsazeniodsazeni

04 Mar 2011 15:22

E85

Autor: Zdeněk www:

Já zase, co jsem se vrátil k N95 mám klid od problémů. Neříkejte, že výkon motoru a dojezd je stejný jako s benzínem! Když i tabulky výhřevnosti říkají, že etanol má jen 60% výhřevnosti benzínu. I bývalý kolega Šácha přestal na to svinstvo E85, od něhož rezaví železné díly auta a je agresivní na pryžové součástky vyměnil zase za N95 a podporuje, jako já Kuvajt, Libyii a další ropné velmoci. Už jste četl, kolik se spotřebuje nafty na vypěstování obilí, cukrovky atp. na výrobu 1 litru E85? Kde je ekologie. Kde je rentabilita provozu. Opakuji se, ale jen podporujete lihovarnické loby u nás. KDYBY TO ALESPOŇ BYLO K PITÍ...
Odpověď


14 Oct 2010 14:54

E 85

Autor: Škoda Felicia www:

Trochu to ředím a Felda z roku 1995 50 kw jezdí dobře .
Odpověď


29 Nov 2010 03:28

doplnujici informace

Autor: e85 www: pridavne jednotky pro provoz na E85

ve vozidle byl pro ucely uvedeneho projektu pro instalovan specielni kit "europecon-Flex" (cesky vyrobce)
Odpověď


29 Nov 2010 03:29

doplnujici informace

Autor: e85 www: pridavne jednotky pro provoz na E85

ve vozidle byl pro ucely uvedeneho projektu pro instalovan specielni kit "europecon-Flex" (cesky vyrobce)
Odpověď


odsazeni

11 Jan 2011 17:32

doplnujici informace

Autor: Zdeněk www:

Pane kolego. I kdybyste dal do auta 10 kit na ohřátí motoru, pak Vám to výhřevnost lihu nezvětší! Jen nás oblbují, že bez spotřební daně (laciněji) koupím ekologické palivo. To ovšem nadělá více problémů, než užitku. Možná některým zainteresovaným lihovarníkům pomůžeme k zisku. Zveřejňuji tímto výhřevnost paliv pro motorová vozidla, která jsem čerpal jako 38 let praktikující fyzik z tabulek pro základní školy "F16", str. 91, které uvádějí výhřevnost látek, na necelý 1 litr dle hustoty paliva: benzín 43 MJ/kg líh motorový 24 MJ/kg Snad je i Vám patrné, že líh má téměř poloviční výhřevnost a tedy i poloviční výkon a téměř dvojnásobnou spotřebu na kW/km. OPĚT UPOZORŇUJI, ŽE PERPETUM MOBILE, ANI ČÁSTEČNĚ NA NAŠÍ PLANETĚ ZEMI NEFUNGUJE!!!
Odpověď


17 Jan 2011 20:26

Agresivita E85

Autor: Zdeněk www:

Dobrý den. Snad nepoučen minulými dvěma pokusy s užitím E85:N95 v poměru 1:3 jsem opět 16.1. zakoupil 20 litrů E85, namixoval s olejem 1:33 a nalil do W353. Výsledek byl opět tentýž. Perfektní starty, při studeném motoru značné "díry" v přechodu z volnoběhu na plynulý rozjezd (kompenzováno ručním sytičem) a i při po dosažení provozní teploty, ale při použití originální hlavní trysky 1,35 mm. Byl menší výkon motoru v porovnání s čistým N95. Použil jsem nádrž z babetty, abych mohl testovat i originál E85, na což wartburg jel pouze na volnoběh, nebo plný plyn (když se otevřela druhá pomocná tryska 0,65 mm). Jinak díry jako hrom a motor se přehříval. Jiný děs ve mě ale vzbudila oloupaná barva na kanystru nastříkaného syntetickou barvou a taktéž na krytu víčka nádrže. To bylo kdysi opraveno nitrokombinačním sprejem a jak mi E85 ve směsi s N95 trochu vytekl při plnění nádrže z kanystru, tak dnes byla barva odloupaná, jako to bývá u starších laků po potřísnění brzdovou kapalinou. Jak asi působí E85 na gumové díly a membránu podávacího čerpadla?
Odpověď


17 Jan 2011 20:33

Jiný pohled

Autor: Zdeněk www:

http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2009030057
Odpověď


14 Feb 2011 14:30

Potvrzení názoru na E85

Autor: Zdeněk www:

Dne 13.2.2011 jsem podniknul cestu po silnici I. třídy kolem 130 km za teploty vzduchu kolem nuly, mírného sněžení a se sáním teplého vzduchu do karburátoru od chladiče. Ani při provozní teplotě cca 80 st. C motor nevykazoval plynulý chod při poměru 1:2, E85:N95. Motor watburga vykazoval "díry" mezi volnoběhem a středními otáčkami, tak kolem 3000 a ani při otáčkách 3 - 4000 byly cítit jemné záškuby motoru. Jen na plný plyn a to při obou tryskách (hlavní a pomocné) motor točil plynule. Spotřeba kolem 12 l/100 km. Motor je repasovaný s novými písty, ujeto cca 2 tisíce km. Spotřeba při N95 je běžně do 8 l/100 km. Závěr: DOJEDU POSLEDNÍ KANYSTR TÉTO SMĚSI A DEFINITIVNĚ KONČÍM S JAKÝMIKOLIV POKUSY S E85. BŮH NÁS CHRAŇ, ABY "TATÍČEK STÁT" NECHAL ODSOUHLASIT VYŠŠÍ PODÍL BIOLIHU V N95, NEŽ JE TOMU NYNÍ. V současnosti jsou to asi 4% biolihu v N95. NA SMĚS BIOLIHU A BENZÍNU SE JEZDILO ZA VÁLKY!!!, KDYŽ NEBYLO CO NALÍT DO NÁDRŽE...
Odpověď


14 Feb 2011 18:35

Je to "palivo" na HOVNO

Autor: Zdeněk www:

Pokud mohu po půlročních zkušenostech s E85 radit, nekupujte tu "SRAČKU"!!! Stejně se to finančně a za ty potíže nevyplatí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nakupte do zásoby N95 a až přide ARMAGENON v roce 2012, ať jste předzásobeni. Klidně si z mého článku dělejte prču, ale tak to dopadne... Váš autor
Odpověď


odsazeni

20 Feb 2011 19:48

Je to "palivo" na HOVNO

Autor: Zdeněk www:

Autor minulého článku, tedy já se čtenářům omlouvá za vulgární výrazy v příspěvku Je to "palivo" na HOVNO. To co mě ale vytočilo, byla jízda 13.2.2011 cca 130 km na "směs" E85 a N95 asi 1:1.5 . Teplota vzduchu kolem nuly. Motor měl silně neklidný chod i při provozní teplotě spotřeba vzrostla oproti běžné asi 4 l/100 km. Bylo totiž potřeba využívat i pomocnou trysku, tedy jet na plný plyn, aby netrpěla převodovka a poloosy při trhavém chodu motoru. Autor článku byl chodem motoru nucen jet na plný plyn, nebo sundanou nohu z plynu. To tedy k doutaktnímu motoru wartburga a E85. NEDOPORUČUJI. Ekologie mě nezajímá, když si mám ničit auto a ještě platit více peněz kvůli vysoké spotřebě, než při jízdě na N95 s pohodovou jízdou.
Odpověď


odsazeniodsazeni

21 Feb 2011 11:28

Je to "palivo" na HOVNO

Autor: Šácha A www:

E 85 je po mých zkušenostech již NEZAJÍMAVÉ palivo a to z důvodu,že pumpaři už neví co za to a šrubují ceny / v UH-SADECH již 28.60Kč /,...v Otrokovicích přestali toto palivo prodávat, k běžnému palivu NATURAL 95. Původní myšlenka-ekologie,se totálně minula účinku.Jezdím na předepsané palivo výrobcem vozu NATURAL 95 .
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeni

21 Feb 2011 21:40

Je to "palivo" na NIC

Autor: Zdeněk www:

Přesně tak jsem udělal i já, protože v Českých Budějovicích je sice za 26 Kč/l, ale v přepočtu vyjde provoz mnohem dráž, než natural. Blufování, že je bez daně a ekologické palivo s malými exhaláty CO2 u E85 nikoho nenaláká. Dnes jsem objevil rez na hubici, kterou jsem směs lil do nádrže. A to má W353 nádrž ze železného plechu a taktéž trubka z nádrže u kufru na zadní části auta k podávacímu čerpadlu je také železná. Bůh s těmi, co mají starší auta, nádrž v plechu a jezdí na toto palivo. U pumpy Čepra v Č.B. prý tankují lidé hlavně do starších aut směs E85:N95 v poměru 1:2. Nechápu proč. Já také končím s hodnocením paliva. Je škoda času varovat nepoučitelné. Každý asi na potíže musí přijít sám. S pozdravem Zdeněk
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeniodsazeni

22 Feb 2011 11:18

Je to "palivo" na NIC

Autor: Šácha A www:

ANO,ANO, máte SVATOU pravdu.Motoristi,jezděte na to palivo,které Vám předepsal výrobce vozu. Uděláte velice dobře,ušetříte si penízky za opravy. To vše. Tečkajak bečka.
Odpověď


03 Mar 2011 13:39

fiat

Autor: Jarda www:

Zkoušel někdo E-85 do vozu Fiat Punto 1,1 r.v. 1996? Natankoval jsem 15 litrů E-85 a 30 litrů Naturalu 95.Zatím jsem spokojen,jak s jízdními vlastnostmi,tak i se starty.Jsem jen zvědav na avizovanou spotřebu.Máte s tím někdo zkušenosti u tohoto vozu?
Odpověď


09 Mar 2011 20:07

E10 a další problémy s E85

Autor: Zdeněk www:

Dobrý den. Zařekl jsem se, že již nebudu plýtvat časem na psaní recenzí o E85. Ač už jezdím jen na N95, již včera i dnes ještě silněji, mě při vyšší rychlosti začal páchnout ve wartburgu benzín. Vždy jen při plném sešlápnutí plynu, nebo při rychlosti nad 80 km/h na 4. rychlostní stupeň. Nebylo mi jasné, čím to může být. Dělalo se mi ale docela špatně. Domysleme, že bych jezdil na E85 a dýchal bych etanol. Byl bych namol. Zjištění: Motor byl u v místech pod karburátorem a oblasti podávacího čerpadla od oleje, který se přidává jako vrchní mazání u dvoutaktů do benzínu. Po dojezdu domů dnes z cesty cca 60 km jsem tedy odmontoval podávací čerpadlo, vyměnil těsnění, ale zdálo se, že je vše OK. Pak jsem zkontroloval karburátor a zjistil jsem, že klingeritové těsnění mezi karburátorem a sacím potrubím do válců se DOSLOVA DROLÍ!!! JEN SI VY FANDOVÉ DOHO DRECKU TANKUJTE E85...
Odpověď


odsazeni

11 Mar 2011 06:13

E10 a další problémy s E85

Autor: Martin www:

Koukám že sou tu asi dva lidi co je plati rafinérye .Je to jedno co dneska natankujete stejě se eko směsi přidávaj do benzínu i do tý 95 naturalu a známe český pumpaře ti určitě dávaj jen pět procent
Odpověď


odsazeni

24 Mar 2011 15:02

E10 a další problémy s E85

Autor: www:

Tak ethanol je bez úprav motoru vhodný jen do motoru MPI. pokud to liješ do dvoutaktu tak se nediv že nejede
Odpověď


odsazeniodsazeni

24 Mar 2011 20:26

E10 a další problémy s E85

Autor: Zdeněk www:

Díky za upozornění, ale nyní jezdím s Daihatsu MOVE (tříválec s přímým vstřikem) ale ten šmejd bych tam nelil ani zadarmo!!! ZREZLO MI NA W353, CO JEN BYLO ZE ŽELEZA. PRDÍM NA EKOLOGII a o ceně ani nemluvím...
Odpověď


odsazeniodsazeniodsazeni

24 Mar 2011 20:45

E10 a další problémy s E85

Autor: www:

No eko je všude jak v naftě tak v benzínu tak ho pěti procenty podporuje každý
Odpověď


odsazeni

14 Sep 2012 15:50

E10 a další problémy s E85

Autor: Mareček www:

Palivo E 85, ALE I ostatní mixovaná paliva jsou agresivní vůči starým materiálům. E 85 NENÍ VHODNÁ DO STARÝCH AUTOMOBILŮ S KARBURÁTOREM!!! U automobilů se vstřikováním to lze používat v pohodičce, čistá E 85 vyžaduje změnu dávkování paliva asi +15%- . Motorům s turbodmichadlem E 85 PROSPÍVÁ a motor má i navýšený výkon o necelých 10kw. VHODNÉ je vyměnit zapalovací svíčky jako u plynu a dodržovat pravidelné výměny oleje a filtrů. motor VW 1,8T 20V
Odpověď


09 Mar 2011 20:18

E10 v Německu

Autor: Zdeněk www:

Dobrý den. Včera bylo sděleno v TV zprávách, jak se Němci bouří proti "ekologickému" palivu E10, kde by mělo být standardně 10% biolihu a 90% benzínu. Také, že mají na čerpačkách tabulky, kde je sděleno, že do jistých automobilů musí dávat pouze benzín, který je určený výrobcem! Co na to vy příznivci E85...
Odpověď


30 Apr 2011 16:18

NEJISTOTA NA E85

Autor: emir www:

muj nazor je , 1.BIOPALIVO MUSI BYT ASPON O 20 PROCENT LEVNEJSI, PROTO ZE SPOTREBA JE VE MNESTE NA E85 O 30 PROCENT VETSI, TAKTO NE VIDIM SMYSL PRESTAVOVAT RIDICI JEDNOTKU ZA 10000 A JESTE MYT POTIZE DO BUDOVCNA, Z MOTOREM A HLAVNE JE TO NOVINKA A NEVI SE JAK DOPADNE PO TAKOVYCH 10000 MOTOR JESTLI NAKLADY NA OPRAVY BUDOV VYSOKY.KLASIKA JE KLASIKA.JA RAC ZVOLIM NATURAL 95 ASPON NEBUDU MIT POTIZE Z MOTOREM.
Odpověď


odsazeni

08 May 2011 15:51

NEJISTOTA NA E85

Autor: Civic www:

Duben 2011 : Honda Civic VTEC 1,5, r.v. 97. Nádrž 45 l, k natural 95 doplněno 30l E85. Na směs zatím ve smíšeném provozu ujeto 240 km bez pozorovatelných změn v chodu motoru. Subjektivně snad hlubší zvuk a v jednom případě nepatrně delší startování, o jednu, dvě otáčky motoru. Spotřeba zatím nevyhodnocena.
Odpověď


10 Oct 2011 16:41

ethanol E85

Autor: Franta2305 www:

Lidičky zkusil sem natankovat E85 do Laguny 1,6 v poměru 1:2.Co mužu říct je že výkon při nižšich otáčkách se zvýšil rapidně.A jelikož kdo zmíněný vůz vlastni vi že nad 3000 otáček šileně řve tak raději ani na vic nejezdím.Na čtyřku při 1200 otáčkách sem vyjel kopec který jinak jezdim na 3 v 2500.myslim že tento poměr je docela v pohodě.Ale jak řikám kdo nezkusil neuvěří.
Odpověď


10 Mar 2012 11:56

Fiat tempra SW a Ethanol

Autor: Fík www: Fililip83@seznam.cz

Je to sračka natankoval jsem to do mé Tempry v poměru půl na půl E85 s benzínem a sežralo mě to veškeré gumové části palivového systému tj.u benzínového čerpadla v nádrži se guma co ho tam drží rozleptala stejně jako palivové přívodní hadičky.Oprava stála víc než jsem na E85 ušetřil šla do tisíců kč.Nikdy už nic takového nenatankuji a nedoporučuji nikomu to testovat,aby nedopadl stejně jako já.
Odpověď


odsazeni

10 Mar 2012 17:23

Fiat tempra SW a Ethanol

Autor: Antonín Š. www:

Přeji hezký den, přišel mi tento emailFiat Tempra SW ..... Jelikož neznám rv. Fiatu Tempra SW,obsah motoru,tak se nemohu vyjádřit a podat objektivní odpověd. Co mohu udělat je to ,že Vás všechny informuji z mé osobní zkušenosti s E85. Moje auta z minulosti a to FORD FOCUS,1,6,16V, MONDEO 2.0 a nyní RENAULT SCENIC 1,6,16V tv.2000 jezdí na E85 v poměru s Naturalem 95 2:1.Jízda bez jakýchkoliv problémů.Starty při venkovní teplotě mínus 23oC bez problému -jako důkaz mám pořízené video. Na samotný E85 je však NUTNÉ provést úpravu a to namontovat jednotku řízení paliva.Doporučuji ČESKÉHO VÝROBCE /nebudu dělat reklamu,je na internetu / .Je to dlouhodobě ověřená kvalita,záruka a jistota. Co se týká palivového potrubí,tak to určitě E85 v jakémkoliv poměru"nezežere" přestože je trochu agresivnější.Naopak palivovou nádrž a potrubí vyčistí od usazeného kalu z benzinu.Doporučuji po zhruba 500-1000 km jízdy VYMĚNIT PALIVOVÝ FILTR. Co se týká vzduchového filtru,měl by být též čistý.Pokud je vše OK,auto je udržované,nevěřím tomu,že jsou s autem a to jakýmkoliv problémy k vůli E85. Taky jsem byl kdysi odpůrce,nevěřil jsem tomu ale dlouholeté zkušenosti v praxi a hlavně jěžděním jsem si vše ověřil. Pro klid duše jen poznamenám,že u Scenicu mám na tento MIX E85/NATURAL 95 NAJETO POCTIVÝCH 25.000 KM-bez úpravy!!!
Odpověď


odsazeniodsazeni

20 Nov 2017 20:30

Fiat tempra SW a Ethanol

Autor: Petr www:

Veškerá biopaliva se dají použít pouze u vozů po r. 2002 a novější. Do tohoto roku nejsou materiály odolné těmto agresivním palivům a rozpustí i to, co nemají.Na E85 se ale nedá nic ušetřit, naopak se potvrzují info v článku výše, že spotžeba roste až k těm 46% u E85. Je to tedy k ..vnu.
Odpověď


21 Nov 2017 09:29

biolíh

Autor: josef diviš ing www:

z dnes již historické sbírky názorů na aplikaci E85 se dá usoudit jen to, že vždy záleží na člověku, který problém řeší. Biopaliva u nás mají dlouholetou tradici z třicátých let minulého století a jejich oživení v současnosti mělo smysl jednak jako pomoc uplatnění zemědělské nadprodukce a za druhé zlepšení čistoty ovzduší. To, že se hlavní cíle projektu biopaliv zredukovaly na masivní pěstování řepky olejné a naopak projekt bioetanolu téměř zanikl, je výsledek vlády peněz a známostí v kruzích, které vytvářejí neexistující pozitivní vliv státních institucí na rozumný vývoj a realizaci projektu biopaliv.
Odpověď


ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto