EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

Jaroslav Váňa: Některé další možnosti podnikání v marginálních oblastech

Kompostování bude od r. 2002 podporováno investičními dotacemi. Ceny za zpracování komunálních odpadů se v důsledku nové legislativy odpadů budou zvyšovat a kompost bude výhodné upravovat na různé pěstební substráty dodávané jako balené zboží... Na základě nejnovějších výsledků výzkumu je možno připravit řadu pilotních projektů pro podnikání v marginálních oblastech s možností investičních dotací na základě připravované koncepce pro využívání obnovitelných surovin, kterou připravuje MPO ČR. více ›
 

Jaroslav Váňa: Kompostování bioodpadu

Nová právní úprava odpadového hospodářství důsledně aproximuje předpisy EU. Směrnicí Rady 1999/31/EC o skládkách odpadů je členským státům ukládáno vypracování národních strategií k omezení množství biologicky rozložitelného odpadu odcházejícího na skládky. Opatření v České republice by měly zabezpečit snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách v roce 2010 na 75% množství ukládaného v r. 1995, v roce 2013 by toto snížení mělo být na 50% a v roce 2020 na 35% množství ukládaného v roce 1995. Účelem těchto opatření je omezení antropogenního skleníkového efektu a globálního oteplování. Strategie k omezení dysfunkcí skládkování biologicky rozložitelných odpadů umožňuje jako významný nástroj aerobní kompostování. více ›
 

Jaroslav Váňa: Využití energie z biomasy

V současné době se v České republice vytvářejí podmínky pro rozvoj energetického využití biomasy. Hlavní motivací je očekávaný vstup ČR do Evropské unie. Evropská komise přijala 26. 11. 1997 dokument s názvem White Paper, který obsahuje strategii ke zdvojnásobení obnovitelných energií ze 6 na 12% podíl energetické spotřeby, při čemž 80% obnovitelných energií bude představovat energie z biomasy. Obsah tohoto dokumentu je součástí jednání mezi EU a zeměmi žádajícími o členství v EU. Vzhledem k tomu musí ČR harmonizovat s EU energetickou legislativu a politiku a zvýšit podíl obnovitelných energií. více ›
 

Vlasta Petříková: Energetické využití biomasy a rekultivace

Využívání biomasy pro energii se začíná stále více uplatňovat, zatím ale zejména v zahraničí. Zavádění fytoenertegiky je program velmi perspektivní. Porovnáme-li biomasu s dalšími druhy obnovitelné energie, musíme konstatovat, že biomasa má největší potenciál. Z průběžného hodnocení situace, jak ji sleduje např. Evropské sdružení pro biomasu - AEBIOM vyplývá, že biomasa se může podílet cca ze 75% na celkových zdrojích obnovitelné energie (jako je sluneční, větrná a vodní energie). více ›
 

Vlasta Petříková: Biomasa - obnovitelný zdroj energie

Biomasa je veškerá organická hmota vznikající v živých organismech a je původu rostlinného i živočišného. Fytomasa je pouze původu rostlinného. Organická hmota vzniká fotosyntézou rostlin, za účasti chlorofylu, oxidu uhličitého, vody, slunečního záření a dalších nezbytných látek a podmínek. Vznik organické hmoty je podmínkou pro další stupeň vývoje, pro živočichy, kteří organickou hmotu nejsou schopni vytvářet. To se týká samozřejmě i člověka. více ›
 

Miroslav Farský, Martin Neruda: Biomasa pro energetiku: šance nebo návrat zpět?

Světová ekonomika se bude muset v průběhu XXI. století vyrovnat s tím, že těžba fosilních paliv bude vstupovat do stále složitějších geologicko-báňských poměrů, že porostou enormně těžební náklady a posléze dojde k praktickému dočerpání zásob fosilních paliv. Přitom je zřejmé, že jak racionalizace spotřeby fosilních paliv jako primárních energetických vstupů pro palivo-energetický komplex, tak i racionalizace spotřeby (resp. využití) energetických médií pro finální spotřebu (elektřina, pára, topný plyn) má své určité meze, dané termodynamickými a stechiometrickými zákonitostmi, které nelze překročit. Je proto nutné i hledat možnosti vyššího využití zdrojů mimo okruh fosilních paliv a hledat a využívat zdroje relativně nové, resp. "dobře pozapomenuté". více ›
 

Vlasta Petříková: Význam biomasy pro energii a průmysl

Význam obnovitelných zdrojů energie a průmyslových surovin stále stoupá a nabývá světových rozměrů. Dokladem je i První světová konference o biomase pro energii a průmysl, spojená s výstavou, která se konala letos v červnu ve španělské Seville. Naléhavá potřeba řešení celosvětových perspektiv energetiky a průmyslových surovin byl zřejmý rovněž ze zastoupení představitelů všech států světa, od Japonska po USA, včetně některých rozvojových zemí z Afriky a Latinské Ameriky. Plné zastoupení zde měly pochopitelně všechny evropské státy v čele s EU. více ›
 

Jaroslav Váňa: Možnosti rozvoje bioplynových stanic v České republice

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí zorganizovalo komisi, která by měla do srpna tohoto roku připravit k jednání vlády návrh programu rozvoje bioplynu v České republice včetně návrhu dotací. Předsedou této komise je p. Ing. Milter z MZe ČR. Některé argumenty pro dotace na budování bioplynových stanic, které jsem na této komisi přednesl budou zajímavé pro budoucí investory v této oblasti. více ›
 

Jaroslav Váňa: Energetické využití biomasy - možnost omezení produkce skleníkových plynů

V České republice jsou pro využití biopaliv vhodné podmínky. Je to především existence nadbytečné zemědělské půdy (cca 800 tis. ha), nepotřebné pro výrobu potravin, kterou bude možno v budoucnosti využít pro pěstování energetických rostlin. Zatím byly zakládány na zemědělské půdě pouze experimentální, případně množitelské energetické plantáže, v letošním roce je možno při pěstování energetických rostlin získat dotaci ze státního rozpočtu. více ›
 

Vlasta Petříková: Informační kampaň pro veřejnost a školy

V rámci aktivit CZ BIOM - České sdružení pro biomasu klademe důraz na osvětu a informace o výhodách využívání biomasy pro energii. V loňském roce jsme ve spolupráci s ČTV vytvořili 10-dílný TV seriál, s názvem Energie pro 21. století. Seriál byl vysílán v podzimním období, až do 19.1.2001. Bohužel, vysílací čas nebyl vyhovující ( v 16,30 v pondělí na ČT 2) a tak nám volala řada lidí, kteří litovali, že nemohli souvisle seriál sledovat. Proto jsme vytvořili videokazetu, kde je uvedeno všech 10 dílů, tj. 10 x 20 minut vysílání a je k dispozici všem zájemcům, na základě objednávky. V současné době je seriál reprízován - opět ve velice nevhodnou dobu. více ›
 

Vlasta Petříková: Biomasa – významný zdroj ekologické energie

Význam biomasy pro získávání obnovitelné zdroje energie stále stoupá. Spočívá nejen v přímém využívání získané energie, ale má zejména význam ekologický. Při spalování energetické biomasy se významně sníží produkce emisí, které spalováním fosilních paliv značně zatěžují ovzduší. více ›
 

Vlasta Petříková: Ověřování energetických rostlin v provozních podmínkách

Již několik let se zkouší pěstování vybraných energetických rostlin za účelem přímého využívání pro energii. Existuje proto již řada výsledků a také byly již některé rostliny označeny za perspektivní. Tyto výsledky pochází ale ve většině případů z pokusů, nebo z poloprovozních podmínek. Pro konkrétní využívání těchto rostlin v provozních podmínkách však nebyly tyto rostliny dosud zpravidla ověřovány. Pokud se mají zemědělci na tento nový program v rámci rozvoje fytoenergetiky zaměřit a tyto rostliny pěstovat jako jiné běžné plodiny, je nezbytně nutné takovéto provozní ověřování zajistit. více ›
 

Jaroslav Váňa: Nové trendy nakládání s biodegradabilními odpady

V České republice se ročně produkuje cca 4,2 mil. t komunálních odpadů, z toho 3,73 mil. t jsou tuhé komunální odpady včetně kompostovatelného odpadu z veřejné zeleně. Podíl bioodpadu z celkové produkce tuhých komunálních odpadů byl na základě "Situační zprávy o biologicky rozložitelných komunálních odpadech v ČR" stanoven na 41% hmotnosti. Roční produkce komunálních bioodpadů je tedy více než 1,5 mil. t. více ›
 

Jaroslav Váňa: Využití travní fytomasy k výrobě kompostů

Kompostováním travní fytomasy je možno získat ve spojitosti s údržbou trvalých travních porostů stabilizovanou organickou hmotu s humusovými látkami a rostlinné živiny, které jsou využitelné s minimálními ztrátami. V 1 t dobrého kompostu na bázi travní fytomasy je obsaženo hnojivých složek o celkové hodnotě 320 - 350 Kč. Agronomická účinnost kompostu na bázi travní fytomasy je stejná nebo vyšší než u chlévského hnoje. Kompostováním travní fytomasy má zemědělec možnosti si rozšířit svou produkci organických hnojiv a zvýšit úrodnost orné půdy. více ›
 

Jaroslav Váňa: Bioplyn v České republice

Rozvoji bioplynových stanic brání především nízké výkupní ceny elektrické energie vyráběné na bioplynových stanicích. Připravovaná legislativa na podporu obnovitelných energií by měla zvýšit ceny elektrické energie na středních bioplynových stanicích až na 2,40 Kč/kWh. Jelikož v r. 2010 uvažuje s roční produkcí elektřiny z biomasy 1400 GWh, měla by k tomuto období být zabezpečena produkce elektřiny z bioplynu alespoň 1000 GWh/r. Do doby nástupu nových výkupních cen elektrického proudu mohou být ekonomicky efektivní pouze bioplynové stanice s plným využitím produkovaných energií včetně tepla v dalších návazných podnikatelských záměrech. více ›
 
« | 1 | .. | 81 | 82 | 83 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server