EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

ilustrační fotoPetr Jevič, Zdeňka Šedivá: Aktuální stav výroby a odbytu biopaliv na bázi řepkového oleje v České republice

V letošním roce uplyne již 12 let, kdy VÚZT Praha zpracoval první podklad o využití řepkového oleje a jeho modifikací jako alternativního paliva pro vznětové motory. Vlastní projekt pro výrobu bionafty a biomaziv "Oleoprogram" České republiky byl zahájen v roce 1992 poskytnutím návratných bezúročných investic na částečné krytí výstavby výroben methylesterů kyselin řepkového oleje FARME (MEŘO) ve výši 721,54 mil. Kč. V rámci této první etapy bylo realizováno 18 výrobních jednotek s roční kapacitou 63,5 tis. t MEŘO, zahrnující jednu průmyslovou výrobnu na 30 tis. t/rok MEŘO. Ostatní výrobny byly vybudovány jako decentralizované provozy regionálního nebo zemědělského typu s roční kapacitou od 0,5 do 12,5 tis. t MEŘO. To představovalo možnost zpracovat 180 - 200 tis. t řepky olejné z cca 70 - 80 tis. ha pěstitelské plochy. V roce 1994 byla vydána česká norma ČSN 65 6507 Biopalivo pro vznětové motory "Methylestery řepkového oleje - technické požadavky". více ›
 

Jaroslav Váňa, Jaime Muňoz, Bohumil Havrland: Aerobní fermentace substrátu na bázi čerstvé a biozplynované travní fytomasy

Zájem o přípravu aerobně stabilizovaných kompostů na bázi travní fytomasy je především na příměstských kompostárnách zpracovávajících odpady z veřejné zeleně. Další možnost kompostování trávy je při údržbě dotačně zatravněné orné půdy. Úsporné kompostování větších objemů trávy předpokládá správně sestavenou surovinovou skladbu a správně projektovaný technologický postup (Váňa 1997). více ›
 

Antonín Slejška: Domovní a komunitní kompostování komunálních bioodpadů

U kompostování komunálních bioodpadů je možné rozlišovat tyto typy: Domovní kompostování probíhá buď na zahrádkách např. v zahradních kompostérech nebo na balkónech v balkónových vermikompostérech. Komunitní kompostování může být prováděno např. pro skupinu domů, jeden či dva panelové domy, zahrádkářskou kolonii apod. Komunální kompostování zpracovává bioodpad sbíraný z větší oblasti než je tomu u komunitního kompostování, a to obvykle na komerční bázi. více ›
 

Vlasta Petříková: Nové učební pomůcky pro školy

Informace o novém souboru učebních materiálů o obnovitelných zdrojích energie: "ENERGIE BUDOUCNOSTI" - audiovizuální pořad, cca 40 minut (rozdílné varianty - pro ZŠ A SOŠ, Gymnázia respektují věk a znalosti žáků ZŠ a studentů SOŠ, Gymnázií moderuje Pavel Soukup) a "ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" - soubor tematických karet pro každého žáka (barevné oboustranné formát A4, tištěné na kvalitním silnějším papíru - počet karet pro žáka SOŠ a Gymnázií 10 ks, pro žáka ZŠ 5 ks). více ›
 

Jaroslav Váňa: Některé další možnosti podnikání v marginálních oblastech

Kompostování bude od r. 2002 podporováno investičními dotacemi. Ceny za zpracování komunálních odpadů se v důsledku nové legislativy odpadů budou zvyšovat a kompost bude výhodné upravovat na různé pěstební substráty dodávané jako balené zboží... Na základě nejnovějších výsledků výzkumu je možno připravit řadu pilotních projektů pro podnikání v marginálních oblastech s možností investičních dotací na základě připravované koncepce pro využívání obnovitelných surovin, kterou připravuje MPO ČR. více ›
 

Jaroslav Váňa: Kompostování bioodpadu

Nová právní úprava odpadového hospodářství důsledně aproximuje předpisy EU. Směrnicí Rady 1999/31/EC o skládkách odpadů je členským státům ukládáno vypracování národních strategií k omezení množství biologicky rozložitelného odpadu odcházejícího na skládky. Opatření v České republice by měly zabezpečit snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu na skládkách v roce 2010 na 75% množství ukládaného v r. 1995, v roce 2013 by toto snížení mělo být na 50% a v roce 2020 na 35% množství ukládaného v roce 1995. Účelem těchto opatření je omezení antropogenního skleníkového efektu a globálního oteplování. Strategie k omezení dysfunkcí skládkování biologicky rozložitelných odpadů umožňuje jako významný nástroj aerobní kompostování. více ›
 

Jaroslav Váňa: Využití energie z biomasy

V současné době se v České republice vytvářejí podmínky pro rozvoj energetického využití biomasy. Hlavní motivací je očekávaný vstup ČR do Evropské unie. Evropská komise přijala 26. 11. 1997 dokument s názvem White Paper, který obsahuje strategii ke zdvojnásobení obnovitelných energií ze 6 na 12% podíl energetické spotřeby, při čemž 80% obnovitelných energií bude představovat energie z biomasy. Obsah tohoto dokumentu je součástí jednání mezi EU a zeměmi žádajícími o členství v EU. Vzhledem k tomu musí ČR harmonizovat s EU energetickou legislativu a politiku a zvýšit podíl obnovitelných energií. více ›
 

Vlasta Petříková: Energetické využití biomasy a rekultivace

Využívání biomasy pro energii se začíná stále více uplatňovat, zatím ale zejména v zahraničí. Zavádění fytoenertegiky je program velmi perspektivní. Porovnáme-li biomasu s dalšími druhy obnovitelné energie, musíme konstatovat, že biomasa má největší potenciál. Z průběžného hodnocení situace, jak ji sleduje např. Evropské sdružení pro biomasu - AEBIOM vyplývá, že biomasa se může podílet cca ze 75% na celkových zdrojích obnovitelné energie (jako je sluneční, větrná a vodní energie). více ›
 

Vlasta Petříková: Biomasa - obnovitelný zdroj energie

Biomasa je veškerá organická hmota vznikající v živých organismech a je původu rostlinného i živočišného. Fytomasa je pouze původu rostlinného. Organická hmota vzniká fotosyntézou rostlin, za účasti chlorofylu, oxidu uhličitého, vody, slunečního záření a dalších nezbytných látek a podmínek. Vznik organické hmoty je podmínkou pro další stupeň vývoje, pro živočichy, kteří organickou hmotu nejsou schopni vytvářet. To se týká samozřejmě i člověka. více ›
 

Miroslav Farský, Martin Neruda: Biomasa pro energetiku: šance nebo návrat zpět?

Světová ekonomika se bude muset v průběhu XXI. století vyrovnat s tím, že těžba fosilních paliv bude vstupovat do stále složitějších geologicko-báňských poměrů, že porostou enormně těžební náklady a posléze dojde k praktickému dočerpání zásob fosilních paliv. Přitom je zřejmé, že jak racionalizace spotřeby fosilních paliv jako primárních energetických vstupů pro palivo-energetický komplex, tak i racionalizace spotřeby (resp. využití) energetických médií pro finální spotřebu (elektřina, pára, topný plyn) má své určité meze, dané termodynamickými a stechiometrickými zákonitostmi, které nelze překročit. Je proto nutné i hledat možnosti vyššího využití zdrojů mimo okruh fosilních paliv a hledat a využívat zdroje relativně nové, resp. "dobře pozapomenuté". více ›
 

Vlasta Petříková: Význam biomasy pro energii a průmysl

Význam obnovitelných zdrojů energie a průmyslových surovin stále stoupá a nabývá světových rozměrů. Dokladem je i První světová konference o biomase pro energii a průmysl, spojená s výstavou, která se konala letos v červnu ve španělské Seville. Naléhavá potřeba řešení celosvětových perspektiv energetiky a průmyslových surovin byl zřejmý rovněž ze zastoupení představitelů všech států světa, od Japonska po USA, včetně některých rozvojových zemí z Afriky a Latinské Ameriky. Plné zastoupení zde měly pochopitelně všechny evropské státy v čele s EU. více ›
 

Jaroslav Váňa: Možnosti rozvoje bioplynových stanic v České republice

Ministerstvo zemědělství a ministerstvo životního prostředí zorganizovalo komisi, která by měla do srpna tohoto roku připravit k jednání vlády návrh programu rozvoje bioplynu v České republice včetně návrhu dotací. Předsedou této komise je p. Ing. Milter z MZe ČR. Některé argumenty pro dotace na budování bioplynových stanic, které jsem na této komisi přednesl budou zajímavé pro budoucí investory v této oblasti. více ›
 

Jaroslav Váňa: Energetické využití biomasy - možnost omezení produkce skleníkových plynů

V České republice jsou pro využití biopaliv vhodné podmínky. Je to především existence nadbytečné zemědělské půdy (cca 800 tis. ha), nepotřebné pro výrobu potravin, kterou bude možno v budoucnosti využít pro pěstování energetických rostlin. Zatím byly zakládány na zemědělské půdě pouze experimentální, případně množitelské energetické plantáže, v letošním roce je možno při pěstování energetických rostlin získat dotaci ze státního rozpočtu. více ›
 

Vlasta Petříková: Informační kampaň pro veřejnost a školy

V rámci aktivit CZ BIOM - České sdružení pro biomasu klademe důraz na osvětu a informace o výhodách využívání biomasy pro energii. V loňském roce jsme ve spolupráci s ČTV vytvořili 10-dílný TV seriál, s názvem Energie pro 21. století. Seriál byl vysílán v podzimním období, až do 19.1.2001. Bohužel, vysílací čas nebyl vyhovující ( v 16,30 v pondělí na ČT 2) a tak nám volala řada lidí, kteří litovali, že nemohli souvisle seriál sledovat. Proto jsme vytvořili videokazetu, kde je uvedeno všech 10 dílů, tj. 10 x 20 minut vysílání a je k dispozici všem zájemcům, na základě objednávky. V současné době je seriál reprízován - opět ve velice nevhodnou dobu. více ›
 

Vlasta Petříková: Biomasa – významný zdroj ekologické energie

Význam biomasy pro získávání obnovitelné zdroje energie stále stoupá. Spočívá nejen v přímém využívání získané energie, ale má zejména význam ekologický. Při spalování energetické biomasy se významně sníží produkce emisí, které spalováním fosilních paliv značně zatěžují ovzduší. více ›
 
« | 1 | .. | 81 | 82 | 83 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server