EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

ilustrační fotoAdam Moravec: Bioplyn láká zajímavé investice a rozvíjí venkov

Bioplynové stanice (BPS) jsou v české krajině již běžné a docela dobře zdomácněly. Počáteční obavy ze znečištění okolí zápachem a z dopravní zátěže pominuly a, až na několik příkladů vyloženě lajdáckých provozovatelů, šlapou bez velkého odporu společnosti. Ještě aby ne! Bioplynky totiž nabízejí pro své okolí významný potenciál rozvoje. Jde o rozvoj, který neprobíhá někde v průmyslových zónách v blízkosti velkých aglomerací, ale na venkově. Kromě toho, že BPS potřebují každodenní obsluhu, „krmení“ a péči, nabízejí i zajímavou možnost pro využití místně produkovaných energií, elektřiny a zejména tepla. více ›
 

ilustrační fotoJan Habart: Trh s biomasou prochází velkými změnami

Loňský rok vyvolal na trhu s biomasou změny, které budou pokračovat až do konce roku 2015. Řada velkých tepláren či elektráren přestala spoluspalovat nebo spoluspalování biomasy s uhlím omezila. více ›
 

ilustrační fotoZuzana Fialová: Motivací bylo zpracovat odpady

Bioplynová stanice je pro nás velkou výhodou v tom, že zlepšíme životní prostředí a vyrovná nám to cash flow. Kdyby to byly necelé tři miliony v tržbách každý měsíc, můžeme nějak řešit současné výrazné snížení cen za prodej mléka. Uvedl to předseda představenstva a.s. Meclovská zemědělská Ing. Jaroslav Hána na semináři, který nedávno ve spolupráci s ní pořádala společnost Johann Hochreiter s.r.o. v Meclově na Domažlicku. více ›
 

ilustrační fotoAdam Moravec: Od prasečího perpetuum mobile k bioplynové velmoci

Ač je to často pro mnohé překvapením, česká historie bioplynu je bohatá a dlouhá. První technologie na čištění odpadních vod s anaerobním stupněm, ve kterém vzniká bioplyn, jsou více jak půl století staré. Za první bioplynovou stanici (BPS) je považována čistírna v Třeboni, která kombinovala využití kalu z čistírny odpadních vod a vepřové kejdy z chovu prasat. více ›
 

ilustrační fotoTomáš Dvořáček: Využití univerzální šnekové sesypné sušárny BCS – 1

Využití odpadního tepla z bioplynových stanic se stává jedním z významných prvků zlepšení ekonomiky provozu těchto zařízení a rovněž navazuje na požadavky nové legislativy v této oblasti. Jedná se o využití odpadního tepla z provozu kogeneračních jednotek ve formě spalin s teplotou cca 450 °C a chladící vody o teplotě cca 90 °C. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnavský: Bioplynová stanice dodává teplo podnikům v průmyslové zóně

V České republice je nyní v provozu téměř 500 bioplynových stanic. Naprostá většina z nich je umístěna v areálech zemědělských podniků, jen výjimečně v obecní či městské zástavbě. Ale že by někdo postavil zemědělskou bioplynovou stanici v průmyslové zóně? A přece taková existuje, a to na okraji města Písek. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnavský: Možnosti intenzifikace produkce bioplynu

Současný provoz zemědělských bioplynových stanic je založen, krmě využití odpadů z chovu hospodářských zvířat, především na zpracování zemědělské fytomasy. Vzhledem k malé biologické rozložitelnosti celulózy a jejich derivátů a přítomnosti ligninu je při anaerobní fermentaci využita pouze část organického uhlíku. více ›
 

ilustrační fotoHana Honsová: Pěstování kukuřice na výrobu bioplynu

Koncem loňského roku uspořádala firma KWS Osiva, s. r. o., ve Větrném Jeníkově seminář o energetické kukuřici, která se používá jako vstupní surovina do zemědělských bioplynových stanic. V roce 2012 bylo u nás zhruba 320 těchto stanic, což byl nárůst od roku 2011 asi o sto. V roce 2020 by mělo u nás být asi 720 bioplynových stanic. Ty budou potřebovat silážní kukuřici z výměry asi 130–150 tis. hektarů. více ›
 

ilustrační fotoLukáš Kosina: Využití odpadního tepla z bioplynové stanice

Projekt stavby bioplynové stanice (BPS) v obci Částkov v okrese Tachov asi 16 km od hranic se SRN, byl vytvořen v roce 2007. Projekt je unikátní v tom, že ž od počátku se počítalo s využitím odpadního tepla k vytápění části obce a budov v areálu zemědělské společnosti. Dnes je využití tepla z BPS podmínkou pro zvýšení efektivity provozu, ale před několika lety byl takový přístup spíše výjimkou. více ›
 

ilustrační fotoAdam Moravec: Analýza ročního provozu bioplynové stanice

Informace o a plánované technologii a plánovaných parametrech bioplynových stanic (BPS) jsou běžně dostupné od dodavatel či prodejce. Existuje i mnoho studií proveditelnosti, s různě kvalitními předpoklady provozních parametrů. Ale jen obtížně je možné získat informace, které porovnávají plány a realitu. Jednou z mále výjimek je analýza ročního provozu BPS Suchohrdly u Miroslavi, kterou provedli experti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. více ›
 

ilustrační fotoOldřich Mužík, Zdeněk Abrham: Ekonomická a energetická efektivnost výroby biopaliv

Tento příspěvek se zabývá ekonomikou a energetickou efektivností biopaliv. Porovnává energetickou a ekonomickou náročnost výroby pevných tvarovaných biopaliv, bioplynu a kapalných biopaliv z vybraných druhů cíleně pěstované biomasy. Energetická efektivnost je zde chápána jako poměr energie obsažené v palivu oproti energetickým vstupům do jeho výroby od pěstování až po samotnou výrobu paliva. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u pevných biopaliv s hodnotou energetické efektivnosti až 40. Naopak nejhorší energetické bilance bylo dosaženo u výroby bioetanolu z pšenice – 4,8. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnka: Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

CZ Biom přináší praktické informace k aktuálnímu tématu vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy dle nové vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu. více ›
 

ilustrační fotoJaroslav Kára: Ověření funkčního modelu zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu

Cílem prací bylo ověřit funkční model zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu. Především funkčnost oddělení CH4 a CO2 ale i odstranění škodlivin. To, že je vhodné využívat čisté palivo typu zemního plynu pro pohon vozidel, nebo pro vtlačování do rozvodné sítě zemního plynu je dostatečně známé. Ale optimalizace procesu výroby tohoto ušlechtilého paliva musí vycházet z podmínek zemědělských bioplynových stanic. V procesu tvorby bioplynu vznikají, kromě metanu a oxidu uhličitého i další sloučeniny. Mezi nimi jsou i sloučeniny síry, které se při spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách oxidují na kyselinu sírovou, která způsobuje korozi motorů kogeneračních jednotek. Zařízení má proto odsiřovací jednotku pracující s vysokou účinností. více ›
 

ilustrační fotoJaroslav Kára, Oldřich Mužík: Návrh malotonážního zařízení pro úpravu bioplynu na kvalitu zemního plynu

V této práci jsme navrhli technologii a strojní zařízení pro čištění, úpravu a skladování bioplynu upraveného na kvalitu zemního plynu. Bioplyn obsahuje kromě metanu a oxidu uhličitého i mnoho dalších minoritních složek. Z energetického hlediska je významný pouze metan, ostatní plyny jsou balastní, nebo představují dokonce riziko při využívání bioplynu. více ›
 

ilustrační fotoJan Kroupa: Z pole až do plynového potrubí

Ojedinělý projekt bioplynové stanice byl uveden do života pod značkou ENSERV Energieservice společnost OÖ Gas-Wärme GmbH v katastru obce Engerwitzdorf ve spolkové zemi Horní Rakousko nedaleko Lince. Mimořádnost prvního zařízení svého druhu v Rakousku spočívá ve výrobě surového bioplynu z cíleně pěstované biomasy a jeho následné úpravě na kvalitu zemního plynu. více ›
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server