EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

ČLÁNKY A ZPRÁVY

Odborné články

ilustrační fotoAmitava Roy: Měření teploty kompostu – primárního indikátoru průběhu kompostovacího procesu

Teplota kompostu je nejjednodušeji identifikovatelným ukazatelem jeho zrání, který koresponduje s intenzitou činnosti mikroorganismů. Měření a evidence teplot je proto základní podmínkou kontroly správného průběhu kompostovacího procesu.K měření teploty kompostu se nejčastěji používají elektronické teploměry kontaktní s digitálním nebo analogovým ukazatelem, v lepším případě s možností záznamu naměřených hodnot, popř. možností datového výstupu. Teploměr musí být vždy vybaven tyčovou zapichovací sondou, kterou je možno zapíchnout do hromady kompostu alespoň do hloubky 1 m pod povrch hromady. Tím je zajištěno změření teploty v celém příčném profilu hromady.V poslední době se začíná k měření a evidenci teplot kompostu využívat systém, který je založen na bezdrátovém přenosu naměřených hodnot. Systém sestává ze zapichovacího snímače teploty, ze kterého jsou bezdrátově pomocí přijímače přeneseny naměřené hodnoty do sběrné řídící jednotky, kde jsou ukládány a podle potřeby kdykoliv k dispozici. více ›
 

ilustrační fotoRadovan Šejvl: Bez energetického využití odpadů se neobejdeme

V prosinci loňského roku uspořádala poradenská firma EKIS Bučovice třetí ročník semináře o technologiích pro energetickém využití odpadů (EVO) pyrolýzou a zplyňováním. Seminář tematicky navázal na dvě předchozí akce, zaměřené na energetické využití biomasy a odpadů zplyňováním. Program i obsah všech příspěvků jsou v soupise realizovaných akcí na adresa www.energis24.cz. A o čem se na semináří také mluvilo? více ›
 

ilustrační fotoMartina Kremlová: Vláda musí mít v souvislosti s biomasou jasně stanovené priority, říká Mareček

S využíváním biomasy jako obnovitelného zdroje energie se setkáváme ve svém okolí stále častěji. Bohužel tento relativně mladý obor doprovází neustále se měnící legislativní a dotační podmínky ze strany státu. více ›
 

ilustrační fotoJiří Trnka: Jak na vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy

CZ Biom přináší praktické informace k aktuálnímu tématu vykazování produkce a dodávek cíleně pěstované biomasy dle nové vyhlášky č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu. více ›
 

ilustrační fotoĽudovít Jelemenský, Lukáš Gašparovič, Jozef Markoš: Energetické využitie rastlinnej biomasy 1 – Chemické zloženie a technológie

Biomasou rozumieme organický materiál, ktorý vzniká biologickou cestou. Je obnoviteľný a predstavuje zdroj energie, ktorý je z hľadiska uhlíka neutrálny: Na syntézu biomasy sa spotrebováva oxid uhličitý z atmosféry a po jej spálení vzniknutý oxid uhličitý sa vracia do atmosféry. Preto hľadáme nové možnosti jej energetického a iného vyuižitia, například termochemickým zpracovaním. více ›
 

ilustrační fotoMarek Hrabčák: End of Waste kritéria pre bioodpady

Budeme vyrábať certifikovaný kompost z čistiarenských kalov či zmesového komunálneho odpadu ? více ›
 

ilustrační fotoRadoslav Mikulášik: Z biomasy možno získať energiu aj cenné chemikálie

Príspevok poukazuje na možnosti získavania chemikálií s pridanou hodnotou z odpadových zdrojov biomasy (ako je kôra a ihličie), a na možnosť použitia nevyužitej biomasy ako zdroja energie. Chemikálie z biomasy ihličnatých stromov je možné izolovať pomocou destilácie alebo extrakcie. Zbytok z takto spracovanej biomasy sa hodnotí z hľadiska obsahu jeho možnej využiteľnej energie. více ›
 

ilustrační fotoVlastimil Altmann, Miroslav Mimra: Kompostování papíru a lepenky

Článek popisuje experiment, kterým byla ověřena možnost kompostování surovinové skladby složené z čistírenských kalů ve vysokém procentním zastoupení, papíru, dřevní štěpky a travní seče. Použitým technologickým postupem bylo kompostování v pásových hromadách na volné ploše, přikrytých kompostovacími plachtami. V rámci měření byl určen objem, objemová hmotnost a vlhkost vstupních materiálů. V průběhu procesu byly sledovány důležité indikátory průběhu kompostovacího procesu, tzn. teplota a obsah kyslíku. Objemová hmotnost i vlhkost byla zjištěna i u výsledného kompostu. více ›
 

ilustrační fotoJosef Šrefl: Kompost je energie vrácená do půdy

Již více než deset tisíciletí se rozvíjí civilizovaná lidská společnost, což souvisí s rozvojem zemědělství a jeho schopností uživit zdárně se množící lidský druh. Tento rozvoj nabral značné zrychlení osvojováním si schopností využívat zdroje fosilní energie, které příroda stamiliony let trpělivě utvářela. Ovládáním koně dokázal člověk svoji sílu povýšit o jeden řád výše, ovládáním moderní výkonné techniky těch řádů exponenciálně přibývá. více ›
 

ilustrační fotoJan Frydrych, David Andert, Dagmar Juchelková: Výzkum využití trav pro energetické účely

Alternativou pro hospodaření na půdě v horských a podhorských oblastech České republiky je cílené pěstování a využití trav pro energetické účely. Na výzkumu energetických trav se podílela Oseva Pro, s. r. o., Výzkumná stanice travinářská v Zubří ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky Praha a Vysokou školou báňskou v Ostravě. více ›
 

ilustrační fotoMartina Kučerová, Daniela Plachá, Helena Raclavská: Obsah těkavých mastných kyselin ve vstupních surovinách pro přípravu kompostu

Obsah těkavých mastných kyselin byl sledován ve vybraných biologicky rozložitelných odpadních materiálech, které byly určeny pro přípravu kompostu. Ve vzorcích trav, koňských hnojů, pilin a bramborové pasty byla identifikována především kyselina octová, propionová a máselná. Nejvyšší obsah kyseliny octové byl stanoven ve vzorcích trav (20-60 g.kg-1 suš.) a v jednom ze pěti vzorků koňského hnoje (15 g.kg-1 suš.). V ostatních vzorcích nepřesáhlo množství kyseliny octové 5 g.kg-1suš., obsahy ostatních kyselin, mimo kyseliny propionové, nepřesáhly hodnotu 1 g.kg-1 suš. Zjištěná množství ukázala, že vstupní suroviny, ačkoliv jsou použity v čerstvém stavu nebo jsou vhodně skladovány, mohou obsahovat určitý podíl těkavých mastných kyselin, který je vnesen do kompostované hmoty. Při dodržení optimálních podmínek kompostovacího procesu k inhibici mikrobiální aktivity nedochází a kyseliny jsou vhodným substrátem pro probíhající aerobní degradační činnosti. více ›
 

ilustrační fotoĽubomír Šooš, Peter Križan, Miloš Matúš: Potenciál odpadov v Slovenskej republike ako alternativa ku klasickým energonosičom

Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní životnej úrovne, na strane druhej je veľkým zdrojom znečisťovania životného prostredia. Celková spotreba energie a štruktúra energetického hospodárstva SR je jedným z určujúcich faktorov miery vplyvu energetiky na životné prostredie. více ›
 

ilustrační fotoPetr Novák: Pokrok v produkci řasové biomasy využívající spalinový CO2 z bioplynové stanice na farmě skotu (projekt EUREKA ALGANOL)

Liberecká spalovna komunálních odpadů TERMIZO a.s. je jedna ze tří velkých spaloven (Praha, Brno), která řeší od roku 1999 problematiku energetického využívání komunálního odpadu pro výrobu tepla v Liberci. více ›
 

ilustrační fotoCZ Biom: Zmenšit skládky, to je cíl projektu opětovného využití odpadů CERREC

V České republice je v současnosti 83 procent odpadů skládkováno. Přitom spousta surovin by mohla být druhotně znovu využita, obzvlášť v době krize a šetření ve společnosti. Elektronické, textilní a sportovní produkty či nábytek nemusí skončit na skládce. Dají se opětovně použít. A od toho, aby se tak dělo, je tu už od dubna 2011 projekt CERREC. více ›
 

ilustrační fotoJaromír Lederer: Energetické využití obnovitelných a alternativních zdrojů z hlediska celkových emisí

Spotřeba energie v u nás i v Evropě roste, přičemž přibližně polovina je kryta importem. V roce 2007 byl přijat Evropskou unií cíl produkovat v roce 2020 20 % energetických potřeb nekonvenčními typy energetických zdrojů. Při uvažování o mixu fosilních a alternativních zdrojů energie popř. surovinových zdrojů je významným faktorem produkce emisí. Můžeme v této souvislosti dosti zjednodušovat a konstatovat, že kromě fosilních uhlíkových surovin (ropa, uhlí, plyn) máme k dispozici biomasu, můžeme lépe využívat odpady (zaměříme se na využitelné odpadní plasty), v delší perspektivě vodík, a stále se diskutuje o užitečnosti (ekonomičnosti) využívání větrné a solární energie. více ›
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 21 | »


 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Ekolist po drátě Portál Energetika Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Lesnicko-dřevařský www server