EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

425/2004 Sb.

Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

                          425/2004 Sb. 
                            VYHLÁŠKA 
                     ze dne 29. června 2004, 
   kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají 
          podrobnosti náležitostí energetického auditu 
 
     Ministerstvo průmyslu  a obchodu stanoví  podle § 14  odst. 5 
zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, ve znění zákona č. 
359/2003 Sb., (dále jen "zákon") k  provedení § 9 odst. 3 písm. b) 
a c) a odst. 6 a § 10 odst. 4 zákona: 
 
                               Čl.I 
 
     Vyhláška  č.  213/2001  Sb.,  kterou  se vydávají podrobnosti 
náležitostí energetického auditu, se mění takto: 
 
     1. V § 3 písmeno a) zní: 
"a) určení  zadavatele   auditu,  a  to  u   fyzické  osoby  jméno 
    a příjmení,  datum  narození,   identifikační  číslo  (bylo-li 
    přiděleno)  a  trvalý  pobyt,  u  právnické  osoby  název nebo 
    obchodní firmu, identifikační číslo (bylo-li přiděleno), sídlo 
    a údaje o jejím statutárním orgánu,". 
 
     2. V § 3 písm. c)  se slova "rodné číslo nebo datum narození" 
zrušují  a  slova  "oprávnění  k  výkonu  auditorské  činnosti" se 
nahrazují  slovy  "osvědčení  o  zapsání  do seznamu energetických 
auditorů". 
 
     3. V § 3 písmeno d) zní: 
"d) určení  předmětu  energetického   auditu,  kterým  je  podnik, 
    provozovna, zařízení nebo budova, přesné místo, kde je předmět 
    auditu   umístěn,   včetně   adresy   a   majetkoprávní  vztah 
    k zadavateli auditu.". 
 
     4.  V  §  4  odst.  1  písm.  a)  se  slova  "nebo projektové 
dokumentaci" zrušují. 
 
     5. V §  4 odst. 2 se vypouští slovo  "zejména" a v písmenu c) 
se  slova  "výroby  firmy"   nahrazují  slovy  "hlavních  činností 
v předmětu auditu". 
 
     6. V § 4 odst. 2 písmeno f) zní: 
"f) výčet   všech  energeticky   významných  technologií,   včetně 
    výrobních.". 
 
     7.  V §  4 odst.  3 se  slova "Dalšími  údaji jsou  výkresová 
dokumentace"  nahrazují  slovy  "Dalšími  zdroji  údajů  k  popisu 
výchozího stavu jsou projektová dokumentace a". 
 
     8.  V  §  4  odst.  4  se  za  slovo "stanovení" vkládá slovo 
"průměrné" a za slovo "projektu" se doplňují slova "za 3 předchozí 
roky". 
 
     9. V § 4 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 
 
     "(6) Roční  množství nakupovaných paliv a  energie se stanoví 
z daňových  a účetních  dokladů.  U  nákupu elektrické  energie se 
zjistí množství nakupované elektřiny, sazba odběru, cena, sjednané 
technické  maximum,  sjednaná  nebo  měřená  čtvrthodinová  maxima 
v jednotlivých  měsících.  U  nákupu   tepla  se  zjistí  množství 
nakupovaného tepla, druh a parametry topného média, cena za měrnou 
jednotku,  způsob  měření  množství  a  parametrů  tepla  a způsob 
daňového  a účetního  dokladování  a  analyzují se  plnění smluvně 
sjednaných technicko  ekonomických ustanovení. Sestaví  se přehled 
za 3 předchozí  roky v přepočtu na klimatické  podmínky s využitím 
denostupňové metody podle zvláštního právního předpisu1). 
------------------------------------------------------------------ 
1) Vyhláška  č.  152/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  pravidla pro 
   vytápění  a  dodávku  teplé   užitkové  vody,  měrné  ukazatele 
   spotřeby tepla pro vytápění a  pro přípravu teplé užitkové vody 
   a požadavky  na  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení budov 
   přístroji   regulujícími  dodávku   tepelné  energie   konečným 
   spotřebitelům.". 
 
     10. V § 4 odst. 8 se věta druhá zrušuje. 
 
     11.  V  §  4  odst.  9  se  slova  "několik  předchozích let" 
nahrazují slovy "3 předchozí roky". 
 
     12. V §  4 odst. 11 se za slovo  "uvede" vkládá slovo "druh," 
a za slovo  "stav" se doplňují slova  " , tloušťka a  stav tepelné 
izolace". 
 
     13.  V §  4 odst.  12 se  slovo "parametrech" nahrazuje slovy 
"tepelně technických vlastnostech  konstrukcí", za slova "budovách 
a" se vkládají slova "údaje  o parametrech" a slovo "spotřebičích" 
se nahrazuje slovem "spotřebičů". 
 
     14. V § 4 odstavec 13 zní: 
 
     "(13) Základní informace o  budovách se zjišťují z projektové 
dokumentace  včetně změn,  popřípadě ze  zaměření skutečného stavu 
doplněného  o  fotografickou   dokumentaci,  daňových  a  účetních 
dokladů  a dalších  ověřitelných dokumentů  dokládajících spotřebu 
energie v  časovém rozsahu 3 roků,  zkušeností z provozu získaných 
od správce budovy, provozní obsluhy a uživatelů, dopadů na životní 
prostředí,  popisu  míry  zanedbané  údržby  a  záměrů  zadavatele 
energetického auditu.". 
 
     15. V § 4 se doplňuje odstavec 15, který zní: 
 
     "(15)  U  osvětlovacích  soustav  se  skutečný  stav světelně 
technických  parametrů, zejména  intenzita osvětlení, rovnoměrnost 
osvětlení,  jasové  poměry,  zjišťuje  převážně  na základě měření 
osvětlovaných  prostorů. Na  základě takto  ověřené skutečnosti se 
provádí   hodnocení  provozu   osvětlovací  soustavy   z  hlediska 
hygienických požadavků, navrhnou se opatření k úspornému nakládání 
s energií  pro  osvětlování  a  posoudí  se  energetická náročnost 
osvětlovací soustavy.". 
 
     16. V § 5 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní: 
 
     "(7)  U   budov  se  stanoví   tepelně  technické  vlastnosti 
konstrukcí, model energetické potřeby  budovy a upřesní se potřeby 
energie budovy podle skutečných spotřeb  energie v průběhu 3 roků. 
Potřeba  tepelné  energie  se  stanoví  podle  zvláštního právního 
předpisu2)  k   ohodnocení  budovy  a   porovnání  s  požadovanými 
normovými hodnotami. 
------------------------------------------------------------------ 
2) Vyhláška  č.  291/2001  Sb.,   kterou  se  stanoví  podrobnosti 
   účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.". 
 
     17. V  § 5 odst.  8 písm.  c)  se slova "a  ověřuje se tvorba 
prodejních cen" zrušují. 
 
     18. V § 5 odst. 8 písmeno f) zní: 
"f) spotřebu energie  na vytápění a přípravu  teplé užitkové vody, 
    kde se posoudí dodržování navrhovaných podmínek tepelné pohody 
    ve  vytápěných  místnostech,   využívání  měřicí  a  regulační 
    techniky, roční  spotřeba tepla na  jednotku objemu vytápěného 
    prostoru nebo  vytápěné plochy a spotřeba  teplé užitkové vody 
    na osobu,". 
 
     19.  V  §  5  odst.  8  písm.  g)  se slova "parametry budov" 
nahrazují slovy "vlastnosti budov a jejich konstrukcí". 
 
     20.  V  §  5  se  doplňují  odstavce  10  až 12, které včetně 
poznámek pod čarou č. 3 a 5 znějí: 
 
     "(10)  Provádí-li  se  energetický  audit  u  technologických 
zařízení  na  výrobu  elektřiny  a  tepelné  energie,  na  přenos, 
distribuci a vnitřní rozvod elektrické energie a na rozvod tepelné 
energie včetně  vnitřního rozvodu, hodnotí se  toto zařízení podle 
zvláštního  právního předpisu3).  V těchto  případech se  navržená 
opatření stanovují s cílem  dosáhnout minimálně hodnot stanovených 
těmito  předpisy.   Jestliže  technologická  zařízení   na  výrobu 
elektřiny  a  tepelné  energie,  na  přenos,  distribuci a vnitřní 
rozvod  elektrické  energie  a  na  rozvod  tepelné energie včetně 
vnitřního rozvodu odpovídají požadavkům  na účinnost užití energie 
stanoveným podle zvláštního právního předpisu3), energetický audit 
se neprovádí.  V případě, že  zařízení budou splňovat  jen některé 
požadavky na účinnosti užití energie, provádí se energetický audit 
v plném   rozsahu  pouze   na  zbývající   část,  která  požadavky 
nesplňuje. 
 
     (11) Provádí-li  se energetický audit  stavební části budovy, 
jednoznačně se stanoví, u kterých konstrukcí dosažení požadovaných 
hodnot podle  zvláštního právního předpisu2)  není technicky možné 
nebo ekonomicky  vhodné s ohledem  na předpokládanou dobu  užívání 
budovy,   její  provozní   účely,  nebo   to  odporuje  požadavkům 
zvláštního  právního  předpisu5).  V   případě,  že  budovy  budou 
splňovat  jen některé  požadavky na  účinnosti stanovené zvláštním 
právním  předpisem2),  neprovádí  se  jen  příslušná  část,  která 
požadavky splňuje, a zbytek je třeba provést v plném rozsahu. 
 
     (12)  Odpovídá-li  měrná  spotřeba  tepla  při vytápění budov 
požadavkům  stanoveným  podle  zvláštního  právního předpisu1),2), 
energetický audit  se neprovádí. Tuto  skutečnost prokáže vlastník 
energetickým  průkazem  budovy.  U  budov  již  užívaných  se  při 
stanovení  ukazatele  měrné  spotřeby  tepla  pro  vytápění  a pro 
přípravu  teplé  užitkové  vody  vychází  ze  zvláštního  právního 
předpisu1) a  z naměřených hodnot  tepla a teplé  užitkové vody za 
poslední měřené období. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnosti 
   užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. 
   Vyhláška  č.  151/2001  Sb.,   kterou  se  stanoví  podrobnosti 
   účinnosti užití energie při  rozvodu tepelné energie a vnitřním 
   rozvodu tepelné energie. 
   Vyhláška č. 153/2001 Sb.,  kterou se stanoví podrobnosti určení 
   účinnosti  užití  energie  při  přenosu,  distribuci a vnitřním 
   rozvodu elektrické energie. 
5) Zákon  č.  20/1987  Sb.,  o  státní  památkové  péči,  ve znění 
   pozdějších předpisů.". 
 
     21. V § 6 odstavec 1 zní: 
 
     "(1)  Energetický  audit  v   návaznosti  na  zjištěnou  výši 
dosažitelných  energetických  úspor  obsahuje  konkrétní  opatření 
vedoucí k jejich využití. U  jednotlivých opatření se stanoví výše 
úspory  energie  v  technických   jednotkách  s  jejich  finančním 
ohodnocením,  výše  investičních  a  provozních  nákladů  a prostá 
návratnost.  Následně  se  opatření   uspořádají  do  minimálně  2 
variant,  není-li touto  vyhláškou stanoveno  jinak, pro komplexní 
vyhodnocení.". 
 
     22.  V §  6 odst.  2 se  slova "vybranou  variantu" nahrazují 
slovy "jednotlivé  varianty" a za  slova "Stanoví se"  se vkládají 
slova "investiční náklady,". 
 
     23. V §  6 se doplňují odstavce 5 a  6, které včetně poznámky 
pod čarou č. 6 znějí: 
 
     "(5)   Energetický   audit   zpracovávaný   pro   příspěvkové 
organizace  zřízené  správním  úřadem  navíc  stanoví dílčí soubor 
technických a organizačních opatření  ke snížení spotřeby energie, 
jejichž   realizaci   lze   uhradit   z   uspořených   nákladů  za 
nespotřebovaná paliva a energii, za období nepřekračující polovinu 
stanovené  odpisové  doby  příslušného  hmotného  majetku, zejména 
energetického  hospodářství  a  budov,  podle  zvláštního právního 
předpisu6). 
 
     (6)  U  budov  se  pro  navržené  úpravy  tepelně technických 
vlastností   obvodových   konstrukcí,   tj.   systémové   hranici, 
hodnoceného  objemu budovy  stanoví potřeba  tepelné energie podle 
upřesněného  modelu energetické  potřeby  budovy,  návazně na  § 5 
odst. 7,  a provede se hodnocení  potřeby tepelné energie upravené 
budovy   podle   zvláštního   právního   předpisu2)   k  porovnání 
s požadovanými normovými hodnotami. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění pozdějších 
   předpisů.". 
 
     24. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
     "(3)  Do  ekonomického  hodnocení  se  nezahrnují  náklady na 
opatření k odstranění zanedbané údržby.". 
 
     25. V § 8 odst. 1  větě první se slovo "jednotlivých" zrušuje 
a ve větě  třetí se za  slovo "zdroje" vkládají  slova "a spotřebu 
energie,". 
 
     26. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
     "(3) K výpočtu rozdílu  emisí znečišťujících látek se použijí 
údaje uvedené v příloze č. 8.". 
 
     27.  V §  9 odst.  1 se  na konci  písmene d) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: 
"e) posouzení využití  obnovitelných zdrojů energie  pro konkrétní 
    předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení.". 
 
     28. V § 9 odstavec 3 zní: 
 
     "(3) V  návrhu vybrané varianty  souboru opatření k  dosažení 
optimální   úspory  energie   se  uvede   zdůvodnění  z   hledisek 
technických,   ekonomických   a    dalších   smluvně   dohodnutých 
hodnotících   kritérií.   Uvede   se   míra   využití   potenciálu 
energetických  úspor,  roční   finanční  výnos  získaný  realizací 
a ekonomická  efektivnost  projektu.  Současně  se uvedou okrajové 
podmínky, za kterých jsou hodnoty úspor energie stanoveny. U budov 
se  stanovuje úspora  energie a  měrná spotřeba  tepla na vytápění 
budovy podle zvláštního právního předpisu2).". 
 
     29. V §  9 se doplňuje odstavec 4,  který včetně poznámky pod 
čarou č. 7 zní: 
 
     "(4)  Vybraná  varianta  nebo  její  část  podle  § 6 odst. 5 
v energetickém   auditu  provedeném   pro  příspěvkové  organizace 
zřízené správním úřadem se posoudí z hlediska možnosti financování 
projektů  energetických služeb  formou dodavatelského  úvěru podle 
zvláštního právního předpisu7) a podle přílohy č. 7. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Vyhláška  č.  40/2001  Sb.,   o  účasti  státního  rozpočtu  na 
   financování programu reprodukce majetku.". 
 
     30. V § 10 odstavec 3 zní: 
 
     "(3)  Jsou-li splněny  hodnoty podle  odstavce 1  nebo 2, pak 
hodnota, od níž vzniká podle  odstavce 1 nebo 2 povinnost zajistit 
zpracování energetického  auditu, se u  budov a areálů  samostatně 
zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby 
energie.". 
 
     31. V § 10 odst.  4 se slovo "provozovaných" nahrazuje slovem 
"evidovaných". Písmeno b) zní: 
"b) zemní plyn             1000 m3n    34,05 GJ, 
                           1 MWh        3,24 GJ,". 
 
     32. V § 10 se doplňují odstavce 6 až 8, které včetně poznámky 
pod čarou č. 8 znějí: 
 
     "(6)  Výsledky energetického  auditu jedné  budovy lze použít 
pro další budovy, jedná-li se o: 
a) budovy   stejné   stavební   soustavy,   stavebního  provedení, 
   současného stavu konstrukcí a srovnatelné podlažnosti, 
b) budovy  se  stejným  způsobem  zásobování  tepelnou  energií na 
   vytápění, stejným způsobem dodávky teplé užitkové vody, stejným 
   způsobem užívání a srovnatelným vnitřním rozvodem. 
 
     (7)  Výsledky  energetického  auditu  jednoho technologického 
zařízení lze  využít pro další technologická  zařízení, pokud jsou 
splněny podmínky, že se jedná o technologická zařízení stejného či 
srovnatelného typu, produkce a kapacity. 
 
     (8) Ustanovení  odstavců 6 a  7 nelze použít  pro energetické 
audity  zpracovávané podle  § 9  odst. 3  písm. a)  zákona a podle 
zvláštního právního předpisu8). 
------------------------------------------------------------------ 
8) Vyhláška  č.  554/2002  Sb.,  kterou  se  stanoví  vzor žádosti 
   o vydání  integrovaného   povolení,  rozsah  a   způsob  jejího 
   vyplnění.". 
 
     33.  V §  11 se  v  úvodní  části textu  odstavce 1  za slovo 
"považuje"  vkládá  slovo "nepřetržitá" a  za  slovo  "činnost" se 
doplňují slova "v posledních 6 letech". 
 
     34. V  § 11 odst.  1 písm. a)  se slova "pro  rok 1996 a léta 
další" zrušují. 
 
     35. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "na úseku" zrušují. 
 
Dosavadní poznámky pod  čarou č. 1 až 3  se označují včetně odkazů 
na ně jako poznámky pod čarou č. 9 až 11. 
 
     36. Poznámka pod čarou č. 11 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"11) Zákon  č. 458/2000  Sb., o  podmínkách podnikání  a o  výkonu 
     státní správy  v energetických odvětvích a  o změně některých 
     zákonů (energetický zákon), ve  znění zákona č. 262/2002 Sb., 
     zákona  č. 151/2002  Sb., zákona  č. 278/2003  Sb., zákona č. 
     356/2003 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.". 
 
     37.  V §  11 odst.  2 se  slova "průkaz  o autorizaci vydaný" 
nahrazují slovy "osvědčení o autorizaci vydané" a slova "potvrzení 
Hospodářské  komory podle  zvláštního právního  předpisu4)" včetně 
poznámky pod čarou č. 4 zrušují. 
 
     38. V § 11 se doplňují  odstavce 3 a 4, které včetně poznámky 
pod čarou č. 12 znějí: 
 
     "(3) Praxe podle odstavce 1 se dá sčítat. 
 
     (4)  Při  uznávání  odborné   kvalifikace,  praxe  nebo  jiné 
způsobilosti,  kterou státní  příslušníci členských  států získali 
v jiném   členském  státě   Evropské  unie,   se  postupuje  podle 
zvláštního zákona12). 
------------------------------------------------------------------ 
12) Zákon č.  18/2004 Sb., o  uznávání odborné kvalifikace  a jiné 
    způsobilosti  státních  příslušníků  členských  států Evropské 
    unie  a o  změně některých  zákonů (zákon  o uznávání  odborné 
    kvalifikace).". 
 
     39. Příloha č. 1 zní: 
 
                          "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. 

     40. Příloha č. 7 zní:

                          "Příloha č. 7 k vyhlášce č. 213/2001 Sb. 

     41. Příloha č. 8 zní:
 
                          "Příloha č. 8 k vyhlášce č. 213/2001 Sb.

                               Čl.II 
 
     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004.
 
                            Ministr: 
                        Ing. Urban v. r.  


Vyhláška ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 4976 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Lesnicko-dřevařský www server Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Portál Energetika Ekolist po drátě