EnglishRSSkontaktyčlenstvísitemapinzerce a reklama
Biom.cz
biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití

LEGISLATIVA

227/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

                          227/2004 Sb. 
                            VYHLÁŠKA 
                     ze dne 19. dubna 2004, 
 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., 
   o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
     rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních 
        k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů 
            (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
 
     Ministerstvo  životního prostředí  (dále jen  "ministerstvo") 
stanoví podle §  42 odst. 1 a 2  v návaznosti na § 3  odst. 5 a 6, 
§ 16, § 17 odst. 1, § 23 odst. 1, 4, 8 a 12, § 25 odst. 2 písm. j) 
a §  34 odst.  8 zákona  č. 100/2004  Sb., o  ochraně druhů  volně 
žijících živočichů a planě  rostoucích rostlin regulováním obchodu 
s nimi  a dalších  opatřeních k   ochraně těchto  druhů a  o změně 
některých zákonů  (zákon o obchodování s  ohroženými druhy), (dále 
jen "zákon"): 
 
                               § 1 
 
                Formuláře žádostí a doklady CITES 
 
            [K § 3 odst. 5 a 6, § 25 odst. 2 písm. j) 
                     a § 34 odst. 8 zákona] 
 
     (1)  V případě  žádosti o  povolení nebo  potvrzení pro účely 
dovozu,  vývozu nebo  zpětného vývozu  exempláře vyplňuje  žadatel 
list  5  "Žádost"  příslušného  formuláře1)  a  předkládá ho spolu 
s evidenční  kartou.  V  případě  žádosti  o  potvrzení potřebného 
k přemístění živého  exempláře živočišného druhu  přímo ohroženého 
vyhynutím a žádosti  o výjimku ze zákazu obchodních  činností (§ 3 
odst.  2  zákona)  vyplňuje  žadatel  list  3 "Žádost" příslušného 
formuláře.2) 
 
     (2) Žádosti  uvedené v odstavci  1 se podávají  na příslušném 
formuláři  vytištěném  v  kterémkoliv  úředním  jazyce  Evropských 
společenství. Žádost se vyplňuje v českém jazyce. 
 
     (3)  Vzor evidenční  karty (§   3 odst.  5 zákona),  která se 
podává spolu s žádostí podle odstavce 1, je uveden v příloze č. 1. 
 
     (4)   Vzor  registračního   listu  exempláře,   který  vydává 
příslušný registrační  úřad podle §  23 odst. 4  zákona, je uveden 
v příloze č. 2. 
 
     (5) Vzor potvrzení o původu  zabaveného exempláře (§ 23 odst. 
10 a  § 34 odst. 8  zákona), který vydává ministerstvo,  je uveden 
v příloze č. 2. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Příloha  I k  nařízení Komise  (ES) č.  1808/2001 o prováděcích 
   pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně 
   žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
2) Příloha III k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.  
 
                               § 2 
 
           Registrace obchodníků a vědeckých institucí 
 
                         (K § 16 zákona) 
 
     (1) Žádost  o registraci pěstírny rostlin  pro účely odchylky 
pro obchod s uměle vypěstovanými rostlinami podle práva Evropských 
společenství  o  ochraně  ohrožených  druhů3)  se  zasílá  písemně 
ministerstvu. Žadatel vyplní žádost  o povolení nebo potvrzení pro 
účely dovozu, vývozu nebo zpětného  vývozu exempláře (§ 1 odst. 1) 
a evidenční kartu (§ 1 odst. 3) a k žádosti se dále přiloží: 
a) seznam druhů exemplářů rostlin v pěstírně, které jsou předmětem 
   žádosti, s uvedením původu kultur těchto rostlin, 
b) krátký popis způsobu pěstování rostlin a 
c) odhad předpokládané produkce exemplářů určených pro obchod. 
 
     (2)  Žádost o  registraci  vědce  nebo vědecké  instituce pro 
účely odchylky  pro případ neobchodních zápůjček,  darů nebo výměn 
exemplářů mezi  vědci a vědeckými institucemi  (dále jen "výměna") 
podle práva  Evropských společenství o  ochraně ohrožených druhů4) 
podává vědec nebo vědecká instituce písemně ministerstvu. Součástí 
žádosti je  evidenční karta (§ 1  odst. 3) a k  žádosti vědec nebo 
vědecká instituce dále přiloží: 
a) stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových 
   exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi, 
b) jaké  exempláře  a  jaké  druhy  budou  vyměňovány,  jak  často 
   a předpokládaný počet, 
c) s jakými  vědci a  vědeckými institucemi  v cizině  a v kterých 
   zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 338/97. 
4) Čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97.  
 
                               § 3 
 
                Vývoz exempláře rostlinného druhu 
             na základě rostlinolékařského osvědčení 
 
                     (K § 17 odst. 1 zákona) 
 
     V  souladu   s  právem  Evropských   společenství  o  ochraně 
ohrožených  druhů5)  se  povolení   ministerstva  k  vývozu  uměle 
vypěstovaného     exempláře     rostlinného     druhu    nahrazuje 
rostlinolékařským osvědčením vydaným podle zvláštního zákona.6) 
------------------------------------------------------------------ 
5) Čl.  7 odst.  1 písm.  b) bod  i) nařízení  Rady (ES) č. 338/97 
   a čl. 8 odst. 6 a 7 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. 
6) Zákon  č. 147/1996  Sb., o  rostlinolékařské péči  a o  změnách 
   některých  souvisejících zákonů,  ve znění  zákona č.  409/2000 
   Sb., zákona č. 314/2001 Sb.,  zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
   309/2002 Sb. a zákona č. 79/2004 Sb.  
 
                               § 4 
 
                          Seznam druhů, 
           na které se nevztahuje povinnost registrace 
 
                     (K § 23 odst. 1 zákona) 
 
     Povinnost  registrace  se  nevztahuje  na  ty druhy živočichů 
a rostlin,  které jsou  zvláště chráněné  podle obecného  právního 
předpisu  o  ochraně  přírody  a  krajiny,7)  druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně 
v přírodě  v  České  republice,  a  druhy  nebo exempláře, pro něž 
Evropská komise stanovila všeobecně  platnou odchylku a které jsou 
specifikovány v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených 
druhů.8) Seznam dalších druhů a  exemplářů, na které se nevztahuje 
povinnost registrace, je stanoven v příloze č. 3. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č.  114/1992 Sb., o  ochraně přírody a  krajiny, ve znění 
   zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 
   289/1995 Sb., nálezu Ústavního  soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 
   Sb., zákona č.  16/1997 Sb., zákona č. 123/1998  Sb., zákona č. 
   161/1999 Sb.,  zákona č. 238/1999 Sb.,  zákona č. 132/2000 Sb., 
   zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
8) Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.  
 
                               § 5 
 
                      Seznam jiných druhů, 
             na něž se vztahuje povinnost registrace 
 
                     (K § 23 odst. 1 zákona) 
 
     Seznam jiných druhů než  druhů přímo ohrožených vyhynutím, na 
které  se vztahuje  povinnost registrace  [§ 23  odst. 1  písm. b) 
zákona], je uveden v příloze č. 4.  
 
                               § 6 
 
                    Způsoby značení exemplářů 
 
                     (K § 23 odst. 8 zákona) 
 
     (1)  Nezaměnitelné  značení  exemplářů  se  provádí v souladu 
s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.9) 
 
     (2)  Nestanoví-li  právo  Evropských  společenství  o ochraně 
ohrožených druhů jinak, používají se pro nově označované exempláře 
ptáků  v  České  republice  nesnímatelné  kroužky,  na  kterých je 
vyražen identifikační  údaj sestávající z  písmen CZ a  pořadového 
čísla   přiděleného   ministerstvem.   Při   značkování  jedinečně 
číslovanými  nepozměnitelnými mikročipovými  transpondéry se podle 
první věty nepostupuje. 
 
     (3) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho 
vlastníka  nebo dlouhodobého  držitele a  pokud zvláštní předpis8) 
nestanoví lhůtu  jinou, stanovený způsob  nezaměnitelného označení 
se nevztahuje na: 
a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří, 
b) vejce a  mláďata ptáků, pokud  zůstávají na hnízdě  nebo v péči 
   rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří, 
c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 
   3 měsíců stáří. 
 
     (4)  Jiný  způsob  identifikace   exempláře  než  podle  výše 
uvedeného označení může být  uznán příslušným orgánem pouze tehdy, 
pokud   by   předepsané   označení   podle   písemného   potvrzení 
veterinárního  lékaře způsobilo  újmu  na  zdraví zvířete  nebo je 
neproveditelné  vzhledem  k  fyzickým  vlastnostem  exempláře nebo 
druhu, nebo  vzhledem k přirozenému  chování, které je  pro takový 
exemplář nebo druh typické. 
 
     (5) Potvrzení podle odstavce 4, které žadatel předkládá např. 
při žádosti  o registraci exempláře,  obsahuje podrobné zdůvodnění 
nemožnosti označení,  a to, zda  je nemožnost označení  dočasná či 
trvalá.   V  případě   pochybností  si   příslušný  orgán   vyžádá 
přezkoumání potvrzení jiným určeným veterinárním lékařem, který má 
zkušenosti s nezaměnitelným značením živočichů. V případě sporných 
stanovisek veterinárních lékařů rozhodne ministerstvo. 
 
     (6) Pokud exemplář není ve  smyslu odstavců 3 a 4 označitelný 
a identifikuje se podle  individuálních rozlišovacích znaků, popis 
těchto znaků je  doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích 
znaků  exempláře.  Jedna  fotografie  individuálního rozlišovacího 
znaku   exempláře   bude   u   těchto   exemplářů   vždy  součástí 
registračního listu nebo jeho přílohou, druhá stejná fotografie se 
archivuje  spolu  s  kopií  registračního  listu  u  registračního 
orgánu, a pokud  se vydá potvrzení o výjimce  ze zákazu obchodních 
činností, bude  třetí stejná fotografie  součástí tohoto potvrzení 
anebo  jeho přílohou.  V odůvodněných  případech může  registrační 
orgán od  doplnění fotografiemi upustit a  v takovém případě uvede 
tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu. 
 
     (7)  Exemplář   bude  označen  již  v   době  podání  žádosti 
o registraci s výjimkou  případů uvedených v odstavcích 3  a 4. Ve 
výjimečných    případech,   je-li    označení   podle   stanoviska 
veterinárního lékaře neproveditelné  pouze dočasně (např. vzhledem 
k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální 
znak,  může registrační  orgán stanovit  pozdější termín  označení 
exempláře,   přičemž  tento   termín   uvede   v  kolonce   č.  18 
registračního listu a případně též v potvrzení o výjimce ze zákazu 
obchodních činností  a zároveň omezí  platnost registračního listu 
a případně též  platnost potvrzení o výjimce  ze zákazu obchodních 
činností pouze do doby, kdy musí být exemplář označen. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. 
9) Čl. 34 až 38 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001.  
 
                 Registrační list a podrobnosti 
                týkající se registrace exemplářů 
 
                      (K § 23 odst. 4 a 12) 
 
                               § 7 
 
     Na  každý  exemplář  podléhající  registrační  povinnosti  se 
vydává samostatný registrační list.  
 
                               § 8 
 
     Pokyny k vyplňování registračního  listu a kódy registračních 
úřadů jsou uvedeny v příloze č. 5.  
 
                               § 9 
 
     Změny  v  registraci  již  zaregistrovaného  exempláře,  jako 
například  změna  vlastníka   nebo  dlouhodobého  držitele,  změna 
trvalého  pobytu  (sídla)  vlastníka  nebo  dlouhodobého  držitele 
exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný 
registrační úřad  v kolonce č.  20 registračního listu.  V případě 
nedostatku  místa se  zde uvede,  že záznamy  pokračují v  příloze 
a připojí se další  list s kopií kolonky č. 20,  kde se jako první 
záznam uvede, že  jde o přílohu k registračnímu  listu, a uvede se 
číslo,  datum  vydání  registračního  listu  a  název úřadu, který 
registrační list vydal.  
 
                              § 10 
 
     Při  prodeji a  v  ostatních  případech změny  vlastníka nebo 
dlouhodobého držitele  exempláře se v kolonce  č. 21 registračního 
listu  uvede  datum  prodeje,  jméno,  příjmení  a adresa trvalého 
bydliště, příp.  název a sídlo nového  vlastníka nebo dlouhodobého 
držitele  a  původní  vlastník  nebo  dlouhodobý  držitel  potvrdí 
předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři.  
 
   
 
                              § 11 
 
                      Zrušovací ustanovení 
 
     Zrušuje  se  vyhláška  č.  82/1997  Sb.,  kterou se provádějí 
některá  ustanovení zákona  č.  16/1997  Sb., o  podmínkách dovozu 
a vývozu  ohrožených  druhů  volně   žijících  živočichů  a  planě 
rostoucích  rostlin a  dalších opatřeních  k ochraně  těchto druhů 
a o  změně a  doplnění zákona  č. 114/1992  Sb., o ochraně přírody 
a krajiny,  ve  znění  pozdější  předpisů,  ve  znění  vyhlášky č. 
264/1998 Sb., vyhlášky č. 16/2001 Sb. a vyhlášky č. 332/2003 Sb.  
 
                              § 12 
 
                            Účinnost 
 
     Tato   vyhláška   nabývá   účinnosti   dnem   vstupu  smlouvy 
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 
 
                            Ministr: 
                      RNDr. Ambrozek v. r.  
 
                          Přílohy 1 - 5 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Přílohy č. 1 - 5 budou do ASPI zařazeny dodatečně.  

Datum uveřejnění: 1. května 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 3970 
© 2001-2009, CZ Biom  -  České sdružení pro biomasu,  Opletalova 7/918, 111 44 Praha 1,   Tel.: 604 856 036,   E-mail: sekretariat@biom.cz
Webhosting/ webdesign / publikační systém TOOLKIT - Econnect
Treti ruka energieplus Česká peleta Ekologie, pasivní domy, solární energie, alternativní zdroje, zelené bydlení EnviWeb - portál pro ochranu a tvorbu životního prostředí Lesnicko-dřevařský www server Internetové energetické konzultační a poradenské středisko Portál Energetika Ekolist po drátě